МАРИНА ОХРИД 300 пловила - PDF

Description
МАРИНА ОХРИД 300 пловила Во фокусот на проектирањето е да се креира препознатлив простор во духот на местотоgenius loci со намена анкерирање на пловиата по Охридското езеро цела година примарна цел е корисниците

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 113 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МАРИНА ОХРИД 300 пловила Во фокусот на проектирањето е да се креира препознатлив простор во духот на местотоgenius loci со намена анкерирање на пловиата по Охридското езеро цела година примарна цел е корисниците на марината имаат сигурен и контанкен импулс. ПРОЕКТАНСКИ ЦЕЛИ: Примарна цел е да обезбеди за корисниците на активен програм со современтите барања за марина.. Локација : До Извидничка плажа Охрид Влез во марина инфо лоби...50 м2 Простор за средби м2 Ресторан со банкет сала за 150 гости м2 Капетански клуб м2 Хотел со бунгалов апартмани/ партер 500 м2 Едричарски клуб м2 Експо галерија со музеј,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,180 м2 Рибен ресторан 5 чекора до песокот Етно продавница 30 м2 Фитнес клуб м2 Бар на плажа дена 50 м2 Амфитеатар со сцена во вода 200 гледачи Марина агенција -чартер м2 Бус и шатл, рентакар услуги...50 м2 Амбуланта превентива и прва помош,,,,,,,, 50 м2 Сервиси Page1 Покриено складиште за едрилици /капацитет 30 едрилици- двоседи и едноседи 300 м2 Работилница за поравка на пловилата 120 м2 Интернет сервер 30 м2 Соларно екипирање енергана 150 м2 Електричар 30 м2 Машинско одделение 120 м2 Паркинг 80 пм Светилник ПРОСТОРИ ВО ПРИРОДА ЕКСТЕРИЕР Цветна Градина POWER-FLOWER м2 Трим патека..500 Музичка градина М2 Студентите кои ја избрале оваа проектна програма се во можност и да ја надградат или редуцираат до 40%, според нивните согледувања за СОВРЕМЕН МАРИНА ЦЕНТАР кој би можел да има дострел за марини за езерска пловидба. /Пловилата на мотор со внатрешно согорување да бидат сведени на минимум/ ПРОСТОРИ ВО ПРИРОДА ЕКСТЕРИЕР Цветна Градина POWER-FLOWER м2 Трим патека..500 Музичка градина М2 Page2 Студентите кои ја избрале оваа проектна програма се во можност и да ја надградат или редуцираат до 40%, според нивните согледувања за СОВРЕМЕН КАЈАК ЦЕНТАР кој би можел да има дострел до европски натпреварувања во кајак на диви води. 1. Извори од Архитектонската асоцијација променливи секоја година според проектот кој се предлга за работа на стеудентите ACSA Student Design Association arch.org ; 2. Kamilo Zite : Umetnicko oblikovanje gradova,gradevinska knjiga, Beograd Paul Spreiregen : The Architecture of Towns and Cities, Mc Graw Hill Book Company New York Peter Cook : New Spirit in Architecture Rizzoli, New York, Hans Jurgen und Helga Muller : Atlantis, Stuttgart,, Weitbrecht, Nacionalni center za umetnost in kulturo Georges Pompidou,Paris, Razstava v Ljubani : ARHITEKT Joze Plecnik, Ljubljana Видео и слајдотека за градовите посетени од авторот и тимот наставници во светот International Design Year Book by Andree Putman, Sweets International Building Products, Year Book, 1996, 1997, 1998, 2001,2002, in Europe,& / US.com 12. Зборник на Архитектонски факултет, 1984, 1985, Архитектонски факултет, Скопје 13. Виктор Пајвански : Архитектонски и урбанистички структури со соларна алтернатива докторска диссертација, 1993 Архитектонски факултет, Скопје 14. Интернет страници на авторот: i 15. REBUILD EUROPEAN CITIES OF TOMORROW 2 nd EUROPEAN CONFERNCE FLORENCE ITALY APRIL 1988 VICTOR PAJVANSKI, MISKO RALEV AND ZORICA POSTOLOVSKA PLAZAZ DOWN TOWN SKOPJE A TRANSMODERN URBAN DESIGN 18. David Lauvrence _ Convention center Pitsburg, PA USA Architectural Records 2004 May pages Page3 19. kornati. Com / Biokovo na moru Time-saver standards for Urban design, Architecture, Lanscape, Mc Graw Hill company, New York, 2011 ******************************************************************************* Цел на наставата : разгорување на скриениот талент на студентите за проектирање. Интелектуален алат: идеја-стил, цртеж-стил урбанистичко проектирање. и макета-стил во архитектонско и Доменот на архитектонско творештво: нови видици во тајните на урбанистичкото проектирање. архитектонското и Наследство во урбаниот облик на местата во Македонија. Урбана естетика во стуктуралниот концепт на место. Разоткривање на духот на местото genius loci во композицијата на урбани форми. Идентитет на елементите во урбанистичкиот проект. Page4 Трансформација на урбан простор со значење на негова реконструкција. Тотална реконструкција на урбан простор. Парцијана реконструкција. Реконструкција со ревитализација. Конзервација. Реконверзија. Мобилна реконструкција. Пунктирачка реконструкција. Пост-модерна реминисценција. Композиција на урбан простор како филхармониска оркестрација на архитектонските форми во урбани. Визуелна перцепција на урбана композиција; поглед, виста, нивојски планови, структурални степени на перцепцијата : силуета, план на маси, стил во архитекура. Осовински план-систем. Симетрични планови. Асиметрични планови. Централна структура на урбани форми. Линеарна структура. Разграната структура. Растресена структура. Интерференции од сите структури во дуален и мулти релации. Радијалноцентрична структура. Линерана структура. Ортогонална мрежа. Разграната структура. Геометриска структура. Инвентивна структура. Хармонија на архитектонска и урбана композиција. Сите теми се аргументирани со проектите од авторот и неговите соработници во тимовите со кои работел. МЕТОД НА РАБОТА НА ПРОЕКТАНСКАТА ЗАДАЧА Page5 1. Информирање на студентите за проектот 2. Запознавање на просторот за проектирање посета на локацијата, рекогносцирање, снимање, инвентаризација и цртање во слободна техника слики од неа. 3. Комплетна урбана анализа на локацијата 4. Истражување на специфични карактеристики на локацијата израз на местото 5. Консултации и разговор со сите учесници во наставниот програм за предлог решението 6. Кристализација на добиените вредности за решението од консултацијата 7. Дефинирање на синтезно решение во рамките на тимот од еден до три студенти со дефинитвна макета и презентација со Архикад. презентација на проектот со Архикад и Power point ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА СЕ ВРШИ ПЕРМАНЕНТНО ВО ТЕКОТ НА 8 СЕМЕСТАР И ЗАВРШУВА СО ЈАВНА ОДБРАНА И ИЗЛОЖБА НА ПРОЕКТОТ пред групата студент и наставникот. 1. Цртежи од локацијата во слободна техника 2. Конгносцирање на постојната ситуација 1:500 1: Композициско решение 1: Архитектонско идејно решение 1:200, сите основи, пресеци и фасади 5. Макета на центарот 1: Идејни пораки за стилот на објектот и неговото креирање во Power Point 8. Концептуална порака есеј со претходните содржини а4 формат во CD пакет. Критериуми за проектирање и вреднување на проектот кои се поставени пред студентите се: Инвентивна, истражувачка и креативна дизајнерска концепција во архитектонски стил по избор / ќе биде презентиран Трансмодерниот стил во проектирањето како сегмент на пост-модерната архитектура. Развивање на способностите за проектирање на просторот локацијата за GENIUS LOCI во интегрирана функционална целина, Успешна фузија и компатабилност на идеата во просторот локацијата која се проектира, Одговорна урбана и архитектонска концепција кон потребите на корисниците на просторот, климатски резон кон енергијата на локацијата- соларна архитектура, интерална асеизмичка структура на објектите, културните аспирации и влијанија врз животот на пошироката средина на корисниците, стилистичка трансмодерна или друга по избор концепција на интериерот на објектите, Кохеретност на урбаниот и архитектонскиот јазик во просторот кој се проектира, смисол, инвенција и талент кон синтезни солуции за соодветен простор од тимот студенти кон поставената проектанска задача. Page6 За одбрана на проектот пред наставникот тим потребно е : а4 формат есеј за концепцијата и стилот на објектот проектот во М 1:500, 1:200 И 1:10,1:5, до 1:1 во слободен формат анимација Макета 1:200 Power point ПРЕЗЕНТАЦИЈА Цд со сите содржини 2015 Во составувањето на ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА е консултиран Васил Велков, диа., Page7
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks