KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV - PDF

Description
Prepracované v SR Strana 1 z 5 1. Identifikácia produktu, výrobcu / prvého distribútora a dodávateľa pre SR Obchodné meno : K-FLEX K-414 glue. (K-FLEX lepidlo obsahujúce rozpúšťadlo) Typ produktu

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 11 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Prepracované v SR Strana 1 z 5 1. Identifikácia produktu, výrobcu / prvého distribútora a dodávateľa pre SR Obchodné meno : K-FLEX K-414 glue. (K-FLEX lepidlo obsahujúce rozpúšťadlo) Typ produktu a použitie: Polychloroprénové lepidlo obsahujúce rozpúšťadlá Výrobca / prvý distribútor: L Isolante K-FLEX srl Via Don Locatelli, Roncello (MI) - Taliansko Telefón: Fax: Dodávateľ pre SR: C.R.A. spol. s r.o. Vlčkova 20, Bratislava, Slovensko IČO: Telefón: +421 (02) (3) Fax: +421 (02) NÚDZOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO: Toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie: +421 (02) ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH Nebezpečné komponenty sú v súlade s kritériami podľa Európskej direktívy EEC 67/548 a zodpovedajú klasifikácii: 30% - 40% rozpúšťadlové benzíny (ropné), hydrogenačne rafinované ľahké, naftenické N.67/548/EEC: CAS: EINECS: N Xn F R51/53 R65 R67 R11 R38 15% - 20% etyl-acetát N.67/548/EEC: CAS: EINECS: % - 20% acetón N.67/548/EEC: CAS: EINECS: % - 10% butanón N.67/548/EEC: CAS: EINECS: IDENTIFIKÁCIA RIZÍK Produkt je ľahko horľavý, pokiaľ je vystavený pôsobeniu zápalného zdroja. Pri zasiahnutí očí výrobok spôsobuje podráždenie, ktoré môže trvať aj viac než 24 hodín a pri styku s pokožkou spôsobuje závažné zapálenie spojené so sčervenaním kože, chrastami a edémom. Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI Kontakt s pokožkou: Ihneď vyzliecť znečistený odev. Znečistenú pokožku, ktorá prišla do kontaktu s produktom okamžite umyť pod tečúcou vodou -podľa možností mydlom. Prepracované v SR Strana 2 z 5 Pri zasiahnutí očí: Okamžite dôkladne preplachovať otvorené oči pod tečúcou vodou, po dobu minimálne 10 minút. Po tomto úkone, priložte na oči sterilnú gázu alebo čistú, suchú vreckovku. VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC. Pri požití: Za žiadnych okolností nevyvolávať zvracanie. OKAMŽITE VYHĽADAŤ LEKÁRSKU POMOC. Vypiť suspenziu živočíšneho uhlia vo vode alebo užiť tekutý parafín. Pri nadýchaní sa: Vyvetrať miestnosť pacienta okamžite premiestniť z kontaminovaného miesta a zaistiť mu dostatok čerstvého vzduchu. AK pretrváva u postihnutého nevoľnosť OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC. 5. OPATRENIA PRI LIKVIDÁCII POŽIARU Vhodné hasiace prostriedky: CO 2 (oxid uhličitý), Pena, Chemické prášky, - podľa typu materiálov, ktoré sú hasené. Nevhodné hasiace prostriedky: neuvedené Riziká vznikajúce pri požiari: Zabráňte vdychovaniu výparov a dymu. Ochranné pomôcky: Použite ochranu dýchacieho traktu. Ochlaďte nádoby (obaly) vystavené ohňu vodou. 6. OPATRENIA PRI NECHCENOM ÚNIKU Osobné ochranné opatrenia: Použite masku, ochranné rukavice a ochranný odev. Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zabrániť presiaknutiu do pôdy, vody alebo piesku. Eliminovať všetky nestrážené plamene a možné zdroje horenia. Nefajčite. Ak dôjde k úniku produktu do vodného toku, odpadového systému, alebo k znečisteniu pôdy či vegetácie, informujte o tom príslušné úrady podľa príslušných miestnych predpisov. Metódy čistenia: Rýchlo odstráňte produkt nezabudnite pritom použiť masku a ochranný odev. Ak je produkt v tekutom stave zabráňte jeho preniknutiu do odpadového systému. Ak je to možné zachyťte produkt pre opätovné použitie alebo ho odstráňte. Zlikvidujte produkt absorbčným materiálom (piesok, piliny). Po odstránení produktu, očistite znečistené miesto a materiály vodou. 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE Zabráňte kontaktu a vdychovaniu výparov. Počas práce s výrobkom nejedzte a nepite nápoje. Počas práce s výrobkom nefajčite. Podmienky skladovania: Skladujte mimo dosahu zdrojov ohňa, iskier a tepelných zdrojov. Chráňte pred pôsobením priameho slnečného žiarenie. Zabráňte akumulovaniu elektrostatickej energie, ktorá by mohla byť zdrojom iskry. Inštrukcie týkajúce sa skladovacieho priestoru: Chladný a dostatočne vetraný priestor. Bezpečný elektrický systém. 8. Kontrola expozície / Osobná ochrana Najvyššia prípustná hodnota vystavenia zamestnancov chemickým faktorom pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi Ochranné opatrenia: Zabezpečte dostatočné vetranie priestorov, kde je produkt skladovaný a / alebo s ktorým sa zaobchádza. Ochrana dýchacích orgánov: Použite ochranné dýchacie prístroje napr. CEN/FFP-2(S) or CEN/FFP-3(S). Prepracované v SR Strana 3 z 5 Ochrana rúk: Použite ochranné rukavice, ktoré zabezpečujúce komplexnú ochranu pokožky napr. butyl kaučukové - IIR: hrúbky = 0.5mm; po dobu = 480 min. DIN EN Ochrana očí: Nevyžaduje sa pri bežnom používaní. Ochrana pokožky: Používajte odev zabezpečujúci komplexnú ochranu pokožky, napr. z bavlny, gumy, PVC. HODNOTY LIMITOV EXPOZÍCIE (ACGIH): rozpúšťadlové benzíny (ropné), hydrogenačne rafinované ľahké, naftenické: TLV-TWA: 1000 mg/m3 (288 ppm) etyl-acetát: TLV-TWA: 400 ppm mg/m3 acetón: VLE 8h: 1210 mg/m3-500 ppm TLV-TWA: 500 ppm, A4-1187,12 mg/m3, A4 TLV-STEL: 750 ppm, A4-1780,67 mg/m3, A4 butanón VLE 8h: 600 mg/m3-200 ppm VLE short: 900 mg/m3-300 ppm TLV-TWA: 200 ppm - 589,78 mg/m3 TLV-STEL: 300 ppm - 884,66 mg/m3 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Vzhľad a farba: Lepkavá tekutina Zápach: charakteristický Bod varu: od 56 C Bod vzplanutia: 21 C Tlak pary: 110 kpa (50 C) Relatívna hustota: okolo 0,85 g/cm3 Hustota pary: (vzduch=1) 1 10. STABILITA A REAKTIVITA Podmienky, ktorým treba zabrániť: Zabrániť akumulovaniu elektrostatickej energie. Materiály, ktoré sa nesmú používať: Zabrániť kontaktu so zápalnými materiálmi. Produkt by mohol vzbĺknuť. Nebezpečné produkty rozpadu: Mohlo by dôjsť k vznieteniu pri kontakte s oxidujúcimi anorganickými kyselinami. 11. INFORMÁCIE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTIACH Toxikologická informácia vzťahujúca sa k hlavným látkam, z ktorých výrobok pozostáva: rozpúšťadlové benzíny (ropné), hydrogenačne rafinované ľahké, naftenické LD50 (potkan) orálne: 2000 mg/kg Etyl-acetát LD50 (zajac) orálne: 4935 mg/kg acetón LD50 (zajac) orálne: 5300 mg/kg butanón LD50 (zajac) dermálne: 13 g/kg (13000 mg/kg) 12. ECOLOGICAL INFORMATION Zoznam nebezpečných látok pre životné prostredie a zodpovedajúca klasifikácia: 30% - 40% rozpúšťadlové benzíny (ropné), hydrogenačne rafinované ľahké, naftenické N.67/548/EEC: CAS: EINECS: R51/53 Toxické pre vodné organizmy, môže mať za následok dlhodobý nepriaznivý dopad na vodné prostredie. Prepracované v SR Strana 4 z POKYNY K ODSTRAŇOVANIU PRÍPRAVKU Nesmie byť likvidovaný spolu s domácim odpadom. Znehodnocuje sa podľa platných predpisov - v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. 14. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE Pozemná preprava: ADR-UN číslo látky: 1133 ADR-Trieda: 3 ADR-Technické označenie tovaru: LEPIDLÁ obsahujúce horiacu kvapalinu ADR-Etiketa nebezpečia na obale: 3 ADR-Obalová skupina: II, 640D Letecká preprava: IATA-Trieda: 3 IATA-Technické označenie: LEPIDLÁ obsahujúce horiacu kvapalinu IATA-Obalová skupina: II Námorná doprava: IMDG-Trieda: 3 IMDG-Technické označenie: LEPIDLÁ obsahujúce horiacu kvapalinu IMDG-EMS: F-E; S-D 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE Právne predpisy vzťahujúce sa na látku: Zákon NR SR č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhláška MH SR 515/2001 o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov. Zákon 223/2001 Z.z.,o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MŽP SR 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov. Nariadenie vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. Zákon NR SR č. 367/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon NR SR č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/121/ES z 18. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok s cieľom prispôsobiť ju nariadeniu (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC DIRECTIVE 2006/121/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 amending Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency Prepracované v SR Strana 5 z 5 Symboly: Xi : Dráždivý F Veľmi horľavý N Nebezpečný pre životné prostredie R Vety: R11 Veľmi horľavý. R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. R36/38 Dráždi oči a pokožku. R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. R65 Škodlivý: po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. S Vety: S16 Uchovajte mimo dosahu zdrojov zapálenia Zákaz fajčenia. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S33 Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. S43 V prípade požiaru použite: penový hasiaci prístroj, chemický prášok alebo CO 2 Nikdy nehaste vodou. S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami / kartou bezpečnostných údajov. S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou. S37 Noste vhodné rukavice. Obsah: Živica: Môže vyvolať alergickú reakciu. Prchavé organické zmesy = % Prchavé CMR látky = 0.00 % Halogénové prchavé organické látky which ktoré majú na za následok riziko vety R40 = 0.00 % - možnosť karcinogénneho účinku. Organický uhlík - C = 0.00 Pri použití, si pozrite nasledujúce regulačné opatrenia: Direktíva 2003/105/CE 1999/13/EC (VOC direktíva). 16. INÉ INFORMÁCIE Použité podklady: SAFETY DATA SHEET in accordance with Directive 91/155/EC, vydané distribútorom/výrobcom: L Isolante K-Flex srl Taliansko v anglickom jazyku.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks