ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร? - PDF

Description
บทท 1 ร จ กก บLMS LMS(Learning Management System) ค ออะไร? LMS(Learning Management System) ค อ ระบบจ ดการการเร ยนการสอนผ านเคร อข าย ท ม เคร องม อและ ส วนประกอบท ส าค ญส าหร บผ สอน ผ เร ยนและผ ด แลระบบ

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 10 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 1 ร จ กก บLMS LMS(Learning Management System) ค ออะไร? LMS(Learning Management System) ค อ ระบบจ ดการการเร ยนการสอนผ านเคร อข าย ท ม เคร องม อและ ส วนประกอบท ส าค ญส าหร บผ สอน ผ เร ยนและผ ด แลระบบ ได แก ระบบจ ดการรายว ชา ระบบจ ดการสร างเน อหา ระบบ จ ดการผ เร ยน ระบบจ ดการข อม ลบทเร ยน และระบบเคร องม อช วยจ ดการส อสารและปฏ ส มพ นธ และจ ดกระบวนการ เร ยนร ได แก การส อสาร Chat, , Web-board, การเข าใช การเก บข อม ล, และการรายงานผล เป นต น องค ประกอบหล กของระบบ LMS ม 4 ระบบท ส าค ญ ค อ 1. ระบบจ ดการรายว ชา(Course Management System) ได แก การสร างรายว ชา จ ดท าเน อหาของบทเร ยน ในรายว ชา จ ดท าแหล งค นคว าข อม ล ท าก จกรรมเสร ม 2. ระบบบร หารจ ดการข อม ลผ เร ยน(User Management System) ได แก ระบบบร หารการจ ดการผ ใช งาน สามารถจ ดกล มผ ใช ตามการเข าใช งานได หลายระด บ ระบบตรวจสอบสมาช กผ ใช งาน และการเก บ รายละเอ ยดข อม ลผ ใช 3. ระบบตรวจสอบก จกรรมและต ดตามประเม นผล(Test & Tracking Management System) ได แก ก จกรรม แบบทดสอบ การบ าน และระบบทดสอบประเม นผลการเร ยน 4. ระบบจ ดการการส อสารและปฏ ส มพ นธ (Communication Management System) เป นส วนส งเสร มการเร ยน ให ม การต ดต อส อสารก น ท งระหว างผ สอน ผ สอน, ผ สอน ผ เร ยน, และผ เร ยน ผ เร ยน ซ งม ท งร ปแบบ Online และ Offline ได แก Web-board, , Chat, News, Calendar เป นต น ซอฟท แวร ท สน บสน นระบบ LMS การท จะได มาซ งองค ประกอบต าง ๆ ท จะท าให เก ดระบบ LMS ท สมบ รณ น นจ าเป นต องม ซอฟแวร เข ามาช วย สน บสน น ซ งม ท งซอฟแวร ท พ ฒนาข นโดยสถาบ นการศ กษา ได แก จ ฬาออนไลน (Chulaonline), เช ยงใหม ออนไลน (Cmuonline), มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (Maxlearn) และซอฟแวร ท เป น open source ได แก Moodle, Atutor, Claroline, Learnloop, Splearn, Vclass เป นต น Moodle(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) ค ออะไร? Moodle ค อโปรแกรมในการจ ดการระบบการเร ยนการสอน LMS (Learning Management System) ท พ ฒนาข นโดย Martin Dougiamas เพ อใช ในการจ ดการเร ยนการสอนผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต โดยเน นปฏ ส มพ นธ ใน การเร ยนการสอนผ านระบบการส อสารใน Moodle โดย Moodle เป นโปรแกรมแบบ open source ค อโปรแกรมท เผยแพร ให สามารถใช ได ฟร โดยม ล ขส ทธ เป นแบบ GPL ( General Public License) ค อผ ใช สามารถดาวน โหลด ค ม อการใช งานระบบ RMUTI LMS ส าหร บผ สอน 1 โปรแกรมไปใช งานได โดยไม เส ยค าใช จ ายและสามารถพ ฒนาต อยอดโปรแกรมได ภายใต เง อนไขในการน าไปใช เผยแพร แต ไม สามารถจดล ขส ทธ ซ าได Moodle เป นซอฟท แวร ส าหร บใช ในการสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ผ านเคร อข าย (web-based instruction) โดยก าหนดให ม ระบบการจ ดการบทเร ยน ซ งรองร บกล มผ ใช 3 กล ม ค อ ผ ด แลระบบ ผ สอน และผ เร ยน ซ งช วยให การ จ ดสภาพแวดล อมทางการเร ยนการสอนผ านเว บเป นไปได อย างม ประส ทธ ภาพระบบน ได ถ กพ ฒนาข นโดยม พ นฐาน มา จาก Software Open source ได แก php และ MySQL ด งน นในการน าระบบไปใช งานจ งไม ม ค าใช จ ายใด ๆ นอกจาก การลงท นทางด านฮาร ดแวร เท าน น Moodle แบ งการใช งานออกเป น 3 ระบบ ค อ 1. ระบบจ ดการผ ใช ค อ การจ ดการด านข อม ลของผ ใช งาน โดยสามารถแบ งออกเป น 3 กล ม ค อ ผ ด แลระบบ ผ สอน ผ เร ยน ซ งสามารถก าหนดส ทธ ของผ ใช แต ละคนในการใช งาน การจ ดกล มการเร ยนของผ เร ยน บ นท กข อม ลของผ เร ยน ว น เวลา จ านวนคร งในการใช งาน ก จกรรมท ผ เร ยนท าในแต ละคร ง เป นต น 2. ระบบจ ดการรายว ชา ค อ การจ ดการด านข อม ล เน อหาการเร ยน และก จกรรมในการเร ยนเช น การสร าง รายว ชา สร างบทเร ยนบน Moodle, การ Upload file, การก าหนดเวลาในการเร ยน, การก าหนดว ธ การเร ยน, การเพ มก จกรรมในการเร ยนการสอน, การส งงานและการส งงาน, การว ดและประเม นผล, การสร างข อสอบ, ซ งสามารถได ถ ง 9 ประเภท ได แก ค าถามปรน ย, ค าถามอ ตน ย, ค าถามถ กผ ด, เต มค าตอบด วยต วเลข, ค านวณ, ค าถามจ บค, ค าอธ บาย, สร างค าถามจ บค จากอ ตน ย, เต มค าในช องว าง เป นต น และช วยในการ เร ยน เช น อภ ธานศ พท, การ search หาข อม ล, แหล งข อม ลเพ มเต ม เป นต น 3. ระบบจ ดการการส อสาร ค อ เคร องม อด านการส อสารท ม อย ในระบบของ Moodle ม หลายร ปแบบเพ อให เก ดการส อสารท ม ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนก บผ สอน ผ เร ยนก บผ เร ยนและผ สอนก บผ สอนด วยก น เอง เช น การ chat, Web-board สามารถใช ได ใน 3 ล กษณะ ค อ 1. เพ อประกาศข าวสาร 2. เพ อการอภ ปรายใน ประเด นต างๆ 3.เพ อเป นเคร องม อในการถามตอบ ผ ใช สามารถส ง ถ งก นได ผ านระบบ ของ Moodle 2 ค ม อการใช งานระบบ RMUTI LMS ส าหร บผ สอน 2.1 การเข าส ระบบ RMUTI LMS บทท 2 การเข าส ระบบและออกจากระบบ ระบบ RMUTI LMS ได ใช ระบบบ ญช สมาช กเด ยวก นก บระบบบ ญช สมาช กอ นเทอร เน ตของมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลอ สาน สมาช กสามารถใช ช อผ ใช และ รห สผ าน ของบ ญช สมาช กอ นเทอร เน ต ในการล อคอ นเข าส ระบบ หร อคล กท ล งค เข าส ระบบ ท ม มบนขวาของเว บเพจ เพ อเข าส หน าล อคอ นเข าเว บ ค ม อการใช งานระบบ RMUTI LMS ส าหร บผ สอน 3 ในหน าล อคอ นเข าเว บ สมาช กสามารถเข าส ระบบได โดยระบ ช อผ ใช และ รห สผ าน และคล กท ป ม เข าส ระบบ ส าหร บผ ท ไม ได เป นสมาช กของระบบสามารถเข าส ระบบโดยคล กป ม เข าส ระบบในฐานะบ คคลท วไป ซ งการเข าส ระบบในฐานะบ คคลท วไป จะสามารถเข าศ กษาได เฉพาะรายว ชาท ผ สอนอน ญาตให บ คคลท วไปเข าศ กษา เท าน น หากสมาช กล มช อผ ใช หร อรห สผ าน ให คล กท ป ใช,ช วยในการเข าส ระบบด วย ม ระบบจะให สมาช กระบ ช อผ ใช หร อ ท ได ลงทะเบ ยนไว จากน นจะน าไปส ระบบการจ ดการบ ญช สมาช กอ นเทอร เน ตของมหาว ทยาล ย เพ อแจ งช อผ ใช หร อรห สผ านของสมาช ก 4 ค ม อการใช งานระบบ RMUTI LMS ส าหร บผ สอน 2.2 การออกจากระบบ เม อเล กใช งาน สมาช กสามารถออกจากระบบได โดยคล กท ล งค ออกจากระบบ ท ม มบนขวาของเว บเพจ ค ม อการใช งานระบบ RMUTI LMS ส าหร บผ สอน 5 บทท 3 การจ ดการรายว ชา การจ ดการรายว ชา เช น การสร างเน อหา การเพ มแหล งข อม ลและก จกรรมในระบบ RMUTI LMS สมาช ก จะต องได ร บส ทธ ในฐานะผ สร างรายว ชา จากผ ด ระบบเท าน น จ งจะสามารถสร างและจ ดการรายว ชาได แต สมาช กจะไม สามารถลบรายว ชาท สร างข นได หากต องการลบรายว ชา ต องให ผ ด แลระบบเป นผ ด าเน นการให เท าน น 3.1 การขอสร างรายว ชาใหม เม อผ สอนได ร บส ทธ ให เป นผ สร างรายว ชาในระบบ RMUTI LMS แล ว สามารถขอสร างรายว ชาใหม ได โดยการ กรอกข อม ลลงในแบบฟอร มขอสร างรายว ชาท หน าแสดงรายว ชา สมาช กต องระบ ข อม ลให ครบถ วนและถ กต อง หากไม ครบถ วน ค าขอสร างรายว ชาจะไม ได ร บการอน ม ต จากผ ด แลระบบ สมาช กสามารถขอสร างรายว ชาได ด งน 1. คล กล งค รายว ชาท งหมด ท บล อคว ชาเร ยนของฉ น 2. ระบบจะแสดงหน าต างรายว ชาท งหมดท อย ในระบบ RMUTI LMS ซ งแบ งตามประเภทรายว ชา ผ สอน สามารถขอสร างรายว ชาได โดยคล กป ม ค าขอสร างรายว ชา 6 ค ม อการใช งานระบบ RMUTI LMS ส าหร บผ สอน 3. ระบ ข อม ลท จ าเป นลงในแบบฟอร มขอสร างรายว ชาให ถ กต องและครบถ วน - ช อเต ม: ช อเต มของรายว ชา ผ สอนจะต องระบ ช อว ชา คณะว ชา สาขาว ชาและช อผ สร างรายว ชาให ครบถ วน เช น การใช งาน Moodle เบ องต น/เทคน คพ เศษในการใช งาน Moodle/เมธวด กรองโพธ - ช อย อของรายว ชา: รห สของรายว ชาท ต องการเป ดสอนเช น MD001 - บทค ดย อ: รายละเอ ยดส นๆเก ยวก บรายว ชา เพ อแนะน าให ผ เร ยนทราบข อม ลเบ องต นของรายว ชา - เหต ผลในการขอสร างรายว ชา: เหต ผลท ผ สอนต องการสร างรายว ชา เพ อให ผ ด แลระบบใช ในการ พ จารณาการอน ม ต ค าขอสร างรายว ชา - รห สผ านเข าเร ยน: รห สผ านเข าเร ยนใช ในการป องก นบ คคลภายนอกเข าศ กษารายว ชาท สร างข น รห สผ าน ท ก าหนดข น ผ สอนจะเป นผ แจ งให ผ เร ยนทราบ หากต องการให บ คคลภายนอกสามารถเข าศ กษารายว ชาได สมาช กไม จ าเป นต องระบ รห สผ านเข าเร ยน เม อรายว ชาได ร บการอน ม ต จากผ ด แลระบบแล ว ผ สอนจ งจะสามารถเข าไปจ ดการรายว ชา เพ มเน อหาบทเร ยน และก จกรรมต างๆ ลงในรายว ชาได ค ม อการใช งานระบบ RMUTI LMS ส าหร บผ สอน 7 3.2 ส วนประกอบของรายว ชา เม อผ สอนเข าส รายว ชาท ได ร บส ทธ ให เป นผ จ ดการรายว ชา จะพบก บหน าหล กของรายว ชา ซ งแบ งการแสดงผล ออกเป น 4 ส วน ได แก ส วนห ว(Header bar), บล อคด านซ ายแสดงเมน ต างๆของรายว ชา, บล อคกลางแสดงโครงสร าง ห วข อ เน อหาและก จกรรม, และบล อกด านขวาแสดงข าวและก จกรรมของรายว ชา 1. ส วนห ว(Header bar) แสดงช อรายว ชา, ช อผ ล อคอ นเข าส ระบบ, ช อรายว ชา, ช อย อรายว ชา และ Navigation Bar 8 ค ม อการใช งานระบบ RMUTI LMS ส าหร บผ สอน 2. กล มบล อคด านซ าย แสดงบล อคสมาช ก, ก จกรรมท งหมดของรายว ชา, บล อคค นหากระดานเสวนา, บล อคเมน การจ ดการระบบ, และบล อคว ชาเร ยนเร ยนของฉ น - บล อคสมาช ก แสดงข อม ลของสมาช กรายว ชา - บล อคก จกรรมท งหมด แสดงก จกรรมท งหมดท เก ดข นในรายว ชา - บล อคค นกระดานเสวนา ใช ส บค นกระท ต างๆ ท ถ กต งข นในกระดานเสวนา - บล อคการจ ดการระบบ แสดงเมน ต างๆ ส าหร บใช ในการจ ดการรายว ชา เร มการแก ไขในหน าน เคร องม อส าหร บจ ดการหน าหล กของรายว ชาเช น การเพ ม แหล งข อม ลและก จกรรมลงในรายว ชา การต งค า เคร องม อส าหร บการแก ไขข อม ลของรายว ชา แก ไขข อม ลส วนต ว เคร องม อส าหร บการแก ไขข อม ลส วนต วของผ สอน อาจารย แสดงรายช ออาจารย ท งหมดท อย ในรายว ชาน น กศ กษา แสดงรายช อน กศ กษาท งหมดท เป นสมาช กของรายว ชา กล ม เคร องม อส าหร บการสร างกล มผ เร ยนในรายว ชา การส ารองข อม ล เคร องม อส าหร บการส ารองข อม ล เพ อป องก นข อม ลส ญหาย ก ค น เคร องม อส าหร บการก ค นข อม ลท ส ารองไว น าเข า เคร องม อส าหร บการน าเข าข อม ลจากรายว ชาอ น ร เซ ท เคร องม อส าหร บการลบข อม ลสมาช กของรายว ชา ในขณะท ย งคงเก บก จกรรมและ การต งค าอ นๆเอาไว รายงาน เคร องม อส าหร บการบ นท กข อม ลการใช งานของสมาช กรายว ชา ค าถาม เคร องม อส าหร บการสร างแบบทดสอบ ว ธ การว ด เคร องม อส าหร บการสร างว ธ ว ดระด บ เพ อน าไปใช ในการให คะแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks