ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ - PDF

Description
ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 1101 МЕДИЦИНА Видання офіційне МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 44 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 1101 МЕДИЦИНА Видання офіційне МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Київ Передмова І РОЗРОБЛЕНО Робочою групою Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров я України ВНЕСЕНО Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства охорони здоров я України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2003 р ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ Керівник групи, Широбоков Володимир Павлович, д.м.н., професор, член-кор. НАН і АМН України, проректор з навчальної роботи Заступник керівника групи, Вітенко Іван Семенович., к.п.н., професор, директор Амосова Катерина Миколаївна, д.м.н., професор, член-кор. АМН України, Берьозов Віктор Матвійович, д.м.н., професор, Булах Ірина Євгенівна, д.п.н., професор, Ванханен Вільям Давидович, д.м.н., професор, Венцковський Борис Михайлович, д.м.н., професор, Возіанова Жанна Іванівна, д.м.н., член-кор. АМН України, Волосовець Олександр Петрович, д.м.н., професор, Воронцов Михайло Петрович, д.м.н., професор, Гаріна Майя Грирорівна, к.м.н., професор, Глушко Любомир Володимирович, д.м.н., професор, проректор Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, Донецький державний медичний університет Донецький державний медичний університет Харківський державний медичний університет Донецький державний медичний університет Івано-Франківська державна медична академія II Гоц Юрий Денисович, д.м.н., проф., Гульчій Леся Петрівна, к.м.н., доцент, проректор Казаков Валерій Миколайович, д.м.н., академік АМН України, Каменецький Михайло Соломонович, д.м.н., професор, професор Карабан Олег Михайлович, д.м.н., професор, Ковальчук Леонид.Якимович, д.м.н., професор, ректор Кондратенко Петро Генадійович, д.м.н., професор, Короткий Валерій Миколайович, д.м.н., професор, Костюк Інна Федорівна, д.м.н., професор, Крамарєв Сергій Олександрович, д.м.н., професор, Кривченя Данило Юліанович, д.м.н., професор, Майданник Віталій Григорович, д.м.н., професор, Назар Павло Степанович, д.м.н., професор, Оборнєв Леонид Єгорович, к.м.н., доцент, зав. метод.кабінету Остапюк Любов Іванівна, к.м.н., доцент, начальник навчального відділу Парпалей Іван Олександрович, д.м.н., професор, проректор Первак Марина Борисівна, д.м.н., професор, нач.науково-дослідної лабораторії Перцева Тетяна Олексіївна, д.м.н., професор, проректор Прохоров Євген Вікторович, д.м.н., професор, Солдак Ігор Іванович., д.м.н., професор, Степаненко Генадій Петрович, д.м.н., професор, Талалаєнко Олександр Миколайович, д.м.н., професор, проректор Тяжка Олександра Василівна, д.м.н., професор, Фомін Петро Димитрович, д.м.н., професор, Хомченкова Наталія Іванівна, к.м.н., доцент Яворівський Олександр Петрович, д.м.н., професор, Донецький державний медичний університет Донецький державний медичний університет Харківський державний медичний університет Тернопільська державна медична академія Донецький державний медичний університет Харківський державний медичний університет Київський медичний інститут УАНМ Донецький державний медичний університет Донецький державний медичний університет Дніпропетровська державна медична академія Донецький державний медичний університет Донецький державний медичний університет Донецький державний медичний університет III Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров я України та Міністерства праці і соціальної політики України. Вступ Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та замовників випускників до змісту освіти і навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників фахівців. ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу з певною спеціальністю та освітньокваліфікаційним рівнем і державні вимоги до характеристик та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування. Стандарт використовується при: визначенні первинних посад та умов використання випускників вищих навчальних закладів; визначенні об єкта, цілей освітньої та професійної підготовки; розробці та корегуванні освітньо-професійної програми підготовки фахівців певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня; розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця; визначенні змісту навчання як бази для опановування новими спеціальностями, кваліфікаціями; визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; атестації випускників вищих навчальних закладів та сертифікації фахівців; укладанні договорів або контрактів щодо підготовки фахівців; професійній орієнтації здобувачів фаху; визначенні критеріїв професійного відбору; прогнозуванні потреби у фахівцях відповідної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня і плануванні їх підготовки; обґрунтуванні переліків спеціальностей та спеціалізацій вищої освіти; визначенні кваліфікації фахівців; розподіленні та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів. IV ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ Освітньо-кваліфікаційна характеристика СПЕЦІАЛІСТА за спеціальністю напряму підготовки ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА 1101 МЕДИЦИНА Чинний від 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю напряму підготовки освітнього рівня кваліфікації Лікувальна справа 1101 Медицина повна вища освіта Лікар з узагальненим об єктом діяльності людина з її психофізіологічними особливостями, здоров я людини, підтримка здоров я, профілактика захворювань, лікування людини, здоров я населення. Фахівець підготовлений до роботи за ДК : Секція N Розділ 85 Група 85.1 Клас Клас Охорона здоров я та соціальна допомога Охорона здоров я та соціальна допомога Діяльність з охорони здоров я Діяльність лікувальних закладів Медична практика Набуття ступеневої освіти медичного спрямування має свої особливості, які нормативно визначені пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. 65 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 677 від і 1482 від ) та Положенням про особливості ступеневої освіти медичного спрямування, яке затверджено наказом МОЗ України від р. 35. Фахівець після закінчення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою загальної лікарської підготовки за зазначеною базовою спеціальністю здатний виконувати професійну роботу: 1 лікар-інтерн (код КП 3229); лікар-стажист (код КП ). На післядипломному етапі (в інтернатурі, резидентурі) навчання здійснюється за освітньо-професійними програмами підготовки фахівця з первинною спеціалізацією (перелік затверджено наказом МОЗ України від р. 50 ), відповідно до набутої базової спеціальності. Після підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація - лікар з певної спеціальності і він здатний виконувати зазначену в ДК професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду: Код КП Професійна назва роботи Лікар Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини Лікар з променевої терапії Лікар з радіонуклідної діагностики Лікар загальної практики - сімейний лікар Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги Лікар-акушер-гінеколог Лікар-анестезіолог Лікар-вірусолог Лікар-генетик Лікар-дерматовенеролог Лікар-інфекціоніст Лікар-лаборант Лікар-лаборант генетик Лікар-невропатолог Лікар-нейрохірург Лікар-онколог Лікар-ортопед-травматолог Лікар-отоларинголог Лікар-офтальмолог Лікар-патологоанатом Лікар-профпатолог Лікар-психіатр Лікар-радіолог Лікар-судово-медичний експерт Лікар-терапевт Лікар-терапевт дільничний Лікар-терапевт підлітковий Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці Лікар-уролог Лікар-фізіотерапевт Лікар-фтизіатр Лікар-хірург Після відпрацювання встановленого законодавством для молодих спеціалістів терміну фахівці можуть пройти перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність крім стоматології і виконувати відповідну професійну роботу. 2 Цей стандарт встановлює: професійне призначення і умови використання випускників вищих навчальних закладів певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності; освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності; вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів; відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. Стандарт є обов язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством. Стандарт використовується для сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів. 2 Нормативні посилання В цьому стандарті є посилання на такі державні стандарти, постанови та накази: ДК Державний класифікатор видів економічної діяльності. ДК Державний класифікатор професій. Закон України Про вищу освіту від 17 січня 2002 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. 507 Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (із змінами і доповненнями). Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ( пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 677 ( п ) від , 1482 ( п ) від ). Наказ Міністерства охорони здоров я України від р. 35 Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування (зареєстровано в Міністерстві юстиції України р. за 370/4591). Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів Медицина і Фармація, що затверджено наказом Міністерства охорони здоров я Укр
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks