КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ - PDF

Description
КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Вип. 26 Київ 2015 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ

Please download to get full document.

View again

of 189
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 44 | Pages: 189

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Вип. 26 Київ 2015 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ВИП. 26 КИЇВ Рекомендовано до друку Вченою радою Національної історичної бібліотеки України Протокол 5 від Черговий, 26-й випуск інформаційного бюлетеня Краєзнавча робота в бібліотеках України містить основні результати наукового дослідження стану висвітлення бібліографічної інформації про міста і села регіонів в електронних каталогах та краєзнавчих базах даних Дніпропетровської, Миколаївської та Тернопільської ОУНБ. Окреслено подальші завдання у напрямі оптимізації інформаційного потенціалу краєзнавчого електронного довідкового апарату регіональних бібліотек. Підготували: Редактор В. П. Кисельова О. В. Михайлова І. В. Чеховська Т. С. Кудласевич Відповідальна за випуск А. В. Скорохватова 2 ЗМІСТ Вступ 1. Дніпропетровська область 2. Миколаївська область 3. Тернопільська область Висновки Таблиця 1. Кількість видань і публікацій про міста і села Дніпропетровщини в ЕК та краєзнавчій БД Дніпропетровської ОУНБ імені Первоучителів слов янських Кирила і Мефодія Таблиця 2. Кількість видань і публікацій про міста і села Миколаївщини в ЕК та БД Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова 102 Таблиця 3. Кількість видань і публікацій про міста і села Тернопільщини в ЕК та БД Тернопільської ОУНБ 149 Таблиця 4 (зведена) Узагальнюючі діаграми Вступ Актуальність дослідження. Сьогодні одним із важливих завдань краєзнавчих підрозділів обласних універсальних наукових бібліотек України (ОУНБ) є збір та максимально повне висвітлення краєзнавчої інформації в електронних каталогах (ЕК) та краєзнавчих базах даних (БД) на власних вебсайтах. За період, що минув з часу виходу в світ 26-томного видання Історія міст і сіл Української РСР, у підготовці джерельної бази до якого брали участь фахівці НІБ України та всіх регіональних книгозбірень країни, відкрито нові, невідомі широкому загалу сторінки історії населених пунктів, відбулося багато змін не лише в суспільно-політичному житті та адміністративнотериторіальному устрої регіонів, а й у засобах інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку краєзнавства. В останні десятиріччя видано багато довідкових видань, монографій, науково-популярної літератури з історії регіонів країни, причому, значна частина таких видань місцеві. Гіпотетично, чимало відповідної інформації краєзнавчого змісту містять саме ЕК та краєзнавчі БД регіональних бібліотек. Разом з цим, в процесі тестування краєзнавчого контенту сайтів вітчизняних ОУНБ фахівцями НІБУ з ясовано, що існує проблема якості обробки інформаційного потоку з краєзнавства. Зокрема, пошук даних про той чи інший населений пункт за ключовим словом чи предметною (географічною) рубрикою на сайтах регіональних книгозбірень у багатьох випадках показав незначну кількість бібліографічних записів (БЗ) документальних джерел з історії вітчизняних міст і сіл або відсутність таких відомостей взагалі. Таким чином, назріла необхідність глибше проаналізувати наповнення ЕК та краєзнавчих БД регіональних книгохбірень саме в аспекті відображення відповідної інформації, виявити існуючі прогалини. 4 Мета даного дослідження на основі аналізу стану відображення інформації про документи з історії населених пунктів регіону в ЕК і БД обласних універсальних наукових бібліотек окреслити подальші завдання у напрямі оптимізації висвітлення краєзнавчих інформаційних ресурсів країни. Бази дослідження ОУНБ Дніпропетровської, Миколаївської та Тернопільської областей, що репрезентують різні за етнічним складом населення, історичним розвитком та промисловим потенціалом і т. ін. регіони України. Об єкт дослідження ЕК та краєзнавчі БД вказаних бібліотек, предмет дослідження їх інформаційний потенціал в контексті створення сучасної бібліографічної бази з історії міст і сіл України. Завдання дослідження: - вивчити джерельну базу дослідження; - встановити ключові параметри дослідження за назвами населених пунктів в межах Дніпропетровської, Миколаївської, Тернопільської областей, використовуючи останнє видання адміністративно-територіального устрою, а також офіційний портал Верховної Ради; - з ясувати кількість видань і публікацій про міста і села, що відображені в ЕК і БД Дніпропетровської, Миколаївської та Тернопільської ОУНБ; - проаналізувати бібліографічні записи видань та публікацій про міста і села досліджуваних регіонів за географічною, тематичною (історична тематика) й хронологічною ознаками, узагальнити отримані дані в таблицях, передбачених методикою дослідження; - виявити інформаційні лакуни в краєзнавчих БД досліджуваних книгозбірень; 5 - визначити подальші завдання у напрямі оптимізації створення сучасної бібліографічної бази для досліджень історії міст і сіл України. Аналіз джерельної бази дослідження дозволив встановити систему ключових понять з тематики дослідження, простежити історію питання, а також вивчити бібліотечний досвід, висвітлений у публікаціях фахівців, які займалися цією тематикою 1. Наприклад, результати науково-методичної розвідки фахівців Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва стосовно наявності джерел з історії населених пунктів, бібліотек, документів про видатних діячів у фондах публічних бібліотек Вінниччини показали відсутність друкованих матеріалів з історії міст і сіл у багатьох районах області 2. В процесі дослідження використовувався комплекс наукових методів: статистичний та порівняльний методи, аналіз та синтез, метод експертних оцінок тощо. 1 Верменич, Я. В. Зміни адміністративно-територіального устрою України ХХ ХХІ ст. [Електронний ресурс] / Я. В. Верменич, О.В. Андрощук; відп. ред. Г. В. Боряк. НАН України. Інститут історії України. К.: Інститут історії України, с. Режим доступу : Кисельова, В. П. Джерельна база з історії міст і сіл у Державній історичній бібліотеці України: сучасний стан, перспективи розвитку / В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич ; Укр. центр культурних досліджень, Держ. іст. б-ка України // Культурна трансформація сучасного українського суспільства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4-5 черв р. - К. : ДАКККіМ, Ч С (VIІ Культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва.); Мироненко, Д. Бібліотечний проект Історія малих міст України ,] / Д. Мироненко // Краєзнавство С ; Смілянець, С. І. Бібліографічні ресурси ДІБ України - важлива складова джерельної бази з історії міст і сіл України / С.І. Смілянець, З.Х. Мусіна // Житомиру ( ): Наук. зб. Велика Волинь : Праці Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників Волині. - Житомир, Т С Чеховська, І. База даних з історії міст і сіл України: вчора, сьогодні, завтра / І. Чеховська // Краєзнавство С Кристофорова, Т. П. Наявність джерел з історії населених пунктів, бібліотек, документів про видатних діячів у фондах публічних бібліотек: науково-методична розвідка / Т. П. Кристофорова // Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, жовт р. - Вінниця, С Генеральну сукупність даного дослідження склав перелік усіх населених пунктів досліджуваних областей, зафіксований в останньому адміністративному устрої України 3. Основним елементом вибіркової сукупності дослідження визначено назву міста, селища, села; у випадках однойменних населених пунктів додатково назва району, сільради (повіту, волості) тощо. У тих випадках, коли виявлялося, що населені пункти перейменовувалися, то враховувалися й колишні назви. Статистичні узагальнення здійснювалися за кластерами: 1.1 обласний центр 1.2 міста обласного підпорядкування 1.3 міста районного значення 1.4 селища міського типу 1.5 інші населені пункти області (села). Основні параметри дослідження визначалися за кількістю назв населених пунктів в межах Дніпропетровської, Миколаївської, Тернопільської областей. Ці книгозбірні здійснюють каталогізацію документів за допомогою АБІС ІРБІС. Пошук інформації про населені пункти області в ЕК та краєзнавчих БД ОУНБ вказаних регіонів, що здійснювався в період з лютого по червень 2015 р. в режимі віддаленого користувача за ключовим словом чи відповідною географічною (предметною) рубрикою, дав змогу одержати дані щодо наявності джерел, в яких згадується той чи інший населений пункт, та їх кількості (Таблиці 1-3). Додатковий тематичний пошук в отриманому списку документів показав кількість описів історичного змісту. БЗ видань та публікацій про міста і села 3 Україна: Адміністративно-територіальний устрій (станом на 1 січня 2012 р) / Верх. Рада України. К. : Парламентське видавництво, с. 7 досліджуваних регіонів проаналізовано також за часом видання висвітлених публікацій, що дозволило визначити хронологічну глибину цієї інформації. Основні кількісні показники дослідження узагальнені в Таблиці 4 (зведена). В процесі вибіркового семантичного аналізу описів з досліджуваних ЕК та БД виявлені певні недоліки аналітичної обробки краєзнавчих документів, деякі типові помилки каталогізаторів, що обтяжують інформаційний пошук користувачів. Далі викладені результати аналізу отриманих даних, а також висновки та рекомендації щодо оптимізації інформаційного потенціалу краєзнавчого електронного довідкового апарату ОУНБ в контексті створення сучасної бібліографічної бази для досліджень історії міст і сіл України. 8 1. Дніпропетровська область На сайті Дніпропетровської ОУНБ імені Первоучителів слов янських Кирила і Мефодія (ДОУНБ) пошук інформації в ЕК дозволяє отримати БЗ про населені пункти області з кількох електронних баз даних: БД книг, БД Дніпропетровщина, БД періодичних видань. Як і має бути, найбільше краєзнавчої інформації про міста і села області зосереджено в БД Дніпропетровщина. Однак, завдяки різним способам аналітичної обробки документів БЗ в отриманому списку іноді повторювались, що впливало на підрахунок кількості БЗ про той чи інший населений пункт. Наприклад, на запит Жовті Води в списку БЗ є повтор (далі копія записів з ЕК ДОУНБ): 1. Шифр: З112/2011/115(15.10 спецвипуск) Газета Зоря [Текст] : народна газета Дніпропетровщини / Засновник Обласна державна адміністрація, колектив газети квітень. - Выходит три раза в неделю 2011г. 115(15.10 спецвипуск) , р. Содержание: Любович, О. Найкраща винагорода за працю- добре слово споживача: [Харчова промисловість Дніпропетровської області] / О. Любович. - С.2 : фот. Кл.слова: харчова промисловість, продукція, інвестиції Касьянов, С. Мясокомбинат Днепр - профессионализм, умноженный на традицию: [О мясокомбинате Днепр , его продукции] / С. Касьянов. - С.3 : фот. Кл.слова: харчова промисловість, продукція, м'ясокомбінати Смачна справа Добробуту : [Продукція Торгового дому Добробут м. Жовті Води]. - С.5 : фот Смачна справа Добробуту : [Продукція Торгового дому Добробут м. Жовті Води] [Текст] // Зоря : Народна газета Дніпропетровщини 115(15.10 спецвипуск). - С. 5 : фот. Рубрики: Харчова промисловість Україна Дніпропетровська область Жовті Води, місто, 2011 р. В БД періодичних видань подібна ситуація: 7. Шифр: В208/2004/11/12 Журнал Вітчизна [Текст] : літературно-худ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks