รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 3 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS สารบ ญ หน า สารจากผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต 2 บทสร ปผ บร หาร 3 การบร หารและทร พยากร 4 - แผนผ งผ บร หาร 5 - ประว ต การจ ดต งมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต 6 - โครงการการบร หารงาน 9 - งบประมาณ 10 - บ คลากร 11 - อาคารสถานท 12 - จ านวนน กศ กษา 13 ผลการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร 14 - ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การผล ตบ ณฑ ตท เป นน กปฏ บ ต ท นต อการเปล ยนแปลง ม 15 ความเช ยวชาญในสาขาว ชา และเป นท ยอมร บในระด บสากล - ประเด นย ทธศาสตร ท 2 บ ณฑ ตม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค เก ง ด และม 17 ความส ข - ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม 18 - ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การบ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพและข ดสมรรถนะ 19 ของช มชน - ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การด ารงศ ลปว ฒนธรรมและร กษาระบบน เวศของ 20 ทร พยากรธรรมชาต - ประเด นย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพโดยย ด 21 หล กธรรมาภ บาล ก จกรรมส าค ญในรอบป พ.ศ เหต การณ ส าค ญในรอบป พ.ศ ผลงานของน กศ กษาในรอบป พ.ศ ผลงานของบ คลากรในรอบป พ.ศ ท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต 32 รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต หน า 1 สารจากผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม สถานะเท ยบเท า คณะ ในส งก ดของ มหาว ทยาล ยแม โจ ซ งม ภารก จหล กจ านวน 5 ด าน ค อ ด านการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการบร หารจ ดการ ซ งในการด าเน นการงานท ง 5 ภารก จ แสดงให เห นถ งศ กยภาพของ มหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต ท ได ด าเน นงานครอบคล มขอบข ายของงานท หลากหลายเช นเด ยวก บ มหาว ทยาล ยแม โจ ซ งการด าเน นงานด งกล าวได ม งเน นท จะพ ฒนามหาว ทยาล ยแห งน ให เป นศ นย รวมร และคล งป ญญา ตามนโยบายท ต องการม งเน นการขยายโอกาสทางการศ กษาไปย งภ ม ภาค น น รายงานประจ าป 2555 ฉบ บน ได สร ปผลการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ในรอบป ท ผ านมาเพ อเผยแพร ให แก ประชาชนได ร บทราบ ถ งการด าเน นงานตามภารก จของมหาว ทยาล ยตลอดจน แนวทางการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยในอนาคตต อไป ขอขอบค ณบ คลากรท กท านท ได ร วมม อ ร วมใจ ด าเน นงานตามภารก จและร วมก นพ ฒนา มหาว ทยาล ยอย างเต มก าล งความสามารถ ให แก มหาว ทยาล ยด วยด เสมอมาและหว งใจเป นอย างย งว าจะได ร บการ สน บสน นเป นอย างด ตลอดไป ผ ช วยศาสตราจารย ช ช พ ช พอ ดม ผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต หน า 2 บทสร ปผ บร หาร มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต เป นหน วยงานท จ ดต งข นเพ อขยายโอกาสทางการศ กษาและ เพ อขยายความร ส ท องถ นของมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม เป นหน วยงานท เท ยบเท าเพ ยงคณะ ท ม ขอบข าย การท างานครอบคล มงานหลายประเภท เช นเด ยวก บมหาว ทยาล ยแม โจ ซ งท ผ านมามหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระ เก ยรต ได ก าวส ป ท 15 ของการด าเน นการและได ด าเน นการตามภารก จท ได ร บมอบหมายจนส าเร จล ล วงตามภารก จ ท ง 5 ด านของมหาว ทยาล ยอ นประกอบไปด วย 1. ภารก จด านการเร ยนการสอน 2. ภารก จด านการว จ ย 3. ภารก จด าน การบร การว ชาการแก ช มชน 4. ภารก จด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 5. ภารก จด านการบร หารจ ดการ โดยย งคง อ ดมการณ และภารก จเม อคร งแรกต งมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต แห งน ค อการกระจายโอกาสทาง การศ กษาไปส ภ ม ภาค มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ได เป ดท าการเร ยนการสอนจ านวน 12 หล กส ตร และแบ ง ส วนงานภายใน เป น 5 หน วยงาน ค องานบร หารและธ รการ งานคล งและพ สด งานบร การการศ กษาและก จการ น กศ กษา งานนโยบาย แผน และประก นค ณภาพการศ กษา งานบร การว ชาการและว จ ย โดยมหาว ทยาล ย ม บ คลากร ท งส น 167 คน ประกอบด วยสายว ชาการ 89 คน สายสน บสน นว ชาการ 78 คน มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ ม แนวทางในการบร หารงานบ คคล โดยสน บสน นให บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนาในว ชาช พของตนเอง อย างต อเน อง และในป พ.ศ.2557 จะได เป ดท าการเร ยนการสอนในระด บบ ณฑ ตศ กษา จ านวน 1 หล กส ตร ด านเป าหมายของมหาว ทยาล ย แบ งเป น 5 ส วนตามภารก จ ด งน 1) ด านการเร ยนการสอนท ด าเน นการสอนในระด บปร ญญาตร โดยเป ดร บน กศ กษาใหม ป ละ 820 คนและจะเป ดร บน กศ กษาในระด บ บ ณฑ ตศ กษา จ านวน 25 คน ในป พ.ศ ) ด านการว จ ยม งเน นจะผล ตงานว จ ยใหม เพ มข นท กป และสน บสน นให บ คลากรแสวงหาเวท ในการน าเสนอผลงานว ชาการและงานว จ ยอย างต อเน อง 3) ด านการบร การว ชาการม งเน นการ ให บร การว ชาการและถ ายทอดเทคโนโลย แก ช มชน 4) การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมม งเน นการส บสานว ฒนธรรม ประเพณ และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ในช มชน 5) การบร หารจ ดการม งเน นการบร หารงานโดยหล กธรรมภ บาล โปร งใสสามารถตรวจสอบได มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร ฯ ตระหน กถ งพ นธก จและพ นธกรณ ท จะต องปฏ บ ต ตามนโยบายของ มหาว ทยาล ยและผ บร หารมหาว ทยาล ยแม โจ โดยเฉพาะเร องของการขยายโอกาสทางการศ กษาระด บอ ดมศ กษาไปส ภ ม ภาค และการพ ฒนามหาว ทยาล ยไปส การเป นมหาว ทยาล ยว จ ย (ค1) โดยม บทบาทท เข มข นต อส งคมและช มชน ท องถ นในม ต ท เก ยวข อง เพ อพ ฒนาเป นมหาว ทยาล ยท เข มแข งของช มชนต อไป หน า 3 การบร หารและทร พยากร หน า 4 แผนผ งผ บร หารมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ผ ช วยศาสตราจารย ดร.จ าเน ยร ยศราช อธ การบด รองศาสตราจารย ดร.เฉล มช ย ป ญญาด รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาเคร อข าย ผ ช วยศาสตราจารย ช ช พ ช พอ ดม ผ อ านวยการมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต อาจารย ดร.ประเจต อ านาจ อาจารย อ านวยพร ใหญ ย ง อาจารย ธรรมรงค ส งห อย เจร ญ รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการและว จ ย รองผ อ านวยการฝ ายก จการน กศ กษา รองผ อ านวยการฝ ายบร หาร ย ทธศาสตร และมาตรฐานการศ กษา นางสาววราพร ร ตก นท ห วหน าส าน กงานผ อ านวยการ นายอภ ส ทธ ร ตนปภาน นท นางสาวปาณ สรา ม ค ณ นางสาวจ ฬาล กษณ เคร องด นางสาวขน ษฐา เกต ส วรรณ ห วหน างานบร การการศ กษา ห วหน างานคล งและพ สด ห วหน างานบร หารและธ รการ ห วหน างานบร การว ชาการ และก จการน กศ กษา และว จ ย หน า 5 ประว ต การจ ดต งมหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต ในป พ.ศ มหาว ทยาล ยแม โจ ได ด าเน นการขยายพ นท การศ กษาของมหาว ทยาล ยไปย งภ ม ภาค ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 20 ม ถ นายน 2538 โดยให มหาว ทยาล ย/สถาบ น 10 แห ง ขยายว ทยาเขต/ขยายพ นท การสอนไปย งภ ม ภาคในพ นท 11 จ งหว ด ค อ จ งหว ดหนองคาย พะเยา จ นทบ ร แพร ตร ง ช มพร ส ราษฎร ธาน สกลนคร กาญจนบ ร ราชบ ร และปราจ นบ ร ซ งมหาว ทยาล ยแม โจ ได เสนอโครงการจ ดต งมหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต เพ อร บผ ดชอบภาระหน าท ในการจ ดการเร ยนการสอนในระด บอ ดมศ กษา โดยการกระจายโอกาสทาง การศ กษาไปย งจ งหว ดแพร และจ งหว ดใกล เค ยง มหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต ต งอย ท ต าบลแม ทราย อ าเภอร องกวาง จ งหว ดแพร เป น โครงการจ ดต งสถาบ นการศ กษาเพ อขยายความร ส ท องถ นของมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ม สถานภาพ เท ยบเท าคณะ ป จจ บ นเป ดด าเน นการสอนระด บปร ญญาตร 12 สาขาว ชา ม จ านวนน กศ กษาประมาณ 2,478 คน โดยป จจ บ นมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต อย ภายใต การบร หารของอธ การบด มหาว ทยาล ยแม โจ ม รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาเคร อข าย และผ อ านวยการ เป นผ ก าก บด แล และม รองผ อ านวยการ 3 ฝ าย ท าหน าท บร หารงานประจ า ณ มหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต อ าเภอร องกวาง จ งหว ดแพร ป จจ บ นมหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต ม พ นท ในความร บผ ดชอบด แลจ านวน 5 แปลง รวม 2,352 ไร (สองพ นสามร อยห าส บสองไร ) แบ งเป นพ นท หล ก จ านวน 1,768 ไร พ นท อน ร กษ จ านวน 580 ไร พ นท ศ นย ประสานงาน 4 ไร 2 งาน ท งน สภาพแวดล อมของท ต งของมหาว ทยาล ยแม โจ แพร เฉล มพระเก ยรต เป นพ นท ป าเส อมโทรม แวดล อมไปด วยช มชน ด งเด มของท องถ น 2. พ นธก จของส วนงาน 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในเช งว ชาการ และว ชาช พโดยเฉพาะการเป นผ ประกอบการ โดยเน น ทางด านการเกษตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาขาว ชาท เก ยวข อง ตามความต องการของ ตลาดแรงงานและส งคม 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา และส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ตของคนท กระด บ 3. เป นศ นย กลางการเร ยนร ทางว ชาการ ว จ ย พ ฒนานว ตกรรม และสร างองค ความร เพ อถ ายทอดเทคโนโลย แก ส งคม 4. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. สร างความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นอ ดมศ กษาในระด บชาต และระด บนานาชาต 6. สร างและพ ฒนาระบบ การบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ความโปร งใส หน า 6 3. ว ตถ ประสงค ของส วนงาน 1. เพ อขยายโอกาสทางการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาไปย งผ ด อยโอกาส และประชากรท ม ความต องการในการ พ ฒนาตนเองในท กระด บเพ อพ ฒนาช มชนและส งคม 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในว ชาการ อดทน ส งาน ม ค ณธรรมจร ยธรรม ตามความต องการ ของส งคม และตลาดแรงงานพร อมท จะเป นผ ประกอบการ 3. เพ อสร างงานว จ ยในด านการพ ฒนานว ตกรรมและองค ความร เพ อน ามาพ ฒนาด านการเร ยนการสอน ถ ายทอดเทคโนโลย และส งเสร มการพ ฒนาช มชนให สามารถพ งตนเองได อย างย งย น 4. เพ อเป นศ นย กลางของการเร ยนร เช งบ รณาการของคนท กระด บ เป นแหล งค นคว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks