jún 2012, Hotel Atrium - Nový Smokovec, Vysoké Tatry - PDF

Description
n PREDSEDA ORGANIZAÈNÉHO VÝBORU A ODBORNÝ GARANT Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. n VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU Doc. MUDr. Soòa Kiòová, CSc. n ORGANIZAÈNÝ VÝBOR Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. MUDr. Lýdia

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 12 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
n PREDSEDA ORGANIZAÈNÉHO VÝBORU A ODBORNÝ GARANT Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. n VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU Doc. MUDr. Soòa Kiòová, CSc. n ORGANIZAÈNÝ VÝBOR Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. MUDr. Lýdia Pundová, CSc. Prof. MUDr. Viola Mechírová, CSc. Doc. MUDr. Ivana Valoèíková, CSc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD MUDr. Peter Mošèoviè, CSc. MUDr. Mária Zakuciová n PROGRAMOVÝ VÝBOR Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. Doc. MUDr. Soòa Kiòová, CSc. Prof. MUDr. Marián Mokáò, DrSc., FRCP Prof. MUDr. Juraj Payer, CSc. Predsedovia odborných spoloèností (kardiologická, hypertenziologická, gastroenterologická, hepatologická, endokrinologická, diabetologická, reumatologická, osteologická, nefrologická, pneumologická, hematologická) n HLAVNÉ TEMATICKÉ BLOKY Bloky jednotlivých odborných spoloèností Blok Èeskej internistickej spoloènosti n MIESTO KONANIA KONGRESU Hotel Atrium - Nový Smokovec, Vysoké Tatry n ROKOVACIE JAZYKY Slovenský, èeský, anglický n ORGANIZAÈNÉ POKYNY ADRESA ORGANIZAÈNÉHO VÝBORU I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice Trieda SNP 1, Košice Tel: , E mail: n SPOLOÈENSKÝ VEÈER Vstupné na spoloèenský veèer 5,- EUR/osoba 2 I n KREDITY Podujatie je zaradené do systému hodnotenia SACCME a úèastníkom bude pridelených 16 eurokretitov. n PREMIETANIE/POSTERY Multimediálna projekcia, poster formát 100(v) x 90(š) cm n REGISTRÁCIA Slovenská lekárska spoloènos, Kongresové oddelenie Soòa Kozáková, tel.: Cukrová 3, Bratislava n REGISTRAÈNÝ POPLATOK PRE ÈLENOV SIS SLS PRE NEÈLENOV ŠTUDENTI LF, PHD ŠTUDENTI A DÔCHODCOVIA 20,- EUR 30,- EUR 10,- EUR Registraèný poplatok prosíme uhradi bankovým prevodom na úèet Slovenskej lekárskej spoloènosti vo VÚB, a.s. è. úètu: /0200; VS: ; IBAN: SK ; BIC: SUBASKBX Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predloži pri registrácii. Registraèný poplatok zahàòa úèas na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradené registraèné poplatky sa v prípade neúèasti nevracajú. n UBYTOVANIE ZABEZPEÈUJE PROGRESS CA, s.r.o. (on-line, prípadne zaslaním vyplneného Formulára B) Jednolôžková izba Dvojlôžková izba Hotel Atrium **** od 69,- EUR od 94,- EUR Hotel **** od 70,- EUR od 110,- EUR Hotel *** od 51,- EUR od 82,- EUR Penzión*** od 36,- EUR od 55,- EUR Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Poèet miest v hoteloch je obmedzený, odporúèame vèasnú objednávku. Rezervácia hotelov do: Kontaktná adresa: Progress CA, s.r.o., Ing. Beáta Kapustová, Krivá 18, Košice E - mail: Tel : , , Fax: n ÏALŠIE INFORMÁCIE O KONGRESE A ODBORNÝ PROGRAM NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE I 3 ŠTVRTOK n 11,30-13,00 ZASADNUTIE VÝBORU SIS n 13,00-13,15 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU PREDNÁŠKA ZAHRANIÈNÉHO HOS A Predsedníctvo: Lazúrová, Dukát 13,15-13,45 Y. Shoenfeld (Israel): ASIA - Autoimmune syndromes induced by adjuvants n 13,45-14,45 BLOK SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOÈNOSTI Predsedníctvo: Goncalvesová, Dukát 13,45-14,05 E. Goncalvesová (Bratislava): Manažment refraktérneho zlyhávania srdca 14,05-14,25 P. Solík (Bratislava): Fabryho choroba - výzva pre interdisciplinárny prístup 14,25-14,45 A. Dukát (Bratislava): Kontroverzie hypolipidemickej lieèby po posledných odporúèaniach ESC/EAS n 14,45-15,00 PRESTÁVKA n 15,00-16,00 DÝCHAVICA - INTERDISCIPLINÁRNY PROBLÉM BLOK PODPORENÝ EDUKAÈNÝM GRANTOM GSK Predsedníctvo: Goncalvesová, Studenèan 15,00-15,15 E. Goncalvesová (Bratislava): Poh¾ad kardiológa 15,15-15,30 M. Hájková(Bratislava): Poh¾ad pneumológa 15,30-15,45 M. Studenèan(Košice): P¾úcna hypertenzia - diagnostika a lieèba 15,45-16,00 M. Luknár(Bratislava): Interaktívna kazuistika n 16,00-17,00 BLOK SLOVENSKEJ ENDOKRINOLOGICKEJ SPOLOÈNOSTI Predsedníctvo: Lazúrová, Podoba 16,00-16,20 S. Kiòová (Bratislava): Predoperaèná príprava pacienta s endokrinným ochorením 16,20-16,40 J. Podoba (Bratislava): Uzlová struma - èo priniesla súèasná doba 16,40-17,00 I. Lazúrová, J. Figurová, J. Petríková, I. Dravecká (Košice): Vitamín D a syndróm polycystických ovárií. n 17,00-18,00 BLOK PREDNÁŠOK PODPORENÝ EDUKAÈNÝM GRANTOM WÖRWAG PHARMA Predsedníctvo: Holomáò, Hrubiško 17,00-17,15 J. Holomáò (Bratislava): Sylimarín v lieèbe ochorení peèene. 17,15-17,30 P. Jarèuška(Košice): Statíny a tuková choroba peèene 17,30-17,45 M. Hrubiško (Bratislava): Lieèba sideropenickej anémie 17,45-18,00 P. Minárik(Bratislava): Benfotiamín - v tuku rozpustný vitamín B1 n 18,00-18,30 n ,00 PLENÁRNA SCHÔDZA SIS VEÈERA 4 I PIATOK n 8,00-8,40 BLOK SPOLOÈNOSTI PRE OSTEOPORÓZU A METABOLIZMUS KOSTÍ Predsedníctvo: Masaryk, Murín 8,00-8,20 P. Masaryk (Pieš any): FRAX - nový prístup k hodnoteniu rizika osteoporózy 8,20-8,40 J. Payer, P. Jackuliak, Z. Killinger (Bratislava): Princípy prevencie a lieèby osteoporózy n 8,40-9,40 BLOK ÈESKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOÈNOSTI (ÈIS) Predsedníctvo: Kršek, Lukáš 8,40-9,00 M. Kršek (Praha): Cushingùv syndrom 9,00-9,20 M. Lukáš (Praha): Nespecifické støevní zánìty 9,20-9,40 P. Sucharda (Praha): Metabolická chirurgie - endokrinní a metabolické aspekty n 9,40-10,00 PRESTÁVKA n 10,00-11,00 BLOK SLOVENSKEJ DIABETOLOGICKEJ SPOLOÈNOSTI Predsedníctvo: Tkáè, Kiòová 10,00-10,20 Tkáè I, Javorský M, Schroner Z, Klimèáková L (Košice): Farmakogenomika lieèby orálnymi antidiabetikami 10,20-10,40 Javorský M, Tkáè I (Košice): Odhad kardiovaskulárneho rizika u pacienta s diabetom 10,40-11,00 Kozárová M, Rašiová M, Tkáè I (Košice): Diabetická noha ako multifaktoriálne postihnutie n 11,00-11,45 BLOK PREDNÁŠOK PODPORENÝ EDUKAÈNÝM GRANTOM FIRMY NOVARTIS 11,00-11,15 S. Kiòová (Bratislava): Úloha internistu v diagnostike a lieèbe neuroendokrinných tumorov 11,15-11,30 J. Payer, P. Jackuliak (Bratislava): Efektívna prevencia a lieèba osteoporotických zlomenín 11,30-11,45 A. Dukát (Bratislava): Možnosti kombinovanej antihypertenzívnej lieèby a postavenie primárnej renínovej inhibície n 11,45-12,15 PREDNÁŠKA PODPORENÁ EDUKAÈNÝM GRANTOM FIRMY NOVO NORDISK A. Bátorová (Bratislava): Získaná hemofília - závažný hemoragický syndróm interdisciplinárneho významu n 12,15-13,30 n 13,00-13,30 OBED DISKUSIA K POSTEROM n 13,30-14,40 BLOK SLOVENSKEJ GASTROENTEROLOGICKEJ SPOLOÈNOSTI Predsedníctvo: Hyrdel, Vavreèka 13,30-13,50 A. Vavreèka (Bratislava): Chronické pankreatitídy: súèasná klasifikácia a diagnostika I 5 13,50-14,05 J. Záò, M. Demeter, R. Hyrdel, J. Janík, L. Plank (Martin): Gastrointestinálne stromálne tumory 14,05-14,20 R. Hyrdel, I. Sámel, P. Hyrdel, H. Poláèek, Jr., L. Plank, J. Janík, ¼. Laca (Martin): Neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu 14,20-14,40 L. Gombošová, M. Zakuciová (Košice): Diferenciálna diagnostika kolitíd n 14,40-15,40 SYMPÓZIUM PODPORENÉ EDUKAÈNÝM GRANTOM FIRMY ABBOTT OD KOMBINOVANEJ LIEÈBY HYPERTENZIE KU KOMBINOVANEJ LIEÈBE DYSLIPIDÉMIÍ Predsedníctvo: Lazúrová 15,00 J. Gonsorèík (Košice): Eprosartan-èo prináša naviac alebo jeho pridaná hodnota v sartanovej stratégii 15,20 P. Olexa (Košice): Metabolický sy X. Aké sú možnosti lieèby art. hypertenzie u pacienta s metabolickým sy a diabetes mellitus 15,40 D. Pella (Košice): Makrovaskulárne benefity optimalizácie aterogénnej dyslipidémie kombinovanou lieèbou n 15,40-16,00 PRESTÁVKA n 16,00-17,00 BLOK SLOVENSKEJ PNEUMOLOGICKEJ SPOLOÈNOSTI Predsedníctvo: Tkáèová, Remková 16,00-16,20 M. Hájková (Bratislava): Stav transplantácií p¾úc na Slovensku 16,20-16,40 P. Joppa (Košice): Nutrièné a metabolické poruchy u pacientov s chronickou obštrukènou chorobou p¾úc 16,40-17,00 R. Tkáèová (Košice): Multiodborová spolupráca pri manažmente spánkových porúch dýchania n 17,00-17,20 n 17,20-18,00 PREDNÁŠKA PODPORENÁ EDUKAÈNÝM GRANTOM FIRMY ASTELLAS PHARMA L. Gombošová (Košice): (R)evolúcia v manažmente klostrídiových hnaèiek SYMPÓZIUM PODPORENÉ EDUKAÈNÝM GRANTOM FIRMY SERVIER CIELE A MOŽNOSTI MODERNEJ ANTIHYPERTENZNEJ LIEÈBY Predsedníctvo: Tkáèová, Remková 17,20-17,40 A. Remková (Bratislava): Redukcia kardiovaskulárneho rizika ako základný cie¾ antihypertenznej lieèby 17,40-18,00 ¼. Gašpar (Bratislava): Úloha antihypertenzív v sekundárnej prevencii CMP n 19,00-23,00 SPOLOÈENSKÝ VEÈER 6 I SOBOTA n 8,00-9,00 BLOK SLOVENSKEJ NEFROLOGICKEJ SPOLOÈNOSTI Predsedníctvo: Spustová, Pon uch 8,00-8,15 P. Pon uch (Bratislava): Rizikové faktory progresie diabetickej nefropatie 8,15-8,30 A. Okša (Bratislava): Hypertenzia pri chorobách oblièiek - èo je nové 8,30-8,45 M. Demeš (Bratislava): Akútne poškodenie oblièiek 8,45-9,00 V. Spustová (Bratislava): Lieèba vitamínom D u pacientov s chronickým ochorením oblièiek n ,00 BLOK SLOVENSKEJ REUMATOLOGICKEJ SPOLOÈNOSTI PODPORENÝ EDUKAÈNÝM GRANTOM FIRMY GSK Predsedníctvo: Rovenský, Lazúrová 9,00-9,30 R. Cervera (Spain): Systemic lupus erythemathosus: From pathogenesis to new therapies 9,30-9,45 J. Rovenský (Pieš any): Komorbidity pri SLE 9,45-10,00 J. Lukáè (Pieš any): Hodnotenie aktivity SLE n 10,00-10,15 PRESTÁVKA n 10,15-11,15 BLOK SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOÈNOSTI RENÁLNA DENERVÁCIA SYMPATIKA (RDN) - NOVÁ METÓDA NEMEDIKAMENTÓZNEJ INTERVENÈNEJ LIEÈBY REZISTENTNEJ HYPERTENZIE Program je pripravený v spolupráci so Slovenskou hypertenziologickou spoloènos ou a s Národným centrom excelencie pre hypertenziu na NÚSCH, Bratislava Predsedníctvo: Filipová, Škultétyová, Goèár 10,15-10,30 S. Filipová, D. Škultétyová (Bratislava): Rezistentná hypertenzia. Výber kandidátov na renálnu denerváciu sympatika. Medzinárodné dáta a vlastné skúsenosti 10,30-10,45 M. Goèár, V. Fridrich (Bratislava): Renálna denervácia sympatika (metóda Simplicity): poh¾ad a prvé skúsenosti invazívneho a intervenèného kardiológa 10,45-11,00 D. Škultétyová, S. Filipová, V. Fridrich, M. Goèár, J. Maïariè, I. Vulev (Bratislava): Výsledky prvých medzinárodných klinických štúdií s RDN (Simplicity HTN-1 a HTN-2) a naše prvé výsledky na NÚSCH v Bratislave n 11,00-11,15 DISKUSIA n 11,15-12,40 VARIA Predsedníctvo: Gašpar, Gurtler 11,15-11,30 ¼. Gurtler, R. Hyrdel, O. Jurkovièová, D. Pavlíková, J. Rovenský, I. Stankoviè (Bratislava, Martin, Pieš any): Èo možno oèakáva od imunologického vyšetrenia? 11,30-11,45 ¼. Gašpar, M. Makovník, P. Gavorník, A. Dukát, Z. Bartošová, D. Baláž, N. Huèková (Bratislava): Mediokalcinóza - marker kardiovaskulárneho rizika 11,45-12,00 M. Sedláková, L. Pundová, P. Mošèoviè, I. Lazúrová (Košice): Úskalia antikoagulaènej lieèby fibrilácie predsiení I 7 12,00-12,10 M. Belovièová, A. Gracová, O. Gerženiová (Bardejovské kúpele): Neinvazívna inovatívna diagnostika fibrózy peèene u detí a dospelých 12,10-12,20 L. Lukáèiková-Gálová (Nitra): Familiárna stredomorská horúèka 12,20-12,30 A. Dokupilová, M. Rác, J. Payer (Nitra, Bratislava): Cholestatická hepatitída indukovaná tyreostatickou lieèbou 12,30-12,40 K. Benhatchi, K. Pavelka, J. Gatterová, B. Stiburková, L. Bortlík (Košice, Praha, Ostrava): Tofózna dna u klimakterickej ženy s atypickým rýchlym priebehom n 12,40 UKONÈENIE KONGRESU POSTERY poster formát 100(v) x 90(š) cm Komisia pre vyhodnotenie posterov: Remková, Tkáè Ocenené budú dva najlepšie postery 1. R. Michalová, I. Sámel, R. Hyrdel (Martin): Závažné komplikácie pacienta s ulceróznou kolitídou 2. L. Jedlièková, K. Lacjaková, T. Lopuchovský, L. Merkovská (Košice): Charakteristika pacientov s kardiorenálnym syndrómom. 3. S. Pelikán, D. Albertyová, J. Mazal (Banská Bystrica): Respiraèná alkalóza u pacienta s kardiálnou dekompenzáciou (spôsob hodnotenia acidobázickej rovnováhy a kazuistika) 4. M. Babèák, J. Leško-Andrašèíková, M. Vargová (Prešov): Diabetes mellitus a hemostáza 5. I. Jochmanová, M. Felšoci, I. Lazúrová, K. Pacák (Košice, Bethesda, USA): Preèo je dôležitá diagnostika paragangliómu - kazuistika 6. B. Špániková, J. Payer, J. Mardiak (Bratislava): Vplyv hormónovej antinádorovej lieèby na kostné tkanivo 7. V. Suchá, L. Mahe¾ová, A. Bizík, I. Bátora, K. Dostálová, L. Kukuèková, Š. Moricová: Celiakia u polymorbídneho pacienta vo vyššom veku 8. E. Henriczy (Košice): Zavedenie a význam vyšetrenia anti-hbc v transfúznej službe 9. A. Slivková (Košice): Deleukotizácia krvných prípravkov na NTS SR, pracovisko Košice. História - súèasnos - budúcnos 10. J. Maèalová (Košice): Frekvencia výskytu antierytrocytových protilátok u pacientov vsl. regiónu na pracovisku NTS SR v Košiciach 11. J. Maèalová (Košice): Bezpríspevkové darcovstvo krvi 12. J. Lazúr, A. Krotká, A. Polaèková, Z. Truhanová, A. Hrabèáková (Košice): Záchytnos hyperagregability trombocytov s možným syndrómom lepivých trombocytov 8 I n GENERÁLNY PARTNER KONGRESU ABBOTT LABORATORIES SLOVAKIA n HLAVNÍ PARTNERI KONGRESU SERVIER Slovensko GlaxoSmithKline Slovakia Novartis Slovakia n VYSTAVOVATELIA MERCK Berlin Chemie Pfizer KRKA Slovensko ZENTIVA MERCK SHARP & DOHME WÕRWAG Pharma Astellas Pharma Novo Nordisk Roche Slovakia TEVA Výbor Slovenskej internistickej spoloènosti SLS ïakuje v mene všetkých úèastníkov kongresu generálnemu a hlavnému partnerovi, a tiež vystavovate¾om za ústretovos, odbornú spoluprácu a podporu nášho odborného podujatia.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks