การใช Google Form เพ อ สร างแบบสอบถาม Online รวบรวมโดย อ. ก ตต พ ชญ ค ปตะวาณ ช ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม - PDF

Description
การใช Google Form เพ อ สร างแบบสอบถาม Online รวบรวมโดย อ. ก ตต พ ชญ ค ปตะวาณ ช ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Google Form Google Form เป นบร การจากบร ษ ท Google ท ใช สร างแบบสอบถามหร

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 25 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช Google Form เพ อ สร างแบบสอบถาม Online รวบรวมโดย อ. ก ตต พ ชญ ค ปตะวาณ ช ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Google Form Google Form เป นบร การจากบร ษ ท Google ท ใช สร างแบบสอบถามหร อรวบรวมข อม ล อ นๆ Online ได อย างรวดเร ว สามารถน ามา ประย กต ใช ได หลายกรณ เช น การวางแผนการจ ดงาน (Event) ต างๆ การสารวจความพ งพอใจหร อความเห น การเก บข อม ลแทนการกรอกแบบฟอร มกระดาษ การทาแบบทดสอบ การลงคะแนนเส ยง 2 ข นตอนในการทาแบบสอบถาม ข นตอนในการทาแบบสอบถาม Online ประกอบด วย 1. การสร างแบบสอบถาม ซ ง User สามารถ สร างจากแบบสอบถามเปล า หร อเล อกจาก Template ท ม อย แล ว Online และสามารถ ตกแต งร ปแบบเอกสารให สวยงาม 2. การเผยแพร แบบสอบถามเพ อเก บข อม ล 3. การด ผลล พธ หร อข อม ลท ผ ตอบ แบบสอบถามตอบกล บในร ปแบบแผนภ ม หร อ ตาราง 3 ข นตอนในการทา แบบสอบถาม [2] 3. ผลล พธ 2. การเผยแพร แบบสอบถาม 1. การสร างแบบสอบถาม 4 Google Docs Google Form เป นส วนหน งของบร การ กล ม Google Docs จากบร ษ ท Google Google Docs เป น Freeware ประเภท Office Suite จาก Google ท ทางานใน ล กษณะ Web Application โดยผ ใช จะใช งานผ าน Web Browser 5 Application จาก Google Docs Application ท ให บร การ ประกอบด วย Document Spreadsheet Presentation Form Drawing 6 ค ณล กษณะเด นของ Google Docs เป น Web Application ไม จาเป นต องต ดต งลง ในเคร อง สามารถแชร เอกสาร โดยให ผ ใช อ นๆ สามารถ แก ไขเอกสารหร อทางานร วมก นได (Collaboration) ม การจ ดการผ ม ส ทธ เข าถ งเอกสาร (Access Control) สามารถจ ดการเอกสารในโหมด Offline ได 7 ค ณล กษณะเด นของ Google Docs [2] สามารถ Upload ไฟล จากแอพพล เคช น Office อ นๆ ข นไปเพ อเปล ยนเป น format ของ Google Docs และสามารถบ นท กไฟล ลงมาท เคร องใน Format ต างๆ ก นได 8 ไฟล ท Google Docs รองร บ Documents:.doc,.docx,.html, plain text (.txt),.rtf Spreadsheets:.xls,.xlsx,.ods,.csv,.tsv,.txt,.tab Presentations:.ppt,.pps,.pptx Drawings:.wmf 9 Step 0: Google Account ในการสร างแบบสอบถามโดยใช Google Form เราจาเป นจะต องม Google Account (บ ญช Google) ก อน หากไม ม ก จาเป น จะต องสร างบ ญช ใหม 10 การสร างบ ญช Google การสร างบ ญช Google สามารถทาได 2 ว ธ 1. ลงทะเบ ยนพร อมขอ ใหม จาก Google จะได เป น 2. น า (ท ไม ใช gmail) ท ม อย แล วไป ลงทะเบ ยน Google Account ว ธ น อาจจะใช งานบร การต างๆ ของ Google ได ไม ครบ 11 การสร างบ ญช Google [2] สามารถสร างบ ญช Google ได โดย ไปท URL แล ว คล ก Sign in ท ม มขวาบน 12 การสร างบ ญช Google [3] ท หน า Sign in คล ก Create an account 13 การสร างบ ญช Google [4] จะเข ามาท หน าสร างบ ญช ด งร ป 14 การสร างบ ญช Google [5] กรอกข อม ลตามท ระบ ควรระบ อ เมลป จจ บ นเพ อใช ใน กรณ ต องการก Password the vestedam 15 การสร างบ ญช Google [6] เล อกร ป Profile และกดป ม ข นตอนถ ดไป กดป ม เร มต นใช งาน 16 การเร มใช งาน Google Drive เร มใช งาน Google Drive ว ธ ท 1 ไปท แล วกด App Icon ท ม ม ขวาบน แล วเล อก Drive เล อกบ ญช ท ต องการ ใช ก บ Google Drive กด Continue 17 การเร มใช งาน Google Drive ว ธ ท 2 เข าไปย ง URL และเล อกบ ญช ท ต องการใช ก บ Google Drive กด Continue 18 การเปล ยนภาษาท ใช แสดงผล 1. ไปท Setting Icon ท ม มขวาบน แล วเล อก Settings 2. เล อกภาษาท ต องการแล ว บ นท ก (Save) 19 Step 1: การสร างแบบสอบถาม การสร างแบบสอบถามหร อเอกสารต างๆ ใน Google Docs เราสามารถสร างเอกสารได 2 ว ธ 1. สร างจากเอกสารเปล า 2. เล อกจาก Template ท ม อย แล วโดยเข าไปท แล ว เล อก Template ท ต องการ ในปฏ บ ต การน จะทาการสร างแบบสอบถาม จากเอกสารเปล า 20 ต วอย างแบบสอบถาม Online 21 การสร างเอกสาร Google Form สร างเอกสาร Google Form ใน Google Drive โดยเล อก สร าง (Create) - แบบฟอร ม (Form) จะปรากฏหน าต างให กรอกช อเอกสาร หร อ ช อแบบสอบถามท เราต องการสร าง 22 การสร างเอกสาร Google Form [2] เราสามารถเล อก Theme ท ต องการให ก บ เอกสาร 23 23 การสร างเอกสาร Google Form [3] เราสามารถใส คาอธ บาย Form (Form Description) เพ อบอกจ ดประสงค และรายละเอ ยดอ นๆ จากน นให กด Add Item เพ อเพ ม Object ท จะใช ถามคาถามและ น าเข าข อม ล 24 การสร างคาถามในแบบสอบถาม ในแต ละคาถามจะม ส วนประกอบด งน Question Title (ช อ คาถาม) Help Text (ข อความ ช วยเหล อ) Question Type (ชน ด ของ Object ท จะน าเข า ข อม ล) 25 Form Input ในการสร างคาถามด วย Google Form เราสามารถเล อก ชน ดของ Object เพ อน าเข าข อม ลได ด งน Text (ข อความ) ให User กรอกข อม ลส นๆ Paragraph text (ข อความย อหน า) ให user กรอกข อม ลท ยาวข น Multiple choice (หลายต วเล อก) ให User เล อกได เพ ยงหน งต วเล อกเท าน น 26 Form Input [2] Checkboxes (ช องทาเคร องหมาย) ให User เล อกรายการ ได ไม จาก ดจานวน ( 0) Choose from a list (เล อกจากรายการ) ให User เล อกได เพ ยงหน งต วเล อกเท าน นจาก Pull-down Menu Scale (สเกล) ให User เล อกระด บของคาตอบท ต องการใน ล กษณะเป นลาด บข น (Scale) เช น จาก 1 ถ ง 5) Grid (เส นตาราง) ให User เล อกคาตอบในล กษณะค อ นด บ Date (ว นท ) ให User เล อกว นท จากปฏ ท น Time (เวลา) ให User เล อกเวลา หร อกาหนดระยะเวลา 27 การสร างคาถามในแบบสอบถาม [2] เม อต งคาถามและเล อก Question Type พร อมใส ต วเล อกแล ว ให คล ก Done หากคาถามน นเป นคาถามท User จาเป นต องตอบ ให Check ท Required Questionด วย 28 การสร างคาถามในแบบสอบถาม [3] เราสามารถแก ไข ค ดลอก หร อลบ คาถามท สร างเสร จแล วได 29 Form Layout เราสามารถเพ ม object อ นๆ เช นไฟล ร ปหร อไฟล ว ด โอ หร อหากต องการแบ ง Form เป น Section ย อยๆ ก สามารถทาได โดยการแทรก Section header หร อแทรก Page break เพ อข น หน าใหม 30 การด แบบสอบถามออนไลน เราสามารถด แบบสอบถาม Online ได โดย การกดป ม View Live Form (ด ฟอร ม ออนไลน ) ซ งจะแสดงแบบสอบถามในร ปแบบท พร อมจะให ม การกรอกข อม ล 31 การด แบบสอบถามออนไลน [2] 32 Step 2: การเผยแพร แบบสอบถาม เม อเพ มคาถามเสร จแล ว บร เวณด านล างของฟอร ม จะม checkbox ให เล อกว ากรณ user ส งฟอร มหล ง ตอบคาถามแล ว จะแสดงหน าต างพร อมต วเล อกใด เม อเล อกต วเล อกท ต องการแล วให กดป ม ส งฟอร ม 33 การเผยแพร แบบสอบถาม [2] จะปรากฏหน าต างพร อม Link ในการเผยแพร Form ด วย หร อ Social Media ต างๆ เช น Google+ Facebook Twitter กด เสร จส น 34 ปลายทางการตอบกล บ จากน นจะม หน าต างให กาหนด ปลายทางการตอบกล บ เพ อใช เก บ ข อม ลท User กรอกใน Form โดย สามารถเล อกเก บการตอบกล บได 2 แบบใหญ ๆ ค อ เก บการตอบกล บเฉพาะใน แบบฟอร ม เก บการตอบกล บใน Spreadsheet ในปฏ บ ต การน ให เล อก สเปรดช ตใหม 35 ปลายทางการตอบกล บ [2] การเก บการตอบกล บใน Spreadsheet เป นการสร างไฟล Spreadsheet ข นมาเพ อเก บข อม ล การตอบกล บโดยจะเก บค าได ส งส ดเพ ยง 400,000 เรคคอร ด เก บการตอบกล บเฉพาะในแบบฟอร ม (Keep responses only in Forms) สามาถเก บข อม ลได มากกว าใน Spreadsheet หาก ต องการใช ข อม ลต อง Download ออกมาเป น Text ไฟล ในร ปแบบ CSV (Comma Separated Value) 36 การเป ด-ป ดการร บข อม ล หากต องการหย ดการร บข อม ล (งดกรอก แบบฟอร มเพ ม) ก สามารถทาได โดยการกดป ม Accepting responses (ยอมร บการตอบกล บ) จะทาให การแสดงผลบนป มเปล ยนเป น Not accepting responses (ไม ยอมร บการตอบ กล บ) 37 Step 3: การด ผลล พธ เราสามารถด จานวนผ ตอบ (Responses) ได จาก เมน Response 38 การด ผลล พธ [2] เราสามารถด ผลล พธ ท ได จากการตอบแบบสอบถาม ในร ปของตาราง หร อ ด ผลสร ป (Summary of Response) 39 การด ผลล พธ แบบสร ป ผลการตอบแบบสอบถามจะอย ในร ปของแผนภ ม (Chart) พร อมบอกร อยละ (%) ของแต ละคาตอบ 40 การด ผลล พธ จาก Spreadsheet นอกเหน อจากการเร ยกด ผ านเมน Response เรา สามารถด ผลการตอบกล บ (Response) ได จากป ม ด การตอบกล บ หร อ View responses ท บร เวณ บนของหน าฟอร ม โดย Spreadsheet ท ถ กสร างข นจะม ช อเด ยวก บช อ ฟอร มโดยม คาว า (Responses) ต อท าย 41 การด ผลล พธ จาก Spreadsheet คาถามแต ละข อในแบบฟอร มจะถ กเก บไว ใน แต ละ Column ของ Spreadsheet ในแต ละแถว จะม เวลาท กรอกแบบ ฟอร ม (Timestamp) กาก บไว 42 การ Download ผลล พธ จาก Spreadsheet เราสามารถ Download ผลล พธ เป นไฟล ใน Format ต างๆ ก นเพ อใช ในการว เคราะห ข อม ล เล อก File - Download as - เล อกชน ดของไฟล ท ต องการ 43 Summary Google Form ค ออะไร ข นตอนในการทาแบบสอบถามออนไลน การสร างบ ญช Google การสร างแบบสอบถาม การกาหนดปลายทางการตอบกล บ การด แบบฟอร มออนไลน การเผยแพร แบบสอบถาม การเป ด/ป ดการร บข อม ล การด ผลล พธ 44
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks