รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบ : ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระหว างเด อนม ถ

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 9 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบ : ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระหว างเด อนม ถ นายน กรกฎาคม 2555 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบโครงการ (นางสาวฟาต น สะน ) ห วหน างานบร การและฝ กอบรม ผ ตรวจสอบ (นายปร ชา พ งส บรรณ) รองผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ผ อ านวยการศ นย คอมพ วเตอร ผ ตรวจสอบ (ผ ช วยศาสตาราจารย ส พร ส นทรนนทร ) ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 2 ค าน า รายงานฉบ บน เป นสร ปรายงานโครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาบ คลากร ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา เพ อใช เป นหล กฐานสร ปผลการด าเน น โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ ซ งได ด าเน นก จกรรมย อย จ านวน 6 หล กส ตร ค อ MS-Excel, การใช ระบบ SharePoint, การใช งาน Google Apps, ซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร และ Social Network ซ งแต ละ ก จกรรมได ม ทดลองการใช งาน ต วอย างประกอบ ประเม นความพ งพอใจหล งการฝ กอบรม และม เน อหา รายงานประกอบด วย บทน า การด าเน นงานโครงการ ผลการด าเน นงานโครงการ สร ปผล อภ ปรายผล ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะ รายงานฉบ บน ส าเร จล ล วงไปด วยความช วยเหล อจากบ คลากรในศ นย คอมพ วเตอร ท กท านท ให ความร วมม อในการด าเน นโครงการ ผ เข ยนม ความคาดหว งว าสร ปรายงานโครงการน จะเป นประโยชน ต อ องค กรและผ ท สนใจ เพ อน าไปประย กต ใช ในการจ ดท ารายงานโครงการให เก ดประโยชน ส งส ด นางสาวฟาต น สะน ห วหน างานบร การและฝ กอบรม กรกฎาคม 2555 3 สารบ ญ เร อง หน า ค าน า สารบ ญ บทท 1 บทน า - ความเป นมา 1 - จ ดประสงค ของโครงการ 1 - ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ 1 บทท 2 การด าเน นงานโครงการ - ข นตอนการจ ดเตร ยมการด าเน นงาน 2 - ข นตอนระหว างการด าเน นงาน 3 - ข นตอนหล งการด าเน นงาน 3 บทท 3 ผลการด าเน นงานโครงการ - สร ปผลประเม นความพ งพอใจหล งการอบรม 4 บทท 4 สร ปผล อภ ปรายผลป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะ - สร ปการประเม นความส าเร จของโครงการ 7 - ป ญหาและอ ปสรรค 7 - จ ดควรปร บปร ง 7 - ข อเสนอแนะ 7 ภาคผนวก ภาคผนวก ก 1. โครงการอบรม 2. ตารางเช งปฏ บ ต การ 3. ค าส งให บ คลากรในสถาบ นอ ดมศ กษาเข าร วมอบรมเช งปฏ บ ต การ 4. ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ 5. ค าส งแต งต งว ทยากรโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ ภาคผนวก ข 1. รายช อผ เข าอบรม ภาคผนวก ค ภาพก จกรรม ภาคผนวก ง 1. แบบฟอร มประเม นความพ งพอใจในค ณภาพการให บร การ 2. แบบฟอร มใบสม ครเข าร วมการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ คณะท างาน 4 สารบ ญตาราง เร อง หน า ตารางท 1 ผลการประเม นด านเน อหา/หล กส ตร 4 ตารางท 2 ผลการประเม นด านว ทยากร 5 ตารางท 3 ผลการประเม นด านสถานท 5 ตารางท 4 ผลการประเม นด านการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท 5 ตารางท 5 ผลการประเม นด านโดยภาพรวม 6 5 บทท 1 บทน า ความเป นมา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นหน วยงานสน บสน นงานจ ดการศ กษา เป นการ ให บร การด านเทคโนโลย สารสนเทศ ท งอาจารย บ คลากร เจ าหน าท และน กศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รวมถ งให บร การว ชาการแก ช มชนและท องถ น ตามพ นธก จของมหาว ทยาล ยท เป นสถาบ นเพ อพ ฒนาท องถ น ภารก จประการส าค ญค อ การพ ฒนาบ คลากรภายในส าน กว ทยบร การ และพ ฒนาบ คลากรภายใน มหาว ทยาล ย ให ม ความร ม ท กษะ ความสามารถทางด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อเป นการพ ฒนาศ กยภาพ ในการปฏ บ ต งานให ก บมหาว ทยาล ยได ส าเร จล ล วงไปด วยด ด งน น ส าน กว ทยบร การฯ จ งจ าเป นต องจ ดโครงการเพ อพ ฒนาศ กยภาพและท กษะด าน ทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ ของบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา เพ อให บ คลากรภายในมหาว ทยาล ย ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะ ในการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อประย กต ใน ในการปฏ บ ต งานในหน าท ไม ว าจะเป นทางด านการเร ยนการสอนหร อการปฏ บ ต งานท วไป ได อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ดต อมหาว ทยาล ยต อไป จ ดประสงค ของโครงการ 1. เพ อให บ คลากรม ความร ความเข าใจ เก ดท กษะว ชาช พ ปร บต วเข าก บส งคมและม ความม นใจ ในการปฏ บ ต งาน 2. เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสายสน บสน น เก ยวก บการใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร ตลอดจน โปรแกรมส าเร จร ปต าง ๆ ในการน าไปพ ฒนาตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพและม ค ณภาพส งส ด 3. สร างความส มพ นธ ภายในมหาว ทยาล ยฯ โดยอาศ ยการบร การด านการฝ กอบรมเป นส อกลาง ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ ผ เข าอบรมม ความร และม ท กษะ สามารถปฏ บ ต งานทางด านการใช โปรแกรม MS-Excel, การใช ระบบ SharePoint, MS-Access, ซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร, Google Apps และ Social Network 6 บทท 2 การด าเน นงานโครงการ งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร ได ด าเน นงานโครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) ของบ คลากรภายใน มหาว ทยล ยราชภ ฏยะลา จ านวน 6 หล กส ตร MS-Excel ว นท ม ถ นายน 2555 รอบเช า เวลา น. และรอบบ าย เวลา น. หล กส ตร การใช ระบบ SharePoint ว นท 28 ม ถ นายน 2555 เวลา น. หล กส ตร MS-Access ว นท 2-4 กรกฎาคม 2555 เวลา น. หล กส ตร การใช งาน Google Apps ว นท 9-10 กรกฎาคม 2555 รอบเช าเวลา น. และรอบบ าย เวลา น. หล กส ตร ซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร ว นท กรกฎาคม 2555 เวลา น. และหล กส ตร Social Network ว นท กรกฎาคม 2555 เวลา น. รอบบ าย เวลา น. ม จ านวนผ เข าอบรมท งส น 48 คน ณ ห องปฏ บ ต การศ นย คอมพ วเตอร , อาคาร 20 ช น 4 มหาว ทยาล ยราชภ ฎยะลา โดยใช งบพ ฒนาบ คลากร เป นเง น 1,635 บาท และในการด าเน นโครงการสร ปได ด งตารางต อไปน ข นตอนการจ ดเตร ยมการด าเน นงาน 1. ผ ประสานงาน/ผ ร บผ ดชอบ (ผ อ านวยการ/ห วหน างานและเจ าหน าท ศ นย คอมพ วเตอร ) 2. ประช มเพ อจ ดเตร ยมการอบรมและบ นท กมอบหมายความร บผ ดชอบเจ าหน าท ใน หน วยงานท เก ยวข อง ณ ห องประช มศ นย คอมพ วเตอร แจ งเพ อด าเน นงาน 3.1 จ ดซ อว สด / ย มเง นส ารองจ าย 3.2 ต ดต อประสานงาน / ร บสม ครอบรม 3.3 จ ดท าตารางการอบรมปฏ บ ต การ 3.4 ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นงานฝ กอบรม 3.5 ค าส งให อาจารย และเจ าหน าท เข าร วมอบรม 3.6 ค าส งแต งต งว ทยากรโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ 3.7 ตรวจสอบความพร อมของห องปฏ บ ต การ อ ปกรณ คอมพ วเตอร และสถานท อ น ๆ 3.8 เตร ยมจ ดซ ออาหารว างและเคร องด ม / อาหารกลางว น 3.9 รวบรวมรายช อผ เข าอบรมสม คร 3. ประชาส มพ นธ โครงการอบรม 4.1 ส งหน งส อพร อมใบสม ครไปย งหน วยงานท เก ยวข อง 4.2 ระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E-document) 4.3 ศ นย ข าวออนไลน 4.4 จดหมายอ เล กทรอน กส .yru.ac.th 4. แบบประเม นความพ งพอใจหล งการอบรม โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนา บ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 7 ข นตอนระหว างการด าเน นงาน 1. ร บลงทะเบ ยนผ เข าอบรม / แจกเอกสารประกอบการอบรม (เจ าหน าท ศ นย คอมฯ) 2. จ ดเก บภาพก จกรรม / ประมวลภาพเพ อการน าเสนอ 3. การปฏ บ ต งานของว ทยากร / ว ทยากรประจ ากล ม 3.1 นางสาวฟาต น สะน (จนท.น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 3.2 นายว นชนะ พรหมทอง (จนท.น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 3.3 นายซอพ บ แด (จนท.น กว ชาการคอมพ วเตอร ) 4. ประเม นความพ งพอใจหล งการอบรม / สร ปป ญหาและอ ปสรรค ในการฝ กอบรม ข นตอนหล งการด าเน นงาน 1. ว เคราะห ประเม นความพ งพอใจในค ณภาพการให บร การ 2. รวบรวมหล กฐานประกอบเอกสารต าง ๆ ท เก ยวข องในการอบรม 2.1 โครงการอบรม / ตารางอบรมเช งปฏ บ ต การ 2.2 ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นงานฝ กอบรม 2.3 ค าส งให อาจารย และเจ าหน าท เข าร วมอบรม 2.4 ค าส งแต งต งว ทยากรโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ 2.5 เอกสารประกอบการอบรม / ภาพก จกรรมในการอบรม 2.6 รายช อผ เข าอบรม 2.7 สร ปรายงานผลการประเม นความพ งพอใจ 3. ประชาส มพ นธ 3.1 ศ นย ข าวออนไลน (http://www.yru.ac.th/news) 4. สร ปค าใช จ ายในการด าเน นการอบรม 8 บทท 3 ผลการด าเน นงานโครงการ ผลการประเม นความพ งพอใจหล งการอบรม โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนา บ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา รวมจ านวนผ เข าร วมอบรมท งส น 48 คน การด าเน นอบรมของว ทยากร โดยเน อหาบรรยาย และปฏ บ ต ตามเน อหาท ว ทยากรได เตร ยมไว และ เป ดโอกาสให ผ เข าร บอบรมได ซ กถามป ญหาและอ น ๆ ได อย างเต มท โดยม ว ทยากรด แลอย างท วถ ง สร ปผล การด าเน นงานได ด งน - สร ปผลการประเม นความพ งพอใจในค ณภาพการให บร การ ผลการประเม นความพ งพอใจในการเข าร วมอบรมโครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง พ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จ านวนผ ตอบ แบบสอบถามท งส น 48 คน ซ ง ม เกณฑ ว ดระด บความพ งพอใจ ก าหนดเกณฑ ด งต อไปน หมายถ ง ม ความพ งพอใจน อยท ส ด หมายถ ง ม ความพ งพอใจน อย หมายถ ง ม ความพ งพอใจปานกลาง หมายถ ง ม ความพ งพอใจมาก หมายถ ง ม ความพ งพอใจมากท ส ด ตารางท 1 ผลการประเม นด านเน อหา/หล กส ตร ประเด นความพ งพอใจ X S.D ความหมาย 1. ก อนเข าร บการอบรมท านม ความร ด านการใช มาก เทคโนโลย สารสนเทศเพ ยงใด 2. หล งจากได ร บการอบรม ท านม ความร ด านการใช มาก เทคโนโลย สารสนเทศ เพ มมากข นเพ ยงใด 3. ความร ความเข าใจท น าเสนอในแต ละห วข อการอบรม มาก 4. ความคาดหว งต อการอบรมปฏ บ ต การในคร งน มาก รวม มาก จากตารางท 1 ผลการประเม นด านเน อหา/หล กส ตร พบว า ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ม ค าเฉล ย 3.97 ของผ ตอบแบบสอบถาม ตารางท 2 ผลการประเม นด านว ทยากร ประเด นความพ งพอใจ X S.D ความหมาย 1. ความรอบร ในเน อหาของว ทยากร มากท ส ด 2. การสร างบรรยากาศในการฝ กอบรม มาก 3. การกระต นให ผ ฟ งใช ความค ด มากท ส ด 4. การ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks