บร ษ ท ฮ วฟงร บเบอร (ไทยแลนด ) จ าก ด (มหาชน) HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED - PDF

Description
ท ฮฟ. 0015/ ม นาคม 2557 เร อง ขอเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2557 เร ยน ผ ถ อห นบร ษ ท ฮ วฟง ร บเบอร (ไทยแลนด ) จ าก ด (มหาชน) ส งท ส งมาด วย 1. ส าเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 16 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท ฮฟ. 0015/ ม นาคม 2557 เร อง ขอเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2557 เร ยน ผ ถ อห นบร ษ ท ฮ วฟง ร บเบอร (ไทยแลนด ) จ าก ด (มหาชน) ส งท ส งมาด วย 1. ส าเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/ รายงานประจ าป 2556 พร อมด วยงบด ลและงบก าไรขาดท นของบร ษ ท ส าหร บรอบบ ญช ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม พ.ศ ข อม ลกรรมการท ได ร บเสนอแต งต งกล บเข าด ารงต าแหน งอ กวาระหน ง 4. ข อบ งค บของบร ษ ทเฉพาะท เก ยวก บการประช มผ ถ อห น 5. หน งส อมอบฉ นทะ ตามท กรมพ ฒนาธ รก จการค ากระทรวงพาณ ชย ก าหนด 6. เอกสารหร อหล กฐานท ผ เข าร วมประช มต องแสดงความเป นผ ถ อห นหร อผ แทนผ ถ อห นท ม ส ทธ เข าร วมประช ม 7. แผนท สถานท จ ดการประช ม ด วยคณะกรรมการบร ษ ท ฮ วฟงร บเบอร (ไทยแลนด ) จ าก ด (มหาชน) ได ม มต ให เร ยกประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2557 ในว นศ กร ท 18 เมษายน 2557 เวลา น. ณ ห องบอลร ม บางป กอล ฟ แอนด สปอร ต เลขท 191 หม 3 น คมอ ตสาหกรรมบางป ซอย 9 ต าบลแพรกษาใหม อ าเภอเม องสม ทรปราการ จ งหว ดสม ทรปราการ เพ อพ จารณาเร องต างๆ ตามระเบ ยบวาระพร อมด วย ความเห นคณะกรรมการ ด งต อไปน วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2556 ความเห นของคณะกรรมการ เห นสมควรให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณาร บรองรายงานประช มด งกล าว วาระท 2 พ จารณาร บทราบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ท ประจ าป 2556 ความเห นของคณะกรรมการ เห นสมควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห นร บทราบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทประจ าป 2556 วาระท 3 พ จารณาร บรองและอน ม ต งบด ลและงบก าไรขาดท นประจ าป ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 ความเห นของคณะกรรมการ เห นสมควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณาร บรองและอน ม ต งบด ลและงบก าไรขาดท นของบร ษ ท ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 ซ งผ านการตรวจสอบจากผ สอบบ ญช แล ว วาระท 4 พ จารณาอน ม ต จ ดสรรก าไร และประกาศจ ายเง นป นผล ประจ าป 2556 ความเห นของคณะกรรมการ เห นสมควรให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณา อน ม ต ให จ ายเง นป นผลประจ าป 2556 จากก าไรส ทธ จาก ก จการท ไม ได ร บการส งเสร มการลงท นให ก บผ ถ อห นของบร ษ ท ในอ ตราห นละ 0.15 บาท (ส บห าสตางค ) จากจ านวนห น 658,434,300 ห น รวมเป นเง นท งส น 98,765, บาท (เก าส บแปดล านเจ ดแสนหกหม นห าพ นหน งร อยส ส บห าบาทถ วน) ให ก าหนดว นก าหนดรายช อผ ถ อห น(Record Date)ท ม ส ทธ ร บเง นป นผลในว นท 28 เมษายน 2557 และให รวบรวมรายช อตามมาตรา Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn Thailand. 225 แห ง พ.ร.บ. หล กทร พย ฯ โดยว ธ ป ดสม ดทะเบ ยนพ กการโอนห นเพ อส ทธ ร บเง นป นผล ในว นท 29 เมษายน 2557 และก าหนดว น จ ายเง นป นผล ภายในว นท 16 พฤษภาคม 2557 วาระท 5 พ จารณาแต งต งกรรมการแทนกรรมการท พ นต าแหน งตามวาระ และก าหนด ค าตอบแทนกรรมการป 2557 ความเห นของคณะกรรมการ เห นสมควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห น แต งต ง 1. นางซ หม ง เฟ น 2. นายเฉ น ไท 3. นางโกว จ อ เฟ น ซ งเป นกรรมการท พ นจากต าแหน งตามวาระ กล บเข าด ารงต าแหน งหน าท เด มอ กวาระหน งโดยก าหนดอ านาจกรรมการ ตามเด ม และเสนอต อท ประช มผ ถ อห นพ จารณาจ ายค าตอบแทนกรรมการ กรรมการอ สระ/กรรมการตรวจสอบประกอบด วย 1. ค าเบ ยประช ม กรรมการท เข าร วมประช มคณะกรรมการ คนละ 25, บาท (สองหม นห าพ นบาทถ วน) และกรรมการอ สระ กรรมการตรวจสอบ ท เข าร วมประช มคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000 บาท (สองหม นห าพ น บาทถ วน) ต อคน ท กคร งท กรรมการแต ละท านมาเข าร วมประช มจนกว าจะม การเปล ยนแปลง 2. ค าตอบแทนรายป 2557 ต าแหน ง ประธานกรรมการบร ษ ท กรรมการบร ษ ท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอ สระ/กรรมการตรวจสอบ ค าตอบแทนรายป 450, บาท 150, บาท 450, บาท 250, บาท วาระท 6 พ จารณาแต งต งผ สอบบ ญช และก าหนดค าตอบแทนผ สอบบ ญช ประจ าป 2557 ความเห นของคณะกรรมการ เห นสมควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณาอน ม ต แต งต ง 1.นายส นต พงค เจร ญพ ทย ผ ตรวจสอบบ ญช ร บใบอน ญาตเลขท นางสาวส ร ร ตน ทองอร ณแสง ผ ตรวจสอบบ ญช ร บใบอน ญาตเลขท นายเอกส ทธ ช ธรรมสถ ตย ผ ตรวจสอบบ ญช ร บใบอน ญาตเลขท 4195 ผ สอบบ ญช แห งบร ษ ท เคพ เอ มจ ภ ม ไชย สอบบ ญช จ าก ด เป นผ สอบบ ญช ของบร ษ ท และบร ษ ทย อย ป 2557 โดยให ผ สอบบ ญช คน ใดคนหน งเป นผ ท าการตรวจสอบและแสดงความค ดเห นต องบการเง นของบร ษ ทฯ และบร ษ ทย อย โดยก าหนดค าตอบแทน ผ สอบ บ ญช จ านวน 1,393, บาท (หน งล านสามแสนเก าหม นสามพ นสามร อยย ส บบาทถ วน) วาระท 7 พ จารณาแก ไขเพ มเต มหน งส อบร คณห สนธ ข อ 3 (ว ตถ ประสงค ) เพ มว ตถ ประสงค อ ก 1 ข อ รวมเป น 17 ข อ ความเห นของคณะกรรมการ เห นสมควรเสนอให ท ประช มผ ถ อห นพ จารณาแก ไขหน งส อบร คณห สนธ ข อ 3 (ว ตถ ประสงค ) โดยให เพ มว ตถ ประสงค อ ก 1 ข อ รวมเป น 17 ข อด งน Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn Thailand. (17) ประกอบก จการส งเข ามาจ าหน ายในประเทศ และส งออกไปจ าหน ายย งต างประเทศ ซ อ ขาย ให เช า เช าซ อ รถจ กรยาน รถจ กรยานยนต ยานพาหนะท กชน ด รวมท งอะไหล ซ งส นค าและผล ตภ ณฑ ด งกล าวข างต นท กชน ด ตลอดจน ประกอบก จการโรงงานเพ อผล ตส นค าตามว ตถ ประสงค ของบร ษ ท วาระท 8 พ จารณาเร องอ นๆ (ถ าม ) บร ษ ทฯ ก าหนดรายช อผ ถ อห นท ม ส ทธ เข าร วมประช มผ ถ อห นประจ าป (Record Date) ในว นท 20 ม นาคม 2557 และให รวบรวมรายช อตาม มาตรา 225 ของ พรบ. หล กทร พย ฯ โดยว ธ ป ดสม ดทะเบ ยนในว นท 21 ม นาคม 2557 จ งขอเร ยนเช ญท านไป ร วมประช มตามว น เวลา และสถานท ด งกล าวข างต น หากท านไม สามารถเข าร วมประช มด วยตนเองได ท านสามารถมอบฉ นทะให ผ อ นเข าร วมประช มแทน ตามหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ก. ท แนบมาพร อมหน งส อฉบ บน และย นต อบร ษ ทฯ ก อนการประช ม ท งน บร ษ ทฯ จะอ านวยความสะดวกในการป ดอากรแสตมป ในหน งส อมอบฉ นทะให ก บผ ถ อห น หากท านประสงค จะใช แบบหน งส อ มอบฉ นทะ แบบ ข. หร อแบบ ค. แบบใดแบบหน ง ท านสามารถเข าไป Download ในเว บไซต ของบร ษ ท จ กเป น พระค ณย ง อน ง บร ษ ทฯ ได ม การจ ดท ารายงานประจ าป 2556 เป นแผ นซ ด รอม หากผ ถ อห นท านใด ม ความประสงค ท จะขอร บ รายงานประจ าป ในแบบร ปเล ม สามารถต ดต อขอร บได ท บร ษ ท ฮ วฟง ร บเบอร (ไทยแลนด ) จ าก ด (มหาชน)ท อย 317 หม 4 ซอย 6ซ น คมอ ตสาหกรรมบางป ต าบลแพรกษา อ าเภอเม องสม ทรปราการ จ งหว ดสม ทรปราการ โทรศ พท ต อ 112, 118 ขอแสดงความน บถ อ นางซ หม ง เฟ น ประธานกรรมการ Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn Thailand. รายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2556 ของ บร ษ ท ฮ วฟงร บเบอร (ไทยแลนด ) จ าก ด (มหาชน ) เอกสารแนบ 1 ว น เวลา และสถานท ประช ม ประช มเม อว นท 26 เมษายน 2556 เวลา น. ณ ห องบอลร ม บางป กอล ฟ แอนด สปอร ต เลขท 191 หม 3 น คม อ ตสาหกรรมบางป ซอย 9 ต าบลแพรกษาใหม อ าเภอเม องสม ทรปราการ จ งหว ดสม ทรปราการ เร มการประช ม ม ผ ถ อห นท มาร วมประช มด วยตนเองและผ ร บมอบฉ นทะจากผ ถ อห นเข าร วมประช มจ านวน 59 คน น บจ านวนห นได 405,307,300 ห น ค ดเป นร อยละ ของจ านวนห นท งหมด 658,434,300 ห น ท ม ส ทธ เข าร วมประช มและม ส ทธ ออกเส ยง ลงคะแนน ครบเป นองค ประช มตามข อบ งค บของบร ษ ทโดยม นางซ หม ง เฟ น ประธานกรรมการ ท าหน าท ประธานท ประช ม ประธานได กล าวต อนร บและขอบค ณผ ถ อห นท มาเข าร วมประช ม และได แนะน ากรรมการท เข าร วมประช มในคร งน ด งน 1. นางซ หม ง เฟ น ประธานกรรมการ 2. นายเฉ น ไท กรรมการ 3. นายเยน หม ง ซ น กรรมการ 4. นายเยน เย า หน น กรรมการ 5. นาย เจ ง เจ เหว ย กรรมการ 6. นายอน ว ตร โกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ 7. นางสาวส ภาพร โกฮวด กรรมการตรวจสอบ ผ สอบบ ญช จาก บร ษ ท เคพ เอ มจ ภ ม ไชย สอบบ ญช จ าก ด 1. ค ณส นต พงค เจร ญพ ทย 2. ค ณร งโรจน บ วดอนไพร ในการประช มได ช แจงให ท ประช มทราบว าการออกเส ยงและการน บคะแนน ผ ถ อห นสามารถลงคะแนนเห นด วย ไม เห น ด วย หร องดออกเส ยงในแต ละวาระ เท าก บจ านวนห นท ตนถ อ ค อ 1 ห น เท าก บ 1 เส ยง ในการน บคะแนนเส ยงจะน บคะแนนเส ยงท ไม เห นด วยและงดออกเส ยง โดยจะน าคะแนนด งกล าวมาห กออกจากจ านวนเส ยงท งหมดท เข าร วมประช ม ส วนท เหล อจะถ อเป น คะแนนเส ยงเห นด วย ประธานได ด าเน นการประช ม เพ อพ จารณาตามล าด บวาระด งต อไปน วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2555 ประธานได เสนอให ท ประช มพ จารณาและร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2555ซ งประช มเม อว นท 26 เมษายน 2555 โดยได จ ดส งรายงานการประช มด งกล าวไปย งผ ถ อห นพร อมก บหน งส อเช ญประช มคร งน แล ว ในวาระน ม ผ ถ อห นช อค ณพ เชษฐ ช ยว ฒนไชย ได ม ข อเสนอแนะเก ยวก บรายงานการประช มท ผ านมาว า ในวาระท 7 ระบ เพ ยงแค ว าประธานได ตอบข อส กถามของผ ถ อห นจนครบถ วนแล ว แต ไม ได ช แจงรายละเอ ยดของค าถามและค าตอบ Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn Thailand. ค ณอธ ส ทธ วรโชต ในฐานะเลขาน การบร ษ ทฯ ได ช แจงให ก บผ ถ อห นทราบว า ในวาระท 7 พ จารณาเร องอ นๆ(ถ าม ) เป น ข อก าหนดของกฎหมายท ให ส ทธ ผ ถ อห นท ถ อห นไม น อยกว า 1 ใน 3 ของจ านวนห นท จ าหน ายแล วท งหมดม ส ทธ เสนอวาระเพ อให ท ประช มพ จารณา หร ออน ม ต ในเร องด งกล าว แต ในการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป ท ผ านมา ในวาระน ม ผ ถ อห นได ม ข อส กถามท าน ประธานด วยเร องท วไปในล กษณะขอร บทราบข อม ลของบร ษ ท โดยไม ได ม การเสนอเป นวาระเพ อพ จารณาหร อขออน ม ต จากท ประช ม จ งไม ได บ นท กรายละเอ ยดด งกล าว ในป น บร ษ ทฯจะพยายามเพ มรายละเอ ยดให มากข น มต ท ประช มพ จารณาแล วม มต เป นเอกฉ นท ร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2555ซ งประช มเม อว นท 26 เมษายน 2555 ตามท ประธานเสนอ โดยม คะแนนด งน มต ท ลง จ านวนเส ยงท ลงมต % ของจ านวนห นท เข าร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนน เห นด วย 405,307,300 เส ยง 100 ไม เห นด วย - เส ยง - งดออกเส ยง - เส ยง - วาระท 2 พ จารณาและร บทราบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ท ประจ าป 2555 ประธานได รายงานผลการด า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks