İDARƏETMƏ HÜQUQU MÜQAVİLƏLƏRİ - PDF

Description
İDARƏETMƏ HÜQUQU MÜQAVİLƏLƏRİ Fərhad Mehdiyev Qafqaz Universiteti, Beynəlxalq Hüquq Fakülteti Bakı / Azərbaycan XÜLASƏ İnzibati idarəetmə orqanları öz funksiyalarını əsasən iki formada

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Beauty

Publish on:

Views: 6 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
İDARƏETMƏ HÜQUQU MÜQAVİLƏLƏRİ Fərhad Mehdiyev Qafqaz Universiteti, Beynəlxalq Hüquq Fakülteti Bakı / Azərbaycan XÜLASƏ İnzibati idarəetmə orqanları öz funksiyalarını əsasən iki formada tək tərəfli aktlar çıxarma və müqavilə bağlama yolu ilə həyata keçirirlər. Bunlardan müqavilələr, tək tərəfli çıxarılan aktlar qədər çox istifadə olunmamaqla bərabər, idarəetmə funksiyasında əhəmmiyyətli yer tuturlar. Xüsüsən Sovet İttifaqının və sosialist sistemin dağılmasından sonra, dövlət orqanlarının sərəncamında olan təsərrufat obyektleri xeyli miqdarda azalmış və bir çox işin qeyri-dövlət şəxsləri tərəfindən görülmə zərurəti ortaya çıxmışdır. Çünki inzibati idarəetmə orqanlarının hər sahədə hakimiyyət səlahiyyətlərini tətbiq etmələri mümkün olmadığından, işlərin görülməsi, mal və xidmətlərin alımında ancaq müqavilə bağlama yoluna müraciət oluna bilər. İnzibati idarəetmə hüququnda inzibati muqavilələr ayrı bir institutdur və ən geniş şəkildə Fransada inkişaf edibdir. Azərbaycana gəldikdə isə, bu institutun kifayət qədər araşdırılmadığı və müqayisəli hüquqdan istifadə edilmədiyini görürük. Bu da tətbiqatda müəyyən problemlərə yol açır. Məqalədə bu məsələlərə toxunulmuşdur. Açar Sözlər: inzibati idarəetmə aktları, inzibati hüquq müqavilələri. Administrative Agreements SUMMARY Administrative agreements are not so əidespread in context of administrative function like unilateral administrative decisions. For some purposes and tasks, it is impossible to accept unilateral decisions that bound other side. For instance, for purchasing or rent equipment or other services administrative bodies can not deal əith single-sided decisions. After crashing of sosialist regime, establishment of market economy and privatization in Azerbaijan, need and application of administrative agreements increased. But unclearness of sciencific knoəledge on theory of administrative agreements, may cause to some problems, especially in cases əith agreements on public service. Application of regulations not Administrative but Civil Laə on administrative agreements, in particular cases may cause to stop of executing of civil service. Therefore, in this article is shoən distinction in the light of French Administrative Laə, betəeen administrative agreements related əith public service, and other agreements of administrative bodies. Key Əords: Administrative decisions, administrative agreements. 1 1. İdarəetmə hüququ müqavilələri İnzibati idarəetmə orqanlarının müqavilə formasında həyata keçirdiyi inzibati fəaliyyət, sıxlıq və tətbiqat baxımından inzibati idarəetmə aktları qədər olmasa da, inzibati idarəetmə funksiyasının həyata keçirilməsində əhəmmiyyətli yerə sahibdir. Çünki inzibati idarəetmə orqanları, istədikləri hər məsələylə bağlı, tək tərəfli alınan, icrası məcburi qərarlar verə bilmir. Bu məsələlərdə, bir işin görülməsi və yaxud satınalma işləri kimi, idarəetmə orqanları tək tərəfli icra qərarı ala bilmirlər, bunların yerinə müqavilə bağlama yoluna gedirlər. Bu məsələlərdə tək tərəfli məcburi qərarlar almaq hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması şəklində qarşımıza çıxır. Fövqaladə vəziyyət halları istisna olmaqla, dövlət orqanları şəxslərin mülkiyyətindəki malları özünün təyin etdiyi bir məbləğlə ala bilməz, və yaxud bir işi zorla başqalarına gördürə bilməz. İdarəetmə orqanları, səlahiyyətlərini ancaq yazılı qanunvericilik aktlarından alır. Buna baxmayaraq qanunlarla verilmiş funksiyanı həyata keçirmək üçün bir çox hallarda idarəetmə orqanları müxtəlif mallara və xidmətlərə ehtiyac hiss edə bilər ki, bunların o orqanın özü tərəfindən təmin edilməsi həmişə mümkün olmaz. Belə olan hallarda, idarəetmə orqanları müqavilə bağlama yoluna gedirlər. 1 Hüqüqi şəxs olan idarəetmə orqanlarının bağladığı müqavilələr arasında, administrasiyanın qarşı tərəflə bərabər statusda olduğu xüsusi (özəl) hüquq müqavilələri və administrasiyanın üstün vəziyyətdə olduğu ictimai xidmətlə əlaqədar administrativ müqavilələr mövcuddur. İdarəetmə orqanlarının bağladığı özəl hüquq müqavilələrinin mülki hüquq əsaslarına görə bağlanan müqavilələrdən fərqi yoxdur; hətta inzibati ədliyyə olan ölkələrdə də bu cür müqavilələrdən yaranan mübahisələrə mülki hüquqa görə ümumi səlahiyyətli ədliyyə məhkəmələrində baxılır. 2 Bir daşınmaz əmlakın və ya iş yerinin icarəyə verilməsi, vasitə və ya digər daşınan mallarla daşınmaz malların satılması, xüsusi hüquq müqavilələridir. Düzdür, idarəetmə orqanı bağladığı xüsusi hüquq müqavilələrində xüsusi hüquqi şəxslər kimi sərbəst deyildir və ancaq qanunvericiliyin ona icazə verdiyi məsələlər ilə bağlı bu müqavilələri bağlaya bilər, onun istədiyi şəxs ilə istədiyi predmetə görə müqavilə bağlama səlahiyyəti yoxdur. Azərbaycan qanunvericiliyində bunun əsası 27 Dekabr 2001-cê êï tarixli Dövlət Satınalmaları Haqqında AR Qanunu və AR Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dövlət Müəssisələrinin İdaretməyə verilməsi haqqında əsasnamədə müəyyənləşdirilib. Administrativ ədliyyə rejiminin tətbiq edildiyi ölkələrdə, administrativ müqavilələr tətbiq edilən maddi hüquq və müqavilənin xüsusiyyətləri baxımından, digər yandan da aidiyyəti üzrə məhkəməyə görə, xüsusi hüquq müqavilələrindən fərqlidir. Nəhayət, administrativ müqavilələri digərlərindən ayıran ən vacib meyar, müqavilə tərəfı olan idarənin digər tərəfdən daha üstün səlahiyyətlərə sahib olması və imtiyazlardan istifadə etməsidir. Bunlar müqavilədə göstərilir. İdarəetmə orqanlarına bu səlahiyyətlərin tanınması dövlət orqanlarının və gördükləri işin üstünlüyü səbəbi ilədir. Bu da, idarəetmə orqanlarının fəaliyyətlərini düzgün şəkilde icra edə bilmələri üçün mütləq bir şərtdir. Bu səbəblə, ictimai xidmətin icra edilməsi ilə bağlı, dövlət orqanları xüsusi hüquqi müqavilələr bağlaya bilməzlər. Bağlasalar da, bir mübahisənin yaranması halında məhkəmələr buna xüsusi hüquq prinsiplərilə deyil, ümumi (dövlət) hüquq prinsipləri və qaydalarına görə baxmalıdırlar. 1 Günday Metin, İdare Hukuku, 3.Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara 1998, s Özay İl Han, Günışığında Yönetim, Alfa Yayıncılık, İstanbul 1996, s İctimai xidmət prinsiplərindən biri olan ictimai mənafenin xüsusi mənafedən daha üstünlüyü, xüsusi hüquq qaydalarına tərsdir və tam bir ümumi hüquq qaydasıdır. 2. Administrativ müqavilə Özəl Hüquq Müqaviləsi Fərqi Terminlərin Azərbaycan dilində tam tərcüməsi olmadığına görə bu fərqi düzgün ifadə etməkdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu bölgü Fransız hüququ əsasındadır. Buna görə də bu müqavilələr fərqli hüquqi rejimə tabe olurlar. İdarəetmə orqanının tərəf olduğu müqavilənin xüsusi hüquq, yoxsa ümumi (dövlət) hüquq rejiminə tabe olub olmadığı, müqavilənin mahiyyətinə baxılaraq təyin edilir. 3 İnzibati idarəetmə orqanının bağladığı müqavilənin, administrativ müqavilə sayılması üçün aşağıdaki kriteriyalara sahib olması lazımdır: Birincisi, tərəflərdən birisi inzibati idarəetmə, dövlət və yaxud bələdiyyə orqanı olmalıdır. Bu şərt səbəbi ilə, ictimai xidmət funksiyasını görən Barmek kimi bir şirkətlə özəl hüquqi şəxslərin bağladıqalrı müqavilə administrativ müqavilə sayılmır. İnzibati idarəetmə orqanının tərəf olmayıb ancaq bəzi işləri görməsini nəzərdə tutan vəya tarif təyin etməsini nəzərdə tutan müqavilələr də administrativ sayılmır. 4 Digər tərəfdən müqavilə hər hansı bir məsələ ilə deyil, ictimai xidmətin görülməsi ilə bağlı olmalıdır. İctimai (mülki) xidmət, dövlət orqanı tərəfindən və ya bunların nəzarəti altında ümumi və kollektiv ehtiyacları ödəmək və təmin etmək, ictimai mənafe üçün icra edilən və ümuma göstərilən daimi və müntəzəm fəaliyyətlərdir. 5 İctimai xidmətin organik tərkibi, dövlət və ya bələdiyyə orqanı tərəfındən və ya bunların nəzarəti altında icra edirməsini ifadə edir. 6 Ancaq ictimai xidmət, qeyri-dövlət, kommersiya təşkilatı icra edilsə də, bunun istiqamətləndirilməsi üzərində müntəzəm nəzarət səlahiyyətləri, ictimai mənafenin təmin edilməsindən məsul olan əlaqədar idarəetmə orqanına aid olur. 7 Maddi baxımdan verilən bir tərifə görə isə, ictimai xidmət, qarşılığında ictimai mənafe olan ehtiyacların ödənməsi üçün gerçəkləşən fəaliyyətdir. Müqavilənin administrativ müqavilə sayıla bilməsi üçün, sadəcə ictimai xidmət ilə əlaqədar olması kifayət deyil. Müqavilə ictimai xidmətin icra edilməsi ilə birbaşa bağlı olmalıdır. 8 Üçüncüsü, bu şərtlərə əlavə olaraq, müqavilə inzibati idarəetmə orqanına, müqavilənin digər tərəfinə görə daha üstün səlahiyyətlər və imtiyazlar tanımalıdır. Özəl hüquq müqavilələrində tərəflər bərabər hüquq statusuna sahibdirlər. Müqavilə, bir tərəfin iradəsilə, bağlanmadığı kimi, bir tərəfli dəyişdirilə və ya ləğv oluna bilməz. Administrativ müqavilələrdə isə, vəziyyət başqadır, inzibati idarəetmə orqanı istədiyi zaman müqaviləyə xitam verə biləcəyi kimi, ictimai xidmət işini görən müəssisəni öz hesabına keçirə, satın ala, müqavilə müddəalarında dəyişiklik də edə bilər. Administrasiyaya verilən 3 Günday, eyni əsər, s Giritli İsmet Akgüner Tayfun, İdare Hukuku Dersleri II, Filiz Kitabevi, İstanbul 1987, s Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, I.Cilt, 3.Bası, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1966, s İsmet Giritli Pertev Bilgen, İdare Hukuku Dersleri I, Filiz Kitabevi, İstanbul 1979, s Lütfi Duran, İdare Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1982, s Odyakmaz Zehra, Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.İhsan Tarakçıoğluna Armağan, Haziran-Aralık 1998, Cilt:2, Sayı:1-2, Hazırlayanlar: Oğuz Kürşat Ünal, Zehra Odyakmaz, Kudret Güven; s bu imtiyazlar dövlət hüququ prinsiplərinə (ictimai mənafenin özəl mənafeden üstün olması) əsaslanır. Administrativ müqavilələrdə, ictimai mənafe ilə xüsusi mənafe qarşı qarşıya olub, ictimai mənafenin üstünlüyü prinsipinə görə, ictimai mənafeni təmsil edən və qoruyan dövlət orqanlarına üstün səlahiyyətlər verilməsi çox təbiidir. 9 Fransız Dövlət Şurasının, müxtəlif qərarlarında, administrativ müqavilənin idarəetmə orqanına üstünlük və imtiyazlar verilməsinin lazım olduğu bəyan edilmişdir Azərbaycan hüququnda inzibati müqavilələr Qeyd etmək lazımdır ki, Rus və Azərbaycan inzibati hüquqlarında administrativ müqavilə institutu yeni yarandığına görə nəzəriyyədə fikir birliyi yoxdur. Bazar iqtisadiyyatının olmadığı, istehsalat vasitələrinin dövlətin əlində cəmləndiyi SSRİ-də, administrativ müqavilə qurumunun olmaması təbii idi. Fəqət SSRİ-nin parçalanması və geniş özəlləşdirmə prossesi nəticəsində, dövlət satınalmaları və sifariş metodları zəruri olaraq dəyişdi. Dövlət müəssəsələrinin bir qismi müxtəlif səbəblər üzündən yararsız vəziyyətdə idilər. Bunlardan bəziləri özəlləşdsirildi. Bəzilərinin özəlləşdirilməsi stratejik cəhətdən uyğun sayılmadığına görə uzun müddətli idarəetməyə verildilər. Bu səbəblə ictimai xidmətin icrasında inzibati idarəetmə orqanları xüsusi hüquqi şəxslərin xidmətlərindən istifadə etmək məcburiyyətində qaldı. İdarəetmə formalarından biri kimi, zahiri təsirə malik administrativ funksiyanın həyata keçirmə vasitələrindən olan idarəetmə hüququ müqavilələrinin xüsusiyyətləri, bunların nə olduğu və nə olması gərəkliyi xüsusu, nəzəriyyədə ixtilaflara yol açır. İnzibati hüquq münasibətlərinin şaquli xarakter daşıdığı, üfuqi xarakterin xüsusi hüquq münasibətərinə məxsus olduğu, bu səbəblə administrativ müqavilələrin inzibati funksiya içində tədqiq edilməsinin mübahisəli olduğu göstərilir. 11 Fransız hüququnda yer alan idarəetmə orqanlarının administrativ müqavilələri özəl hüquq müqavilələri ayrımı, post-sovet məkanında hələlik qəbul edilmədiyi üçün, idarəetmə orqanlarının bağladığı müqavilələr baxımından müəyyən bir elmi sistematika formalaşmayıb. Hələ ki, rus nəzəriyyəsində inzibati müqavilələr baxımından ətraflı, dərin və ziddiyyətsiz bir nəzəriyyənin olmadığını görürük. Halbuki Rus hüququnda öz institutlarını qurmaq yerinə, müqayisəli hüquqdan faydalansaydılar, daha məntiqli və düzgün nəticələrin əldə edilməsi mümkün olardı. Türk hüququnda geniş və ətraflı şəkildə incələnmiş və yerləşmiş administrativ müqavilə institutu, ümumi xətləti ilə həm rus həm də Azərbaycan hüququnda tətbiq edilə bilərdi. Azərbaycan hüququnda Abdullayev, administrativ müqavilələr institutuna müqayisəli hüquq baxımından yaxınlaşaraq daha irəli getsə də qane edici bir sistematika yarada bilməmişdir. İnzibati ədliyyənin olmadığı Azərbaycanda administrativ müqavilə qurumunun düzgün qəbulununhansı səviyyədə effektli olacağı sual doğurur.s Fəqət unudulmamalıdır ki, Rusyanın özü administrativ ədliyyə sistemini tətbiq etmək istəyir və bu dəyişiklik Azərbaycan hüququna da gec - tez öz təsirini göstərəcəkdir. Digər tərəfdən administrativ müqavilələrə mülki hüqüq deyil, dövlət hüququ (public laə) prinsiplərinin tətbiq edilməsi zərurəti də bunun əhəmmiyyətini artırır. 9 Odyakmaz, eyni əsər, s Özay, eyni əsər, s Бельский К. Козлов Ю. Колибаба Г, Административное Право, Юрист, Москва 2000, s İnzibati müqavilə institutunun Azərbaycan hüququnda hüquqi cəhətdən sistematik və məntiqli bir dayağa söykənməsinə ehtiyac var. İdarəetmə orqanlarının müqavilə tipində əqdləri çoxaldığı üçün, bunların hüquqi rejimi müxtəlif ehtiyacların təmin edilməsi şəklində tənzimlənməlidir. Çünki ictimai maraqlarla əlaqədar olan müqavilələrdə mülki qanunvericilik müddəalarının tətbiq edilməsi bir o qədər də doğru deyil. Digər tərəfdən ictimai xidmətin icrası ilə bağlı müqavilələr də, müəyyən hallarda ictimai xidmətə əsaslandığından, bu müqavilələri xüsusi hüquq qaydalarına bağlamaq olmaz. Qeyd edilməlidir ki, inzibati hüquq müqaviləsi adı ilə Rus və Azərbaycan hüquqlarında idarəetmə orqanlarının bütün müqavilələri tədqiq edilir və Fransız hüququnda olan ikili ayırım nəzərdən qaçır. Başqa bir ifadə ilə desək ictimai xidmət ilə bağlı müqavilələr ayrı bir kategoriya kimi qeyd olunmur və administrativ müqavilələr dövlət orqanlarının xüsusi hüquq müqavilələri bölgüsü yoxdur. Misal olaraq Barmeklə Nazirlər Kabineti arasında bağlanmış və Prezidentin fərmanı ilə təsdiq edilmiş müqavilədə dövlətə üstünlük verən hər hansı bir səlahiyyət tanınmır; halbuki bu müqavilə elektrik təminatı kimi mühim bir ictimai xidmət sahəsini tənzimləyir. Haqqında bəhs edilən ayırımın olmaması, nəzəriyyədə bir çox suallara və mübahisələrə yol açır. Yanlış fikirlərin yaranmasına yol açan ən böyük səbəbsə, hansı müqavilələrə ümumi (dövlət), hansı müqavilələrə xüsusi hüquq qaydalarının tətbiq edilməsi gərəkdiyinin məlum olmamasıdır. Rus hüququna aid bir fikrə görə, haqlı olaraq, müqavilənin sadəcə idarə tərəfındən bağlanmış olması ona administrativ müqavilə statusu qazandırmır, alqı-satqı kimi müqavilələr adi xüsusi hüquq müqaviləsidir. 12 Bildiyimiz kimi, özəl hüquq müqavilələrində tərəflər bərabər statusda olduğu halda, inzibati hüquq müqavilələrində tərəflərdən biri hakimiyyəti təmsil edən dövlət, digər tərəf isə ona tabe olan şəxslərdir. Bəzi müqavilələrdə dövlət hakimiyyəti ilə hüquq bərabərliyi müxtəlif şəkillərdə özünü göstərə bilər. Əslində administrativ müqavilə olan bu cür müqavilələrin nəzəriyyədə administrativ müqavilə, yoxsa mülki hüquq müqaviləsi olduğuna dair anlaşılmazlıq, administrativ müqavilə institutunun yaxşı başa düşülmədiyini göstərir. Misal olaraq sərnişin daşıma müqaviləsini göstərmək olar; xüsusi hüquq müqaviləsi olduğu halda, bir tərəfın dövlət avtobuslarında biletsiz gedişi, səlahiyyətli orqana inzibati qaydada cərimə tətbiq etmə hüququ verir. 13 Halbuki dövlət orqanlarının biletsiz sərnişini cərimə etməsi, müqaviləylə mümkün deyil, bilet almayan sərnişinin hər hansı bir müqaviləyə girdiyi də iddia oluna bilməz. İnzibati müqavilələrdə tərəflərin hüquq bərabərliyinin olmadığı göstərilir, fəqət bunun bütün müqavilələr baxımından mötəbər olmadığı gözdən qaçırılır. Misal olaraq, 27 Dekabr 2001 ci il tarixli qanun ilə qüvvədən düşmüş Tender haqqında Qanuna görə bağlanan müqavilələr üçün, Nazirlər Kabinetinin 12 May 2000 ci il tarixli qərarına görə tip müqavilə nəzərdə tutulmuşdu; və tip müqavilə müddəaları arasında, idarəetmə organlarına müqavilə müddəti və dəyərinin dəyişməsinə yol açmayan dəyişikliklər etmə səlahiyyəti verildiyi kimi (16.bənd), idarəyə məqsədə uyğunluq (24.bənd) hallarında müqaviləyə bir tərəfli olaraq xitam vermə səlahiyyəti verilmişdir. Yəni 15 Yanvar 1992 ci il tarixli Xarici İnvenstisiyaların Qorunması Haqqında A.R. Qanununun 5-ci maddəsi, icra hakimiyyətinə (Nazirlər Kabinetinə) bu mövzuda bağladığı müqavilələrdə müqavilə şərtlərinə riayət edilip edilmədiyinə nəzarət etmə səlahiyyəti verir. Fəqət qanunvericiliyimizdə bütün müqavilələr baxımından belə bir tənzimləmə mövcud deyil. 12 Бельский Козлов Колибаба, eyni əsər, s Abdullayev E., İnzibati Hüquq, Təhsil Nəşriyyatı, Bakı 2001, s Administrativ müqavilələr ictimai mənafe məqsədi ilə bağlanır. Fəqət Azərbaycan hüququnda, ictimai xidmət ilə əlaqəli olan müqavilələr də səhvən xüsusi hüquq rejiminə tabedir. Yəni, müqavilədə idarəetmə orqanı ayrıca özünə imtiyazlar tanımasa, bir mübahisənin yaranması halında birtərəfli icra qərarı ala bilməyib məhkəməyə müraciət etməli olacaq. Müqavilənin əsası və icrasında ictimai mənafe olması səbəbi ilə, bu prinsiplər əsasında həll edilməsi lazım olan bu cür müqavilələrə iqtisad məhkəməsində mülki hüququn öhdəliklər hüququ qaydalarına görə baxılır. Digər tərəfdən, inzibati müqavilələr müəyyən məsələlərin həll edilməsində administrativ qurumun fəaliyyətinin hüquqi şəkli olaraq özünü göstərərək ancaq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda bağlana bilər. Yuxarıda deyildiyi kimi, bunun əsası Dövlət Satınalmaları Haqqında A.R. Qanununda ümumi şəkildə müəyyən edilmişdir. Qanunun 2-
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks