ИСТОРИЈСКИ КОРЕНИ УЧЕЊА О ПРАВУ ЈАЧЕГ - PDF

Description
УДК 172.4(38) -04 ; 341:141.7(38) -04 Др Иван Јордовић доцент Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду ИСТОРИЈСКИ КОРЕНИ УЧЕЊА О ПРАВУ ЈАЧЕГ У тексту се разматра настанак изразито деструктивне теорије

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 7 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК 172.4(38) -04 ; 341:141.7(38) -04 Др Иван Јордовић доцент Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду ИСТОРИЈСКИ КОРЕНИ УЧЕЊА О ПРАВУ ЈАЧЕГ У тексту се разматра настанак изразито деструктивне теорије о праву јачег у aнтичкој Грчкој. При томе се прави разлика између традиционалног јачег права и учења о праву јачег које је теоријски утемељено у номос-фисис антитези. У циљу спознавања чинилаца који су утицали на појаву учења о праву јачег у средишту истраживања налази се питање његовог датирања, тј. да ли је ова теорија створена пре Пелопонеског рата или тек током њега. Будући да се у савременој науци више беседа код Тукидида и личности код Платона доводе у везу са учењем о праву јачег, рад се концентрише на доказивање у којим случајевима се заиста може говорити о теоријски заснованом праву јачег, пошто их је мање него што се то обично претпоставља. Анализа извора, наиме, показује да су код Тукидида само Атињани у Мелијском дијалогу, а код Платона само Каликле, истински заступници овог учења. Овај налаз показује да је учење о праву јачег настало током Пелопонеског рата и да су на његов настанак пресудан утицај имали софистика и сам рат. Кључне речи: Учење о праву јачег. Софистика. Пелопонески рат. Платон. Тукидид. Вероватно свако друштво и свако време у неком облику познаје право јачег. Античка Грчка у том погледу није изузетак. Међутим, Хелени се разликују од многих других народа утолико што су развили теоријски засновано учење о праву јачег, које се суштински разликује од обичног права јачег. Због тога се у овом тексту, ради боље прегледности проблематике која се испитује, за теоријски засновано право јачег користи појам учење о праву јачег, док ће се за традиционално право јачег употребљавати појам право јачег. Овом поделом не треба да буде унапред дефинисано порекло учења о праву јачег. Као што је већ речено, између учења о праву јачег и права јачег постоји разлика која је суштинске природе. Традиционално, тј. 212 Иван Јордовић (стр ) предсофстичко право јачег нити је апстрактно, нити је оно теоријски утемељено. Њега не одликује никакав нови морални квалитет и њиме се не покушава засновати нека нова етика. 1 На неки начин недозрело, традиционално право јачег, остаје само једно од многих могућих начина деловања и понашања и оно се уз то, по правилу, негативно оцењује. Хесиод и Хомер показују да су Хелени од најранијих времена били добро упознати са овим обликом права јачег. 2 Тако у Пословима и данима јастреб који је у своје канџе ухватио славуја на његово цвилење одговара следећим речима: 3 Јадниче, чему ли цвилиш? Много од тебе јачи држи те сад; Ићи ћеш камо те водим, премда си пјевач; Појест те могу, ако ли хоћу, или те пустит. Луд је тко жели с јачим борит, Побједе он ће се лишити и јад поред срамоте трпит. Веома сличан поглед на свет сусрећемо у Илијади. Након што је Патрокло погинуо, Ахилеј је одлучио да погуби Ликаона, младог Пријамовог сина, којег је претходно заробио. Ахилеј се при том оглушава на све молбе за милост, исказујући уверење не само да су јаки надмоћни у односу на слабије, него да је природно да и од живота имају више: 4 Зато, мој драги умри и ти! Шта ридаш толико? Та и Патрокло умре, а од тебе много је бољи! Не видиш мене колико и леп сам и велик још јунак? Ваљан је отац мој, а богиња роди ме мати, али и мене смрт и судба неминовна чека, доћи ће зора ил вече ил оно подне ће доћи те ће и мени неко у борби узети живот пошто ме згоди ил копљем ил стрелицом брзом с тетиве! Суровост ових стихова донекле релативизује чињеница да је овај начин размишљања и понашања још у то време био предмет оштре критике. Тако Хесиод у Пословима и данима, у наставку овде цитираних стихова, опширно и оштро одбацује логику права јачег. 5 Такође, треба имати у виду да наведени примери потичу из доба 1 Хесиод, на пример, критикује право јачег с утилитаристичке тачке гледишта вид. Хесиод, Послови и дани 213 и даље (Хесиод, Послови и дани, прев. М. Вишић, Нови Сад 1994). При том, овај утилитаризам и са њим повезана правда (dike, dikaion) нису теоријски утемељени; вид. P. Spahn, Das Aufkommen eines politischen Utilitarismus bei den Griechen, Saeculum 37/1986, Вид. и Martin, Zur Entstehung der Sophistik, Saeculum 27/1976, Хесиод, Послови и дани ; вид. G. Crane, Thucydides and the Ancient Simplicity, Berkeley Los Angeles 1998, Хомер, Илијада 21, (Хомер, Илијада, прев. М. Н. Ђурић, Суботица 1965); вид. G. Crane, 72 и даље. 5 Хесиод, Послови и дани ; G. Crane, 214 Анали Правног факултета у Београду, година LVII, 2/2009 у коме још увек нису били развијени механизми који су служили ублаживању бруталности сукоба. 6 Примери традиционалног права јачег наилазе се и у V веку пре Хр. и то само неколико деценија пре појаве учења о праву јачег. Када говори о томе како су Атињани после победе над Ксерксом тражили од Андрана новац као одштету за њихово учешће у рату на страни Персије, Херодот тврди да је наводно дошло до следећег дијалога : 7 Андрани су, наиме, били први који Темистоклу нису дали новаца кад је од њих затражио. Кад им је пак Темистокле поручио да би Атињани могли доћи са два моћна божанства, Наговором (Peitho) и Принудом (Anankaien), па ће онда сигурно морати да даду новац, они му на ту поруку овако одговоре: Сигурно да је Атина могла да буде велика и богата уз помоћ та два божанства среће, али Андар је јако сиромашна земља и два божанства несреће, Оскудица (Penien) и Нужда (Amechanien), никако неће да оду са нашег острва, него се увек ту задржавају. Та два божанства, управо, и не дозвољавају да вам пошаљемо новац, јер можда ни атинска снага није нимало јача од наше немоћи. Мада овај дијалог поседује елементе који снажно подсећају на славни Мелијски дијалог, он се ипак битно разликује од учења о праву јачег. Наиме, иза овог далеко сложенијег учења, иaко се у првом тренутку може учинити другачије, крије се један сасвим другачији поглед на свет. Сходно њему, деловање у складу са правом јачег није само једино могуће, већ је, што је још важније, једино праведно. Све постојеће друштвене вредности се као лажни окови одбацују, при чему се истовремено тежи да се наместо њих успостави нова етика која заговара дијаметрално супротни вредносни систем. Све ове одлике учења о праву јачег могу се препознати у Платоновом Горгији, у следећој изјави Каликла, његовог најпознатијег заступника: 8 Ево због тога закон сматра неправедним и ружним сваки покушај да се тражи нешто више него што има већина, и то се зове чинити неправду. А, по мом схватању, већ сама природа открива да је праведно ако бољи има више од горег, 6 Вид. J. Ober, Classical Greek Times, The Laws of War. Constraints on Warfare in the Western World (еds. M. Howard, G. J. Andreopoulos, M. R. Shulman), New Haven 1994, 12 26; F. Kiechle, Zur Humanität in der Kriegführung der griechischen Staaten, Zur griechischen Staatskunde, (Hrsg. F. Gschnitzer), Darmstadt 1969, 528 и даље; I. Jordović, Anfänge der Jüngeren Tyrannis. Vorläufer und erste Repräsentanten von Gewaltherrschaft im späten 5. Jahrhundert v. Chr., Frankfurt am Main 2005, Херодот, Историје 8.111, 2 3 (Херодотова Историја, прев. Милан Арсенић, Нови Сад 1988). 8 Платон, Горгија 483c 484b (Платон. Протагора. Горгија, прев. М. Драшковић, А. Вилхар, Београд 1968). Иван Јордовић (стр ) а јачи више од слабијег. Природа сама потврђује да је заиста тако, у разним приликама, не само у животињском свету него и код човека, свуда, у градовима и породицама: да важи принцип да је праведно ако јачи влада над слабим и ако има више.... Него, ја мислим да сви ови људи раде тако на основу природног права, и, тако ми Зевса, по природном закону, а не по законима које ми људи сами стварамо и по којима ми најбоље и најјаче међу нама, узимајући их већ од малих ногу, држимо у страху па их као лавове котимо опчињавањем и претварањем, говорећи им да не ваља да неко има више од другога и да се у томе састоји праведно и лепо. А кад би се једнога дана појавио неки човек који би имао довољно природне снаге да се свега тога ослободи, да раскида окове, да одбаци све, да погази све наше паргафе, наше мађије и чаролије и све наше противприордне законе, и кад би се испрсио пред нама као наш господар, који је раније био наш роб, онда би право природе засијало у пуном сјају! Да би се спознали чиниоци који су подстакли настанак овог теоријски утемељеног учења о праву јачег, у овом раду се у средиште пажње ставља генеза овог учења, односно покушај да се оно што тачније датира. Будући да се учење о праву јачег појавило у другој половини V века пре Хр., централно питање је да ли се оно у потпуности развило пре Пелопонеског рата или тек током њега. Решење ове дилеме пружило би одговор на питање да ли је једино софистика одговорна за стварање ове изузетно опасне тезе или се њен настанак може приписати и изразито деструктивном ефекту Пелопонеског рата. Као најбоља полазна тачка за датирање учења о праву јачег нуди се Платонов дијалог Горгија, с обзиром на то да се у њему ово учење јавља у најчистијој форми. Међутим, дати прецизан временски оквир у којем се одиграва драмска радња Горгије веома тежак је подухват. Разлог је тај што повремене Платонове назнаке о тренутку у који је драмска радња дијалога смештена обухватају период од чак двадесет година од прве Горгијине посете Атини 427. године, преко Сократове пританије 406. године, све до Алкибијадове смрти 404/403. године пре Хр. 9 Ако је због ових очевидних хронолошких противречности веома дискутибилно датирање читавог дијалога, 10 ипак није потпуно немогуће дати временски оквир за то када је Каликле могао изнети своју тезу. 9 У дијалогу се могу пронаћи бројне хронолошке противречности (Платон, Горгија 470d; 472a; 473d; 525d); вид. E. R. Dodds, Plato, Gorgias, a Revised Text with Introduction and Commentary, Oxford 1959, 17 18; O. Apelt, Platons Dialog Gorgias, Platon, Sämtliche Werke, Bd. 1 (Hrsg. O. Apelt), Hamburg (репринт 1998), E. R. Dodds, 17 18; J. K. Davies, Athenian Propertied Families B.C., Oxford 1971, 216 Анали Правног факултета у Београду, година LVII, 2/2009 Софист Горгија је у Атину први пут дошао 427. године пре Хр., али тада само у улози члана званичне делегација свог родног полиса Леонтине са Сицилије. 11 Из тог разлога се чини мало вероватним да је славни софиста тада боравио код Каликла, утолико пре што нема вести о томе да је он био проксен било Горгије, било неког другог Леонтинћана. 12 Диодор са Сицилије такође извештава да је Горгија тада још увек био непознат у Атини и да се одмах после обављеног задатка упутио натраг на Сицилију. 13 У самом Горгији нигде нема назнака да славни софиста у Атини борави због државних послова, као што би се могло очекивати, јер је једна од главних тема дијалога питање шта је права политичка вештина. 14 Осим тога, тешко је поверовати да Платон у Горгији описује први боравак чувеног софисте у Атини зато што је Горгија свим учесницима расправе добро позната личност. 15 Платон, такође, ни у једном тренутку не наговештава еуфорију коју је наводно Горгијина беседничка вештина изазвала код Атињана приликом његовог првог боравка. 16 Да Платон у Горгији мисли на неку другу, каснију Горгијину посету Атини, а за коју се иначе поуздано зна да се догодила, 17 види се по коментару Платоновог Сократа да Каликле воли Дема, Пириламповог сина. 18 Дем је, наиме, рођен око 440. године пре Хр., због чега је 427. године био сувише млад да био Каликлов љубавник. 19 Овакав закључак потврђују Аристофан и Еупол, који Дема спомињу 11 Платон, Хипија већи 282b (Platon. Ion. Hippias II. Protagoras. Laches. Charmides. Euthyphron. Lysis. Hippias I. Alkibiades I., Griechisch und Deutsch, Übers. F. Schleiermacher; griech. Text aus der Sammlung Budé, Darmstadt ); Диодор, Библиотека (Diodorus of Sicily. The Library of History, Books XII.41-XIII, with an English Translation by C. H. Oldfather, Cambridge Ma. 1950). 12 Платон, Горгија 447b. Проксенија је
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks