HercepTest testas skirtas Dako automatizuoto dažymo prietaisui - PDF

Description
HercepTest testas skirtas Dako automatizuoto dažymo prietaisui Kodo Nr. K oji laida Imunocitocheminiam dažymui. Komplektas skirtas 50 testų (100 stiklelių). ( ) P04455LT_01_K /

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 3 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
HercepTest testas skirtas Dako automatizuoto dažymo prietaisui Kodo Nr. K oji laida Imunocitocheminiam dažymui. Komplektas skirtas 50 testų (100 stiklelių). ( ) P04455LT_01_K / p. 1/53 Turinys Psl. Paskirtis 4 Santrauka ir paaiškinimas krūtis 5 Faktai 5 Ypatyb s 5 Procedūros principas krūtis 5 Reagentai krūtis 6 Suteikiamos medžiagos 6 Reikalingos, tačiau nepateikiamos medžiagos 7 Laikymas krūtis 7 M ginio paruošimas krūtis 8 Parafininiai pjūviai 8 Audinių apdorojimas prieš dažymą 8 Atsargos priemon s krūtis 9 NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS krūtis 10 A. Reagento paruošimas 10 A.1 Epitopo atstatymo tirpalas 10 A.2 Plovimo buferis 10 A.3 Substrato-chromogeno tirpalas (DAB) 10 A.4 Kontrastinis dažymas 11 A.5 Pritvirtinimo priemon 11 B. Dažymo procedūra atliekama su automatizuoto dažymo prietaisais 11 B.1 Procedūros pastabos 11 B.2 Dažymo protokolas 12 Kokyb s kontrol krūtis 13 Dažymo procedūros interpretavimas krūtis 15 Apribojimai krūtis 19 Bendrieji apribojimai 19 Su preparatu susiję apribojimai 19 Veikimo charakteristikos krūtis 20 Faktai 20 Palyginamieji tyrin jimai 20 Palyginimas su klinikinio tyrimo analize (CTA) 20 Tikslumas 21 Atkuriamumas 22 Imunoreaktyvumas 23 Trikčių šalinimas krūtis 24 Santrauka ir paaiškinimas skrandis 27 Faktai 27 Ypatyb s 27 Procedūros principas skrandis 27 Reagentai skrandis 28 Suteikiamos medžiagos 28 Reikalingos, tačiau nepateikiamos medžiagos 29 Laikymas skrandis 29 M ginio paruošimas skrandis 30 Parafininiai pjūviai 30 Audinių apdorojimas prieš dažymą 30 Atsargumo priemon s skrandis 30 NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS skrandis 32 A. Reagento paruošimas 32 A.1 Epitopo atstatymo tirpalas 32 A.2 Plovimo buferis 32 A.3 Substrato-chromogeno tirpalas (DAB) 32 A.4 Kontrastinis dažymas 33 A.5 Pritvirtinimo priemon 33 B. Dažymo procedūra atliekama su automatizuoto dažymo prietaisais 33 B.1 Procedūros pastabos 33 B.2 Dažymo protokolas 34 Kokyb s kontrol skrandis 35 Dažymo procedūros interpretavimas skrandis 38 Ribojimai skrandis 41 ( ) P04455LT_01_K / p. 2/53 Bendrieji apribojimai 41 Su preparatu susiję apribojimai 41 Veikimo charakteristikos skrandis 42 Faktai 42 Atkuriamumas 44 Imunoreaktyvumas 47 Trikčių šalinimas skrandis 48 Literatūra 51 Simbolių paaiškinimas 53 ( ) P04455LT_01_K / p. 3/53 Paskirtis Skirta in vitro diagnostikos tyrimams. HercepTest testas yra pusiau kiekybinis imunocitocheminis tyrimas leidžiantis nustatyti padid jusią HER2 baltymų raišką krūties v žio audiniuose įprastai apdorotuose histologiniam įvertinimui atlikti ir formaline fiksuotuose, parafine įlietuose v žio audiniuose iš pacientų su pilvo adenokarcinoma tame tarpe skrandžio-stempl s jungties. HercepTest testas yra nurodomas kaip pagalbinis elementas įvertinant pacientes, kurioms yra svarstomas gydymas su Herceptin (trastuzumab) (žr. Herceptin pakuot s informacinį lapelį). PASTABA skirta tik krūties v žiui: Visos pacient s klinikiniams Herceptin tyrimams buvo atrinktos naudojant tiriamąją imunocistocheminę klinikinio tyrimo analizę (CTA). Nei viena iš pacienčių nebuvo atrinkta šiems tyrimams naudojant HercepTest testą. HercepTest testas buvo palygintas su klinikinio tyrimo analizę (CTA), taikant nepriklausomam bandinių komplektui ir nustatytas, nustatyta, kad suteikia nuoseklius rezultatus. Faktinis koreliavimas tarp HercepTest testo ir Herceptin klinikinis rezultatas n ra nustatytas. PASTABA skirta tik skrandžio v žiui: visi pacientai į III faz s BO18255 (ToGA) tyrimą, kurio užsakovas buvo Hoffmann-La Roche, buvo atrinkti naudojant Dako HercepTest (IHC) ir Dako testus HER2 FISH pharmdx diagnostinius rinkinius (FISH, fluorescencin in situ hibridizacija). Tyrimas parod abiejų testų naudingumą vertinant HER2 būklę pacientams, turintiems neoperuojamą vietiniai pažengusią, recidyvuojančią ir (arba) metastazavusią skrandžio arba skrandžio ir stempl s jungties adenokarcinomą. Dabartiniam komplektui, kodas K5207, reagentų tūriai buvo nureguliuoti ypatingam naudojimui su automatizuotu dažymo prietaisu. Šiame dokumente skrandžio, įskaitant skrandžio ir stempl s jungtį, adenokarcinoma taip pat yra vadinama skrandžio v žiu. Apie taikymą krūties v žiui, žiūr kite 5-26 puslapius. Apie taikymą skrandžio v žiui, žiūr kite puslapius. Svarbu: atkreipkite d mesį į krūties v žio audinio ir skrandžio v žio audinio skirtumus, ypač interpretuojant dažytus pjūvius. ( ) P04455LT_01_K / p. 4/53 Krūties v žys Santrauka ir paaiškinimas krūtis Faktai Žmogaus HER2 genas (taip pat žinomo kaip ERBB2 arba NEU) užkoduoja baltymą dažnai nurodomą kaip HER2 baltymą arba p185 HER2. HER2 baltymas yra membranos receptorin tirozino kinaz su epidermine augimo faktoriaus receptoriaus (EGFR arba HER1) homologija (1 8). HER2 baltymas yra normalus komponentas išreikštas įvairiuose epitelinių ląstelių tipuose (8). Daliai pacienčių, sergančių krūties v žiu, HER2 baltymas yra padidintos raiškos, kaip piktybinio transformavimosi proceso ir naviko progresavimo dalis (9). HER2 baltymo per did l raiška krūties v žio ląstelių paviršiuje parodo, kad gali būti taikomas antikūnų gydymas. Herceptin (trastuzumab) yra sužmogintas monokloninis antikūnas (10), kuris su aukštu afinavimu jungiasi prie HER2 baltymo ir parod, jog sulaiko žmogaus navikinių ląstelių plitimą, kurios yra padidinta HER2 baltymo raiška in vitro ir in vivo bandymų metu (11 13). Ypatyb s HercepTest testas buvo sukurtas kaip alternatyva tiriamajai klinikinio tyrimo analizei (CTA) naudojamai Herceptin klinikinių tyrimų metu. HercepTest testo veiksnumas nustatant per stiprią HER2 baltymo raišką buvo nustatytas nepriklausomų tyrimų metu lyginant HercepTest testo rezultatus su klinikinio tyrimo analize (CTA), tiriant 548 krūties navikų m ginius, nei vienas iš pacienčių m ginių nebuvo gautas iš Herceptin klinikiniuose tyrimuose. Rezultatai nurod 79% rezultatų nuoseklumą gautą iš dviejų tokio pat audinio m ginių analizių. Duomenų nuoseklumas taip pat nurodo, kad 3+ rodmuo su HercepTest testu greičiausiai atitiks teigimą klinikinio tyrimo analiz s (CTA) rodmenį, o tai atitiktų tyrimo tinkamumo kriterijus (2+ ir 3+). 2+ duomenys su HercepTest testu nesikoreliavo taip gerai su klinikinio tyrimo analiz s (CTA) rezultatais. Maždaug 42% (53/126) HercepTest testo 2+ rezultatų buvo neigiami pagal klinikinio tyrimo analizę (CTA) (0 1+), o tai neatitiktų tinkamumo kriterijų taikomų Herceptin klinikiniams tyrimams. HercepTest testas yra interpretuojamas kaip neigiamas padidintos HER2 baltymo raiškai (0 ir 1+ dažymo intensyvumas), silpnai teigiamas (2+ dažymo intensyvumas), ir stipriai teigiamas (3+ dažymo intensyvumas). HercepTest testas n ra skirtas suteikti diagnoz s informaciją pacientei ir gydytojui, bei n ra patvirtintas šiam tikslui. Procedūros principas krūtis HercepTest testo sud tyje yra reagentų reikalingų dviejų veiksmų imuno-citocheminei dažymo procedūrai atlikti su įprastai apdorotais parafininių pjūvių m giniais. Po inkubacijos su pirminiu triušio antikūnu pereinant prie žmogaus HER2 baltymo, šis komplektas taiko, paruoštą naudojimui, dekstrano technologijos vizualizavimo reagentą. Šis reagentas susideda tiek iš antrinių ožkos anti triušio imunoglobulino molekulių, tiek iš krienų peroksidaz s molekulių prijungtų prie paprasto dekstrano polimero pagrindo, tokiu būdu pašalinamas sekantis antikūno ir peroksidaze konjuguoto antikūno prijungimo proceso taikymas. Vizualizavimo reagento kryžmin reakcija su žmogaus imunoglobulinu ir embrioniniu veršiuko serumu yra pašalinamas kietosios faz s absorbcija. V liau papildyto chromogeno fermentin konversija baigiasi antigeno srityje matomu reakcijos produkto susiformavimu. M giniui tada gali būti taikomas kontrastinis dažymas ir uždengimas dengiamuoju stikleliu. Rezultatai yra interpretuojami naudojant šviesinį mikroskopą. Kontroliniai stikleliai su trimis formalinu fiksuotomis, parafinin mis žmogaus v žio ląstelių linijomis, bei 0, 1+, ir 3+ dažymo intensyvumo rezultatais, suteikia teisingus dažymo ciklų rezultatus. Šių ląstelių linijų dažymo intensyvumas buvo koreliuotas receptorių esančių ląstel je skaičiui. HercepTest testas, kodas K5207, yra taikomas automatizuotam dažymui naudojant automatizuoto dažymo prietaisą. ( ) P04455LT_01_K / p. 5/53 Reagentai krūtis Suteikiamos medžiagos Krūties v žys Medžiagų išvardintų žemiau pakanka 50 testų (50 stiklelių inkubuotų su pirminiu antikūnu HER2 baltymui ir 50 stiklelių inkubuotų su atitinkamu neigiamos kontrol s reagentu). Testų skaičius yra pagrįstas 200 µl naudojimu, vienam audinio pjūviui (22 mm x 22 mm), taikomi buteliukų Nr: 1, 2, 3 ir 4, ir substrato-chromogeno tirpalui (DAB). Komplekte patiekimų medžiagų, kurių pakanka daugiausiai 15 individualiems dažymo ciklams. Buteliuko Nr. Kiekis 1 2 x 11 ml 2 1 x 12 ml 3 2 x 11 ml 4 1 x 12 ml 5 15 x 11 ml 6 3 x 3 ml 7 3 x 500 ml Aprašymas Peroksidaz s-blokavimo reagentas: 3% vandenilio peroksidas, kurio sud tyje yra 15 mmol/l natrio azido (NaN 3 ). Triušio anti-žmogaus HER2 baltymas: Paruoštas naudojimui afinavimu izoliuotas antikūnas. Suteikiamas 0,05 mol/l Tris/HCl, 0,1 mol/l NaCl, 15 mmol/l NaN 3, ph 7,2, sud tyje yra stabilizuojančio baltymo. Imunogenas: Sintetinis C-terminalinis fragmentas, intracitoplazmin HER2 baltymo, prisijungusio prie KHL, dalis. Specifiškumas: HER2 baltymas. Gryninimo metodas: Antikūnas izoliuojamas afinavimu, naudojant imobilizuotą HER2 baltymo peptidą. Vizualizavimo reagentas: Dekstrano polimeras konjuguotas su valgomojo krieno peroksidaze ir afinavimu izoliuotais ožkos ir anti-triušio imunoglobulinais. Pateiktas Tris/HCl buferyje, kurio sud tyje yra stabilizuojantis baltymas ir antimikrobinis agentas. Neigiamos kontrol s reagentas: Normalaus triušio serumo imoglobulino dalel tolygioje baltymo koncentracijoje kaip antikūnas HER2 baltymui. Suteikiamas 0,05 mol/l Tris/HCl, 0,1 mol/l NaCl, 15 mmol/l NaN 3, ph 7,2, sud tyje yra stabilizuojančio baltymo. DAB buferintas substratas: Substrato buferinis tirpalas, ph 7,5, kurio sud tyje yra 0,1% vandenilio peroksidas, stabilizatoriai, sustiprinančios medžiagos ir antimikrobinis agentas. DAB+ Chromogenas: 5% 3,3 -diaminobenzidino tetrahidrochlorido chromogeno tirpalas. Epitopo atstatymo tirpalas (Containing Detergent) (10x): 0,1 mol/l citrato buferinis tirpalas su detergentu. ( ) P04455LT_01_K / p. 6/53 8 2 x 1 l 3 x 5 stikleliai Plovimo buferis (10x): Tris/HCl buferis su detergentu ir antimikrobiniu agentu. Krūties v žys Kontroliniai stikleliai: Ant kiekvieno stiklelio yra trys formalinu fiksuotos, parafininin s krūties karcinimos ląstelių linijos, kurie parodo skirtingus HER2 baltymo raiškos lygius. MDA-231 (0), MDA-175 (1+) ir SK-BR-3 (3+). Kontroliniai stikleliai yra apdoroti karščiu, kad prie stiklelių geriau prikibtų pjūviai. Bet koks papildomai atliekamas kontrolinių stiklelių apdorojimas karščiu pjūvių prikibimui prie stiklelių pagerinti, gali sukompromituoti dažymo rezultatus. PASTABA: Visi reagentų, tame tarpe epitopo atstatymo tirpalo ir plovimo buferio formule yra sukurta naudojimui specialiai su šiuo testu. Kad testas veiktų pagal apibūdinimą, nenaudokite pakaitalų, išskyrus buferinis ploviklis Dako, kodas S3006, gali būti naudojamas. Reikalingos, tačiau nepateikiamos medžiagos Amonio hidroksidas, 15 mol/l atskiestas iki 37 mmol/l Kontrastinis dažymas: Hemotoksilinas toks kaip, vandens pagrindo Mayer's Hematoxylin, Dako, kodas S3301 (žr. A.4, NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS) Dengiamieji stikleliai Distiliuotas ar dejonizuotas vanduo (plovimo vanduo) Džiovinimo krosnel, galinti išlaikyti 60 C arba žemesnę temperatūrą. Etanolis, grynas ir 95%. Šviesinis mikroskopas (4 40x objekto padidinimu) Pritvirtinimo priemon, tokia kaip, Dako Faramount, kodas S3025, arba Glycergel, kodas C0563 Teigiami ir neigiami audiniai, naudojami kaip proceso kontrolin s medžiagos (žr. Kokyb s kontrol s skyrių) Stikleliai, SuperFrost Plus, poli-l-lizinu padengti stikleliai arba Dako Silanized Slides, kodas S3003 (žr. M ginių paruošimas) Dažymo indai ar vonel s Laikmatis (veikiantis 2 40 minučių intervalais) Vandens vonel su dangčiu (galinti išlaikyti epitopo atstatymo tirpalą C temperatūroje) Ksileno, toluolo arba ksileno pakaitalai K5207 skirta naudoti su sistema Autostainer Immunostaining System, kodas S3400. Reikalingiems automatizuotiems komponentams, prašome žr. į Automatizuoto dažymo naudotojo vadovą. Laikymas krūtis Laikyti 2 8 C temperatūroje. Ant komplekto pakuot s nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, jo naudoti negalima. Jei reagentai laikomi kitomis sąlygomis, nei nurodyta pakuot s informaciniame lapelyje, naudotojas šias sąlygas turi patvirtinti pats (14a, 14b). Įsid m kite, kad kontroliniai stikleliai turi taip pat būti laikomi 2 8 C temperatūroje. ( ) P04455LT_01_K / p. 7/53 Krūties v žys Aiškių šio preparato nestabilumą rodančių požymių n ra. Tod l tuo pačiu metu su paciento m giniai turi būti analizuojamos teigiamos ir neigiamos kontrolin s medžiagos. Pasteb jus įtartiną dažymą, kuris negal jo atsirasti d l laboratorijos procedūrų pokyčių, ir įtarus problemų d l HercepTest testo, reikia kreiptis į Dako Technin s pagalbos tarnybą. M ginio paruošimas krūtis Biopsijos m giniai turi būti tvarkomi ir išsaugojami taip, kad audinys tiktų imunocitocheminiam dažymui. Visiems m giniams turi būti naudojami standartiniai audinio apdorojimo metodai (15). Parafininiai pjūviai Audiniai išsaugoti neutraliame buferintame formaline arba Bouin fiksatyve yra tinkami įprastam apdorojimui ir įliejimui į parafiną. Pavyzdžiui, biopsijos m giniai turi būti suskirstyti 3 arba 4 mm gabaliukais ir fiksuojami valandas neutraliame buferintame formaline. Tada audiniai dehidratuojami alkoholiuose ir ksilene, po to įterpiami į išlydytą parafiną, kuris laikomas ne didesn je nei 60 C temperatūroje. Tinkamai fiksuotus ir įlietus audinius, kuriuose išreiškiamas HER2 baltymas, galima laikyti neribotą laiką prieš pjūvio darymą ir tvirtinimą ant objektinio stiklelio, jei laikomi v sioje vietoje (15 25 C) (15, 16) m. JAV Kli nikin s laboratorijos patobulinimo akte (Clinical Laboratory Improvement Act) 42 CFR (b) reikalaujama, kad laboratorija išlaikytų dažytus stiklelius mažiausiai dešimtį metų nuo tyrimo datos, o m ginio pjūvius išlaikyti mažiausiai du metus nuo tyrimo datos (16). Audinio m ginius reikia supjaustyti 4 5 µm pjūviais, pritvirtinti ant objektinių stiklelių ir džiovinti ore: kambario temperatūroje ne trumpiau kaip 12 valandų (arba kol išdžius), 37 C temperatūroje per naktį, o 60 C temperatūroje vieną valandą. ATSARGIAI: Per ilgai kaitinant, ilgiau nei vieną valandą 60 C temperatūroje, gali žymiai sumaž ti arba visai išnykti specifinis su membrana susijęs HER2 imunoreaktyvumas (17). Antigeniškumui išsaugoti, ant objektinių stiklelių (SuperFrost Plus, Poly-L-lyzine arba silanu dengtų stiklelių) pritvirtintus audinio pjūvius reikia laikyti kambario temperatūroje (20 25 C) ir nudažyti per 4 6 savaites po padalijimo pjūviais (18). Stikleliai, kurių reikia HER2 baltymo raiškai įvertinti ir patvirtinti naviko būvimą, turi būti paruošiami tuo pačiu metu. Rekomenduojami mažiausiai 5 stikleliai, 1 stiklelis naviko buvimui, 2 stikleliai HER2 baltymui įvertinti (1 inkubacijai su buteliuku Nr. 2 ir 1 inkubacijai su buteliuku Nr. 4), ir 2 atsarginiai stikleliai. HercepTest testo naudojimas su dekalcifikuotais audiniais turi būti įvertintas ir n ra rekomenduojamas. Vadovaukit s Dako Education Guide: Immunohistochemical Staining Methods (19) arba žr. 15 ir 16 nuorodose pateiktą išsamesnę m ginių ruošimo informaciją. Audinių apdorojimas prieš dažymą Optimaliausiam analiz s įvykdymui turite naudoti specifinį epitopo atstatymo metodą 10 mmol/l citrato buferyje. Epitopo atstatymo tirpalas ir suteikiamas su HercepTest testo komplektu. Šis metodas apima audinio pjūvių, pritvirtintų prie stiklelių, kaitinimą, kurie yra įmerkiami į 10 mmol/l citrato buferį (20) kalibruotoje vandens vonel je išlaikančioje epitopo atstatymo tirpalui reikalingą (95 99 C) temperatūrą. Laboratorijos esančios aukštesniuose lygiuose turi nusistatyti geriausią, reikalingos vonel s vandens temperatūros, išlaikymo metodą. Epitopo atstatymas turi būti atliekamas vandens vonel je. Kiti kaitinimo metodai buvo ištirti ir neparod atkuriamumo rezultatų. Iškarto po epitopo atstatymo, prad kite dažymo procedūrą. Nukrypimas nuo aprašytos procedūros gali paveikti rezultatus. ( ) P04455LT_01_K / p. 8/53 Krūties v žys Atsargos priemon s krūtis 1. Skirta in vitro diagnostikos tyrimams. 2. Skirta profesionaliam naudojimui buteliukas, peroksidaz s-blokavimo reagentas, kurio sud tyje yra 3% vandenilio peroksido. Pareikalavus profesionaliems naudotojams suteikiamas saugos duomenų lapas buteliuko, DAB+ chromogeno, kurio sud tyje yra 5- 10% biphenyl-3,3',4,4'- tetrayltetraammonium tetrachloride ir jis yra pažym tas kaip: Pavojinga H350 Gali sukelti v žį. H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus. P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P280 Mūv ti apsaugines pirštines / d v ti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P308 + P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį ir talpyklą išmesti laikantis visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių taisyklių. Paprastai asmenims iki 18 metų neleidžiama dirbti su šiuo produktu. Naudotojai turi būti išsamiai instruktuoti d l tinkamo darbo proceso, pavojingų produkto savybių ir būtinų saugos taisyklių. Papildomos informacijos prašome žiūr ti į saugos duomenų lapą (SDL) butelis, plovimo buferis, kurio sud tyje yra 5- 10% 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane- 1,3-diol hydrochloride ir 0.1- 0.2% 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane. Gali sukelti alerginę reakciją. Wash Buffer (10x) yra paženklintas etikete: Atsargiai H319 P280 P264 P305 + P351 + P338 Sukelia smarkų akių dirginimą. Naudoti akių ar veido apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 6. Šio preparato sud tyje yra labai toksiškos grynos formos chemin s medžiagos natrio azido (NaN 3 ). Esant preparato koncentracijoms, kurios n ra priskiriamos pavojingoms, natrio azidas gali reaguoti su švino ir vario vandentiekio vamzdynais, kur gali kauptis labai sprogūs metalo azidai. Utilizuojant reikia plauti dideliu kiekiu vandens, kad vandentiekyje nesikauptų metalo azidai (21, 22). 7. 2, 3 ir 4 buteliukuose yra gyvulin s kilm s medžiagų. Kaip ir su visais biologin s kilm s preparatais, būtina laikytis tinkamų tvarkymo procedūrų. 8. Elkit s su kontroliniais stikleliais ir m giniais, prieš ir po fiksavimo, ir visomis medžiagomis esančiomis jų poveikyje, kaip su užkrečiamomis medžiagomis, ir utilizuokite laikantis tinkamų atsargumo priemonių (23). Niekada nevarvinkite reagento su burna, venkite odos ir gleivin s prisilietimo prie reagentų, ir m ginių. Jeigu reagentai prisiliečia prie jautrių vietų, nuplaukite su gausiu vandens kiekiu. 9. Sumažinkite mikrobinį reagentų užteršimą iki minimumo, kad išvengtum te nespecifinio dažymo. ( ) P04455LT_01_K / p. 9/53 Krūties v žys 10. Inkubacijos laikas, temperatūros arba metodai, išskyrus tuos kurie yra tiksliai nurodyti, gali suteikti klaidingus rezultatus. Per ilgai džiovinant, ilgiau nei vieną valandą 60 C temperatūroje, gali žymiai sumaž ti arba visai išnykti specifinis su membrana susijęs HER2 imunoreaktyvumas (17). 11. Reagentai yra optimaliai atskiesti. Tolimesnis skiedimas g
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks