Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December ส มาล ศร จ นทร * 1 และ แก วเว ยง น ำนาผล** 2 - PDF

Description
Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December การด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบในฝ น ตามโครงการหน งอ ำเภอหน งโรงเร ยนในฝ น ในส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 The Operation

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 10 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December การด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบในฝ น ตามโครงการหน งอ ำเภอหน งโรงเร ยนในฝ น ในส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 The Operation of Lab School Project in Secondary Educational Service Area Office 27 ส มาล ศร จ นทร * 1 และ แก วเว ยง น ำนาผล** 2 1 รร.ปท มร ตต พ ทยาคม ต.บ วแดง อ.ปท มร ตต จ.ร อยเอ ด คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ต.เกาะแก ว อ.เสลภ ม จ.ร อยเอ ด บทค ดย อ การศ กษาการด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบส ำน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 ในคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาการด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบในฝ น ตามโครงการ หน งอ ำเภอหน งโรงเร ยนในฝ นและเพ อศ กษาแนวปฏ บ ต ท ด ของการด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบโรงเร ยนในฝ น ตามโครงการ หน งอ ำเภอหน งโรงเร ยนในฝ น ในส งก ดส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 จ ำแนกตามสถานภาพต ำแหน ง และ ประสบการณ ในการท ำงานผ บร หารสถานศ กษาและคร กล มต วอย างได จากการส มอย างง าย จ ำนวน 374 คน เคร องม อท ใช ใน คร งน เป นแบบสอบถาม แบ งออกเป น 2 ตอน ม ค าความเช อม นท งฉบ บเท าก บ 0.90 และแบบสอบถามการสนทนากล ม สถ ต พ นฐานท ใช ในการว เคราะห ข อม ลว จ ย ได แก ค าความถ ร อยละ ค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการว จ ยพบว า 1. การด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบในฝ นส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 ตามความค ดเห นของผ บร หารสถานศ กษาและคร โดยภาพรวมอย ในระด บด เม อพ จารณาเป น รายด าน พบว า ด านท ม ค าเฉล ยส งกว าด านอ นๆ โดยเร ยงล ำด บจากมากไปหาน อย ค อ ด านกระบวนการบร หารและจ ดการภายใน โรงเร ยน ด านการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ด านระบบภาค เคร อข ายอ ปถ มภ และทร พยากรทางการศ กษา ด านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารและด านพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการเร ยนร 2. แนวปฏ บ ต ท ด ในการด ำเน นงานโรงเร ยนต นแบบในฝ นส ำน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 การด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบในฝ น ตามโครงการหน งอ ำเภอหน งโรงเร ยนในฝ น ตามกลย ทธ ท ง 5 ด าน เป นแรงผล กด นให โรงเร ยนม ศ กยภาพในการพ ฒนาตนเอง ตลอดจนการเปล ยนแปลงท เห นได อย างช ดเจน โดยเฉพาะด านกระบวนการบร หารและจ ดการภายในโรงเร ยน ม การบร หารจ ดการท ด โดยใช โรงเร ยนเป นฐานในการพ ฒนา ม การปฏ บ ต งานแบบก ลยาณม ตร ด านการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถ เป นคร ม ออาช พและม จ ตว ญญาณในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ผ บร หารโรงเร ยนเป นผ บร หารม ออาช พ ม ภาวะผ น ำและม ความสามารถในการบร หาร จ ดการ ม การจ ดองค กร โครงสร างและการบร หารงานอย างเป นระบบด านระบบภาค เคร อข ายอ ปถ มภ และทร พยากรทางการ ศ กษา โรงเร ยนม ระบบเคร อข ายผ เช ยวชาญ พ เล ยง ศ กษาน เทศก ช มชนและภ ม ป ญญาท องถ นท ม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา ด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร โรงเร ยนเพ มศ กยภาพในการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความพร อมด าน ICT และด านพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนและกระบวนการเร ยนร ผ เร ยนม ท กษะใน การแสวงหาความร ด วยตนเอง เป นการเพ มพ นความร น ำไปใช ประโยชน ท งในและนอกห องเร ยน ผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อการเร ยนร ในการส บค นหาข อม ลท ท นสม ย ค ำส ำค ญ: การด ำเน นงาน โรงเร ยนต นแบบในฝ น ม ธยมศ กษา 82 วารสารบ ณฑ ตว ทยาล ย พ ชญทรรศน 9(2): ก.ค.-ธ.ค Abstract The Aims of this study were to study the operation of Lab School Project in Secondary Educational Service Area Office 27. This study was classified by position status and experience of the school administrators and teachers. The samples group of this study was 374 school administrators and teachers. The study instrument was a questionnaire covering two parts with the reliability value of 0.90 and a group discussion. The statistics were frequency, mean, percentage and standard deviation. The research findings were as follows: 1. The operation of Lab School Project in Secondary Educational Service Area Office 27 with the opinions of the school administrators and teachers, in overview was at a good level. Considering in each aspect, sorted from the most to the least was process management in school, teachers and educators development, supporters network system and education equipment, Information Communication and Technology (ICT) system, and students quality and study process, respectively. 2. Good practices of the operation of Lab School Project according to all 5 strategies were as driving forces schools to self develop. Moreover, there was a changing of management process and good governance by using SBM - School Based Management. The operations in schools were practiced in peer relations. In the development of teachers and educators aspect there was capabilities to be professional and spiritual in education quality development. The school administrators were professionals, leaderships, and able to administer the organizations. In the supporters network system and educational equipment, the schools had cooperated with masters, educators and local wisdoms. In the ICT Information Communication and Technology system, the schools increased ICT competency to develop the quality of the schools. In the students quality and study process, the students had more skills to search and learn by themselves both inside and outside their classrooms. The students were able to use ICT for studying and searching updated information. Keywords: Operations, Lab School Project, Secondary Level บทน ำ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 4 ม ข อความระบ ว า การศ กษา ค อ กระบวนการเร ยนร เพ อความเจร ญงอกงามของบ คคลและส งคม โดย การถ ายทอดความร การฝ ก การอบรม การส บสาน ทางว ฒนธรรม การสร างสรรค จรรโลงความก าวหน าให บ คคลเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต การปฏ ร ปการศ กษา ภายใต กรอบกฏหมายท เร ยกว า พระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ได บ ญญ ต ขอบข าย การเปล ยนแปลงทางการศ กษาหลายด าน เช น การปฏ ร ป คร และบ คลากรทางการศ กษา การปฏ ร ปการเร ยนร การปฏ ร ปโครงสร างการบร หาร การปฏ ร ประบบการจ ดสรร ทร พยากร เป นต น โดยสร ป ก ค อ การปฏ ร ปคร ถ อเป น เง อนไขส ำเร จของการปฏ ร ปการเร ยนร และการเร ยนร ถ อ เป นห วใจของการปฏ ร ปการศ กษา (กระทรวงศ กษาธ การ 2546: 34-37) กระทรวงศ กษาธ การได มอบหมายให ส ำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานร บเป นหน วยงาน หล กร บผ ดชอบโครงการในการข บเคล อนนโยบายไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม เพ อให โครงการเก ด ประส ทธ ผลอย างม ประส ทธ ภาพ ส ำน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน จ งจ ดต งศ นย บร การโครงการหน ง อ ำเภอหน งโรงเร ยนในฝ นข น จ ดท ำกรอบแนวค ด ของโครงการโดยอาศ ยหล กการม ส วนร วมของกล ม ก ลยาณม ตรและผสมผสานก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ในการส อสาร สร างแนวค ดในการพ ฒนาว ชาการและ ก ำหนดภาพความส ำเร จของโรงเร ยนในฝ น ค อ ผ บร หารม ภาวะผ น ำในการเปล ยนแปลง ร จ กการบร หารจ ดการท ด Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December คร ม ความเป นม ออาช พ น กเร ยนม ความสามารถในการค ด ว เคราะห ใฝ ร ใฝ เร ยน ม ท กษะในการด ำรงช ว ต สร างงาน สร างรายได ให ก บตนเองได โรงเร ยนด ม ค ณภาพ ผ ปกครอง และช มชนร วมเป นเจ าของให การสน บสน นโรงเร ยนอย าง เต มใจ เพ อเป นโรงเร ยนท ม งพ ฒนาส ความเป นเล ศและ เพ อให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพตาม ความสามารถร ท นการเปล ยนแปลงและสามารถแข งข นก บ ส งคมโลกได การท ำแผนงานหล กและกลย ทธ หล ก ของโครงการเพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาโรงเร ยนให เป น โรงเร ยนต นแบบในฝ น วางแผนการด ำเน นงานของหน วย งานหล กและก ำหนดเกณฑ ในการพ จารณาค ดเล อกโรงเร ยน เข าส โครงการในระยะเร มแรกของโครงการจะหาโรงเร ยนท เป นต วแทนในระด บอ ำเภอก อน โดยพ จารณาจากโรงเร ยน ท ม ความพร อมในการพ ฒนาเป นหล ก (กระทรวงศ กษาธ การ 2546: 10) จากสภาพป ญหาท พบจากการด ำเน นงานของ โรงเร ยนต นแบบในฝ น จากการศ กษา พบว า 1) ด าน การพ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ พบว า การจ ดสรร งบประมาณมาย งโรงเร ยนล าช าและเร งร ดให ใช จ ายท ำให ขาดความคล องต วในการด ำเน นงาน โรงเร ยนม บ คลากร ไม เพ ยงพอ ท ำให เก ดความล าช าในการปฏ บ ต งาน และ บ คลากรไม เข าใจการด ำเน นงานตามโครงการหน งอ ำเภอ หน งโรงเร ยนในฝ น 2) ด านการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยน และกระบวนการจ ดการเร ยนร พบว า โรงเร ยนม บ คลากร ไม เพ ยงพอและม ภาระงานมาก ท ำให ไม สามารถปฏ บ ต งาน ได ตามเป าหมาย ไม จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน น ผ เร ยนเป นส ำค ญ สภาพแวดล อมไม เอ ออ ำนวยต อการ จ ดการเร ยนร 3) ด านการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการ ศ กษา พบว า คร ม ภาระงานมาก ท ำให ไม ม เวลาพ ฒนาตนเอง งบประมาณในการพ ฒนาคร และบ คลากรไม เพ ยงพอท ำให พ ฒนาได ไม ท วถ งและขาดความต อเน อง คร ขาด ความกระต อร อร นในการพ ฒนาตนเอง 4) ด านการพ ฒนา ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พบว า อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารม ไม เพ ยงพอ ขาด บ คลากรท ม ความร ความสามารถด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร คร ขาดท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารในการจ ดการเร ยนร 5) ด านการพ ฒนาระบบ ภาค เคร อข ายอ ปถ มภ และทร พยากรทางการศ กษา พบว า โรงเร ยนไม ม ผ อ ปถ มภ หล ก ขาดงบประมาณสน บสน น ให สถานศ กษาและพ เล ยงมาร วมพ ฒนาโรงเร ยน (จ ราพร เอ ยมระหงษ 2549: 4-5) จากการด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบในฝ นท ผ านมา ม โรงเร ยนท เข าร วมโครงการเป นจ ำนวนมาก ผ ว จ ย จ งม ความสนใจท จะท ำการศ กษาการด ำเน นงานของ โรงเร ยนต นแบบในฝ น ตามโครงการหน งอ ำเภอหน งโรงเร ยน ในฝ น ในส งก ดส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 เพ อเป นแนวทางการด ำเน นงานว าเป นไปตามท โครงการก ำหนดไว และการด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบ ส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 ได พ ฒนา สอดคล องก บกลย ทธ หล ก 5 ด านของโครงการมากน อย เพ ยงใดและข อม ลท ได จะมาเป นข อสนเทศ ส ำหร บผ ท เก ยวข องและหน วยงานต นส งก ดในการพ จารณาปร บปร ง แก ไข วางแผนพ ฒนาและขยายผลโครงการให เก ด ประส ทธ ภาพให สอดคล องก บแนวปฏ ร ปการศ กษาอย างม ค ณภาพ ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อศ กษาการด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบ ในฝ น ตามโครงการหน งอ ำเภอหน งโรงเร ยน ในฝ น ในส งก ด ส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต เพ อศ กษาแนวปฏ บ ต ท ด ของการด ำเน นงาน ของโรงเร ยนต นแบบในฝ น ตามโครงการหน งอ ำเภอหน ง โรงเร ยนในฝ น ในส งก ดส ำน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks