Front Office / หล กส ตรการบร การส วนหน า - PDF

Description
Front Office / หล กส ตรการบร การส วนหน า เพ อสร างพ นฐานความร ความเข าใจในงานสายค ณว ฒ ว ชาช พ รวมท งท กษะในการปฏ บ ต งาน ระด บ มาตรฐานสากลของงานบร การส วนหน าของโรงแรม Demonstrate the knowledge of Front

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 18 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Front Office / หล กส ตรการบร การส วนหน า เพ อสร างพ นฐานความร ความเข าใจในงานสายค ณว ฒ ว ชาช พ รวมท งท กษะในการปฏ บ ต งาน ระด บ มาตรฐานสากลของงานบร การส วนหน าของโรงแรม Demonstrate the knowledge of Front Office business and sequence of service การน าเสนอความร ด าน การบร การส วนหน า - Demonstrate the knowledge of Hotel and Front office organization charts, job descriptions, Job roles, and also career path. เพ อให เก ดความร ความเข าใจในงานบร การส วนหน า ภาระหน าท ความร บผ ดชอบ และโอกาสความก าวหน าใน สายอาช พ - Develop ability to apply all Front office equipment, procedures, system including Front office operational computer system. การพ ฒนาความร และความสามารถในการใช อ ปกรณ ต างๆ ในการท างาน ระบบ รวมถ งระบบปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร - Students are expected to have completed knowledge and work as Front desk Service Agent as a basic level. ม ความสามารถในการปฏ บ ต งานต อนร บส วนหน าตามมาตรฐาน Course outline เน อหาหล กส ตร General Subject ความร ท วไป Introduction to Hotel and Tourism Industry ความร เก ยวก บอ ตสาหกรรมโรงแรมและท องเท ยว - History and Development of the hotel business ประว ต ศาสตร ด านธ รก จการโรงแรมและท องเท ยว - The type and style of the hotels. ชน ดและประเภทของโรงแรม - The type and style of the hotels. ชน ดและประเภทของโรงแรม - Industrial activities and the various agencies involved in the hotel business. ความส มพ นธ และธ รก จท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรมโรงแรม Safety at Work Place ความปลอดภ ยและส ขอนาม ย - Safety at Work ความปลอดภ ยในสถานท ท างาน - Safety Inspection การตรวจสอบด านความปลอดภ ย - First Aid Practice การปฐมพยาบาลเบ องต น Hotel Business Law กฎหมายเก ยวก บธ รก จด านการโรงแรม - Civil and Commercial Law กฎหมายแพ งและพาณ ชย เบ องต น - Civil and Commercial Law กฎหมายแพ งและพาณ ชย เบ องต น - Labor law กฎหมายแรงงาน - Social Security/children/environment ประก นส งคม/ผ เยาว /กฎหมายเก ยวก บส งแวดล อม Personality Development and Behavior การพ ฒนาบ คล กภาพ และพฤต กรรม - The nature of personality and personality theories ทฤษฎ บ คล กภาพ และ พฤต กรรม - Psychology จ ตว ทยาเบ องต น - Cross culture ว ฒนธรรมข ามชาต - Ethics 30 hrs. / ชม. จร ยธรรม - Personality Traits ล กษณะบ คล กภาพ - Grooming/Punctuality การพ ฒนาบ คล กภาพ Work in a Socially Diverse Environment การปร บต วเพ อเข าส ส งคมหลากหลายทางว ฒนธรรม - Cultures and people from different backgrounds. การปร บต วเพ อเข าส ส งคมท แตกต าง - Identifying issues, ideas, concepts, and concerns. Cultural framework to understand differences in communications. กระบวนการส อสารท ม ประส ทธ ภาพ - Skills in Listening and Asking Questions. Two-way communication. Overcoming language barriers เทคน คการฟ งและการต งค าถาม - Building relationships, expectations among colleagues, resolving conflict. หล กการสร างมน ษย ส มพ นธ - Motivating people, creating a sense of inclusion and helping one another to get the job done. การสร างแรงจ งใจในการท างานร วมก น Basic Information Technology ความร เบ องต นด านเทคโนโลย สารสนเทศ - Basic Computer คอมพ วเตอร เบ องต น - Data of Hotel Business การบร หารจ ดการข อม ลในธ รก จโรงแรม - Computer in Hotel Business/ Front Office - Opera system ระบบคอมพ วเตอร การบร การส วนหน าด วยระบบปฏ บ ต การ โอเปรา - Computer in Daily Life การใช คอมพ วเตอร เพ อการท างาน Microsoft Word Microsoft Excel 30 hrs./ ชม. Microsoft PowerPoint - Mobile Device เทคโนโลย ระบบการส อสารเคล อนท - Basic Photography การถ ายภาพเบ องต น Basic Accounting บ ญช เบ องต น - Introduction to Accounting บ ญช เบ องต น - Type of Accounting ประเภทของระบบบ ญช - The Recording of Accounting ร ปแบบและว ธ การบ นท กบ ญช 15 hrs/ชม. Fundamental Chinese / ภาษาจ นเพ อการส อสารเบ องต น 30 hrs./ชม. - Pinyin Pronunciation/greeting ( 你 好 ) Pronunciation/ Making an inquiry ( 你 是 哪 国 人?Where do you come from?) 你 叫 什 么 名 字?What is your name?) ( 现 在 几 点?What time is it now?) ( 数 字 number) ( 在 那 里?Where are you now? ) ( 世 界 节 日 大 全 Day of China.) English for Hospitality ภาษาอ งกฤษส าหร บงานภาคบร การ Topical Course Outline/เน อหาการเร ยน - Basic Pronunciation การออกเส ยงท ถ กต อง - Self-Introduction การแนะน าตนเอง - Basic Grammar ไวยากรณ ภาษาอ งกฤษเบ องต น - Basic Reading Skills ท กษะในการอ านภาษาอ งกฤษเบ องต น - Basic Writing Technique ท กษะในการเข ยนภาษาอ งกฤษเบ องต น - Telephone in English การสนทนาภาษาอ งกฤษทางโทรศ พท - Writing an การโต ตอบอ เมล -Writing Basic Resume การเข ยน Resume - Basic Business English ภาษาอ งกฤษธ รก จเบ องต น - English for Basic Presentation การน าเสนอเป นภาษาอ งกฤษเบ องต น - DOs and DON'Ts in Thailand การอธ บายให ล กค าเข าใจถ งว ฒนธรรมไทย - English at Workplace การใช ภาษาอ งกฤษในสถานท ท างาน - English at the Airport 120 hrs./ชม. การใช ภาษาอ งกฤษท สนามบ น Front Office Hotel and Front Office Structure โครงสร าง งานโรงแรมและงานบร การส วนหน า Staff duties and responsibilities ภาระหน าท และความร บผ ดชอบ Relation with other departments การประสานงาน Qualities, manners, attitude and grooming ท ศนคต และบ คล กภาพ Knowledge of guestrooms ความร เก ยวก บห องพ ก Front Office tools อ ปกรณ ต างๆส าหร บแผนกบร การส วนหน า Safety and Security การด แลและร กษาความปลอดภ ย Communication tools เคร องม อในการส อสาร Front Office Computer system/application ระบบปฏ บ ต การส ารองห องพ ก Reservation Process/Types กระบวนการส ารองห องพ ก Arrival and departure preparation/handling VIPs กระบวนการเตร ยมการและว ธ ร บรองล กค าส าค ญ Reception and registration process กระบวนการต อนร บและลงทะเบ ยน Front office Reports การจ ดท ารายงาน 345 hrs./ ชม. Preparation before guest check out การเตร ยมพร อมส าหร บการเช คเอ าท Guest relations ล กค าส มพ นธ Telephone Operator ระบบปฏ บ ต การของโทรศ พท Uniformed Services ร ปแบบการบร การ Complaint Handling steps กระบวนการแก ไขป ญหาท ม ประส ทธ ภาพ On the job training ฝ กภาคปฏ บ ต 240 hrs./ ชม. Internship ฝ กงานท โรงแรมพ นธม ตร 420 hrs/ชม.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks