ใบคำ ขอเป ดบ ญช Fund Account Opening Form - PDF

Description
ใบคำ ขอเป ดบ ญช Fund Account Opening Form เลขท ผ ถ อหน วยลงท น / Unitholder No. บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ซ ไอเอ มบ -พร นซ เพ ล จำ ก ด 44 อาคาร ธนาคารซ ไอเอ มบ ไทย ช น 16 ถนนหล งสวน แขวงล มพ น เขตปท

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 15 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบคำ ขอเป ดบ ญช Fund Account Opening Form เลขท ผ ถ อหน วยลงท น / Unitholder No. บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ซ ไอเอ มบ -พร นซ เพ ล จำ ก ด 44 อาคาร ธนาคารซ ไอเอ มบ ไทย ช น 16 ถนนหล งสวน แขวงล มพ น เขตปท มว น กร งเทพฯ โทร โทรสาร CIMB-Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok Telephone Facimile เลขทะเบ ยนผ เส ยภาษ ต วแทน/สาขา... ว นท /Date... ข าพเจ าม ความประสงค ขอเป ดบ ญช ผ ถ อหน วยลงท น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ซ ไอเอ มบ -พร นซ เพ ล จำาก ด I/We wish to open an account with CIMB-Principal Asset Management Company Limited บ คคลธรรมดา / Individual นาย/Mr. นาง/Mrs. นางสาว/Miss อ นๆ (โปรดระบ )/Other (Please Specify)... ระบ เป น พ.ศ. ช อ-สก ล ผ ถ อหน วยลงท น (ภาษาไทย)... ส ญชาต... ว น เด อน ป เก ด Unitholder name (IN THAI) Nationality Date of (DD/MM/YY) ช อ-สก ล ผ ถ อหน วยลงท น (ภาษาอ งกฤษ-ต วพ มพ ใหญ ) Unitholder name (IN ENGLISH) กรณ บ ญช ร วม ระบ ช อผ ถ อหน วยไม เก น 2 คน โดยใช ช อคนแรกเป นผ ต ดต อและเป นผ ใช ส ทธ ในฐานะผ ถ อหน วยลงท น/ In case of more than 2 joint holders account, the first person shall be deemed as the contact person and entitled to all unitholder s rights. ช อ-สก ล ผ ขอเป ดบ ญช ร วม - คนท หน ง (ภาษาไทย)... Unitholder joint account name - No. 1 (IN THAI) ช อ-สก ล ผ ขอเป ดบ ญช ร วม - คนท สอง (ภาษาไทย)... Unitholder joint account name - No. 2 (IN THAI) เอกสารขอเป ดบ ญช บ ตรประชาชน บ ตรข าราชการ หน งส อเด นทาง อ นๆ (โปรดระบ )... Document Type National ID. card Government Employee Card Passport Other (Please specify) เลขท บ ตร... ออกโดย... ว นท ออก... ว นท หมดอาย... Document No. Issued by Issued Date Expiry Date สถานภาพสมรส/ Marital Status โสด/Single สมรส/Married หย า/Divorced หม าย/Widow ค สมรส ช อ-สก ล (ไทย)... เลขท บ ตรประชาชน... Spouse Name - Surname (In Thai) ID number ช อบ ตรท ย งไม บรรล น ต ภาวะ 1)... เลขท บ ตรประชาชน... Names of the children who are minors ID number 2)... เลขท บ ตรประชาชน... ID number ล กษณะอาช พ การเง น/การธนาคาร การขาย/การตลาด อาจารย /คร ว ศวกร/สถาปน ก/ม ณฑนากร พน กงานร ฐว สาหก จ ข าราชการพลเร อน Occument Type Finance/Bank Sale/Marketing Professor/Teacher Engineer/Architech/Interior State Enterprise/Enployee Civil Servant แพทย /พยาบาล โฆษณา น กศ กษา แม บ าน อ นๆ (โปรดระบ )... Doctor/Nurse Advertising Student Housewife Other (Please Specify) น ต บ คคล / Corporation บร ษ ทจำาก ด/บร ษ ทมหาชน จำาก ด ห างห นส วนจำาก ด อ นๆ (โปรดระบ )... Company Ltd./Public Company Ltd. Partnership Other (Please Specify) ช อน ต บ คคล... ประเภทธ รก จ... ส ญชาต... Name Type of Business Nationality ช อผ ม อำานาจลงนาม... Authorized Person เอกสารขอเป ดบ ญช หน งส อร บรองกระทรวงพาณ ชย อ นๆ (โปรดระบ )... Document Type Commercial Registration Certificate Other (Please Specify) ทะเบ ยนเลขท... ออกโดย... ว นท จดทะเบ ยน... ว นหมดอาย... Certificate ID Issued by Issued Date Expiry Date บ คคลท ต ดต อได... เลขประจำาต วผ เส ยภาษ... Contact Person Tax ID Number สถานท ต ดต อ / Contact Address ท อย ตามทะเบ ยนบ าน... Registered Address... จ งหว ด... รห สไปรษณ ย Province Postal Code โทรศ พท (ท บ าน)... โทรศ พท (ท ทำางาน)... โทรศ พท (ม อถ อ)... โทรสาร Tel. (Home) Tel. (Office) Tel. (Mobile) Fax. สถานท ส งเอกสาร / Mailing Address ท อย ตามทะเบ ยนบ าน ท อ นๆ โปรดระบ... Registered Address Other (Please Specify)... จ งหว ด... รห สไปรษณ ย Province Postal Code โทรศ พท (ท บ าน)... โทรศ พท (ท ทำางาน)... โทรศ พท (ม อถ อ)... โทรสาร Tel. (Home) Tel. (Office) Tel. (Mobile) Fax. การร บเง นค าขายค นหน วยลงท นและเง นป นผล (ถ าม ) / Payment for Redemption Proceeds and Dividend (if any) ข าพเจ า ย นยอมให ม การขายค นอ ตโนม ต (Auto Redemption) ในกรณ ท กองท นม การระบ ให ม การขายค นโดยอ ตโนม ต ไว ในรายละเอ ยดโครงการ / I/We consent to the auto-redemption as stated in Fund Prospectus ข าพเจ า ขอร บเง นค าขายค นหน วยลงท น และ/หร อ เง นป นผล (ถ าม ) โดยว ธ / I/We consent to receive auto-redemption and/or dividend (if any) by เช คข ดคร อมเฉพาะในนามข าพเจ า/ Account Payee Cheque in my/our name นำาเง นเข าบ ญช ของข าพเจ า / Credit money to my/our bank account of ธนาคาร/Bank... สาขา/Branch... ประเภทบ ญช ออมทร พย กระแสรายว น เลขท บ ญช Account Type Saving Account Current Account Account NO. กรณ ถ าม การจ ายเง นป นผล ข าพเจ า ประสงค ไม ประสงค ท จะให ห กภาษ ณ ท จ าย (กรณ ไม ระบ จะถ อว าไม ประสงค ให ห กภาษ ณ ท จ าย) In case of Dividend payment I/We Wish Do not wish to have tax deduction เลขท ประจำาต วผ เส ยภาษ / Tax ID Number บร ษ ทจ ดการจะไม ห กภาษ ณ ท จ าย เง นค าขายหน วยลงท น และ/หร อ เง นป นผล สำาหร บผ ถ อหน วยลงท นท เป นน ต บ คคล/ redemption and/or Dividend made to corporate will not have tax deducted. อ นๆ / Other รายช อผ ม อำานาจลงนาม/ผ แทนโดยชอบธรรม... ในกรณ ท ผ ถ อหน วยลงท นเป นผ เยาว / In case the unitholder is minor Authorized Signature เง อนไขการลงนาม/ Authorized Signature Requirement... ข าพเจ าขอร บรองว าข อม ลท ข าพเจ าให ไว ถ กต อง ครบถ วน และเป นความจร งท กประการหากม การเปล ยนแปลงข อม ลใดข าพเจ าจะแจ งให บร ษ ทจ ดการทราบท นท ข าพเจ าขอย นย นว าข าพเจ าได ทราบและศ กษาข อม ลรวมถ งได อ านหน งส อช ชวนเสนอขาย หน วยลงท น/หน งส อช ชวนส วนสร ปข อม ลสำ าค ญ ท ผ ลงท นควรทราบและ/หร อ เอกสารประกอบการขายท เก ยวข องของกองท นเป นท เข าใจอย างด แล วนอกจากน เจ าหน าท ท ขายกองท นได อธ บายให ข าพเจ าได ทราบถ ง ล กษณะท สำ าค ญของกองท น นโยบายการลงท น ข อจำาก ดการลงท น และความเส ยงต างๆ ท เก ยวข องในการลงท นโดยละเอ ยดแล ว ก อนท ข าพเจ าจะต ดส นใจลงท นในกองท น I/We hereby confirm that the above information is accurate, complete and true. In case of change I/We will inform the Management Company immediately. I/We hereby confirm that I have been informed and reviewed the information as well as read the prospectus offering investment units, Summary of significant information which the Investors should be aware of and/or documents related to sale of the investment units. Additionally, the officers who sells the investment units of the Fund have briefed the details of the Fund, investment policy, restrictions on the investment and the risks associated with the investment before I make decision to invest in the investment units of the Fund. หากข าพเจ าลงท นในกองท นรวมเพ อการเล ยงช พ และ/หร อกองท นรวมห นระยะยาวท จ ดต ง และ/หร อจ ดการโดยบร ษ ทจ ดการ ข าพเจ าร บทราบว าบร ษ ทจ ดการ หร อนายทะเบ ยนจะปฏ เสธการลงทะเบ ยนโอนการจำานำา หร อการนำา ไปเป นประก นหน วยลงท นของกองท นด งกล าว ซ งเป นไปตามประกาศและข อกำาหนดของสำาน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. In case that I/We invest in the investment units of Retirement Mutual Fund and/or Long-Term Equity Fund set up and/or managed by the Management Company. I/We acknowledge that the Management Company or the Registrar shall deny the transfer, pledge or use of the investment units to guarantee against any liabilities, as perthe rules and regulations specified by the Office of the SEC. ลงช อ... ผ ขอเป ดบ ญช Signature Applicant ลงช อ... ผ ขอเป ดบ ญช ร วม Signature Joint Applicant (s) สำาหร บเจ าหน าท / For officer use only ช อผ ต ดต อผ ลงท น... เลขทะเบ ยนผ ต ดต อผ ลงท น... รห สต วแทน/สาขา ผ ต ดต อผ ลงท น ผ บ นท กข อม ล ผ ม อำานาจลงนาม กร ณาแนบสำ เนาพร อมลงลายม อช อร บรองเอกสารด งน / Please attach copies of document with signature as following บ คคลธรรมดา บ ตรประชาชน หร อข าราชการ สำาเนาทะเบ ยนบ าน น ต บ คคล หน งส อร บรองกระทรวงพาณ ชย บ ตรประจำาต วผ เส ยภาษ หน งส อเด นทาง (Passport) สำาเนาบ ตรประจำาต วผ เส ยภาษ บ ตรประชาชนผ ม อำานาจลงนาม หน งส อมอบอำานาจ รายช อผ ถ อห น ส ขาว-บร ษ ทจ ดการ ส เหล อง-นายทะเบ ยน ส เข ยว-ต วแทน ส ชมพ -ล กค า บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ซ ไอเอ มบ -พร นซ เพ ล จำก ด CIMB-Principal Asset Management Company Limited แบบแสดงข อม ลผ ลงท น สำหร บบ คคลธรรมดา / Know You Customer for Individuals (KYC) ข อม ลท วไป / General Information ช อ-นามสก ล/Name-Surname นาย,นาง,นางสาว,อ นๆ/Mr.,Mrs.,Miss,Others ประเภทบ ตรประจำต ว/ID Type บ ตรประชาชน/National ID Card หน งส อเด นทาง/Passport อ นๆ/Others หมายเลขบ ตร/ID Number ว นท ออก/Issued Date ว นหมดอาย /Expiry Date ว น เด อน ป เก ด/Date of Birth ส ญชาต /Nationality ประเทศ/Country สถานภาพสมรส/Marital Status โสด/Single สมรส/Married หย า/Divorced หม าย/Widow สถานท ต ดต อ/Address รห สไปรษณ ย /Zip Code โทรศ พท /Telephone (Home) โทรศ พท ม อถ อ/Mobile ท อย ตามทะเบ ยนบ าน/House of Registration รห สไปรษณ ย /Zip Code address อาช พ / Occupation พน กงานบร ษ ทเอกชน/Corporate Employee ข าราชการ/Government officer น กการเม อง/Politician พน กงานร ฐว สาหก จ/State Enterprise Employee เจ าของก จการ/Entrepreneur ว ชาช พอ สระ/Freelance ไม ได ประกอบอาช พ/Unemployment เกษ ยณอาย /Retirement อ นๆ ระบ /Other (Please specify) ช อบร ษ ท/Company s Name สถานท ทำงาน/Office Address รห สไปรษณ ย /Zip Code โทรศ พท /Telephone โทรสาร/Fax รายได คร วเร อนต อเด อน (บาท) / Household Income per month (Baht) 50,000 บาท หร อ น อยกว า/50,000 Baht and lower 50, ,000 บาท/50, ,000 Baht 100, ,000 บาท/100, ,000 Baht 300, ,000 บาท/300, ,000 Baht 500,001 1,000,000 บาท/500,001 1,000,000 Baht ต งแต 1,000,001 บาทข นไป/1,000,001 Baht and up ว ตถ ประสงค ในการเป ดบ ญช / The purpose of opening fund account เพ อตนเอง/For yourself เพ อผ อ น โปรดระบ ผ ร บผลประโยชน /For others (Please specify a beneficiary) ช อผ ร บผลประโยชน /Beneficiary s name ความส มพ นธ /Relationship เลขท บ ตรประชาชน/National ID Card Number ว น เด อน ป เก ด/Date of Birth ข อม ลเพ มเต มในสวนของสำน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น / Additional information Anti-Money Laundering Office ข าพเจ าเป นน กการเม อง หร อม ความส มพ นธ เก ยวข องก บน กการเม อง/I am a politician or associate with politician. ข าพเจ าม อาช พเก ยวข องก บธ รก จด งน ธ รก จซ อขายเพชรพลอย ว ตถ โบราณ ทองคำ ธ รก จแลกเปล ยนเง นตราต างประเทศ ธ รก จคาส โนหร อ การพน น นายหน าจ ดหางาน ผล ตอาว ธย ทโธปกรณ ธ รก จท องเท ยว และบร การ/I have a career related to the following business; Antique, Gold or Jewelry business, Foreign exchange business/trading, Casino or Gamble, Headhunter, Weapon or Explosive, Tourism and Service Businesss. ท านเคยถ กปร บหร อได ร บการลงโทษจากการทำผ ดกฎหมายป องก นการฟอกเง นหร อไม /Have you ever been Fined or charged under the Additional information Anti-Money Laundering Office (AMLO) Act? ข าพเจ าเคยม ประว ต การกระทำความผ ดตามกฎหมายฟอกเง น ด งน /I have a history of breaking Money laundering laws. If yes, please provide detail ข อม ลเพ มเต ม/Additional information (ต อ) ความส มพ นธ ก บประเทศสหร ฐอเมร กา / Please answer following question about Relationship with USA. กรณ ม กร ณาตอบคำถามข อ 1-7/IF Yes, Please answer question 1-7 1) ม ส ญชาต อเมร ก น/Is your Nationality American? ระบ สถานท เก ดในประเทศสหร ฐอเมร กา/Place of Birth in USA 2) ไม ใช /No ใช /Yes ม หน งส อเด นทางสหร ฐอเมร กา/Do you have American Passport? เลขท บ ตร/ID Number ว นท ออก/Issued Date ว นครบอาย /Expired Date 3) ไม ใช /No ใช /Yes ได ร บอน ญาตให พำน กอาศ ยเป นการถาวรในประเทศสหร ฐอเมร กา หร อ ม ว ซ าถาวร/Do you have permission to reside permanently in USA or Permanent visa? หมายเลขว ซ า/Visa ID Number ว นท ออก/Issued Date ว นครบอาย /Expired Date 4) ไม ใช /No ใช /Yes ม หมายเลขประจำต วผ เส ยภาษ ในประเทศสหร ฐอเมร กา/Do you have tax ID number in USA? หมายเลข/Tax ID number 5) ไม ใช /No ใช /Yes ม หมายเลขประก นส งคมในประเทศสหร ฐอเมร กา/Do you have social security number in USA.? หมายเลข/Social Security Number 6) ไม ใช /No ใช /Yes ม ถ นท อย อาศ ยถาวรในประเทศสหร ฐอเมร กา Do you have permanent residence in USA? ท อย /Address หมายเลขโทรศ พท /Phone number 7) ไม ใช /No ใช /Yes ม ผ ร บมอบอำนาจหร อต วแทนในประเทศสหร ฐอเมร กา/Do you have an attorney or agent in USA? ช อ/Agent name ท อย Address หมายเลขโทรศ พท / Phone Number หากท านตอบ ใช ในข อใดข อหน งของคำถามข อท 1 ถ ง 7 บร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการเป ดบ ญช หร อกระทำธ รกรรมใดๆก บท าน/If any of the answers is yes to questions 1 to 7, the company reserves the right to decline the Opening of the account/process any related transactions ข าพเจ าขอร บรองว าข อม ลข างต น
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks