ИСКЛИЗНУЋЕ ИЗ СТВАРНОСТИ: ИДЕНТИТЕТ КОД ИВЕ АНДРИЋА И ПОЛА ОСТЕРА * 1 - PDF

Description
Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Књига XXXVIII (2013) Annual Review of the Faculty of Philosophy, Novi Sad, Volume XXXVIII (2013) Горана Раичевић УДК: 82:1 Andrić, I. Филозофски факултет 82:1

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 14 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Књига XXXVIII (2013) Annual Review of the Faculty of Philosophy, Novi Sad, Volume XXXVIII (2013) Горана Раичевић УДК: 82:1 Andrić, I. Филозофски факултет 82:1 Auster, P. Универзитета у Новом Саду Оригинални научни рад ИСКЛИЗНУЋЕ ИЗ СТВАРНОСТИ: ИДЕНТИТЕТ КОД ИВЕ АНДРИЋА И ПОЛА ОСТЕРА * 1 Ра д с е б а в и п а р а ле л а м а и з ме ђу по е т и ч к и х а л и и а н т р о по лош к и х и филоз о фс к и х иде ја Иве Ан дри ћа ( ) и аме рич ког пост мо дер ни стич ког пи сца По ла Осте ра (Paul Auster, 1947), са на гла ском на пи та њу иден ти те та чи је се ис хо ди ште про на ла зи у оспо ља ва њу су бјек та, као и у ве за ма ко је овај оства ру је са дру гим љу ди ма. Кључ не ре чи: Иво Ан дрић ( ), Paul Auster (1947), иден ти тет, је зик, ствар ност Пе сни ци не кра ду иде је, не го пре да ју, та ко, кроз ве ко ве, да се не уга се, бук ти ње чо ве чан ства. Ми л о ш Ц р њ а н с к и Док су у де лу Ми ло ша Цр њан ског мно ги са вре ме ни кри ти ча ри пре по - зна ли мо дер но, а чак и пост мо дер но осе ћа ње све та, кад је реч о дру гом вели ком срп ском пи сцу 20. сто ле ћа Иви Ан дри ћу, го то во да и не ма по ку ша ја да се о ње го вом ства ра ла штву го во ри са аспек та ко ји би про био ону љу шту ру к л а си ч но с т и у ко ју је з а т в о р е но. То ме је св а к а ко до п ри не л а ч и њ е н и ца да се пи сац исто риј ских ро ма на о на ро ди ма Бал ка на, при по ве дач и хро ни чар по је д и нач н и х с уд би на њ е г о ви х ж и т е љ а з а х в а ће н и х ис т о ри ј ском с т и х и јом, в ећ по с ле р ан и х з би рк и т зв. експ р есион и с т и ч ке по е т ске п р о з е (Ex Pon to, и Не ми ри, 1920) оп ре де л ио за ре а л и с т и ч к и к њи жев н и по с т у па к да к ле за пот пу но укла ња ње сва ке су бјек тив но сти из сли ке све та ко ју је не ка припо вет ка или ро ман тре ба ло да пред ста ви. Исти на, Ан дри ће во сли ка ње ре - а л но с т и не з а м и с л и в о је б е з о св е тљ а в а њ а у н у т а р њ ег св е т а њ е г о ви х ју на к а, ш т о с е, огле да ју ћ и с е у в ек у св е т у спо љ а ш њи х до г а ђа ја, т а ко ђе п р ед с т а в љ а к а о р е а л и ја и к а о не о д в о ји ви де о п ри че. При по в е дањ е које п р ет енд ује на ис т и н и т о с т, а ко је по ч и в а на р е а л но с т и и ау т ен т и ч но с т и п ри по в е да ча ко ји при чу са оп шта ва (са фра Пе тром као иде ал ним на ра то ром) сва ка ко је Ан дриће ве кри ти ча ре на мах од вра ћа ло од сва ког по ре ђе ња са ауто ри ма ко ји су по чи ња ли да ства ра ју ка да је ње го ва ства ра лач ка му за већ би ла на за ла ску * 1 Текст је настао у оквиру истраживања на пројекту Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности (178005) који финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије. 183 184 Горана Раичевић или чак и де це ни ја ма на кон пи шче вог фи зич ког од ла ска са овог све та. Ан дрић је т а ко мо г а о да бу де мо де ра н и ка о след бе н и к Ф рој до ве пси хо а на л и зе, и ка о ау т о р код ко јег с у не к и к рит ичари п р он ал ази л и и де је ег зи с т ен ц и ја л и зма или фи ло зо фи је ап сур да, али никако писац који је за ко ра чио у еру пост мо дер - но с т и. Ко л и ко је ов а к в о ви ђе њ е с рп ског но б е лов ца не т ач но, по к у ша ћу да ар гу мен ту јем паралелама које је, и могуће и про дук тив но упо ста ви ти из ме - ђу по е т и ч к и х а л и и а н т р о по ло ш к и х и фи ло з о ф ск и х и де ја И в е А н д ри ћ а и а мери чког по с тмоде рн ис т и чког п исца јев р ејског по р е к л а По л а О с т е р а ( Pau l Auster, 1947). 1 Про д у к т и в но у см и сл у да се Ос т е ро ва м и са о, од но сно ње г о во де ло, на до ве зу је и на до гра ђу је на Ан дри ће ву, та ко да у њој мо же мо по тра - жи ти од го во ре ко је нам је наш пи сац ус кра тио. О А нд рићев ој моде рнос т и, неп р ав едно би би ло не по ме н у т и, св е до че сва ка ко и модерни критички приступи: овај писац се, наиме, стицајем исто - ри ј ск и х окол но с т и на ша о у ж и ж и и де о ло ш ко -по л и т и ч к и х п р е и сп и т и в а њ а бал кан ског Гор ди је вог чво ра на кон ра то ва 90-их, али је, та ко ђе се по ка за ло, по с т а о једа н од нај з а х в а л н и ји х ау т о р а з а ис т р а ж и в а њ е с а с т а но ви ш т а т зв. има го ло ги је, што по ла зи од ре ал них али и ма ње -ви ше ис кри вље них предста ва јед ног људ ског ко лек ти ва о дру гом. Бо сна као зе мља ар хе тип ске по - д е љ е н о с т и з а ј е д н и ц а ј е д н о г г е н е т с к о г с у п с т р а т а, с у к о б љ е н и х п о о с н о в у р а з л и к а ко је но с е р а з л и ч и т и в е р ск и и к ул т у р о ло ш к и о б р а сц и, а ко ја с е не - п ре ста но, са сво јом т ра г и ч ном исто ри јом, на ла зи ла под л у пом ве ли ког пи сца, о т к ри л а с е к а о по г од но тле з а п р о у ча в а њ е ис т о ри ј ск и х п р о т и в р еч но с т и и ис хо ди шта бал кан ских су ко ба, док је у исто вре ме по ста ло ја сно да се Анд ри ћ у св ом дел у не п р е с т а но ба вио п и т а њи ма и ден т и т е т а и н д и ви д у а л ног и ко лек тив ног. (Шта је то што чи ни осе ћа ње уну тра шње за о кру же но сти сопства? На сле ђе, би о ло шки фак то ри, или уплив со ци јал них фак то ра ко је у ж и в о т у р е ц и п и р а мо и ко ји на с о б л и к у ју? Мо же л и с е уоп ш т е г о в о ри т и о јед но ду шно сти људ ске је дин ке? Има ли кон ти ну и те та те јед но ду шно сти поје дин ца у вре ме ну? Ако не ма, шта је то што по кре ће и об ли ку је про ме ну?...) Иако се мо жда чи ни да се ра ди о пот пу но не са мер љи вим ауто ри ма и по е- ти ка ма, упра во ће нам и Осте ро ва усред сре ђе ност на пи та ња иден ти те та (и н и ц и р а на св а к а ко јед н и м де лом и њ е г о ви м је в р еј ск и м по р е к лом, а л и и, с у п р о т но А н д ри ћу, ж и в о т ом у а на ц и о на л ном а г р е г а т у а ме ри ч ког в е ле г р а - да) ука за ти на чи ње ни цу да не ка пи та ња о чо ве ку и ње го вом од но су пре ма св е т у и д ру г и м љу д и ма не з а с т а р е в а ју, ш т о, св а к а ко, по т в р ђу је и н д и р ек т но и по зна ту те зу о уни вер зал но сти је зи ка ли те ра ту ре, ко ја пре ва зи ла зи гра - ни це на ци ја, кул ту ра и исто риј ске епо хе. Не си г у рно с т в л ас т ит е и зд в оједнос т и и з св е т а к а о т о н и о к р е г е р ов ско п р о к ле т с т в о у ме т н и к а о с уђеног н а дож ив о тн у ус ам љ ено с т и нер аз умев ањ е 1 О с т е р о в д е д а д о с е л и о с е у А м е р и к у и з Га л и ц и је, а у а у т о б и о г р а ф с ко м д е л у I n v e n t i o n o f S o l i t u d e (код нас пре ве ден као О т к р и в а њ е с а м о ћ е прев. Ива на Ђу рић Па у но вић) Остер ка же да су два б р а т а њ е г о в о г д е д е, к а о а ус т р о у г а р с к и в ој н и ц и, п о г и н у л а у П р в о м с в е т с ко м р а т у. О в а ч и њ е н и ц а г о в о р и о т о м е д а с у п р е ц и а м е р и ч ко г п и с ц а и б а л к а н с к и н о б е л о в а ц је д а н д е о с в о г ж и в о т а п р о ж и - ве ли у ис тој др жа ви. ИСКЛИЗНУЋЕ ИЗ СТВАРНОСТИ: ИДЕНТИТЕТ КОД ИВЕ АНДРИЋА И те ма ти зо ва на је у Ан дри ће вим мла да лач ким пи сми ма (Ан дрић, 2003), али је тек удру же на са ис ку ством ма ри бор ске там ни це (1914) отво ри ла у пи сцу је дан спе ци фи чан ми са о ни и осе ћај ни ком плекс. Са зна ње о опа сно сти ко јој је из ло жен пе сник (и сва ки чо век) ка да се ње го ва реч (али и го вор уоп ште) ту ма чи у иде о ло шком и политичком кљу чу, као суб вер зив на по ус по ста - вље ни дру штве ни и др жав ни по ре дак, сва ка ко је мла дог пи сца на во ди ло на то да узро ке не ста бил но сти и не из ве сно сти чо ве ко ве по зи ци је у све ту по траж и ка ко у с т и х иј но с т и ис т о ри је, т а ко и у не с т а би л но с т и ко м у н и ка ц и је по је - дин ца са Дру гим, са све том и љу ди ма ко је га окру жу ју. Иако све стан те жи не и ве ли чи не на по ра да се иза ђе из се бе и до пре до Дру го га, ка да је ствар ност ко ја нас окру жу је ре дов но на стра ни по де ла и не пре ста но ра ди у при лог од в а ја њ а и де о ба, А н д ри ћ је св о ји м де лом по к а з а о да св а к а и з д в о је но с т и з ко лек ти ва сведочи о неизграђености личног иден ти те та, о не мо гућ но сти ус по - с т а в љ а њ а ко л и ко - т о л и ко и з ба л а н си р а ног од но с а по је д и н ца п р е ма св е т у и ре дов но је по тог по је дин ца тра гич на или ба рем ус кра ћу ју ћа. Ко рак ка друго ме, корак је и п рема себи, сазнање д ругога отвара мог ућност ра збијања окова з а да т о с т и (по зи ц и је ко ју на с ле ђу је мо р о ђе њ ем и л и д ру ш т в е н и м с т а т у с ом). При ме ри су број ни и ра зно ли ки у бо гат ству ни јан си и де та ља. При ме р п р ви: Већ јуна к п рве објект и вно п исане А нд рићеве п риче (1920) Али ја Ђер зе лез сла ван, али и не сре ћан и сми је шан ус кра ћен је јер не мо же да иза ђе из хе рој ске ма три це у ко ју га је ко лек тив за ро био. Он је еп ски ју нак и аутен ти чан је све док не иза ђе из пе сме, па ра лел не ствар но сти наста ле из ар хе тип ских на но са за јед ни це ко ја га је уз ди гла на пи је де стал из у- з е т но с т и. Св а к и ис ко р а к у с ф е ру п ри в ат ног и љу ба в ног д ис к у р с а ч и н и од ју на к а к а ри к а т у ру чо в е к а не спо с о б ног да на п р а ви т ај с уд б о но сн и ко р а к из за да тог окви ра. Ђер зе лез го во ри са мо јед ним је зи ком је зи ком хе рој ске па р а д и г ме: си ша в ш и с ко њ а, по ја в љу је с е у па р а ле л ној с т в а р но с т и ко ју не р а з у ме и и ко ја не г о в о ри њ е г о ви м је зи ком. О к и дач њ е г о в ог ис к л и зн у ћ а и з р е а л ног, а л и и о т в а р ач п у ко т и не њ е г о в е з а о к ру же но с т и и целовит ос т и јес т е жен ска ле по та ко ја у ње го вом све ту не би ни сме ла да по сто ји, за то што је св а к и хе р ој по п ри р о д и м и з о г и н бу д у ћ и сп р е ма н на с а мо ж р т в о в а њ е, док је же на пра ви но си лац еро са. (Па вло вић, 2000). За то Ђер зе лез не по зна је симбо лич ки је зик му шко-жен ских од но са, и то га не зна ње чи ни и сме шним и тра гич ним ак те ром све та хе рој ске уса мље но сти на ко ји је осу ђен. Као уви јек кад би угле дао жен ску ље по ту, он из гу би у ти ли час сва ки р а ч у н о в р е ме н у и ис т и н ск и м од но си ма, и св а ко р а з ум ијев ањ е з а с т в а рно с т ко ја ра ста вља љу де јед не од дру гих (Ан дрић, 2008: 22) На ди мао се од гне ва. Не мо ћи до те вла хи ње; ни кад не мо ћи! И не мо ћи ни ког уби ти и ни шта раз би ти! (Но ви вал кр ви за пљу сну.) Или да ово ни је вар ка! Да ње га не ма гар че? Ка ква је ово ша ла опет? И ка кве су то же не до ко јих се не мо же као ни до Бо га? А истог ча са је ја сно осје ћао да су то претан ки кон ци за ње го ве ру ке и да по ко ји је то пут већ у жи во ту!? не мо же 186 Горана Раичевић ни ка ко да схва ти љу де ни њи хо ве нај јед но став ни је по ступ ке, да ва ља да се од ре че и по ву че, и да оста је сам са сво јим сми је шним гње вом и су ви шном сна гом. (Ан дрић, 2008: 22) При мер дру ги: Ако Ђер зе лез не уме да из гра ди мост до же не (а ни је случај но цен трал ни сим бол Ан дри ћев упра во мост), за ко јом че зне и па ти, Рај ка Ра да ко вић иде обр ну тим пу тем, ру ше ћи све ћу при је ко ји су је са све том в е зи в але. Пос т ан а к бић а з ак ључаног у св оју с т р а с т, оп с е си ју ко ја би, по ње ном сле пом ве ро ва њу, тре ба ло да је за шти ти од све та и за це ли ра не очевог бан кростства и про па сти, Ан дрић је при ка зао као по сте пе но ки да ње свих Го спо ђи ч и н и х в ез а с а људ има: с а мајком, с л у г а ма, п р о сја ц и ма, ком ш и ја ма, са на ро дом ко ме ро ђе њем при па да. Ис кли зну ће у па ра лел ни свет, свет нов ца ко ји по ста је ње на оп се си ја, од ви ја се по сте пе но, али је не из бе жно и де структив но по ону ко ја јој се пре пу сти ла: За њу одав но по сто је два све та, пот пу но раз лич на иако не пот пу но одвоје на. Јед но је овај наш свет, оно што цео свет зо ве све том, це ло куп на шум на и не пре глед на ова зе мља са љу ди ма и њи хо вим жи во том, њи хо вим на го нима, т еж њама, м исл и ма и ве ро ва њи ма, са њи хо вом ве ч ит ом пот ребом г рађења и р а з ар ањ а, с а нер аз ум љив ом и г р ом међус о бног п ри в л а че њ а и до би ја њ а. А дру го, дру го је свет нов ца, цар
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks