การออกแบบและก อสร างอาคารเข ยว ตามเกณฑ มาตรฐาน LEED - PDF

Description
การออกแบบและก อสร างอาคารเข ยว ตามเกณฑ มาตรฐาน LEED อ งคารท 29 เมษายน 2557 ณ สาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ผศ.ดร.พ นธ ดา พ ฒ ไพโรจน LEED AP BD+C LEED AP O+M LEED AP ID+C คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 106
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 10 | Pages: 106

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การออกแบบและก อสร างอาคารเข ยว ตามเกณฑ มาตรฐาน LEED อ งคารท 29 เมษายน 2557 ณ สาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ผศ.ดร.พ นธ ดา พ ฒ ไพโรจน LEED AP BD+C LEED AP O+M LEED AP ID+C คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร 1 2 เน อหาการบรรยาย GREEN BUILDING ค ออะไร ประเภทของเกณฑ การประเม นอาคารเข ยว ทาไมจ งต องออกแบบอาคารเข ยว เน อหาเกณฑ การประเม นของ LEED ต วอย างอาคารเข ยวในประเทศไทย 3 Green Building ค ออะไร? คาเหล าน ม ความหมายเหม อนก นหร อไม อาคารประหย ดพล งงาน (Energy efficient building) อาคารประหย ดประหย ดพล งงานและเป นม ตรก บส งแวดล อม อาคารเข ยว (Green Building) อาคารเพ อการพ ฒนาท ย งย น (Sustainable building) 4 ล กษณะของอาคารเข ยว พยายามทาให เก ดผลกระทบต อส งแวดล อมน อยท ส ด ท งในช วงการก อสร าง และระหว างการใช งานอาคาร ประหย ดพล งงาน ประหย ดน า ใช ทร พยากรท เก ยวข องก บอาคารอย างม ประส ทธ ภาพ ให ความสาค ญก บส ขภาพและความสบายของผ ท อย ในอาคาร ในตลอดวงจรช ว ตอาคาร 5 LEED ค ออะไร LEED ค อ เกณฑ สาหร บการประเม นอาคารเข ยว ย อมาจาก Leadership in Energy and Environmental Design ซ งม ต นกาเน ดจากสหร ฐอเมร กา โดยองค กร USGBC (U.S. Green Building Council) เป นเกณฑ ท น ยมใช ในประเทศต างๆท วโลก รวมท งประเทศไทย มากกว าเกณฑ อาคารเข ยวแบบอ นๆ 6 เกณฑ ประเม นอาคารเข ยวแบบต างๆ LEED สหร ฐอเมร กา BREEM อ งกฤษ CASBEE ญ ป น HK BEAM ฮ องกง GREEN Star ออสเตรเล ย GREEN MARK ส งคโปร TREES ไทย 7 เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวของประเทศไทย เกณฑ การประเม นความย งย นทางพล งงาน และส งแวดล อมไทย สาหร บการก อสร างและ ปร บปร งโครงการใหม โดย สถาบ นอาคาร เข ยวไทย (TGBI Thai Green Building Institute) TREES NC Version 1.0 (Thai s Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation) จ ดทาโดยความร วมม อ ระหว างว ศวกรรมสถานแห ง ประเทศไทย และ สมาคมสถาปน กสยาม 8 LEED เกณฑ ประเม นอาคารเข ยว เป นเกณฑ ท พ ฒนาข นโดย United States Green Building Council หร อ USGBC โดยการรวมต วก นของผ ท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรมการก อสร างและออกแบบอาคารเพ อ พ ฒนาให เก ดอาคารเข ยวข นต งแต ป คศ 1993 ข อด ของ LEED ค อ เป นเกณฑ ม การใช งานมานานและปร บปร งอย างต อเน องโดยได พ ฒนาเกณฑ เป นหลายประเภท เพ อให เล อกใช ได เหมาะสม 9 10 ทาไมต องทาอาคารเข ยว ประโยชน ด านส งแวดล อม ลดใช พล งงานท ไม สามารถสร างทดแทนได เช น น าม น ลดผลกระทบด านส งแวดล อม ด านน าเส ย อากาศเส ย หน าด น ลดการใช ทร พยากรธรรมชาต ลดปร มาณขยะ ส ขภาพของผ ใช อาคารท ด ข น เพราะค ณภาพอากาศภายในอาคารท ด ข น สภาวะสบายเพ มข น ค าใช จ ายระหว างใช อาคารลดลง เช น ค าพล งงาน ค าน า ได ค าเช าส งข น เพราะอาคารค ณภาพด กว า เป นท ต องการของตลาด ม การสน บสน นจากภาคร ฐ เช น การลดภาษ โรงเร อน ม การบ งค บโดยกฎหมายของบางร ฐในสหร ฐอเมร กา ภาพล กษณ ขององค กรท ม ต อส งคม 11 วงจรอาย อาคารเร มท จ ดใด? อาคารเข ยวจะให ความสาค ญของผลกระทบท เก ดข น ตลอดวงจรอาย อาคาร ข นการเล อกท ต ง การออกแบบ การก อสร างอาคาร การใช งานอาคาร การบาร งร กษาอาคาร การปร บปร ง การทาลายเม อเล กใช งาน 12 Rating Systems 1. LEED for New Construction (LEED NC) (หร อ LEED BD+Cใน v4) สาหร บอาคารสร างใหม หร อ ปร บปร งใหญ 2. LEED for Commercial Interior (LEED CI) (หร อ LEED ID+C) สาหร บงานตกแต งภายใน 3. LEED for Existing Buildings for Operation and Maintenance (LEED EBOM) (หร อ LEED O+Mใน v4) สาหร บอาคารเด มท เน นการบร หารจ ดการ 4. LEED for Homes สาหร บบ าน และอาคารพ กอาศ ยรวม 5. LEED for Neighborhood Development (LEED-ND) สาหร บงานวางผ งช มชน LEED ประเภทต างๆ 13 หมวดเน อหาในการประเม น ขอบเขตความหมายของอาคารเข ยว 14 การใช พล งงาน การใช น า การป องก นผลกระทบต อส งแวดล อมภายนอก การป องก นผลกระทบต อส ขภาพของผ ใช อาคาร เป นอาคารท ม ความร บผ ดชอบในการร กษาส งแวดล อมและ ทร พยากรต างๆ ตลอดวงจรอาย อาคาร 15 เน อหาการประเม น LEED ในท กระบบจะม เน อหาเหม อนก น ค อ 7 หมวดหล ก 1. สถานท ต งโครงการเพ อความย งย น (Sustainable Site) 2. การใช น าอย างม ประส ทธ ภาพ (Water Efficiency) 3. พล งงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 4. ว สด และทร พยากร (Material and Resources) 5. ค ณภาพสภาพแวดล อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 6. นว ตกรรมในการออกแบบ(Innovation in Design) 7. ความสาค ญเร งด วนของภ ม ภาค (Regional priority) 16 Total score = หมวดท 1 ถ ง 5 รวมก นจะเป น 100 คะแนน หมวดท 6 Innovation in Design 6 คะแนน Regional Priority - 4 คะแนน หากออกแบบในส งท ภ ม ภาคท โครงการต งอย ได ม ป ญหาเร งด วน เช น ถ าภ ม ภาคน นม ป ญหาขาดแคลนน า และโครงการสามารถประหย ดน าได ด มากก ได คะแนนโบน สเพ ม เป นต น สาหร บ LEED for Homes และ LEED for Neighborhood Development จะม หมวดอ นเพ มเต มจากข างต น 17 ประเภทของเกณฑ แบ งเป น 2 ประเภทค อ เกณฑ บ งค บ (Prerequisite) ไม ม คะแนนให แต ต องผ าน เช น จะต องใช น าน อยกว าอาคารท วไปน อย 20% เป นต น เกณฑ ท ได คะแนน ส วนใหญ ข อละ 1 คะแนน โดยบางห วข อ อาจจะ ได คะแนนเพ มพ เศษสาหร บการเป นต วอย างท ด (Exemplary) เช น ถ าไม ใช น าประปาในงานภ ม สถาป ตยกรรมเลย จะได 2 คะแนน เป นต น การร บรองจะต องผ านเกณฑ บ งค บครบท กข อ และ ได คะแนนรวมก น 40 คะแนน 18 Rating Scale ระด บผ านการร บรอง (Certified) คะแนน ระด บเง น คะแนน ระด บทอง คะแนน ระด บแพลต น ม 80+ คะแนน 19 LEED for Building Design and Construction (LEED BD+C) เด มเร ยก LEED for New Construction and Major Renovations) ซ งสามารถใช ได ก บอาคารได หลายประเภท กว างขวาง และม การใช ก นมากกว าแบบอ นๆ โดยในป ค.ศ ได ปร บปร ง เป น Version 3 บางท จ งเร ยกว า LEED 2009 หร อ LEED v.3 และเม อ พย 2013 ได ออก LEED v.4 20 หมวดท ต งเพ อความย งย น (Sustainable Sites) 26 คะแนน ม คะแนนรวมส งเป นอ นด บสอง รองจากหมวดพล งงานและบรรยากาศ เพราะถ อ ว าการเล อกท ต งสามารถส งผลกระทบต อส งแวดล อมส ง ประกอบด วย เกณฑ บ งค บ (Prerequisite) ค อ จะต องป องก นมลภาวะจากการก อสร าง โดย ป องก นการส ญเส ยหน าด นโดยกองเก บร กษาไว เพ อนากล บมาใช ภายหล ง ป องก นเศษด นและตะกอนต างๆไหลลงส ท อร บน าฝน หร อค คลองใกล เค ยง ป องก นมลภาวะทางอากาศ ท เก ดจากฝ นในระหว างการก อสร าง ม การป องก นผลกระทบต อท ด นข างเค ยงโดยการทาร วก นเศษว สด โดยรอบ 21 22 เกณฑ ท ได ร บคะแนน จะประกอบด วย ไม นาพ นท อ ดมสมบ รณ ทางธรรมชาต มาเป นท ต ง เช น พ นท การเกษตร พ นท ป า หร อ ท ใกล ๆแม น าทะเล เพราะไม ต องการให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม เช น ท อาศ ยของส ตว 23 Development Density ให การเล อกท ต งในย านท ม ความหนาแน นและม ส งอานวยความสะดวกแก ช มชนพร อม เพราะไม ต องการให เม องขยายไปร กกล าพ นท ส เข ยวนอกเม อง อย างรวดเร ว เพราะจะทาให ต องขยายระบบสาธารณ ปโภคเพ อรองร บตามไป ด วย เป นการส นเปล องพล งงานและทร พยากรเพ มข น 24 Brownfield Redevelopment การนาท ต งซ งม สภาพด นปนเป อนสารพ ษหร อต ดเช อ (Brownfield) มาพ ฒนา เพราะม กถ กท งร างเป นป ญหาก บเม อง แต หากได ร บการพ ฒนา จะลดป ญหา แต ท งน ผ ลงท นจะต อง แก ป ญหาสภาพด นด วย 25 เล อกพ นท ต งใกล บร การขนส งสาธารณะ เพ อลดความจาเป นในการใช รถยนต ส วนต ว 26 ออกแบบให ม ท จอดรถจ กรยานพร อมท อาบน า เพ อลดมลพ ษจากการใช รถยนต 27 จ ดจานวนท จอดรถตามท กฎหมายกาหนดเท าน น ไม จ ดมากกว าท กาหนด เพราะไม ส งเสร มการใช รถยนต ส วนต ว เพ อลดมลพ ษจากรถยนต 28 More Green Open Space ออกแบบพ นท ว างสาหร บปล กต นไม มากกว าท กฎหมายกาหนด เพ อด งธรรมชาต ให เข ามาอย ในใกล ช ดผ คนในเม องมากข น สาหร บประเทศไทย อาคารสาน กงานตาม กฎหมายต องการ open space 10% 29 Stormwater ลดปร มาณน าฝนไหลนอง โดยให น าซ มลงด นได และอาจจะเก บไว ใช รดต นไม ควบค มค ณภาพน าฝนท ไหลออกนอกพ นท โครงการ โดยลดปร มาณตะกอน แขวนลอยในน าฝน ซ งอาจก อให เก ดการต นเข นของท อระบายน า ค คลอง 30 ลดผลกระทบจากเกาะความร อน (Urban Heat Island) อ ณหภ ม ในเขตเม องท ม อาคารหนาแน นจะร อนกว าชานเม อง เพราะการสะสมความร อนท ผ วว สด ท ตากแดด โดยการออกแบบ ให ร มเงาลานจอดรถ เช น ปล กต นไม ใหญ หร อทาหล งคาคล ม 31 เล อกหล งคาท ม ค าการสะท อนความร อนส ง ส วนใหญ จะเป นส อ อน เพ อลดผลกระทบจากเกาะความร อน 32 ลดมลภาวะแสงสว างรบกวนท องฟ า โดยไม ใช โคมท ส องข นท องฟ า เพราะม ผลกระทบต อส ตว ท หาก น เวลากลางค นและระบบน เวศน หมวดการใช น าอย างม ประส ทธ ภาพ 33 34 เกณฑ บ งค บ ลดการใช น าภายในอาคารลง 20% เม อเปร ยบเท ยบก บอาคารท วไป ปร มาณน าใช ท นามาคานวณ ได แก น าใช ในโถส วม โถป สสาวะชาย อ างล างม อ อ างล างจาน ฝ กบ วอาบ 35 ลดการใช น าในอาคาร ลดการใช น าในอาคาร ต งแต 30% ข นไป น าท นามาคานวณ ได แก น าในโถส วม โถป สสาวะชาย อ างล างม อ อ างล างจาน ฝ กบ วอาบ การลดน าใช ในโถส วมเป นส งท ทาได ง าย โดยการเล อกใช โถส วม ท ม ป มน ามากน าน อยค ก น (Dual Flush) ก สามารถลดการใช น า ได ถ ง 67% เท ยบก บโถส วมร นเก า 36 เกณฑ ท ได ร บคะแนน ลดการใช น านอกอาคาร โดยลดการใช สะอาดสาหร บด ม(Potable Water) หร อน าประปามารดน าต นไม เล อกใช พ นธ ไม ท ก นน าน อย ใช น าฝน หร อน าใช แล วท ผ านการบาบ ด งานภ ม สถาป ตยกรรม ท ใช น าเพ ยงเล กน อย หร อไม ต องรดน า เร ยกว า Xeriscape หมายถ ง Zero water landscape 37 ลดการใช น าประปา สาหร บโถส วมและโถป สสาวะ โดยใช น าฝน หร อ ใช น าท บาบ ดแล วแทน หร อ บาบ ดน าเส ยในโครงการอย างน อย 50% ให ม มาตรฐานความสะอาดถ งระด บข นท สาม (ค อม การกาจ ดฟอสฟอร สและ ไนโตรเจนด วย) และปล อยน าท บาบ ดแล ว ให ซ มลงด นหร อใช ในโครงการ ท งน เพ อ ลดภาระของเทศบาลในการผล ตน าประปา และบาบ ดน าเส ย Waterless Urinal 38 39 หมวดพล งงานและ บรรยากาศ เป นหมวดท ม คะแนนมากท ส ด เพราะเป นหมวดท ทาให เก ดผล กระทบส งแวดล อมส ง ประกอบด วยเกณฑ บ งค บ 3 ข อ 40 เกณฑ บ งค บ 1 ม การทดสอบการทางานของระบบในอาคาร (Fundamental Commissioning) ม ผ ร บผ ดชอบ (Commissioning Authority) ท ม ประสบการณ อย างน อย 2 ป โดยต องไม เป นบ คคลเด ยวก บผ ออกแบบหร อ ผ ร บเหมา และต องรายงานผลให เจ าของทราบโดยตรง ระบบท ต องทดสอบ ประกอบด วย ระบบปร บอากาศและระบายอากาศ ระบบแสงสว าง ระบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks