Композиційна семантика SQL-подібних мов - PDF

Description
Дмитро Буй Композиційна семантика SQL-подібних мов та суміжні питання комп'ютерні технології і системи» 1 Спеціальні теоретико-множинні конструкції Д.Буй, Н.Кахута Теорія табличних алгебр Ю.Брона, Д.Буй,

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 10 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Дмитро Буй Композиційна семантика SQL-подібних мов та суміжні питання комп'ютерні технології і системи» 1 Спеціальні теоретико-множинні конструкції Д.Буй, Н.Кахута Теорія табличних алгебр Ю.Брона, Д.Буй, С.Загорський, В.Редько Узагальнена таблична алгебра та відповідні числення Д.Буй, І.Глушко Теорія мультимножин та її застосування в табличних БД Ю.Богатирьова, Д.Буй Сильна та слабка тризначні логіки Кліні Д.Буй, С.Поляков, О.Шишацька Композиційна семантика SQL-подібних мов Ю.Брона, Д.Буй, С.Поляков, В.Редько ER-модель та CASE-засоби її підтримки Д.Буй, Л.Сільвейструк Об єктно-реляційні БД Д.Буй, С.Компан Теорія нормалізації табличних БД Д.Буй, А.Пузікова Формальні методи розробки програм Д.Буй, І.Ткачук На останню сторінку комп'ютерні технології і системи» 2 Композиційна семантика SQL-подібних мов Основні результати Побудовано програмну алгебру, орієнтовану на визначення семантики операторів маніпулювання даними SQL-подібних мов. Носій цієї алгебри складається з часткових багатомісних функцій вигляду ( n) f X X n ~ D :... X, де n 1, X, X 1 1,..., X n { D, 2, S, T, Tg, Bool}. Сигнатура містить композиції фільтрації, взяття повного образу, агрегування, рекурсії та стандартну підстановку. Множину базових функцій та предикатів формують елементи: теоретико-множинні функції об єднання, перетину та різниці таблиць; функція вилучення дублікатів; функція побудови упорядкованих таблиць; предикати та функції для побудови агрегатних функцій композицією агрегування; функція групування; функції внутрішнього і зовнішнього з єднання; операції кон юнкції, диз юнкції та заперечення тризначної сильної логіки Кліні; операція об єднання сумісних рядків, функції іменування та розіменування рядків; операції та предикати універсального домену. Теза. Замикання множини базових функцій та предикатів композиціями фільтрації, взяття повного образу, агрегування, підстановки та рекурсії містить функції, які є семантиками всіх операторів маніпулювання даними SQL-подібних мов, включаючи СТЕ вирази в їх рекурсивній формі. комп'ютерні технології і системи» 3 Композиційна семантика SQL-подібних мов Основні публікації 1. Буй Д.Б. Композиційна семантика рекурсивних запитів в SQL-подібних мовах / Д.Б.Буй, С.А.Поляков // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки Вип. 1. С Редько В.Н. Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL-подібні мови / В.Н.Редько, Ю.Й.Брона, Д.Б.Буй, С.А.Поляков. Київ: Видавничий дім Академперіодика , с. 3. Брона Ю.Й. Композиційна семантика SQL-подібних мов: агрегатні функції / Ю.Й.Брона, Д.Б.Буй, С.П.Загорський, С.А.Поляков // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки Вип. 1. С Буй Д.Б. Композиційна семантика SQL-подібних мов: табличні структури даних, композиції, приклади / Д.Б.Буй, С.А.Поляков // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки Вип. 1. С Буй Д.Б. Композиційні структури SQL-подібних мов: фільтрація та повний образ / Д.Б.Буй, С.А.Поляков // Вісник Львівського університету. Сер.: механікоматематична Вип. 50: Задачі та методи прикладної математики . С На головну сторінку комп'ютерні технології і системи» 4 Теорія табличних алгебр Основні результати Досліджено табличну алгебру. Елементи її носія уточнюють реляційні структури даних, а сигнатурні операції побудовані на базі основних табличних маніпуляцій в реляційних алгебрах та мові SQL. Уточнено маніпуляції, що складають ядро семантичних структур SQL-подібних мов: об єднання, селекція, проекція, з єднання, перейменування та механізми групування на прикладі ділення. Перспективи комп'ютерні технології і системи» 5 Теорія табличних алгебр Основні публікації 1. Редько В.Н. Реляционные алгебры: операции проекции и соединения / В.Н.Редько, Ю.И.Брона, Д.Б.Буй // Кибернетика и системный анализ С Редько В.Н. Реляционные алгебры: операции деления и переименования / В.Н.Редько, Ю.И.Брона, Д.Б.Буй // Кибернетика и системный анализ С Буй Д.Б. Теоретико-множинні конструкції в теорії реляційних баз даних / Д.Б.Буй, Ю.Й.Брона // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки Вип. 1. С Редько В.Н. К основаниям теории реляционных моделей баз данных / В.Н.Редько, Д.Б.Буй // Кибернетика и системный анализ С Редько В.Н. Взаимная непроизводность и выразительная сила операций реляционных алгебр / В.Н.Редько, Ю.И.Брона, Д.Б.Буй // Доповіді НАН України. Математика. Природознавство. Технічні науки С Редько В.Н. Манипуляционный аспект баз данных: композиционный подход / В.Н.Редько, Д.Б.Буй, С.П.Загорский // Кибернетика С На головну сторінку комп'ютерні технології і системи» 6 Спеціальні теоретико-множинні конструкції: повний образ, обмеження, сумісність, проекція, узагальнений прямий добуток Основні результати Досліджено теоретико-множинні конструкції повного образу, обмеження, конфінальності, сумісності, узагальненого прямого добутку з подальшим перенесенням отриманих результатів в теорію табличних алгебр. Побудовано узагальнену табличну алгебру зняттям вимог фінітності таблиць та односхемності рядків таблиць. Перспективи комп'ютерні технології і системи» 7 Спеціальні теоретико-множинні конструкції: повний образ, обмеження, сумісність, проекція, узагальнений прямий добуток Основні публікації 1. Буй Д.Б. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development: international conference, December 8-10, 2009: аbstracts. Kyiv С Кахута Н.Д. Критерії ін єктивності бінарних відношень / Н.Д. Кахута // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки Вип. 3. С Кахута Н.Д. Відношення сумісності, узагальнене з єднання та узагальнений прямий добуток / Н.Д. Кахута // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки Вип. 4. С Буй Д.Б. Властивості відношення конфінальності та устрій множини часткових функцій / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки Вип. 2. С Буй Д.Б. Теоретико-множественные конструкции полного образа, ограничения, конфинальности и совместности в основаниях реляционных баз данных / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Интеллектуальные системы и компьютерные науки: международная конференция, октября 2006 г., Москва, мех.-мат. факультет МГУ: труды Т. 1. С Буй Д.Б. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу та обмеження / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.- мат. науки Вип. 2. С На головну сторінку комп'ютерні технології і системи» 8 Узагальнена таблична алгебра та відповідні числення на доменах та кортежах Основні результати Побудовано табличну алгебру нескінченних узагальненням класичної табличної алгебри. (скінченних) таблиць, яка є Узагальнено класичний результат Кодда-Лакруа-Піротта щодо еквівалентності реляційних алгебр та числень на кортежах (доменах). При цьому самі числення поповнені предикатними та функціональними сигнатурами (зазвичай, розглядають лише бінарні предикати, а функціональна сигнатура взагалі порожня). Сигнатуру табличної алгебри розширено новими операціями: операціями зовнішніх та внутрішніх з єднань, операцією напівз єднання, операціями, агрегатними операціями. зовнішніми множинними Побудовано мультимножинний аналог табличної алгебри. Перспективи Доведення еквівалентності табличної алгебри нескінченних (скінченних) таблиць, сигнатуру якої розширено новими операціями, та числення рядків і числення на домені. Для мультимножинної табличної алгебри введення операції ділення двох таблиць та побудова відповідних реляційних числень. комп'ютерні технології і системи» 9 Узагальнена таблична алгебра та відповідні числення на доменах та кортежах Основні публікації 1. Глушко І.М. Розширена (некласична) таблична алгебра / І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки Вип. 2. С Буй Д.Б. Узагальнена таблична алгебра, узагальнене числення рядків, узагальнене числення на домені та їх еквівалентність / Д.Б. Буй, І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.- мат. науки Вип. 1. С Buy D. Equivalence of Table Algebras of Finite (Infinite) Tables and Corresponding Relational Calculi / D. Buy, I. Glushko // Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics INFORMATICS 2011, November 16-18, 2011, Rožňava, Slovakia. P Глушко І.М. Мультимножинна таблична алгебра / І.М. Глушко // Proceedings of the International Scientific Conference of Student and Young Scientists Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics (TAAC'2011, Kyiv, February 21 25, 2011). P На головну сторінку комп'ютерні технології і системи» 10 Теорія мультимножин та її застосування в табличних БД Основні результати Досліджено властивості операцій над мультимножинами, що є наслідками властивостей теоретико-числових функцій мунімума, максимума, зрізаної різниці, модуля. Операції додавання, перетину, різниці, з врахуванням та без врахування дублікатів, є адекватними уточненнями аналогів теоретико-множинних операцій над таблицями в БД. Розглянуто частково впорядковану множину мультимножин, яка відноситься до відомих класів частково впорядкованих множин: решіток, умовно повних множини, повних піврешіток. Решітка мультимножин допускає два простих та природних вкладення у повні решітки. Знайдено системи породжуючих множинної та мультимножинної ППА, що є спорідненими між собою. Продемонстровано адекватність моделі ППА для репрезентативних предметних областей: ДНК-обчислення та маніпуляції над таблицями у сучасних СУБД. Перспективи комп'ютерні технології і системи» 11 Теорія мультимножин та її застосування в табличних БД Основні публікації 1. Богатирьова Ю.О. Примітивні програмні алгебри функцій множинних (мультимножинних) аргументів та значень / Ю.О.Богатирьова, Д.Б.Буй, В.Н.Редько // Доповіді НАН України С Буй Д.Б. Сучасний стан теорії мультимножин / Д.Б.Буй, Ю.О.Богатирьова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.- мат. науки С Buy D. Multiset Bibliography. Methods of Multiset Lattice Construction / Dmitry Buy, Juliya Bogatyreva // Papers of 9th International Conference on Applied Mathematics, February 2-5, Bratislava P Buy D. Structure of Partially Ordered Family of Multisets / Dmitry Buy, Juliya Bogatyreva // Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, September 20-22, 2010, Košice Stará Ľubovňa, Slovakia. P Буй Д.Б. Мультимножества альтернатива теоретико-множественной платформы в математических обоснованиях информационных технологий / Д.Б.Буй, Ю.А.Богатырёва // Information Model of Knowledge. ITHEA 19. P Буй Д.Б. К вопросу о решетке мультимножеств / Д.Б.Буй, Ю.А.Богатырёва // Материалы X международного семинара Дискретная математика и ее приложения (Москва, МГУ, 1 6 февраля 2010 г.) / Под. ред. О.М. Касим-Заде. М.: Изд-во мех.-мат. факультета МГУ, С На головну сторінку комп'ютерні технології і системи» 12 Сильна та слабка тризначні логіки Кліні Основні результати Продемонстровано природнє виникнення трьохзначної сильної логіки Кліні з алгебри класичної булевої логіки шляхом застосування загальнозначущої конструкції розповсюдження операцій з елементів на множини елементів в термінах повного образу. Побудована решітка логічних значень трьохелементньої логіки Кліні, яка використорвується для компактного задання логіки. Запропоновано механізм інтерпретації формул з кванторами в трьохзначних логіках Кліні. Перспективи Перенесення результатів на агебру предикатів. Розгляд знаходження логічних значень формул мови першого порядку при інтерпретації логічних зв'язок як операцій трьохзначної логіки Кліні. комп'ютерні технол
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks