LOT NUMBER NUMBER จ าก ด นายหฤษฎ ส ตร ญ ป น พ.ศ PDF

Description
การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ม ล MICROSOFT OFFICEE ACCESS LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS บร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ รายงานน เป นส วนหน งของการศ

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 13 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ม ล MICROSOFT OFFICEE ACCESS LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS บร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ รายงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จญ ป น สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ญ ป น พ.ศ. 2553 ข ห วข อ การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS SIAM I-LOGISTICS LTD. หน วยก ต 1 หน วยก ต ผ เข ยน นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ อาจารย ท ปร กษา อาจารย อลงกรณ ประกฤต พงศ หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชา บร หารธ รก จญ ป น คณะ บร หารธ รก จ พ.ศ บทค ดย อ รายงานจะกล าวถ งป ญหาท พบในสถานประกอบการค อ กระบวนการบ นท กสม ด Lot Number ท ม ว ธ การและข นตอนท ย งยากในการบ นท ก จ งได ท าการน าระบบจ ดการ ฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS เข ามาแก ไข โดยจ ดท าเข ยนระบบข นมาแล วม การ ทดลองใช จร งต องพบก บป ญหาในการใช งานมากมาย และท าศ กษาว ธ การแก ไข รวมถ งการ พ ฒนาโดยย ดหล กหาส งท เป นความส ญเปล าหร อม ดะ ในการค นหาป ญหาและแก ป ญหา ผลของการจ ดท าระบบฐานข อม ล สามารถใช งานได จร ง ณ สถานประกอบการ สามารถ ลดข นตอนในการบ นท กได อย างม ประส ทธ ภาพ ค TITLE LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS CREDITS 1 CANDIDATE Mr. HARID WONGPANITLERT ADVISOR ALONGKORN PRAKITTIPONG PROGRAM BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION FIELD OF STUDY BUSINESS JAPANESE FACULTY BUSINESS ADMINISTRATION B.E Abstract This report is made mainly to explain a problem that happens during internship period. This problem is about the much too complex process of recording the Lot Number booklet. Trying to reduce this complexity a specific program was made by using MICROSOFT OFFICE ACCESS to help inputting data for Lot Number effectively. After an actual testing of this program, a series of error were detected during the process but eventually after a few more researches, a practical development is produced by an application of Muda analysis theory which can thoroughly locate and solve current problems. The result of developing this database system is as follow, an effective reduction of recording procedure during an actual organization s operation. ง รายงาน การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS ผ เข ยน นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ คณะว ชา บร หารธ รก จ สาขา บร หารธ รก จญ ป น อาจารย ท ปร กษา อาจารย อลงกรณ ประกฤต พงศ พน กงานท ปร กษา ค ณร กษ ณา ล าเล ศ ช อบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด ประเภทธ รก จ บร การด านโลจ สต คส งานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานในส วนของของการท าพ ธ การน าเข าส งออกท งหมดท งกระบวนการ งาน เอกสารท วไป งานต ดต อประสานงานก บต วแทนท งน าเข าและส งออก งานส งเอกสาร งานตอบ ร บอ เมล จากล กค า ผลท ได ร บจากการด าเน นงานและประโยชน ท ได ร บ ร และเข าใจกระบวนการท างานของการน าเข าส นค า และการส งออกส นค า สามารถอ าน เอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าส งออกได ม โอกาสในการฝ กใช งานโปรแกรม MICROSOFT OFFICE ACCESS พ ฒนาระบบการท างานให ก บสถานประกอบการได จ ก ตต กรรมประกาศ ขอขอบค ณสถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป นและบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด ท ได ให โอกาสในการฝ กงานคร งน ขอบค ณ ค ณว ร ทธ พล คงอ า ท ได ให โอกาสในการฝ กงาน ณ สถานประกอบการ ขอบค ณ ค ณร กษ ณา ล าเล ศ ส าหร บการด แลช วยเหล อส งสอน ขอขอบค ณ ค ณบ ษร นทร เล ศเกร ยงไกรย ง ค ณว ช ย ม เซน ค ณกฤตพล เสาวคณต และ ค ณศร เสาวล กษณ ภ ระหงษ ส าหร บการฝ กสอนงานกระบวนการท างาน การด แลเอาใจใส ช วยเหล อ ให ค าแนะน าปร กษา จนสามารถท าให รายงานเล มน ส าเร จล ล วงไปด วยด ได นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ คณะบร หารธ รก จ สาขาบร หารธ รก จญ ป น สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น 8 ม.ย. 2554 ฉ สารบ ญ หน า บทค ดย อ (ภาษาไทย) บทค ดย อ (ภาษาอ งกฤษ) บทสร ป ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญภาพ ข ค ง จ ฉ ซ บทท 1 บทน า ช อและท ต งสถานประกอบการ ล กษณะธ รก จของสถานประกอบการหร อการให บร การหล กขององค กร ร ปแบบการจ ดองค กรและการบร หารองค กร ต าแหน งและหน าท งานท น กศ กษาได ร บมอบหมาย พน กงานท ปร กษาและต าแหน งงานของพน กงานท ปร กษา ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายของการปฏ บ ต งาน ผลท คาดว าจะได ร บจากการปฏ บ ต งาน 3 บทท 2 ทฤษฏ และเทคโนโลย ท ใช ในการปฏ บ ต ทฤษฎ ม ดะจากการเคล อนไหว Microsoft Office Access บทท 3 แผนงานการปฏ บ ต งานและข นตอนการด าเน นงาน แผนการฝ กงาน รายละเอ ยดของงาน ข นตอนการด าเน นงานท น กศ กษาปฏ บ ต งาน 13 ช บทท 4 ผลการด าเน นงาน การว เคราะห และสร ปผลต าง ๆ ข นตอนและผลการด าเน นงาน ว เคราะห และว จารณ ข อม ลโดยเปร ยบเท ยบผลท ได ร บ ก บว ตถ ประสงค และจ ดม งหมายในการปฏ บ ต งาน 18 บทท 5 บทสร ปและข อเสนอแนะ สร ปผลการด าเน นงาน แนวทางการแก ไขป ญหา 20 บรรณาน กรม 21 ภาคผนวก 22 เก ยวก บผ เข ยนรายงาน 26 ซ สารบ ญภาพ ช อภาพ หน า ภาพท 1 Airport Office 1 ภาพท 2 ร ปแบบการจ ดองค กรของบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด (Airport Office) 2 ภาพท 3 Microsoft Office Access ภาพท 4 ภาพจ าลองส าน กงานการใช สม ด Lot Number 15 ภาพท 5 ร ปแบบฟอร มท ใช ส าหร บบ นท กข อม ล Lot Number ผ านโปรแกรม Microsoft Office Access 16 1 บทท ท 1 บทน า 1.1 ช อและท ต งของสถานประกอบการ บร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด (Airport Office) ห อง 132 อาคาร 302 เขตปลอดอากร ท าอากาศยานส วรรณภ ม (AO2) เลขท 999 หม ท 7 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล จ งหว ดสม ม ทรปราการ แผนท สถานท ต ง ภาพท 1 Airport Office 2 1.2 ล กษณะธ รก จของสถานประกอบการหร ร อการให บร การหล กขององค กร Freight Forwarder, Shipping Brokerage, Inland Transportation, Moving and Installing Cross Borderr service, Warehouse Service ( General W/H & Free Zone W/H ), Charter Aircraft and Vessel. 1.3 ร ปแบบการจ ดองค กรและการบร หารองค กร ภาพท 2 ร ปแบบการจ ดองค กรของบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด (Airport Office) 3 1.4 ต าแหน งและหน าท งานท น กศ กษาได ร บมอบหมาย ผ ช วยต าแหน ง Customer Service ช วยเหล องานท งหมดของกระบวนการน าเข าส งออก 1.5 พน กงานท ปร กษาและต าแหน งงานของพน กงานท ปร กษา ผ ควบค มการฝ กงาน ค ณร กษ ณา ล าเล ศ ต าแหน ง Supervisor Airfreight 1.6 ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน เร มต งแต ว นท 20 ม นาคม พ.ศ พฤษภาคม พ.ศ ว นท าการ จ นทร ศ กร และว นเสาร คร งว นเช า 1.7 ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายของการปฏ บ ต งาน 1. ศ กษากระบวนการท างานของการน าเข าส นค าและการส งออกส นค า 2. ท าความเข าใจเอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าและส งออก 3. ปร บปร งแก ไขในส วนท เก ดความส ญเปล าในการท างาน 4. ปร บปร งการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร 5. ศ กษาการใช เคร องม อส าน กงานให เข าใจ 1.8 ผลท คาดว าจะได ร บจากการปฏ บ ต งาน 1. ร และเข าใจการท างานของการน าเข าส นค า และการส งออกส นค า 2. สามารถอ านเอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าส งออกอย างเข าใจ 3. ม ความสามารถใช โปรแกรมใหม ๆ และน าไปใช งานได จร ง 4. สามารถใช เคร องม อส าน กงานได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. สามารถลดความส ญเปล าท เก ดจากการท างานได 4 บทท 2 ทฤษฎ และเทคโนโลย ท ใช ในการปฏ บ ต งาน 2.1 ทฤษฎ ม ดะจากการเคล อนไหว โดยทฤษฎ น จะกล าวถ งความส ญเปล าจาก การปฏ บ ต งาน ต วอย างของม ดะจากการเคล อนไหว เช น การจะเข ยนหน งส อด วยปากกา กรณ ท ปากกาน นเป นปากกาท อย ในแท นเส ยบสามารถย บแล วเข ยน ได ท นท แต ถ าเป นปากกาป ดปลอกปากกาไว ก อนอ นต องหย บปากกา เปล ยนม อ ด งปลอกปากกาออก แล วเปล ยนม ออ กคร ง ซ งท าให เห นการเคล อนไหวท เป นม ดะ อ กต วอย างหน งท เห นได ช ดค อ หลอดยาส ฟ น เม อใช จนเหล อน อยแล วเราจ าเป นต องใช น วสองน วบ บก นหลอดเพ อให ยาส ฟ นออกมา หากเราน า ต วหน บ มาหน บก นหลอดยาส ฟ นท ม วนเอาไว ก สามารถลดการเคล อนไหวท เป นม ดะได การแบ งย อยการเคล อนไหวเพ อค นหาม ดะ โดยจะแบ งการเคล อนไหวเป น 3 ชน ด ค อ การเคล อนไหวส ทธ การเคล อนไหวรอง และการ เคล อนไหวท เป นม ดะ 1. การเคล อนไหวส ทธ ค อ การเคล อนไหวท ท าให เก ดม ลค า 2. การเคล อนไหวรอง ค อ โดยต วม นเองไม ท าให เก ดม ลค าเพ ม แต ด วยเง อนไขป จจ บ นไม สามารถยกเล กได เช น การเปล ยนท วางของแต สถานท ม ข อจ าก ด 3. การเคล อนไหวท เป นม ดะ ค อ การเคล อนไหวท ไม ท าให เก ดม ลค าเพ ม เช น การหาของ การรองาน การเด นไปหย บของ หล กการ 4 ประการเพ อประหย ดการเคล อนไหว 1. ลดจ านวนการเคล อนไหวให น อยลง 2. ใช สองม อพร อมก น 3. ลดระยะทางการเคล อนท ให ส นลง 4. ท าให เล อนไหวให สบายข น 5 2.2 Microsoft Office Access 2003 ภาพท 3 Microsoft Office Access 2003 โปรแกรมจ ดการระบบฐานข อม ล สามารถเก บรวบรวมข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ และ น ามาประย กค ใช ได หลากหลาย สามารถเข ยนระบบข ข นมาปร บแต งร ปแบบให ผ ผ ใช สามารถใช งานได ง าย เหมาะส าหร บการใช งานก ก บข อม ลท ซ า เพ อลดข นตอนการท างานท ซ าซ อน เน องจากโปรแกรมม ความ ซ บซ อน จ าเป ปนต องใช ผ ท ม ม ความร ความด านระบบฐานข อม ลเพ อออกแบบระบบข นมา 6 ค ณสมบ ต หล กของ Microsoft Access Microsoft Access เป นโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ ท ม เคร องม อมากมายไว ช วยให การท างานหล ก ๆ ร วมก บฐานข อม ล เช น เพ ม/ลบ/แก ไข สอบถาม ค นหา ว เคราะห และน าเสนอข อม ล รวมถ งการร กษาความปลอดภ ยของข อม ลท าได ง ายและม ประส ทธ ภาพส ง เช น สามารถสร าง Table อย างรวดเร วด วเคร องม อท เร ยกว า Table Wizard ( Table ค อส วนของ ข อม ลจร งและสามารถน ามาแสดงผลในร ปแบบตาราง ) หร อสร างเองท งหมดก ได ด วยข นตอน ท ไม ย งยาก โดยสามารถก าหนดความส มพ นธ ระหว าง Table และคงสภาพการอ างอ ง ความส มพ นธ น นไว เพ อให ข อม ลม ความถ กต องและสอดคล องก นตลอดเวลา ซ งถ อเป นห วใจ ส าค ญของระบบฐานข อม ล ม เคร องม อท เร ยกว า Form Wizard ไว ช วยสร าง Form เพ อท าหน าท ต ดต อก บผ ใช และช วย จ ดการข อม ลบนจอภาพแบบม ออาช พ การสอบถาม ค นหา และกรองข อม ลภายใต เง อนไขท ก าหนด ต งแต เง อนไขง าย ๆ ไปจนถ ง เง อนไขท สล บซ บซ อนท าได อย างม ประส ทธ ภาพด วย Query สามารถสร างเอกสารรายงานเพ อน าเสนอข อม ลได อย างรวดเร วโดยเล อกร ปแบบส าเร จของ Access หร อจะสร างด วยต วเองเพ อให ได แบบท ต องการมากท ส ด ม เคร องม อช วยสร างเว บเพจเพ อน าข อม ลจากฐานข อม ล Access มาใช บนอ นเตอร เน ตหร อ อ นทราเน ตในแบบ Dynamic ได อย างรวดเร ว สามารถสร างช ดค าส งเพ อท างานแบบอ ตโนม ต ต งแต งานง าย ๆ ไปจนถ งงานท ม ความซ บซ อน มากข นด วย Macro โดยไม จ าเป นต องม ความร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks