Les conceptions du professeur des écoles sur le vocabulaire spécifique géométrique en cycle 2 et 3 - PDF

Description
Les conceptions du professeur des écoles sur le vocabulaire spécifique géométrique en cycle 2 et 3 Clément Delplanque To cite this version: Clément Delplanque. Les conceptions du professeur des écoles

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 32 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Les conceptions du professeur des écoles sur le vocabulaire spécifique géométrique en cycle 2 et 3 Clément Delplanque To cite this version: Clément Delplanque. Les conceptions du professeur des écoles sur le vocabulaire spécifique géométrique en cycle 2 et 3. Education dumas HAL Id: dumas https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas Submitted on 3 Dec 2012 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. ABCDEDBFABCE B DDDDECC ABEBDABCDEFBCB DDF CDEE D D EBECBDCEEBBEBEBEEBEBEBEADBEBAEE BEEBDEE EED EEBEBEBB E EBCBBEEBB BEEEEEE EEEEEEE DBEBEEBA DCDDDECBDBEBEADCEBEDB BECDBCBEBECBDED ABCDBAEFFADBDDDABDDDFADDB FBDBABFADDBDAABADDCDBA FBAADFADADADBADABFAADADADDF BFBFBAABCACCFBFADCDDF BFBBBDBA BAACCBADBDBFAFAFA DFDBABBFCABFCDFFBBFB DBDFABDBABDCDFFADADDFDABFAFA FECAFFCDFABBADBDFDFDBACABFFDB ADABBFCABCDBA FBDBADDBBBABFABAFAABD AADBFFBDFBCDDAFABBADDF ABADADFDFDBACABFDFABC AFBFADAAFAFABF FBBDBFADFBBAADCABBAAAF FBFBBDACDAABFACCAFCDCDBF FBBDFAFFAAAFDF CCBA BCDAABDBFDDAFCBBDB DBAACACFDBDBACABBCABD DDADBFBADBFCDACFDB AADCCAFBFBDBAACCBFDFDBA ABCBCDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF CBCCCBACCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFF CBCCACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ACACAACBCCBCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFF CCACCBCCAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF CCBCACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE AAACCCCACAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF CACAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF CBCACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ACCBCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF BCBACBCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ACBCACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ACACCAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE CCACCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE CBCACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ACCCCCCCACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE CCACCCCCAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE CCACACACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ABCBC ABCDBAEFFADBDDDABDDDFADDB FBDBABFADDBDAABADDCDBA FBAADFADADADBADABFAADADADDF BFBFBAABCACCFBFADCD DADAFCDABBBDDFADBAFDD DABBFDDABFDDAADFABACFB FADFADDCCDDFCABCDADBA DBADFBDBBBAD AFB DBADFBACAD FABFACBAABDCDDBDDFBBD BABCABDFDDAFDDFCCDBADDC DBAFBAFADBDDADBAFDBCABAD ABBBFFBCAAFBDADBABCAACFFB FFAADBDBBADBCBAFAEFFAFDCCFBDBDBB BCBDFAFADDBBDAFDBAD DFCBBBBBDFBBDBABADBDD DFADDBFADAAADBBFDCCBBBDB ADFDBCCADAADDBAADFF DABFBAFFAAADBACFCBB BDABAABBADDADDCCDFDBA BBBADBBBCBAAAFADCDBAABA AADAFBDFCAFAFA BCDBBBBDBAADDBADABCCABBA AADADCFFDFAADCCBC ABCDBABDBACBBFFFBFBA DADACABCAADCCDAABFACCFBFADF ADABFBFDDDBADAFBCCAB BACBDDADBAADCCFDBB ABADFAFADBADDBBCCF FADBBBAADBBBADABAB CDCDBF FAFABADBDFADFB FDAAFEFBBDBDAAFCDCDBFFBBB BCBADBCDBDFBFBADBBFBDAACCA AADBFBFBDFFAABFBCDBA CDCDBFDBDAABABAFCCCFAF BBBFADBDADDDFDDAFD BFADDBADADDFAFFBBB FBABDACCADDBBBFDFCDB BBBDBACDCDBFBFFADDBCCBBBDBAF DDAAFCDFBBCDFBBBDBA BBACBABBADDBFBBADCDCDBFFBAD ABCEFACCBA BABDBDBCBFCBABAFBFADAFABDF AFAFAABBAADBFDDBA FDAAADDFCDBBBBDBABDFD DADADBAFBDAABAABADCDBFFFC DBDBAADCCFCFDFF BBBADFFFDDBDBDBBFA DFDABBACDBDCFDFADBABDFBA DABFABACBFBBFCCABBB CDBAFBAADCADABFABCFDCBBBADDF DADABBFFDDCDCDBFCCFCCDC DDDADBABBDFADFFFAFAFBCFDD ADBDFADDCCBAFBCDFABAF FAADADBAAADDABBFFADBDBC DDAFBDCDCDBFBCADFBCB ADDADDBCDCDBFFAFDABCAADBFDB FDFBCCADAFABDADDBCDCDBF AFABFCBBDBDAACDCDBF DADDADAAABCDBDFDBACDCDBF AABFDBACDDACBFBBDFADBD DFFADBBFAFADBDDBBBABABCBBCCBF ADBDFDBACDCDBFFDADABA FBFDFAADCCBBABAF CCFCDBDBAADCCEFDBBB CBFDFDBADDABDCDCDBF DFAABDBDBADFABAABBADFDBAD CFBFABCFADDBDDD ABCDCDAAFBFBCDCDBF DABDDCDFDBDACAADFDFDBABBF CACABFDAFBBDAFAADAABA BFADBABBDADAAADCCF DABCFBFBBAADBDAC BBFBFFADBCBAADBDFBFADCC DBDDDCABAADBDCADF BCCDADAABFABBAADCC ADDFBFCFFFBADCFB BFBCDEABDBACDFDBADAFBBAF DFDBACABFCDBADAABCCFDBD CBAFBDDBADFFBDBA CDABADBDDABBDBADBDCCBFDADA DCDDFBBBFDFDBACDCDBFAADDABBC CBBFABBDFCCDCDBFDFFABBBF BFDFDBAAAFEFDABDD CABCDBAFADAABBAADCCFF DABFBAFADFDBACDCDBFCCABCDBA FABADF CCABDADADADBDFDFDBACDCDBFF BBDAABAABADCDBFDABDFDFDBA CDCDBFBDBAFBFBBBABDD CDCDBFBCDEABDBACDABBADAFBFF FCBFBFACFEDFBAFABA BBBDBFFFCCAAADBACFBBAADF BAFCDAFADABADBDAFFA ADCBFBBADABADDDFCABAFD DFBBBAFBFFABFDBFBDA FADFCDFBFBFBAFDABFBAC CABBABFDFAEFCFAABAB DFBADBAFABCAFDADF AAFABADABFBACAFFA FDFDBDFDDBBBDBBAFCCCCC BFDDDFADDAACBCBBBF CADDADACBAFDBDBBBA DABCDBADDDFACDBADDFCBC ACDDDFDAFDFADBBBBADCCAD ABAFCBADBFCCDADFBB BBCBADFDFFFDADABBFABBDF DFDBACDCDBFABDDBFCDDFFAD CC D FB FCC F AA E CDCDBFCCDCDBFAACB AAFADFFCCBFAADBCFB DAB DFDBACABDBBFFBFADDC AAFAABBDFAFDCBDBED CDBBCAFDFFBAFDBDABFFAFEB DBDBAAADDBCAFDFDBABCAF BFAFBFBBFFDAADFFB BAAFFDDADBCCCBFABFAFFDD CDCDBFBBFDBBAFBCAFFCDCDBB CCADBADBDACACBDAABDDBFBF DFDBACDCDBFCADACDBDFBDABDC DADDCCDBADFABAEDACABFDAFBAFBA FDDBBFADCBDBABBBDFD ADBDBBABDDAADDBBDBFDBDAAFA FAAABBFFADBADAADFDBAADBDF BBDAFACCABBC DAFADABFBACABDBAAADBA CABBFCBEFFADDCDBAD ADBFCCBBAFBBAFACBDAFFAFBC ABAAADBDCFEFCDCDBFDFAB FADBDBBABDBFDDBDAD CAFCABCCDFDFACDBDBBBDBFC DBBBFFBDBFDADBACB BBFABFDBFAAFDFCDFADBFFF BBBDBDFBFADFFBB DBACFDABFBAACCABDAC AAADBFBCBFCBABFDFA BDFACDAAACFDBDBABDF DFBFDBDFADFAFFADFBBFBFBFADBD BA FCDADBCDABFBACAB BCCCAACDFDDADDAC DFFBAFACCDDFEDADB CDDADABADDABAFADB CABDFDFADBADDFAFAA BCABFDFBDADFFDFADBAB DBAABCAFABDFDDFBFAAAFCC FBDBDAAFACDCDBFBBADBFBCADAD DDBDFADDFBFABFFA ACBBFDCABDFBFBCBDBAFDFFA ABAADAABFCDAFBFBCADBDBDDDF DDADFAAFBBFADBDAFDACBA AFBFACBADFBADBDDADADBDAADB BBBDCDBAAFAAAADBFDBC DDBBBFBBBDFBADDDADFDBACB EFBFFAACFADFCFBACBA DAADBEFFBFFBBFCCABFDAFB BBCCDAFADBAFDF BDFDABDBEDCDBAFABCAFA CFACFCFDDFADFABAFBFF ADCFCDCDBFFBACDBABBA DBACDBBBADDFFDDBBFCCABF DCCFBDBDFBFADAA FFCADABDBDAADC BFDDBFBBADFADBBABAF DDCCDCDBFCDFBDFADBBBDBA DAFADBADBAAAFADCDDBBAADF BDCDADFAFBCDDFBBBDABD DABFBAFDDBCABFADFBBBFDFDBA CDCDBFBFDBDDAFCBFDCCFD FBFFDFDBADCABACDBDABDBD ADBBABFBCFDCB CEFCABDBCDAAAACDF DFABCAABDCDBDCDABDDFDFDF FAFDDBACDCADBAEFBBA ABBDFDBA BAFABDFCDBDBF BAFADBBBAADABDBFADBBFD CABADBDFDDFABCDBAF DDADBACBDCFBBCADFDFFBB FBFCCFCDBDCFBAFFAAACADFAA FCABBDDDCDFAFDB AFBAFACDFDFAAFDDAFBAFBFA CCBFABCDDBAFDFADDD DFACDEFADDBABFBBABCADDBA ABFBBCADDADACCDDCACCACF DCDADFBDFDFBADBBDBFBCB DFBFDBDCDDBFFAABFAACD BBBAFACBAADABABCFFF BFDBDCDCABFCBDFCDBA DBFDDAAFABBFFDFA AABAAFFFBDCBDFDBBBDD FABFAADBAFACCCAFDFBCDFDB DBDFBBCFDBBFFB ACFFFFBBDDBFADADAADBCB FABFCDFBBDACADAA CCACDAFBADBFA DBBADBBADBA DBFFAFAFAAFDFDFADADA DACDCDFAADBACDFADFADFDB CDDBDCBACBBFFAFBDC DFADBBAFDDABADAD BBFBDBDBDBFADBFADAFA EFFACBDFACCDDBFDBDAD ADBBCDBDFADBAFACFBDFDFCDA CDABACABAADADCCFBFBFBDB FBDABADDAFCDBAAABBBA ACFAAAABAFBFCBBFFAA AABCDAFCABFDFCABDEFBBDB BAACADABFFAABDD DABDDCDABFDFDBABBFCABADAFC DADBCBAFFBDBFAFCDABBBF BBADABBBAFBFDBDFFDBAFFB FBFADBBBDFABFFAF DABAFFDBAAFBFAADCCAFBFDBAA CABDADFAFBBBDFBBDBACBBFCABF CCBDBBCADDAFFD ACFDBFABADBACABFFBADA AFADBDBACBFAFABADD CABBADBBCCDDFAFDFABBB CDBDBBBAADADDCDFBD FFFAFBAFABBCABFFBDD BDDAFDDACDEABDBACFF BCDADFDFACBADBADBAFBBF AFABAFAAFDDDBAB BACDFAABCABDFFAFA BFADCCDCFBFBABCBB BBFDABADDFADDBFABACCFBFA FADBAADABCFDBCDCABFD FDDFFBBFFFDACDAADBD ADBFADBABBBDBADAFBDADBFBA BBACCFD ACFDBBBBAFDBCDDABD DFFABABFBDBDCABABDDB DABFAABDAFBDBABAFEFACBAD DBCBDBCDADFAABDBFADFA CCCFCDBBFADFDAAFABD DFFBCCDAFBFABFAEDADFA ADBFABADDFDBDBCAB DBDEBDFDAAFABD DBBADAFBBABAF BFFDACBDBBCADBCBAFAB DBDCDABDAFBDEBCDEFAB AAFBDABACFDBBD ADBBFBFFAABDBDBFDFDADBF FFADBADACFAADCCDA DBADACFDBABA FDADBBBBDABAFABAACFFDAC FB DACFDBDCDFBBDBDBA DBFBFABBFBDBDACDA ADBDBBBADBDFADBAABACBDFAFA BDEFAFCCAADBFAEFCAAF BFB AFADABBBDADBBADBDFFEF ACDBFDBBBDDAABCABBABDF BAABBBADBBCAABADFBCC AFABFBBBDFEFAFBDFDBABBF CABCCBADFADFAEBDAAFFC ADFACFEFAADFDDCDAAAB FAADBAAACADAADFAAABDBADDBAF ABDCBAFBBDDACDBF FBDBADADDBBACBDFAFABAADF BDADABCADABABD BDADBAFBBADFCBBFBDBABDAFA BDBDAFABDDFBBAFD FAAAADBDBBFCFCDADBABDBFAADA ADBAAAFBFAADACDBF BCCDEFAADBBFBDFBFBDBA DDADBBBDFAFAD CAB DFDBAACFDBCDAAFAFBCC DAFACFCDCDBDBBC AFCCFDACABFCCAFA BBACACCAB CCBBDDAFCDBBDFADADBDCAB A FBDDDBBBFAAFAFBFAAFA FDBBCDACABFDFADC DAFABAFCDCDBF CABFDBBBCDBAFBA AFBAFBDBFAFAFADFC BBDBDCDCDBFEFABCF AFAADADFDBFAABDCBDCD AAADBFABFFA CBCDCDECFBACCEC ABFBDBADFBFBBBBDCAFDBBFA ACBDABAAFACCCCABDAADB BAFFABDBCCDBBADAFBBAD DAABBFDAFABADDBFBDD BACBBFBDFFADCBFADDBAFCDADBA BAFAFDFBBDBFDFDBABBFD CABBBABFBDFBCDDABDB AADABBDDAADBDBBFAFA ABDDBBAFDAB FBABCCABCCCDBBFBBB DDBBBAFBDBABDABADBDB CACCBEAADBCAFDDAAFBD CCBFFABBBDDABAAAABCDF ADABAFAF CEAECAEACBCDCBCCC ACBABFBDBABCABDAAFBACDEFAFADDDA DABDBAADFDFDBABBFCABFAD FBDABDDFDBFDFAABDBDC BADACDAFADCDBABDFFBBBAD ADABDFDBABCABF DADFAABCFFBBBCDEABDBACDA DDBFADDBFBBAFDCABBDBAEF DADABFBAABAFAABAFDBADFADB CACDDABFBAFADABDADBDFBBBDBA BFBCCFADCABCFDFDBACABFB BCDEFFEEBAFBBFADFDCABDBACDBFBFAADB DADABABCDACDBFBFBDDFDF AADADBDADFBDCDEABDDFBDFFDFDF BFFDABDCADDBDBACACCABF AACDAABCAFABFFDFDBA CABFBFBFFFADFFEAFBBFADFD ACBFBDFBDADBBDDBAFDDFB FBBAFDFDBACABFACCDF FFBAFAFACAAC CDCDBFFADBBADACDCABCF BABBBBADBFAADABDADCCBAFDBA ABCAB DEECF ABBDEECF ACAC DEECF ABBDEECF CABBDEECF DABFDBDADFFBCADAB BDBFDCDEABDADAFBCADBF DBABDBDBADFDBACABFCABFBAB BFAABFCBBCADBBADBAC DDDBBBADDFFDDBBFC CABFDFDBBAACDADFBEF FBFCCBCADDBAABCAFABDFDD FBFAAAFCCFBDBDAAFACDCDBFFB FDDDADBADBFBDDCBCFAFA DBBBABADDCAFDCAB DACFBFAADBACFFADABAB ACFAADBDACADBDDBADADBDDBDF FBBFAAFABBDBEFBBFDAADADB DFDBBBFDDDADBBAADAFADBFF FAFBAFABBCABFFBDDBD AFBBDBABBDD DBACDBBDDFDFFCBDA BFABFAAAFDFAFBBBCDFCB DFADDAFDFFBDBABBBBF CEAFEEBBFCCACFDABC BCEBABF ABCDEFEDEDDDDEDC EEEC ABCB DEEBDBDDEB DECECDB EEEDCC C DBBCDEDDE DBACEDBDADFBCDBAFADBDF DFDBCCDBCCDFABFFBBD BBFADBFDADADBADACDADA DBFACDBDCABDFBFDFDBACABF BBFDBDFBDCCFBBADBBEFDDFA FDFAADACFFAABDB DFABFDAABCDFBCDFDCBDBCCFAD DABFBADBDDADBFAADCCAFBADBFCC FBDBAADCAACCCFFB FCCDBBDADBCFDBCBCAFB CDBCDABDDFDBABBFFBBFFB FDDCABADBDADDBACAADB ABCFAFFAFAFBDAFFBDFADBC BFFADAAAADCCAFBDAADFDAAFBF AFCFBDBBFBDDA FBDFDBAAADCCAFBDBBACF DFABBDFDFDBABAAFBBD ACDDFAFAFDDAAFFABBBEF EFBBFDABFBABDBCBBDBDFDBA CCACECBCECEAE DCDABDDFADDBADABADCBBBDBA DABBDCFADFABDEFFAAFA FBADCDCDBFFDBBFABFDA BFDFBBCDADFDDADBF BACDBDBDBADFAFFBDFFAD BDBACAFDBABDBABBFFDDF BDFDDCDACDBBDFBCAACDBADDA DABDABAAADBAADABACADBDDFDFDD AFAFACBACBBFAADFCDBD CABBDBAADBBAFFABBCBDBAFBF DCABFACBBFCCABFDB DABFBABFBADADFCCBFADDBF FADFCDCDBFCAFAAFAAB BCFDBFBAADDFFCBF DFACADADBFBFDCABF DFBCDBABBDDFDBACABFDFDB ABBDDADAEFBBDBBDADCDFDB CCBBFFADFFBBADFB FBBFACDFAFADCDBDFBFAAFDFBF DBAABCABACCDBABDBFFBAC CEBBDDBAFABBDFACCABF BDABBAFDFDBADBFDFBF CABFDFBBBFFBACBDBAADFAB BADABDFDBADBCCFAADBACAB BDADBBADDABABCABDBABDBAFA BBFABDDBBDDCABFDFA BBBFFBDADCCCDACDAA CCACDBBCAABCCBDCFBDA BAFFADFBDFABBDBCAAC CABFBABDCBBCABBABDBB DAADFCADBBAFADFABBAACBD FBDBDAAFACDCDBFADBBBBDFADFD FDBAABCDBFAFADFCBAFADD BAAFDFCAFFAFAFD BABAAAFABACAFDDFBBDBF BFCABFBBADBFCDFABBBF ADCDBFABFDABDBAAACFDFA CDEABDCDADBAFDFDBAFDFAD CAACCABFDFDBABBBAF CCACFBBCAADFCCFFCCB AABCCDCDBFFABACADA FBDCDDADAFCCCCDCDBFDBF DDABDABDBBDBB AFABDADFDCFCBADB FADFDCABBDFADBCDBABDCA FBCCACFAADFBDFEFABDBA BDDBAFADFD BADBDFDBDBDBBCFBDADFA BBDFFBAADBBADACBAF ABBBBFDDBDCCCADAFDDAFB DDBDDDBFDFDBACABFBFB AFDBADDADBBAADAABADBACDFD DBDDBDDBFBBDBAFBD FAFAFBFABBCABFFADDFFAFD CBDBFBDBDBBFDDBFBBAFDFDBA BBFFCCDDBDDBDFDDB ABCBDDBBDABAADAFDBDAAAFBA FABBCABFCDAFFCCFBFD AFBDBADCDBDDACCBCFCFDFADBD ABDDBABAFBFABFCFA DDFDBFBBDBFBFCDCDBFDAAAFB DADABACCEFADAFBAFBBDEFADD BDBFBDBCAACCABFADCD ADFADFADBBABABAFBABFAFCDFFBBDB ACCABFFDBDBCCDCDBFAADCC AFBADFFBACCBDBF ABBCCBDFACBAA AACCCECACEAE FAFABCDDABADBAFBAB DFBDCBBADABACDBFADDFDBAFF ACDFABDBDDFBBBFBD BDACBADFCFBAFFBBFBFDA FDBACCDFCBAADADDF AFAABCBDFBDBAFBDBBFBBAFA ADBFADFDFDFDBACABFFCCCB FDBAFFBBDBABDADABDBDBAFAFA BBBACCFCCFAADBFBBAFACADD BBFCDCABDBAAFADFDDFADDCDEABDD AFCDBABCBDBAABDAAFDAADBDFB DBFCDADEFAADBCAFACCABF FADDDFADD FADDDDAABDBFACDA ADDAFBFAC ADDBBFBDBDBDBD ADDABBCDBD AFDADADBBFCAB DBDAABFFACCABFAADDAFAABAF FFFFDBABACA CADBDABABFCBDAFDFFFD CDBAABDABAFCCAAFAFAC FFDBFFAADBFCADDADADD FACDBBFDFDAFABFDFAFA DDABAAAAFDFAFAFABFAAABAD BBDCDDFABBDBBADBAAAC ACDADFDBFBBFADB FBBFFFAABCCDBADBBBADFAD CDEABCBADFBFADDFDDFDCDBFDBFBFF FCDBABDFDBBFCCC FBABFBDBFADAFBDFDDFDAFBDADA AFCDBFFEFC BBFFFFABA BABCCFFDDBBDCC BACFBABDDBFDDBDAB BDBFDBFADDBDCABDAF FBCABDDABADBFDAABDAADA EFCDCBFFBDFDCBDBADDAD AADAFDDFAFBDADBC ABAFBCFAABABDDABACBDBAF FBDBA ADAAFBBBBBDFDFBAB BDBAABAFBDFCAFDBFA DCABDFDFDDBBFADDBBDBDAB ACFDBBDDBDAABCADDDF BBAABACBDFAFAABDCBBDF FADAADBFAFDACDAABCAFDB DFABDFADABAAAFAADBFAF BDAABCABDFDFA FADADBADBDBDCABBACDF BBDDFEBDFDD A DFBDDFABADBEFCABBFAD BBAFAAFADDACDBBAADBFB FAADBBAFAFAFDFDBDFBBA BBDBBDBADFBFBAFCDA BDDFACDEABFABFD ABBCADBBFFCDFFACCDAFFBBCFBDB FCABFDBAFAFFCABDDACF FBFADACDCABDAFADBFBFA ACDBBBFBDCABFFA AABACDBFFBCADBABDFDBDABFBAC DDFA AAFAFBBACCDADBADBF ABABDFFDCDFFEBDF DBDDFAADBAACBCBAFDDFA ACFCADBBFFBFAFFBBADFACBA CFBCADBFACAAFFDABCABFAFA DCFFADFAFCFBABBCFABBBACA DDCAB BBBCADAFDFFAFADBBBDBF CDFBDDEFDBCBABCAB BDDDADD FEBDFDBA DDDBA CEEACAE FDBBAAFBCDCDBFCDADCCADBDA ADBBAFDCABFCFEFA BDFDFFADBDADBDDDFBBDB BFDDFACADBBDFCCBA ADBACCABFFBFDBFAFA DDBFDDBBAFBCDCDBFF DFABFFBDFFBDABBDBBFDBCD DBDFFDBBFFAAFACFBBFBDD DCBFFBAABCABABDADAFADBAD DFACBBFCCABFDCBCABCABDFADADBA DFBBBFDFBFFCBDDFAAFCAB DADFAFBABBDCDDBDDDAABDBF ACCFBBBAADBBDBAFB BBCCABCCACBCADCEBFADDD FADBDFAADBFBDABDFADAFAA DFBFDADFDAADFACADDCAB DFAADBDDDADBDBDDABF CDCDBFDFACFBBFADCFAC CABFDADDAFDFFAADBDBBFADFADDD DACFCDBCBAACCABC ACCDDFDBACABFDBFDABFBFA BDFBFAFABAAACBFADBA AFADBFDDFAAADBAD BBFABCADADDFDBADDFDADFB AADCCBFBADBFABDD BFAADBFADFABCDBADBDBDCDBAAFA DAABAFACAFDBACFBFDAFDAD BBBADADBABFDFFBDDABDFDBA CABFBBFABBBADBFBDA AFADFBABBAFEFADA AADCCDBABA DBABDBAADBDBADAFD FDBABBAADBBCBDDAFAFBF CABFDBBFFDFFDFBBCDAAAD FBBAFBBDBFADDAFAFC CADBDAFFDADAADFDAADA DFBABDBAACCABFDCBA DDBBFAFBDADBDBFDDADCCF FBCDBBDBFDBACBDBADFABDABBBAD DABBDBFBAADDCFABACCBA AFADDCDBADAABDABDDCDFADBDA CCCDFBDBBFCCFFFB FDAFACCBBADDAFFD FDFBBDDBFEDADBC DDADAABADBDDDAFBBFAFFA EFCBBFADFFCFCCEFCDCDBFF DAAAFDDBBAABDDFD CABFDBBFFBDBBBADADB BBADBDBAFBDADADBBDA BDBABADBBFDBABFABDFAFA FDDACFDBBFADAABBACBA ADBDDBBDADFFABBBDBFDBADAAF DFAACBDDBBACFDBFDA DFDCDFCDCDBFADBFCDFBDDD EFAFADFACDFDADDFBFADFDB FBACDBDBDFFAACFDDFAD DFFACBDACACBDCDBEDCDBBA CADBAFDCABBAFDFAADBF CDEABDBACAABDAACCABFBC FDBBDCABBFADBAFBBFFCDF DDDFBAFCFFBBFFCDFFEB DFDCCDADBFACFDBBBDBACDB A CABADBDDCABFBBFBF BDCDBDFBDAFBFACCD ABBAFABFADBBFAFDAA DCABDAFADBFBFABDA ACFFDACFABBBDBFACDAFBDDAD DCAFBFAABABAABA BACDBFDDCDFAFBABBDBD AFBFBFADADFDADBBFAFA CCBCC BBFAAAFDFADBDFFCFAB CDCABDBAAAAFAFADBFAC BFBADDACCBABABDBABCABDBAFC FDABAABACCACCBD BDACFACFBDDABDDFBFBB DCABFBFADACCFCCD DBABDBACDBBABFFBBACBA DABDCFBCDBA DCCFBBDADACDDBBDFBDAA DFAFDADBABADBDBBDADAAAAA CADDFDAABDCBDAAB ADCFDBACDBDACBAFBC BBFDDFADFADAFDFDCFDF ADB FDAAACDFBBFAFBFADFFAFB FDAAACFABADDFADFB DBACABDFDBA FACCABFFBFA FACFBDD FACD DACFBAADFAFBB ADAFDBDADBFADBDBACDB CFDCCADBDABDACBACDBBBF ACCDFACCABFFBFADAA AAAFABCDBBBDFAFCC FBDABDBFDBAFAFBDADBDA BBABABDBACDBDAEBFACFBBAA CABFCDADDFAADEFFBDDBABADBFD ACCABFFDBBDBACACD BFADBFACABFDAB FEFAAFABBACFAADBDCAC FAABADACFDFBFFDAC ABDFDBADACDFFDCCACDAD DFAFDDAABFAFBFADFBFA FBFAADBBABABFDBDABBAFDBF ACDAFFFAFAFAFABACACFDFBBAFBB AFBFBCABDFAFBFBCABB DABADFBFFADBCACCABF DCBCBFDDAFFFACCABFADBDADDFA DDBBBADFCACFAAAAABF BDBBADBBFADACBADBACDB BCFBACBC ACDDADDCDBABBDFBFCABF FADFADBBACBABFDAAFCBBDBFDDBBB FFBBBBADFABBFAFB DCADABDABBACBFAFAADBDAC FBFADFACACBCBDFFFAAFCDBFA DDAFDBACDBACFCFDA DCABFFBBDFDBACBAFAAFCA DBBFAFABBFCCADDBF BAECABFFBAADCDCDBF DFADAFDFACACFABADFBBBFADF BFFFDDFADABADBFDAAFB DFDAFAFBCABBCADDFFADFADBA AABFFCFAFFADDCABD FDFFDDBBFAADFBFDCABDD FDCABDDFDDBFAAAFC ACCAFDBBBDADADB CCDFFACCDDBBDBBBDBA CACCBFBFDBBCABAAD CDCDBFFBBDACFBBDAAFCCDBFC CABFACDAADACBDBAFFBBA ABABCBBCAFCCCABFDCCFFB ABFADDBAAADCCBBBFFAFAAA AFDBBAFABADBAACC BADACDAADDFDBFDAACDDAFDFAC FDAABDFAFBFCABFFAADFCCA DADFACBBF CACCA ADDFBDCAFDDAFC DDBFADABFBADBFDFBFDB ACDBDADAFADBBBADFAA DFFADBACCBBACADBAAC FDAAA DBBDCDDFABAFAAFABBFD ADBDBACDBADBCFFAACBABBCDB AAFACCCFACADBCFAFD AAADAFABADBBCBBBDCFFDFBFDA BDFFBDBBADBBFCC BBBDFABABDABBD CDBADBBB ADAAFBDBABFDBDD AFCCFBFCCABBBBADBFAFD AAABFAFEFCDCDBFFCD FAADDBABFFBFFEABDFADDAADDAF DABBDDAAFBFADBFBADBDFACDFDBD BFB FADFDFBABFFBDFEDD BFBDCFAFBFADCDEABBAABAF FADFBFDBDDBAADBAACDBDABDBF FBFBBBFDFADBABCBBBFDBACDF AADBBBADAADFBFBFADF CAAEFFAFAFDFFAAADADDBDDB AFABCFDADBADFCDBFDF AFACDFBDCCA DADFABBFFDFADBBFFBFA AAFBFCDABDDBDBAFAADBAD CCFBFBDDFEFAFBDAADBFABBFA DBFFDFDBACABFDDBBFDBBCDFB FDFBFBDBFCCBCADDDFF DFABDACCABFF ACCDBADDADADFDBABBFCABFDF BBBFBACCEBBDFAFAADBD ACBDFCCFDFBABFADBDCBC CBBBDFFCBDADDBACDB BADFDACDACDFACDBFC FADFDBAADDDDACFDFDCBDFD ABADBFCFDAACBABBDADB ADAFCAAFBFDBFBFBBADBBF DFDBABBFCABFDDFAFAADC ABADBACDBFBAABBFDFF BDDDBABABDABCFADA FDADFFCBDAFAABAAFAB DBAFACBDFAFADBFADCDBFAFBAAB BFBFAADBAFBCADBFBDDA BABDFABFFAFDFDDACFABA DFDBACABFCDFDFBBADBDBBBCCBDCCB ABFDDFBBBBBFFDFBFDABBCC FBBDBAAAFABDABA DDAFCDBA CCACCC DBBBCCDFDCADBDBEFBBDBDABDF FEFAAFAFBCDCDBFDAADBC AFADDBCBDBCCDC BDDBACFDDBACADFDABACFA BCCBCCAAFADCDADFDFCDBADBA BFBDBDCDDBABCFDBDFCCC ACCBABDABFAABDAFBDBBFAFE CDCDBFFACBADDBCBDBDFBDFCF DDFADFACDDFAFFBC FFACDAFBFBAFAFCDCDBF BFABADBFBACBBFAF BBFBCDCDBFCDAD DFAADBDBBBABADAABFDDABBADF FACBADABDADCBCBCADFABD DBAAFDABCADFDDFBFBAAFAFB AABADBCADBFAFABBA FFAFABFADFDBADFFAABBABFA DADFFDFBFBBFCCABFDFADFDBFA BDFF CEECCCCCCAC BBDBABCABDFFDABFFBDBABAAF ADBFFDBACABFBFDBDFDA FDAAFAFBCCBBABADABBFAADFB DFACACCDFDADDDABACBDBAAA BDDAAAFEFCFADBACDBDFF FDCABFADDFF F BDAF DFABABFFDAAFAFDBBAFDAFB BBAFD CABBDEECF ABBDEECF ACAC DEECF ABBDEECF ABCAB DEECF FADABAAAAFDFBADFAADDD ABADABCCBA BCBBDBDDADADBACDBFBFBFADFB CDBDFABADBFFDAAFAFDBBAF DAFBBBBFCBFADBCBACD DAACCABFDFDDABAFDC FBBDBBCBDDDDACCDBFCD FDB DAAFDFDBABBFACDBFFB DFBDADFDADBAACCABF ACCABFBDFBDACACFAADDA FBADDABFBFAABDFADABBAD BBBCDCDBFDAFDDADABCABFAADB FAFADAADBDADBCADBFA BFAFBADDCDABDDDAD FDBBAABDABBFBDFFADABADCABF EFD ACCFDDCFFBDBBBCFAAFA BBDBAABCABACDACFBDFADBF CCBBAFDDACAFABD FAADBBDBAFBBAFADFDFCDAFF FBFDAFACDAFFFDFABBBDABCDB FABFADBCFAFDBFDB DADBBDDDABDAABDFAFF CBABDBFADFDFF ADDDAAFAFDAFDFDB FABAAADBBD BAAADFAFBBDBACCDABCDBFAD CDAFABBFDFDBACDBFBFAADBADDD ABABCDBAFAAFDBABBFDDFADBFDB FADFBFBDFDBAFAFA FAADBDBADBCDFABFAFFBABD ACCDFBAB AFABDDFDDE AFABDDFDDE AFABDDFDDE DBBBADFDBACABFACFDFFAD ADBADFDFACCADFBDDBB CADBBFFAABAFDABAFCCABBBF FCABAFAADBDFDBAF DABADABBCDDACDBFABFBBAC ADABADBCAFACDDADBBABDE FBDABFACDCCBADFBDFDFDBADB DABCCACCABFFEFAD CCACCECCECEAE CCDBADFABAEDACABFDFDAFBAFBA FDDBBFADCBDBABBBDFD BFFBFFFBDFFADDBAA DBBDBADDDABBDBFAFA BBFAAAA BBDABAAFDFAADADA BDADCCBAFDBAACCFDABAB DFABADBDFFBAFDBBAAFB CDCDBFCDADADBDBDDAFBBAC DFDBFACDFDADAABACCA FFFDABFBBDBFDBDFDBADDA CCDBAFFBBDDACFDBABD FCBAFADBCBACDDAFACCABFF BDADABDBBDCBDFAFBF CABFBBDCCCFDFDDFAAFA DDDFCFDBDADCDBADABCADF ACBACDDAABADBBABBABFBBFC CABFCDBAAFADFBDBFC AADBDFACBFCDCDBFBBDB DFADAAFADFBDBAACFCFDFAD FBCDCDBFBDADBFADAADACDBB ACCBFDDACDDFDA FDFADBFACDAAABF FBDBCBACCCFAFBEAAFA BADABFBACBBDDBDFACCDA CDBDFBDADFCFBCBFBCCAFA BAAAABCDAACCABFCABFB AFBBAFCDAFBBDAFFDDAACAFB DABDADABADADBFABD BFADBADADFDBADBFFFABAC ADCABFADBBBFAC CBFCCFDFFDDCAFAA AFBAFABDBADBFCDBBF CCADBACFAAAFAB ADDFAABBDBAABCFDFDBA CABFDDDDDDCDABFADBAC
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks