ค ม อ ก า รใช งา น เบ อ งต น IMAC. Netop (Thailand) Co.,Ltd - PDF

Description
M A C I N T O S H ค ม อ ก า รใช งา น เบ อ งต น IMAC BY Netop (Thailand) Co.,Ltd 3 / 8 2 M u 7 B a n g n a B a n g k o k t e l e p h o n e : f a x : w w w.

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 14 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
M A C I N T O S H ค ม อ ก า รใช งา น เบ อ งต น IMAC BY Netop (Thailand) Co.,Ltd 3 / 8 2 M u 7 B a n g n a B a n g k o k t e l e p h o n e : f a x : w w w. n e t o p. c o. t h อ านก นก อนนะจ า ต องล มว ธ การการใช งานเคร องเด มหร อเปล า? ต องขอบอกเลยว าม หลายคนเข าใจผ ดนะคร บว าต องล มเคร องเก าไปให หมดก อนว าเคยใช งานอย างไร แต ส าหร บการใช งานเคร องแมคน นเราสามารถอามาด ดแปลงเป นได อย างม ประส ทธ ภาพมากข นเส ยด วยซ า ด ง น นในค ม อการใช งานเบ องน ต วผมท ขอบอกก อนว าเป นแค คนแนะน านะคร บไม ได เก งกาจอะไรมากมาย เร มต นอย างไรหากว าไม เคยจ บเคร องแมคมาก อนเลย ม คนเคยพ ดเอาไว ว า อยากร อะไรให ไปถามท ออาช พ แต อยากจะบอกว าส าหร บม ออาช พท ม อย ในบ านเราน น ผมขอบอกตรน เลยว าเป นม ออาช พจร งๆนะคร บ ท กท านท ผมร จ ก แต แน นอนคร บ ความเป นคร ม ไม เท าก น แน นอนด งน นหากท านไปพบก บม ออาช พบางคนน นท านจะเจอก บอาการไม พ งประสงบ างก อย าไปใส ใจนะ คร บ ขอแค เพ ยงท านจ บจ ดได น นท านก สามารถจะเอาประย กใช ได คร บ Mouse Keyboard ต วเคร อง ในช ด imac ประกอบไปด วยอ ปกรณ อะไรบ าง จากภาพ3ภาพด านบนท านจะได เห นว าในเคร องiMac1ช ดน นจะประกอบไปด วย 1.ต วเคร อง โดยต วเคร องจะรวมเอาไว ท งหมดไม ว าเป นในส วนของ Case หน าจอ ล าโพง 2. Mouse 3. Keyboard 4.สายไฟ 1 เส น เพ ยงแค อ ปกรณ ท งหมดท านก สามารถใช งานเคร องคอมพ วเตอร ท ประส ทธ ภาพส งได โดยไม ต องหาอ ปกรณ เสร มใดๆเลย Netop (Thailand) Co.,Ltd! 1 ต วเคร อง ค ณสมบ ต เคร อง 3.06GHz Core 2 Duo, 3.33GHz Core 2 Duo (CTO), 2.66GHz Quad-core i5, 2.8GHz Quad-core i7 (CTO) Frontside bus 1066MHz, 4GB 1066MHz DDR3 SDRAM; supports up to 16GB NVIDIA GeForce 9400M 256MB, ATI Redeon HD MB, ATI Redeon HD MB Firewire 800, USB 2.0, SD Card slot, Airport Extreme n, Bluetooth 21.5-inch LED-backlit glossy 16:9, 27-inch LED-backlit glossy 16:9 Wireless Keyboard, Magic Mouse Mac OS X Snow Leopard, ilife Netop (Thailand) Co.,Ltd! 2 Keyboard Bluetooth-enabled Mac computer Mac OS X v or later and Aluminum Keyboard Software Update 2.0 Existing keyboard and mouse for initial setup Two AA batteries (included) 3/82 Mu 7 Bangna Bangkok telephone: fax: Mouse 3/82 Mu 7 Bangna Bangkok telephone: fax: การคล กด วยน วเด ยว สามารถคล กหร อด บเบ ลคล กตรงบร เวณผ วด านบน ของเม าสตรงไหนก ได ซ งแตกต างจากเม าร นเด มๆ ท ทางบร ษ ทได ผล ตออกมาหร อแม แต เม าท ว างขายใน ป จจ บ น ด วยแนวค ดท ว า เม อเม าม แค สองป มม นไม เพ ยงพอต อความต องการ 3/82 Mu 7 Bangna Bangkok telephone: fax: การคล กขวา หากว าต องการจะคล กขวาน น ขอเพ ยงท านต งค าท System Preferences ให เวลาคล กด วยน วสองน วแล วเป นการคล ก ขวา 3/82 Mu 7 Bangna Bangkok telephone: fax: การเล อนป มหน าจอ สามารถท าได โดยการเคล อนท ของน วบนพ นส มผ ส สามารถ เล อนหน าจอได 360 โปรแกรมเบ องตนท มากล บเคร อง 3/82 Mu 7 Bangna Bangkok telephone: fax: Neo Office เป นโปรแกรมท เอาไว ท าหน าท แทน Microsoft Office ท กต ว ไม ว าจะเป น Word หร อว า Excel ด ง น นหากท านต องการจะเอาจากเคร องเด มมาเป ดท เคร องApple ก สามารถท าได หร อว าสร างงาน จากเคร องApple แล วเอาไปเป ดท เคร องอ น ก สามารถท าได เช นก น 8 9 iphoto โปรแกรมท ใช ในการ - จ ดการร ปภาพ - สร าง E-Book จากภาพถ าย - สร าง E-Card จากภาพถ าย - สร าง Calendar จากภาพถ าย - สร าง Slide Show จากภาพถ าย 10 GarageBand โปรแกรมท เอาไว ใช ในการ - แต งเพลงด วยอ ปกรณ ดนตร สากล - บ นท กเส ยง - ต ดแต งค ณภาพเส ยง - ปร บแต งเส ยงเพลงตามความต องการ 11 iweb โปรแกรมท ช วยในการสร างหน าเวปด วย Theme-page ท แถม มากล บต วเคร องมากมาย โดยช วยผ ท ค องการจะสร างเวปของ ตนเองให สามารถออกเวปได อย างม ออาช พโดยท ไม ต องอาศ ย ท กษะด านคอมพ วเตอร ข นส ง 12 iweb โปรแกรมท สามารถท าให คล ปจากกล องว ด โอ หร อม อถ อของค ณ กลายเป นหน งระด บม ออาช พได โปรแกรมถ กออกแบบมาเพ อให ท างานสะดวกและง ายต อการใช งานในท กๆร ปแบบ สามารถใส เส ยง ภาพ ภาพเคล อนไหว และ Effect ต างๆลงไปในคล ปของเรา ได 13 idvd เม อเราท าการต ดต อคล ปของเราเร ยบร อยด วย imovie คราวน ก มาถ งเร องของการน าเสนอ โปรแกรมiDVDน ถ กออกแบบมาเพ อ ใช ในการท าแผ นDVD จากคล ปท เราท าการปร บแต งแล ว สามารถ เล อกร ปแบบของ DVD Title ท เราต องการจะใช และสามารถ Burn แผ นDVDท เราต องการออกมาได อย างง ายดาย 14 Browser เคร องม อส าหร บเข าชมเวปต างในโลกอ นเตอร เน ตค อ Browser และเคร องคอมพ วเตอร ของ Apple ม เคร องท ใช ในการเข าเวปท ต ดต งมากล บเคร องแล วด งน 15 Safari 16 Firefox 17 Opera 18 19 ส าหร บการต งค าต างๆของเคร องน น เราสามารถต งค าได ท System Preference ท ม Iconอย บร เวณ Dock ด านล างของเคร อง เป นร ป และเม อเข าไปท System Preferenceแล วจะพบก บหน าต างน System Preference จ งเปร ยบได ก บ Control Pannle ของ Window ท เราร จ กและใช งานก นอย ส วนมากในป จจ บ น 20
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks