GRIF an tè POU NOU SANBLÉ ÈK APIYÉ ANLÈ PWA KÒ NOU - PDF

Description
V 1.0 GRIF an tè POU NOU SANBLÉ ÈK APIYÉ ANLÈ PWA KÒ NOU ISSN : Hebdomadaire politique de gauche, anticolonialiste créolophone martiniquais publié à Fort-de-France à la fin des année 70. Le premier

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 157 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
V 1.0 GRIF an tè POU NOU SANBLÉ ÈK APIYÉ ANLÈ PWA KÒ NOU ISSN : Hebdomadaire politique de gauche, anticolonialiste créolophone martiniquais publié à Fort-de-France à la fin des année 70. Le premier numéro (n 0) arrivé au Dépôt Légal à la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand sous la cote FOL-JO date du 26 août 1977 et le dernier reçu est le n 60 d octobre La collection présente à la BNF est lacunaire. Une collection complète se trouve à la Bibliothèque Départementale Schoelcher à Fort-De-France et à la Bibliothèque universitaire du Campus de Schoelcher toujours en Martinique. Les Archives départementales de la Martinique doivent avoir une collection puisqu elles ont le Dépôt Légal local. Les textes présentés ci-dessous reprennent l orthographe et la présentation des originaux. KOUTCHA TABLE DES MATIÈRES HÉ KRIK! HÉ KRAK! 3 HÉ KRIK! 4 HÉ KRIK! 4 PINGA 5 BWA SÈK SÉ POU LIMIN DIFÉ 7 MAKOKAN-A 8 MIGAN 10 MAYAMBO 11 POU SI KOURI VINI 13 KONPÈ LAWOUZÉ 15 (CHANTÉ) 16 LANNÉ BWAZAJ 18 MAWONNÈZ 21 LANNÉ RATIBWAZAJ 23 (CHANTÉ) MÉ 26 LANNÉ TCHÈ SOTÉ 29 TI-KANNO (CHANTÉ) 32 LANNÉ VÈGLAJ 33 MANNIKOU (CHANTÉ) 36 LANNÉ LAWOUZÉ 37 BÉLIA (CHANTÉ) 39 BA-OU 41 FOS PONYÈT-NOU 42 GRÈV 43 JÉNÉRAL 43 WAR/LADJÈ 44 BWA-CHÈCH 46 ANBA SÉ KANN-LAN 47 KANNAVAL 47 MO KA FÉTÉ NWEL 49 RANM LANMÈ 51 DOUBOUT AN MITAN LARONN 53 JOU-A JOU-A WOUVÈ 54 LABABLÉ 55 MÉ 57 DIFÉ 59 MOUIN ALÉ 62 PÈSÉ TAN 64 JOU JOU TALA 66 SOVÉ LA-GWADLOUP! 68 CHANTÉ SIRIN CHIMÉRIK LA 71 DOUKOU 72 JAKLÔD 74 MANMAN MWIN DI MWIN 76 PITIT-ZANTRAY... (TI-MANMAY ) 77 SIMID 79 ECRIT SUR LA PORTE 81 PAWÕL POU PÉTÉ KÕD 83 ÉDANSITÉ 85 TOULONNG 87 TI-MOUN 89 MI PÉYI-A! 91 WANILO 92 ANNOU FÈ KRÉYOL-LA VANSÉ 94 2 HÉ KRIK! HÉ KRAK! PITI KOUTÉ GRAN... Ou mandé mwin doudou Sa poézi lé di : On bann ti fraz Pou chaviré malè. HÉ KRIK! HÉ KRAK! Sé té Transata Ki alé Balata Adan an batèm bata I rivé ta I tonbé léta Yo ba-ï kasialata I mô ta Yo téré-ï Balata. Lè gran-manman nou, té lé an-mizé nou, lè vrézinajla té ka fè vèye an mô, yo té ka chanté kont, parol-la té long ; Répondè té ka réponn la voi égal. Tanbou té ka akôdé épi ti boua. Yon pa té lé lôt tiré kont pasé-ï. Sé té pou plézi anmizé la konpanyi. Yo té ka boué épi lôt. Lé piti té ka aprann koté lé pi gran. Nou ka buin di «aprann», pas tout histoua péyi-a dépi an tan Sinlié, an tan lesklavaj, sa ki pasé dan komin Matinik, tou sa adan mémoua sé konté nou-a. Yo gadé sa dan tèt yo poy kréé sé histoua-a yo ka konté nou-a. 3 HÉ KRIK! Man Doba Alé Makouba Achté an pè ba Yo ba-ï an Kouba I rété ababa. NÈG TRAVAYE, BÉTCHÉ KONTÉ MIYON Jodi sé pa konsa lajan rantré an jé-a. Dé ti boujoi monté la kanpanye. Yo anrejistré voi sé kontè nou-a pou fè konkour la Radio, fè disk, fè konmès. Yo promèt lajan, mé lè yo pati épi kasèt yo, yo pa janmin viré. HÉ KRIK! Manzè Antoinèt Ki fè an palèt Tou an boua savonnèt Pou tiré dèyè an poulèt Ki té ka li an lèt Anlè an finèt Pami dé zòm de lèt Ki té ka fè toilèt. an finèt Pami dé zòm de lèt Ki té ka fè toilèt. 4 AYIN POU AYIN, DÉ JANM KOLÉ Sé di la, sé konté-a konstaté yo té vini vôlé sa yo té ni dan kalbas-yo. Sé pa piès vié nèg yo ké krié vini aprézan, pis sa yo té bouzoin-an, yo ja ni-ï! Pou fè-yon kontè aprézan san mété lajan dérô, pou fè an kontè viré pran konfians dans frè-ï, sa pa kaye fasil! Pou kont-la pa mô, la ni travaye... Sa ki pou yo, vini kouté yo. PINGA An lannuit san lalin Mwin ka chaché soleï : Min pou kisa ou chiré mwin? Yo té di mwin..., yo té di mwin dlo ka monté môn dèyè Nèg ki janbé pak, Nèg ki raché pichèt é ki bliyé londjè chin-n -yo adan an ouélélé... Jodi kon yiè... Yo té di mwin... Yo té di mwin ankô : lavi-nou sé an tchôlôlô èk tanzantan an ti chodo ; sé a-fôs ou brin-non-ï i ka rivé dousi... dépi nanni nan-nan... Yo té di mwin... Mwin ka shonjé yo té di mwin : An-nou gadé ouè rivé éti-la filawo las balé bonda bondié la été labalèt ka débandé douvan pipirit ;... An tout tan... Yo té di mwin... Min lestonmak an-mwin té asé laj 5 pou sipôté kat sièk malédision ; zépol-mwin té solid pasé an branch mapou ; zié-mwin té ka limin difé kon chabon kanpèch... E parol-mwin, kon zéklè, té ka flandjé linbé, grotchè, lanmizè, doulè : DOUBOUT! DOUBOUT NEG VAYAN POU NOU SOTI ANBA JOUK- LA Yo té di-mwin... Min yo pa té di mwin sé wou ki pa chyin té ké chiré mwin ;... jinmin bondié! E dépi sa... Mwin ka chaché soleï an lannuit san [lalin ] : lè jou ké [wouvè] Mwin ké touvé-i... MONCHOACHI dans GRIF an tè N 0, vandrédi 26 out 1977 [?] Sé let-la ti bren fasé adan jounal-la. 6 BWA SÈK SÉ POU LIMIN DIFÉ Cric! Crac! Robe-lan-mò ripassé, plein flê, mété lonbrage ò-bò riviê? Mancenillé. Jou nou ké mété a jounou pò-kò vouê jou Cric! Crac! Dê sirin douvan-jou a sirin ja-ka-ta razouê filé assi mêl a on rayon soleil? Zêbe-guiné. Jou nou ké mété a jounou pò-kò vouê jou. Sony Rupaire dans GRIF an tè N 0 Vandredi 26 out BWA SÈK SÉ POU LIMIN DIFÉ MAKOKAN-A Pyé-Fomajé ka di : Man ni yan fatig anlè mwin Syèk-tan zôt ka pwan lonbwaj-mwin sèvi kabann dômi chonjé! Antan lavi-zôt pa té vo lanmwatyé an pawôl èk pôkô minm té tini chyin pou zôt té mandé pin Fatig-mwin, brènman pwèl-zyé-zôt rèsponsab li gwo-ka plat pyé-zôt asou latè frè-a tou Ha! Mawon zôt té ka mawon! Min dis dwèt bwanch-an-mwin toujou té rété on ti kalmi pou sa dousi lachè mèltri-zôt Nou té ka kon sik sosé dan myèl Kon i yé-la, ga la an lidé sôti la i sôti-a di zôt déchouké mwin Sa sa yé sa! zôt paré tounin mwin an makokan ki jinn ti-braye michèl-morin ka chaché kalfouchonné jou bèl lafèt nan bouk Asou zékal tikté-mwin zôt ké pinn twa koulè èk zôt ké pann an fyôl tafya klè an gout tèt-an-mwin Tonnan-dibwèz Tonnan-di-bwèz! Sav ki pyé-fomanjé pa bwabwa kannaval poudavwa yo ka séré lawa sé zansèt-la rèd-é-dri Pa pwan konparézonnri-yo pou ganm pyé-balizyé Pa pwan-yo pou létérésan sé pyé-kayimit-la épi [sé pa] pyès lèstonmak yo ka fè ba-we kon-tel pyé-mango-basiyak 8 An mitan tout lanmizè Nèg ja wè asou latè ta-la, an mitan rèv chiré-yo Pyé-Fomajé toujou doubout kô-yo grif an tè GRIF AN TÈ, MANMAYE! Joye dérèspèktasyon di fè yo fè Makokan! (Antan lontan, ou sav, Pèp-mwin té an pyé-fomajé tou). Raphaël. dans GRIF an tè N 1 VANDRÉDI 23 SÈPTANM1977 9 NOU KÉ PRAN MIN FOUT NOU KÉ BAYE MIGAN Khiòk-en-blok : on bon-cou chomage, bon-ti-boin pôche a tou, on paquête mizê, on-lo vente plein vent On-ti-tac vêglage pou douci, dé-toi discou kiôlôlô on zong mépri, et êvê tou ça on êkcétéra zòreil a fizi paré a pren-nou pou cancangnan. Travaillê, Canmarade, jis a ki-tan ou kaille macaillé migan laça? Sonny Rupaire dans GRIF AN TÈ POU SANBLÉ ÈK APIYÉ ANLE PWA KÒ NOU... LIMEWO 3 MARDI 11 OCTOBRE BWA SÈK SÉ POU LIMI DIFÉ MAYAMBO Mi an chanté Sintroz yo ka kriyé Mayambo. Mayambo sé an tit afritchin, i ka fè-ou sonjé Lafrik, kôté zansèt nou sôti. Chanté tala sé pa an chanté «vidjo» kon an danmyé ou bin an kalanda. I ni an mannyè dous, i pa ka «pété pak». Min an minm tan sa i ka di-a solid tou bonnman. I ka fè-ou sonjé, i ka fè-ou réfléchi min an minm tan i ka ba-ou lanvi goumin, lanvi doubout ko-ou : «I za tan pou la klas koulè libéré» Yé-é! doubout Mayambo! Si jôdi-ou tonbé anba travaye An vérité, mon dyé fôk ou rilévé. Si-ou lévé, tout nèg pou lévé Yé-é Mayambo, Mayambo kouman sa yé sa? (bis) Oti kouraj-ou pasé? Tout zansèt-nou ka véyé-ou Mété-ou doubout, sonjé, sonjé tout frè-ou ki mô Pou yo té libéré Sonjé tout frè-ou yo asasiné Yé-é! Fê anlè nou dépi tro lontan Lèzesclav ké sav ki lè yonn té tonbé lézôt Rélé pou té goumin, pou krazé lé profitè ki té ka esplwaté yo Brizé, brizé tout chinn ki ni Yé-é! Jôdi pa ni moli vyé frè-mwin Si jôdi ou fébli sé pass mizè-a anlè do-ou Sé pass yo bayon-nin ou yo fè ou méchansté Yé-é! Jou-a za rivé pou-ou raché chinn an pyé-ou 11 Fôk maré rin-ou séré pass la sitiasyon mélé pwan Koutla-ou la pou dépayé tou sa ki lé baré-ou Brilé yo adan boukan-a Manmaye tchimbé rèd, pa moli! Mayambo, tout frè-ou tout sé-ou ka véyé Lè rivé pou la klas koulè libéré Mayambo jôdi nou fini palé Pwan kouraj, pou nou soleye la Bryé. in GRIF an tè POU NOU SANBLÉ ÈK APIYÉ ANLÈ PWA KÒ NOU Liméwo 5 Mèkredi 26 oktôb BWA SÈK SÉ POU LIMI DIFÉ POU SI KOURI VINI An mitan téritwè lavi-mwin, yo fouté lapé Mèt-pyès yo! Adan lakou rèv-mwin, anlè tout londjè zéklari-mwin, andidan grin-blan gwo pléré-mwin Kilès moun ki gouvènè? Kilès ki koumandè? Sé lapè yo tounin mwin, mal pèp mapipi ki man té yé, Sé sa zôt tann-la : MAPIPI! Yo tounin mwin an kaponnri yo! An sèl wélélé, an sèl vyé ti [L]évé-Hélé : «Bèf chapé!», «Mi jandam!», ki bagay ésa... Man ka anni pwan kouri séré dèyè lonbwaj-mwin Ek tout lasint-jounin man ka katchilé man ka di ba kô-mwin kon sa : «Haa! annou fè mannèv pou si kouri vini... Ou pa jin sav, alman pé débatché. Annou fè sisi, annou fè sila». Pou si kouri vini té vini nannan lavini-mwin Min, an lè, man rété man gadé latè wouj zong mwin, bèlté èk konparézonnri balan mwin Man riwè pèp-la ki man té yé-a, an konpanyi nèg-djiné ka maché-chiré, lonnè-ayo rèd adan dwati zyé-yo. Lawont fè bawouf asou lapôt tchè-mwin! Man di : AWA! Sa pé ké pé ay kon sa pyès toubannman! Sé santiman man pa ni alô? Man viré doubout doubout-mwin, dwèt douvan motè konba-mwin épi mwin koumansé goumin tou patou Adan pyès-kann, asou chantyé, nan lékôl, péyi-a-yo-la minm 13 Wotè konba-mwin, mizi-ï sé kat syèk-tan dérèspèktasyon ek dékalaj Min, pa pè! Pa pè! Rèv-an-mwin lontan bèl, long èk wo pasé tout lo syèk ta-a Lajistis pé ay jik dèyè do bondyé, ou sav! Épi si kouri vini atchèlman Pa konpwann man ké tchilé, pa kwè man ké fè bak kon frè-nou Ayiti ap di Janmin pa! Mwin ké rété GRIF AN TÈ adan latè kréyôl-mwin-a. RAPHAËL in GRIF an tè POU NOU SANBLÉ ÈK APIYÉ ANLÈ PWA KÒ NOU Liméwo 5 Mèkredi 26 oktôb 1977 [?] Let-la ti bren fasé adan jounal-la. 14 MONCHOACHI KONPÈ LAWOUZÉ 1 ...AN-NOU KOUTÉ LISTORIK AN TI MOUSTIK YO KRIYÉ MATNIK... HÉ KRIK! Mésiézédam, mwin di : hé kri! Hé kra! Hé mistikri! Hé mistikra! Mésiézédam jôdi viré dèyè gadé sa yiè té fè pou i rivé la i yé-a ; min yiè jouwé manmaye sitan ki i mété kouri a tè ay fè konpè épi dimin! Manmaye, hé kri! Hé kra! Es lakou dô...? Non lakou-ne-dô-pa! Alô, wouvè zorèy-zôt pi gran ki dé fèy chou kolé épi KOUTÉ POU TANN! Épi, tou wouvè ankô tout ti tou ki anlè kô-zôt pou pawôl-la alé séré jik an-fon tchè zôt... Pas, pawôl tala, manmay, sé an pawôl ki kasé kod, 1 (N.D.T.) Poem-tala ka fè vensenk paj é i ni senk gran mòso : Lanné bwazaj, Lanné ratibwazaj, Lanné tjè soté, Lanné vèglaj, Lanné lawouzé. 15 an pawôl ki té maré kon bèf an pitchèt é ki long long kon twa sièk lajôl... Anlè zèl lawouzé : an pal! dépi lè nou ka alé-vini blogodo-blo san minm sav sa nou yé sa nou lé fè sa nou ja fè min jôdi long ankô, jôdi rèd tou dépi lè zékobèl ka griji lapo nou min si sété lapo tousèl : nou ni mak jik an zo! Anlè zèl lawouzé : an pal pou nou shonjé, an tôbôk pou débaré jou pou gadé douvan-dèyè mété an pié douvan lôt dématé lavi viré-tounin pèsé tan-an pak-an-pak pou sav sa nou ja fè POU SAV SA NOU YÉ, TONNÈ-BRIZÉ! (chanté) * * * * Batiman rivé-é! mwin ka mandé sa ki rivé Batiman rivé-é! machandiz ki an kal-la sé fwè-mwin, misié Batiman rivé-é! yo pa mandé pou vwayajé Batiman rivé-é! majô-a ki an kal-la féré-brizé Batiman rivé-é! batiman sivilizé Batiman rivé-é! manman-mwin ki an kal-la, sa i fè-ou souplé? 16 Batiman rivé-é! i ka pôté lalibèté Batiman rivé-é! I tou pôtré lalibèté Batiman rivé-é! Libèté ki an kal-la féré brizé Batiman rivé-é! mwin ka mandé-ou sa i fè-ou souplé Batiman rivé-é! * * * * Manmaye, hé kri! Hé kra! Hé mistikri! Hé mistikra! Mésiézédam, ès lakou dô...? Non, lakou-ne-dô-pa...! Alôs, nou a fè fôs Pou nou ralé-minnin-vini an gran jou rèl lanné lannuit ka séré-bimin nanm péyi nou-an an nwèsè gajé-a... Hé kri! Hé kra! 17 LANNÉ BWAZAJ Min ni latè bitasion ka pri difé anba plat pié maléré-féré ; mi fwèt épi chinn pa ka rivé raché chouk libèté an zantray Nèg-bitako Nèg-an-tchoutchout Nèg-flègèdè Nèg-an-délala... Pass, (zôt ka wè!) Sé anlè ban lékôl nou fè laprantisaj libèté-nou, Sé zorèy sivilizé, moun-konmifo ki montré nou-ï! wè-wè...! Lanné mawonnaj koumansé limin : sik potéko an sak, nasyon poko té minm brasé ki nèg té ja ka bwazé an môn. Dépi anlè chimin bitasion, mèt-savann té ja wè wotè konba-yo Pass ou té ni pou té véyé lè koumandè-a ka vini gaga anba solèy cho-a (anba wonm-lan tou..) Épi bwa pou nou alé! O byin ou té ni pou té atann jou kasé pou-ou kouri-séré dèyè an touf kann, épi an bèl mafwamé, an bèl bidim roch 18 yonn an chak lanmin, pou sioka Pass si ou té touvé pou té glisé sé glisé pou té glisé ; Min an sipozision an ti bawoufiè té pété pié-ï tro pré-ou..., sé pou té sa pété tèt-li tou... Épi, bwa pou nou alé! o byin ankô, ou té ni pou té foukan lè kritchèt èk chouval-bwa té ka babiyé, a lè ou té fèmin an caz-a-nèg-la Sa té rèd tou té ni chin toupatou Min sa ki pa té rèd, frè, ou lé di mwin...? Anlè bitasion, lavi té rak pasé zikak Lanmô té ka karé-tounin toutouni douvan zié-ou Latranblad té ka sézi-ou jik an zo anba lafin maladi travay kou Anba jouk nou ha touvé kô-maklouklou pou chayé-alé kô-bôlôkô Anba bwa tou, maladi épi lafin té ka fè siyak lantou-ou san rété sé épi rimèd, épi manjé-razié ou té ka kouri dèyè yo... Min tout lajounin, ou té ka maché maché épi libèté-ou konsi ou té ni lèspwa, an jou, pwan londjè-ï... é, léswè, lè sa té rivé sonmèy té garé-ou, zié-ou té ka rété gran-wouvè 19 lakrint tou i té chapé, minm an rèv... MAWONNÈ-MÈT-A-LANNUIT! MAWONNÈ O! MÈT-KÔ! Anba bwa nou ha chèché kô an chèpi pou minnin-vini kô an péyi É môn-an-môn an fétay ti péyi Matnik-la mawonnè té ka limin boukan libèté an bodaj bitasion MAWONNÈ! MÈT-BWA! MAWONNÈ O! MÈT-MÔN! Anlè môn, jôdi nou ha chèché kô-bitako pou minnin-vini kô an péyi Anba jouk, anba fè Nèg a fôs bougonnin, té koumansé fè pinting : tanzaot, an bitasion ki pri difé tanzaot, an bétché ki trapé wotchèt ; tanbou té ka wouklé ti-bwa té ka sonnin lavwa té ka réponn lavwa té ka monté : (Chanté) JIK KI TAN NOU KÉ SOSÉ AN BANKOULÉLÉ TALA...? Simawo, simawo, simawo manmaye-la Balata-bèl-bwa... 20 * * * Bofè-a-bofè-a... Mwin kriyé manmay-la pou nou soukwé-ï... Bofè-a-bofè-a... Yo ka maré dé lanmin-mwé... Bofè-a-bofè-a... An ki léta yo mété mwé... Bofè-a-bofè-a... Bofè tala, fo nou kasé-ï... Bofè-a-bofè-a... Manmay, mwin ka mandé sa ki pasé... Bofè-a-bofè-a... Labadjou kasé anlè nasion mwé... Bofè-a-bofè-a... Mwin ka mandé pou nou sanblé... Bofè-a-bofè-a Manmay, kri...! Kra...! Kri...! Kra...! MAWONNÈZ Jôdi jou gran jou, Jôdi jou bèl jou Mawonnèz pwan bwa! Jôdi jou gran jou, Jôdi jou bèl jou, An mawonnèz véyé Lè lalin -an séré Pou li pwan bwa : I fè chimin dèyè, 21 Maché anlè kabrit -bwa, Mèt kritchèt ka babiyé, Rété pou dézôd pé, Pé dézôd tchè-ï É vwéyé kô-ï alé adan lannuit nwè-a... An fanm lévé, An fanm doubout Savann-an pri difé! Dépi jou Nègrès-la planté nan péyi-a Ka alé, ka vini Ka swiv, ka swé Ka pôté, é sipôté Ka bat é ka débat Tèt dwèt, tèt fiè, Rin maré, nin trousé Byin kanpé anlè dé pié-ï Asou tè péyi-a ; Kô-ï minm sé tout an péyi Tout kô-ï sé péyi-a minm Èvè chimin, èvè tras Èvè fréchè, èvè chalè Èvè ravin... Épi môn ka rébondi pa tout bô : An péyi vidjô Ki ni bon balan an ko-ï! An nonm gadé, Dé zié-ï kléré : «Jôï mal fanm!» Jôdi jou gran jou Jôdi jou bèl jou, Tout fanm lévé Tout fanm doubout Simin difé nan savann-an! 22 LANNÉ RATIBWAZAJ Mésiézédam, Jou vini jou pasé jou fè jou pou débaré jou ; solèy lévé solèy fésé solèy paré lapli pou li pa mouyé, lariviè sèk an karinm, i débôdé an livènaj, lalinn kouri nan sièl jôdi kouri débatché dèmin... Lanné ratibwazaj prézanté èk tout latiray-li ; sèbi dèvan lanbi nan môn tanbou nan tchè sab an pon-yèt, Nèg an konplosité épi fènwè. Lanné ratibwazaj bouwé pa soukouss : i bèkté i soukwé i palantché i palaviré i raché-koupé épi, i lévé-fésé... Zorèy-la a fôs pwan tôbôk, té vini blé kon pinbwa ; fidji-ï té tounin an ti-jan kagou (lézafè té maré kon kôd-an-sak) ; i pôtékô pèd labitid fè gôj min, an fon tchè-ï i té intchèt pasé kritchèt... délè minm, lè magma-a té ka monté, 23 ou sé jik di i té paré pou té tiré chik an pié-ou... Milat-la té an biz-biz épi bétché an tchè-koko épi Lafwans an makakri épi Nèg (yo té katchilé pwan Nèg sèvi milé : Sé dila an tan vèglaj yo déklaré yo «asi-milé») Lanné ratibwazaj latè jwinn épi sièl, solèy jwinn épi lapli lajounin jwinn épi lannuit Nèg-bitasion jwinn épi Nèg-mawon An tan bwazaj, lè labadjou té kasé mawonnè té ka débwazé san tanbi, yonn pa yonn alé tounin-viré an bodaj bitasion pou bokanté an ti pawôl pou grapiyin an ti kochon ; Min atchôlman, dépi jénéral-solèy té pati péché lanbi an fon gran lanmè-a, mèt-môn té ka désann pa krèy adan an sèl wélélé jôdi anlè DÉZÉTAJ dèmin anlè TWAPWINT, an konplosité épi Neg-yo... Lanné ratibwazaj yo grajé manniôk, yo tiré kont yo dansé kalanda yo woulé tanbou dépi Granriviè jik Salinn Alô, lè sè mésié-a konstaté 24 tro-ta ké baré yo ; lè boulikann-yo wè yo mélé yo bat lakat, yo fè manèv, YO DÉKLARÉ : LIBÈTÉ SÉ PA DÔT KI YO-MINM! ( fo pa ou mantché toupé adan sa ou ka fè, frè-a...) Ou té-é konprann Libèté sé lo vié-nèg-la ki kouri-goumin anba bwa-a... OU TÉ KÉ RI YO...! ou té-é konprann Libèté té an tchè lo VIÉ-NÈG-PIÉ-PLIN-CHIK-LA ki ka débat an kann-an... POV INOSAN...! YO DÉKLARÉ : BATIMAN LIBÈTÉ KA RIVÉ! PWAN PASIANS Batiman libèté Batiman lèsklavaj minm machandiz-la YO DI KONSA : SÉ LAFWANS ka vwéyé-ï ba zôt ba Nèg-mésisouplé ba Nèg-byinkonmifo Alô moli ti bwin anlè bakannal-la, asé vwéyé kô-zôt monté tchinbé kô-zôt DWÈT KON PITCHÈT! Yo bat lakat, yo fè mannèv... min Nèg-vayan di : «Bèl pawôl pa ka tchuit! Libèté ja viré tèt ba pasians! OSWÈ-A, PA NI PASÉ LANMIN» 25 Manmay, kri! Kra! Hé kri! Hé kra! (Chanté) Pa ni pasé lanmin oswè-a... Lèsklavaj an-délala ya-yaï Pa ni pasé lanmin oswè-a... Manmay woï-woï-woï ka sa yé... Pa ni pasé lanmin oswè-a... Nou vini pou an rézilta oswè-a... Pa ni pasé lanmin oswè-a... Nou pa bizwin tanpisouplé-ou, misié... Pa ni pasé lanmin oswè-a... Bèl pawôl pa ka pasé oswè-a... Pas ni pasé lanmin oswè-a... Anmwé-anmwé-anmwé-é... Pa ni pasé lanmin oswè-a... Nou kriyé lé manmaye-la owsè-a... Pa ni pasé lanmin oswè-a... Nou ké trapé an rézilta ya-yaï Pa ni pasé lanmin oswè-a... Mwin kriyé koumandè, pèsonn pa ka brin-nin... Pa ni pasé lanmin oswè-a... Sé majô-a-fwèt-la disparèt oswè-a Manmay, kri... Kra! MÉ Dépi tan lontan, An tan djab té té bolonm, 26 Yo féré libèté Avan i rivé An lapot maléré ; Dépi tan tala, Mwin lé di : dépi tchèk ta
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks