โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล หน วยท 2 การต ดต ง - PDF

Description
กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 5 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง สาระสาค ญ ป จจ บ นการจ ดทาเว บไซต เพ อเผยแพร ข อม ลได ม การพ ฒนาโปรแกรมในการจ ดท าอย างแพร หลาย โปรแกรมประเภทการจ ดการเน อหา (CMS:Content Management System) เป นโปรแกรมหน งท ได ร บความ น ยม Limbothai เป นโปรแกรมประเภทจ ดการเน อหาโปรแกรมหน งท ม ความสะดวกสามารถจ ดท าได อย างรวดเร ว ในการต ดต งโปรแกรมเป นส วนส าค ญเป นอ นด บแรก จ งควรศ กษาว ธ การส าเนาโปรแกรม (Download) การต ดต ง และการจ ดการระบบของโปรแกรม (Configulation) อย างละเอ ยด จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกความสาค ญของโปรแกรมประเภทจ ดการเน อหา (CMS) ได 2. สามารถสาเนาโปรแกรม (Download) ได 3. สามารถต ดต ง ได 4. สามารถกาหนดค าของโปรแกรม (Configulation) ได 5. สามารถใช งานผ าน Internet Explorer ได สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมจ ดการเน อหา (CMS:Content Management System) 2. การสาเนาโปรแกรม (Download) 3. ข นตอนการ 4. การกาหนดค าของ (Configulation) ก จกรรมการเร ยนร /กระบวนการเร ยนร ข นท 1 ทดสอบก อนเร ยน ทดสอบความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรมจ ดการเน อหา การสาเนาโปรแกรม และการต ดต ง โปรแกรมด วยแบบทดสอบจานวน 10 ข อ เวลา 10 นาท ข นท 2 นาเข าส บทเร ยน หน วยท ก จกรรม ส อท ใช เวลา (นาท ) หน วยท 2 การต ดต ง กาหนดภาระงาน 1.ผ สอนเกร นนาเก ยวก บจ ดประสงค การ เร ยนร ด งน -ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม จ ดการเน อหา (CMS:Content Management System) -การสาเนาโปรแกรม (Download) -ข นตอนการ -การกาหนดค าของโปรแกรม Limbothai (Configulation) -ส อนาเสนอ PowerPoint เร อง จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 2 การต ดต ง -ห องเร ยนทางไกล 10 ข นท 3 ประกอบก จกรรมการเร ยนการสอน หน วยท ก จกรรม ส อท ใช เวลา (นาท ) หน วยท 1 การสร าง Webserver 60 น ยามภาระงาน -น กเร ยนส บค นเร องความร พ นฐาน เก ยวก บโปรแกรมจ ดการเน อหาและ การต ดต ง -น กเร ยนชมการสาธ ตการสาเนา -น กเร ยนชมการสาธ ตการต ดต ง -น กเร ยนชมการสาธ ตการกาหนดค า ของโปรแกรม -น กเร ยนฝ กต ดต งโปรแกรมตามคร สาธ ต -น กเร ยนปฏ บ ต ตามแบบฝ กห ดท าย หน วยท 2 พร อมส งคร ผ สอน -ส อจากห องเร ยนทางไกล -คอมพ วเตอร -อ นเทอร เน ต ข นท 4 สร ป ตอนท เร องท สร ป ส อท ใช เวลา (นาท ) หน วยท 1 อ นเทอร เน ต และการสร าง Webserver 30 -น กเร ยนแบ งกล มอภ ปรายพร อม สร ปเน อหาในหน วยท 2 -คร ส มน กเร ยนแต ละกล มให นาเสนอหน าช นเร ยน -คอมพ วเตอร -สไลด คอมพ วเตอร เก ยวก บ การสาเนาโปรแกรม การ ต ดต งโปรแกรม Limbothai ข นท 5 ทดสอบหล งเร ยน ดาเน นการด งน 1. ทดสอบความร เก ยวก บโปรแกรมจ ดการเน อหา การสาเนาโปรแกรม การต ดต งโปรแกรมและ การกาหนดค าโปรแกรม ด วยแบบทดสอบ ใช เวลา 10 นาท 2. ใช แบบทดสอบฝ กปฏ บ ต เร องการต ดต ง ใช เวลา 10 นาท ส อและแหล งเร ยนร - ส อนว ตกรรมผ านเคร อข ายคอมพ วเตอร ห องเร ยนทางไกล เร องการต ดต ง - ส อ Powerpoint การว ดผลประเม นผล 1. ประเด น (ส งท ต องการ)การประเม น - ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมจ ดการเน อหา (CMS:Content Management System) - การสาเนาโปรแกรม (Download) -ข นตอนการ -การกาหนดค าของ (Configulation) -ท กษะการสาเนาโปรแกรม ต ดต ง และการกาหนดค าของโปรแกรม 2. ว ธ การประเม น - ว ดความร จากการสร ปเน อหาและแบบทดสอบปรน ย - ว ดท กษะการปฏ บ ต 3. เคร องม อท ใช ในการประเม น - แบบทดสอบปรน ยจานวน 10 ข อ - แบบประเม นการปฏ บ ต 4. เกณฑ ท ใช ประเม น 4.1 เกณฑ การประเม นความร ท ประเด นการประเม น ผลการประเม น 1 ทาแบบทดสอบได 8-10 ข อ ด 2 ทาแบบทดสอบได 5-7 ข อ พอใช 3 ทาแบบทดสอบได 1-4 ข อ ปร บปร ง 4.2 เกณฑ การประเม นท กษะปฏ บ ต ท ประเด นการประเม น ผลการประเม น 1 ต ดต งโปรแกรมได สามารถเร ยกใช โปรแกรมและ กาหนดค าของโปรแกรมได ด 2 ต ดต งโปรแกรมได ไม สามารถเร ยกใช โปรแกรมและ กาหนดค าของโปรแกรมไม ได พอใช 3 ต ดต งโปรแกรมไม ได ไม สามารถเร ยกใช โปรแกรมและ กาหนดค าโปรแกรมไม ได ปร บปร ง ข อเสนอแนะ.... (นายภ ชงค จ นทร เปล ง) ผ สอน ความค ดเห นของห วหน ากล มสาระ (ลงช อ)...ห วหน ากล มสาระ (...) ความค ดเห นของฝ ายว ชาการ (ลงช อ)... (...) รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ความค ดเห นของผ อานวยการโรงเร ยน (ลงช อ)... (...) ผ อ านวยการโรงเร ยน แบบประเม นการปฏ บ ต เร องการต ดต งโปรแกรม AppServ ช อน กเร ยน...ช น ม.../... เลขท... ท รายการ 1 กาหนด Directory ในการต ดต งได 2 กาหนดชน ดการต ดต งได 3 กาหนดรายละเอ ยดของ Server ได 4 กาหนด Username & Password ได 5 กาหนดรห สภาษาไทยได 6 เร ยกใช โปรแกรมผ าน Webserver ได 7 ถอนโปรแกรมออกจากระบบได รวมคะแนนการประเม น ผลการประเม น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks