HP Officejet 5600 All-in-One series Príručka používate a - PDF

Description
HP Officejet 5600 All-in-One series Príručka používate a HP Officejet 5600 All-in-One series Príručka používateľa Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Nasledujúce informácie sa môžu

Please download to get full document.

View again

of 126
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 19 | Pages: 126

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
HP Officejet 5600 All-in-One series Príručka používate a HP Officejet 5600 All-in-One series Príručka používateľa Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Nasledujúce informácie sa môžu bez upozornenia zmeniť. Reprodukovanie, prispôsobovanie alebo preklad bez predchádzajúceho písomného povolenia je zakázané okrem výnimiek uvedených v zákonoch na ochranu duševného vlastníctva. Logá Adobe a Acrobat sú buď registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a v iných krajinách. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP a Windows 2000 sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Intel a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation. Energy Star a Energy Star logo sú ochranné známky agentúry United States Environmental Protection Agency registrované v USA. Číslo publikácie: Q Prvé vydanie: Máj 2005 Upozornenie Jediné záruky pre produkty a služby spoločnosti HP sú stanovené v prehlásení výslovnej záruky, ktoré je spojené s týmito produktmi alebo službami. Žiadna časť tu uvedeného textu sa nedá interpretovať ako poskytnutie dodatočnej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vypustené časti. Spoločnosť Hewlett-Packard nie je zodpovedná za náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe poskytnutia, prevádzkovania alebo používania tohto dokumentu a programového vybavenia, ktoré popisuje. Poznámka: Regulačné informácie môžete nájsť v časti Technické informácie. V mnohých krajinách nie je legálne robiť kópie nasledujúcich dokumentov. Ak máte pochybnosti, konzultujte najskôr s právnikom. Vládne listiny alebo dokumenty: pasy, imigračné doklady, doklady týkajúce sa povinnej vojenskej služby, identifikačné odznaky, karty alebo odznaky hodnosti. Úradné ceniny: poštové známky, Potravinové lístky šeky alebo zmenky vládnych agentúr, papierová mena, cestovné šeky alebo peňažné príkazy vkladové certifikáty, práce chránené autorským zákonom. Informácie o bezpečnosti Upozornenie Aby sa zabránilo riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu ani vlhkosti. Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte pri používaní tohto výrobku vždy základné bezpečnostné predpisy. Upozornenie Potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom. 1. Prečítajte si a oboznámte sa so všetkými pokynmi v Inštalačnej príručke. 2. Pri pripájaní ku zdroju napájania použite iba uzemnenú elektrickú zásuvku. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, dajte ju skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi. 3. Dodržiavajte všetky varovania a pokyny, ktoré sú na výrobku vyznačené. 4. Pred čistením odpojte tento výrobok z elektrických zásuviek. 5. Neinštalujte tento výrobok ani ho nepoužívajte v blízkosti vody, alebo keď ste mokrí. 6. Inštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch. 7. Inštalujte výrobok na chránenom mieste, kde sa napájací kábel nepoškodí a kde nikto nebude môcť naň stúpiť alebo oňho zakopnúť. 8. Ak výrobok nepracuje správne, pozrite si elektronického pomocníka pri riešení problémov. 9. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by mohla opraviť obsluha. Servis zverte kvalifikovanému personálu. 10. Výrobok používajte v dobre vetranom priestore. 11. Používajte len sieťový adaptér dodaný spoločnosťou HP. Upozornenie Toto zariadenie bude nefunkčné pri výpadku hlavného prívodu elektrickej energie. Obsah 1 Prehľad zariadenia HP All-in-One...3 Zoznámenie sa so zariadením HP All-in-One...3 Funkcie ovládacieho panela...4 Prehľad ponúk...5 Texty a symboly...6 Používanie softvéru HP Image Zone Ďalšie informácie...11 Zdroje informácií...11 Použitie elektronického Pomocníka Dokončite inštaláciu zariadenia HP All-in-One...19 Nastavte vaše predvoľby...19 Nastavenie faxu Vkladanie originálov a zakladanie papiera...35 Vkladanie originálov...35 Výber papiera na tlač a kopírovanie...37 Založenie papiera...38 Predchádzanie uviaznutiu papiera Používanie funkcií kopírovania...45 Vytvorenie kópie...45 Zmena nastavení kopírovania...46 Vytvorenie kópie fotografie veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) bez okrajov...46 Zastavenie kopírovania Používanie funkcií skenovania...49 Skenovanie obrázku...49 Zdieľanie naskenovaného obrázka s priateľmi a príbuznými...50 Tlač skenovaného obrázku...51 Úprava skenovaného obrázku Tlač z počítača...53 Tlač zo softvérovej aplikácie...53 Zmena nastavení tlače...54 Zastavenie tlačovej úlohy Používanie funkcií faxu...57 Odoslanie faxu...57 Prijímanie faxov...60 Tlač správ...62 Zastavenie faxovania Objednávanie spotrebného materiálu Objednanie papiera, priehľadných fólií a ďalších médií...65 Objednávanie tlačových kaziet...65 Objednávanie ďalších položiek Údržba zariadenia HP All-in-One...67 Čistenie zariadenia HP All-in-One...67 Tlač správy o vlastnom teste...69 Práca s tlačovými kazetami...70 Príručka používateľa 1 11 Informácie o riešení problémov...81 Pozrite si súbor Readme...82 Riešenie problémov pri inštalácii...82 Riešenie problémov s prevádzkou Aktualizácia zariadenia Záruka a podpora spoločnosti HP Záruka Predtým, než zavoláte službu HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP) Výrobné číslo a servisné identifikačné číslo Podpora a ďalšie informácie na Internete Volanie v Severnej Amerike počas záruky Volanie v inej krajine alebo oblasti sveta Služba HP Quick Exchange Service (Japonsko) Príprava zariadenia HP All-in-One na prepravu Zabalenie zariadenia HP All-in-One Technické informácie Systémové požiadavky Špecifikácie papiera Špecifikácie tlače Špecifikácie kopírovania Špecifikácie faxu Špecifikácie skenovania Fyzické špecifikácie Špecifikácie napájania Požiadavky na prevádzkové prostredie Ďalšie špecifikácie Program environmentálneho dozoru výrobku Vyhlášky regulačných orgánov Vyhlásenie o zhode (Európska hospodárska oblasť) HP Officejet 5600 All-in-One series declaration of conformity Register HP Officejet 5600 All-in-One series 1 Prehľad zariadenia HP All-in-One Aj bez zapnutia počítača môžete mať priamy prístup ku množstvu funkcií zariadenia HP All-in-One. Môžete rýchlo a jednoducho uskutočňovať úlohy, napr. kopírovanie alebo odosielanie faxu zo zariadenia HP All-in-One. Táto kapitola popisuje funkcie hardvéru zariadenia HP All-in-One, funkcie ovládacieho panela a prístup k softvéru HP Image Zone. Tip So zariadením HP All-in-One máte viac možností, ak použijete softvér HP Image Zone nainštalovaný na počítači. Tento softvér obsahuje funkcie na kopírovanie, faxovanie, skenovanie a práce s fotografiami, ako aj tipy na riešenie problémov a užitočné informácie. Pre ďalšie informácie si pozrite elektronické dokumenty HP Pomocník aplikácie Image Zone a Používanie softvéru HP Image Zone. Softvér HP Image Zone nepodporuje systém Mac OS 9 a OS Prehľad Zoznámenie sa so zariadením HP All-in-One Označenie Popis 1 Automatický podávač dokumentov 2 Ovládací panel 3 Displej ovládacieho panela 4 Výstupný zásobník 5 Predĺženie výstupného zásobníka 6 Vstupný zásobník 7 Prístupový kryt k tlačovému vozíku Príručka používateľa 3 Kapitola 1 pokračovanie Označenie Popis 8 Sklenená podložka Prehľad 9 Kryt 10 Zásobník podávača dokumentov 11 Zadný kryt na čistenie 12 Porty faxu 1-LINE a 2-EXT 13 Zadný port USB 14 Napájanie Funkcie ovládacieho panela Nasledujúca schéma a príslušná tabuľka slúžia ako rýchla pomôcka pre funkcie ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One. Označeni e Názov a popis 1 Zapnúť: Vypnite alebo zapnite zariadenie HP All-in-One. Tlačidlo On (Zapnuté) svieti vtedy, keď je zariadenie HP All-in-One zapnuté. Pri vykonávaní úlohy indikátor bliká. Keď je zariadenie HP All-in-One vypnuté, spotrebuje minimálne množstvo energie. Ak chcete úplne odpojiť zariadenie HP All-in-One od napájania, vypnite zariadenie a potom odpojte napájací kábel. 2 Rýchla voľba: Výber čísla rýchlej voľby. 3 Opakovať voľbu/pauza: Opakovanie voľby najčastejšie volaného čísla alebo vloženie 3-sekundovej pauzy vo faxovom čísle. 4 Tlačidlá rýchlej voľby jedným stlačením: Prístup k prvým piatim číslam rýchlej voľby. 5 Klávesnica: Zadávanie faxových čísel, hodnôt alebo textu. 6 Výstražný indikátor: Keď výstražný indikátor bliká, oznamuje, že nastala chyba, ktorej je potrebné venovať pozornosť. 4 HP Officejet 5600 All-in-One series pokračovanie Označeni e Názov a popis 7 Nastavenie/?: Zobrazí alebo odstráni ponuku Nastavenie pre vytváranie hlásení, zmeny nastavení faxu a iných nastavení údržby a sprístupní ponuku Pomocník. Téma, ktorú zvolíte v ponuke Pomocník, otvorí okno pomocníka na obrazovke vášho počítača. Prehľad 8 Šípka doľava: Znižovanie hodnôt na displeji ovládacieho panela. 9 Tlačidlo OK: Výber ponuky alebo nastavenia na displeji ovládacieho panela. 10 Šípka doprava: Zvyšovanie hodnôt na displeji ovládacieho panela. 11 Tlačidlo Zrušiť: Zastavenie úlohy, ukončenie ponuky alebo ukončenie nastavení. 12 Štart čiernobielo: Štart čiernobieleho kopírovania, skenovania, tlače fotografií alebo faxovej úlohy. 13 Štart farebne: Štart čiernobieleho kopírovania, skenovania, tlače fotografií alebo faxovej úlohy. 14 Tlačidlo Skenovať: Zobrazí ponuku Skenovať do pre výber umiestnenia skenovania. 15 Tlačidlo Faxovať: Zobrazí ponuku Faxovanie pre výber možností. 16 Tlačidlo Kopírovať: Zobrazí Kopírovanie Menu pre výber možností. Prehľad ponúk V nasledujúcej tabuľke je stručný prehľad hlavných ponúk, ktoré sa zobrazujú na displeji ovládacieho panela zariadenia HP All-in-One. Kopírovanie Menu Nasledujúce možnosti Kopírovanie Menu sú k dispozícii po stlačení tlačidla Kopírovať na ovládacom paneli. Počet kópií Zmenšiť/zväčšiť Kvalita kópie Veľkosť kópie Druh papiera Svetlejšie/tmavšie Zvýraznenie Predvol nov. nastav. Príručka používateľa 5 Kapitola 1 Prehľad Ponuka Faxovanie Nasledujúce možnosti ponuky Faxovanie sú k dispozícii po stlačení tlačidla Faxovať na ovládacom paneli viac ako jedenkrát. Faxové číslo Rozlíšenie Svetlejšie/tmavšie Ako faxovať Predvol nov. nastav. Ponuka Skenovať do Nasledujúce možnosti ponuky Skenovať do sú k dispozícii po stlačení tlačidla Skenovať na ovládacom paneli. Možnosti dostupné v tejto ponuke sa líšia v závislosti od softvérových aplikácií nainštalovaných na vašom počítači. HP Image Zone Microsoft PowerPoint Adobe Photoshop HP Instant Share Ponuka Nastavenie Nasledujúce možnosti ponuky Nastavenie sú k dispozícii po stlačení tlačidla Nastavenie na ovládacom paneli. 1: Pomocník 2: Tlač správy 3: Nastavenie rýchlej voľby 4: Základné nastavenie faxu 5: Rozšírené nastavenie faxu 6: Nástroje 7: Voľby Ponuka Pomocník je k dispozícii z tejto ponuky. Ponuka Pomocník poskytuje rýchly prístup ku kľúčovým témam pomocníka. Tieto témy sa zobrazia na obrazovke vášho počítača. Texty a symboly Klávesy na ovládacom paneli môžete použiť pre zadávanie textu a symbolov pri nastavovaní položiek rýchlej voľby a informácií pre hlavičku faxu. Pomocou klávesnice môžete zadávať symboly aj počas vytáčania faxového alebo telefónneho čísla. Zariadenie HP All-in-One pri vytáčaní čísla symboly interpretuje a 6 HP Officejet 5600 All-in-One series príslušne reaguje. Ak napríklad zadáte vo faxovom čísle pomlčku, zariadenie HP Allin-One urobí pauzu pred vytočením ostatných čísiel. Pauza sa používa, keď chcete pred vytočením faxového čísla získať spojenie na vonkajšiu linku. Zadávanie textu pomocou klávesnice na ovládacom paneli Text alebo symboly môžete zadať pomocou klávesnice na ovládacom paneli. Prehľad Zadanie textu 1. Na klávesnici stláčajte tlačidlá s číslicami, ktoré zodpovedajú písmenám mena. Napríklad písmená a, b a c zodpovedajú číslici 2, ako je to zobrazené na tlačidle zobrazenom nižšie. Tip Ďalšie dostupné znaky sa zobrazia po viacnásobnom stlačení tlačidla. V závislosti na vašich nastaveniach jazyka a krajiny/oblasti môžu byť k dispozícii aj ďalšie znaky, ako sú zobrazené na klávesnici. 2. Keď sa zobrazí správne písmeno, počkajte, kým sa kurzor automaticky posunie vpravo alebo stlačte tlačidlo. Stlačte tlačidlo s číslicou zodpovedajúcou nasledujúcemu písmenu v mene. Tlačidlo stláčajte viackrát, kým sa nezobrazí správne písmeno. Prvé písmeno textu je automaticky nastavené ako veľké. Zadanie medzery, pauzy alebo symbolu Medzeru zadáte stlačením tlačidla Medzera. Pauzu vložíte stlačením tlačidla Opakovať voľbu/pauza. Medzi číslicami sa zobrazí pomlčka. Pri zadávaní symbolu, sa opakovaným stláčaním tlačidla Symboly (*) posúvajte v zozname symbolov, ktoré sú k dispozícii: hviezdička (*), pomlčka (-), ampersand (& ), bodka (.), lomka (/), zátvorky ( ), apostrof ('), znak rovnosti (=), znak číslice (#), zavináč podčiarnik (_), plus (+), výkričník (!), bodkočiarka (;), otáznik (?), čiarka (,), dvojbodka (:), percento (%), znak približnej rovnosti (~). Vymazanie písmena, čísla alebo symbolu Ak sa pomýlite, stlačením tlačidla ho vymažte a potom zadajte správny znak. Po ukončení zadávania textu stlačte tlačidlo OK a záznam sa uloží. Používanie softvéru HP Image Zone Softvér HP Image Zone môžete použiť pre prístup k množstvu funkcií, ktoré nie sú k dispozícii na ovládacom paneli. Softvér HP Image Zone sa na váš počítač nainštaluje pri nastavovaní zariadenia HP All-in-One. Ďalšie informácie nájdete v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením. Príručka používateľa 7 Kapitola 1 Prehľad Poznámka Ak ste zvolili minimálnu inštaláciu softvéru HP Image Zone, softvér HP Image Zone Express sa nainštaluje skôr ako plná aplikácia. HP Image Zone Express sa odporúča pre počítače s obmedzenými pamäťovými zdrojmi. HP Image Zone Express obsahuje základnú sadu funkcií na upravovanie fotografií, namiesto štandardnej sady, ktorá je súčasťou plnej inštalácie softvéru HP Image Zone. Každá zmienka o softvéri HP Image Zone v tejto príručke a v elektronickom pomocníkovi HP Pomocník aplikácie Image Zone sa vzťahuje na obidve verzie HP Image Zone, pokiaľ nie je uvedené inak. Funkčnosť zariadenia HP All-in-One môžete jednoducho a rýchlo rozšíriť pomocou softvéru HP Image Zone. Všímajte si v tejto príručke zvýraznenia podobné tomuto. Poskytujú tipy pre konkrétne témy a užitočné informácie pre vaše projekty. Spúšťanie softvéru HP Image Zone sa líši v závislosti od operačného systému (OS). Napríklad, ak máte počítač so systémom Windows, prístupovým bodom softvéru HP Image Zone je HP Solution Center (Centrum riešení HP). Ak máte počítač Mac, prístupovým bodom softvéru HP Image Zone je okno HP Image Zone. Bez ohľadu na to však prístupový bod slúži ako štartovacia rampa pre softvér a služby HP Image Zone. Otvorenie softvéru HP Image Zone na počítači so systémom Windows 1. Vyberte jednu z nasledujúcich možností: Na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na ikonu HP Solution Center (Centrum riešení HP). Na pravej strane panela úloh systému Windows dvakrát kliknite na ikonu HP Digital Imaging Monitor. Na paneli úloh kliknite na ikonu Start (Štart), ukážte kurzorom na položku Programs (Programy) alebo All Programs (Všetky programy), vyberte položku HP a kliknite na položku HP Solution Center (Centrum riešení HP). 2. Ak máte nainštalovaných viac zariadení od spoločnosti HP, vyberte kartu HP Allin-One. Poznámka Na počítači so systémom Windows sa funkcie dostupné v softvéri HP Solution Center (Centrum riešení HP) líšia v závislosti na zariadeniach, ktoré ste nainštalovali. Softvér HP Solution Center (Centrum riešení HP) je prispôsobený tak, aby zobrazil ikony priradené k vybratému zariadeniu. Ak vybraté zariadenie nemá určitú funkciu, daná funkcia sa v softvéri HP Solution Center (Centrum riešení HP) nezobrazí. Tip Ak softvér HP Solution Center (Centrum riešení HP) na vašom počítači neobsahuje žiadne ikony, pri inštalovaní softvéru sa pravdepodobne vyskytla chyba. Pri oprave tohto problému úplne odinštalujte softvér HP Image Zone pomocou ovládacieho panela systému Windows. Potom softvér znovu nainštalujte. Viac informácií nájdete v Inštalačnej príručke dodanej so zariadením HP All-in-One. Otvorenie softvéru HP Image Zone na počítači Mac Kliknite na ikonu HP Image Zone v Doku a vyberte zariadenie. Objaví sa okno HP Image Zone. 8 HP Officejet 5600 All-in-One series Poznámka Na počítači Mac sa funkcie softvéru HP Image Zone líšia v závislosti od vybraného zariadenia. Tip Keď už je softvér HP Image Zone otvorený, máte prístup k skratkám ponuky Doku tak, že umiestnite a podržíte tlačidlo myši nad ikonou HP Image Zone v Doku. Prehľad Príručka používateľa 9 Kapitola 1 Prehľad 10 HP Officejet 5600 All-in-One series 2 Ďalšie informácie Umožňuje vám prístup k rôznym zdrojom, vytlačeným i zobrazeným na obrazovke, ktoré poskytujú informácie o nastavení a používaní zariadenia HP All-in-One. Zdroje informácií Inštalačná príručka Inštalačná príručka obsahuje pokyny pre inštaláciu zariadenia HP All-in-One a inštaláciu softvéru. Vždy postupujte podľa krokov uvedených v Inštalačnej príručke v správnom poradí. Poznámka Aby ste mohli plne využívať funkcie zariadenia HP Allin-One, budete musieť vykonať ďalšie nastavenie alebo nastaviť ďalšie voľby popísané v Užívateľskej príručke, ktorú práve čítate. Bližšie informácie získate v časti Dokončite inštaláciu zariadenia HP All-in-One. V prípade problémov pri inštalácii si pozrite kapitolu Riešenie problémov v poslednej časti Inštalačnej príručky alebo časť Informácie o riešení problémov v tejto Užívateľskej príručke. Ďalšie informácie Príručka používateľa Táto užívateľská príručka obsahuje informácie o používaní zariadenia HP All-in-One vrátane tipov na riešenie problémov a podrobných pokynov. Obsahuje aj pokyny pre ďalšie nastavenie ako doplnok v Inštalačnej príručke. HP Image Zone Tour (systém Windows) Pomôcka HP Image Zone Tour predstavuje zaujímavý, interaktívny spôsob ako získať stručný prehľad o softvéri pre zariadenie HP Allin-One. Naučíte sa, ako môžete softvér HP Image Zone používať na úpravu, organizovanie a tlač fotografií. HP Pomocník aplikácie Image Zone HP Pomocník aplikácie Image Zone poskytuje podrobné pokyny pre funkcie zariadenia HP All-in-One, ktoré nie sú popísané v tejto Užívateľskej príručke, vrátane funkcií, ktoré sú prístupné len s použitím softvéru HP Image Zone. Systém Windows Téma Get step-by-step instructions (Získanie pokynov spôsobom krok za krokom) poskytuje informácie o používaní softvéru HP Image Zone so zariadeniami HP. Téma Explore what you can do (Zistite, čo môžete robiť) poskytuje ďalšie informácie o praktických a kreatívnych Príručka používateľa 11 Kapitola 2 pokračovanie možnostiach softvéru HP Image Zone a zariadení od spoločnosti HP. Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo c
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks