FREE. 3 User โปรแกรมระบบปฏ บ ต การสำหร บ องค กร, บร ษ ท และสำน กงาน ออนไลน ท รวมการใช งานท ครบถ วน ท กความต องการ. - PDF

Description
โปรแกรมระบบปฏ บ ต การสำหร บ องค กร, บร ษ ท และสำน กงาน ออนไลน ท รวมการใช งานท ครบถ วน ท กความต องการ หน วยงานราชการ องค กร 1. CRM เก บข อม ลหน วยงาน บร ษ ท เอกชน SME 1. CRM เก บข อม ลล กค า Register FREE

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 8 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรมระบบปฏ บ ต การสำหร บ องค กร, บร ษ ท และสำน กงาน ออนไลน ท รวมการใช งานท ครบถ วน ท กความต องการ หน วยงานราชการ องค กร 1. CRM เก บข อม ลหน วยงาน บร ษ ท เอกชน SME 1. CRM เก บข อม ลล กค า Register FREE FREE 3 User 2. ฐานข อม ลท องถ น สถานท 3. ทะเบ ยนทร พย ส น คร ภ ณฑ 4. ข อม ลการต ดต อเข า 5. ระบบส งงานออนไลน 6. งานธ รการ 7. คล งเก บเอกสาร 8. ระบบร บส งเอกสาร 9. ระบบจองห องประช ม 10. ระบบ Mail log 11. ระบบส ง SMS 12. ปฏ ท นองค กร 2. ระบบงานขาย Sale 3. ระบบจ ดซ อ 4. ระบบ Product 5. ฐานข อม ลสถานท 6. ทะเบ ยนทร พย ส น คร ภ ณฑ 7. ข อม ลการต ดต อเข า 8. ระบบส งงานออนไลน 9. งานธ รการ 10. คล งเก บเอกสาร 11. ระบบร บส งเอกสาร 12. ระบบจองห องประช ม 13. ระบบ Mail log 14. ระบบส ง SMS * สามารถปร บแต งส ทธ การใช งาน ได อ สระแต ละ User 15. ปฏ ท นองค กร ระบบปฏ บ ต การสำหร บสำน กงานออนไลน ระบบอ ออฟฟ ศ เป นระบบสำน กงานอ เล กทรอน กส ท รวบรวมความต องการใช งานในสำน กงาน บร ษ ท ท ครบถ วน สามารถ ใช งานผ านอ นเตอร เน ต โดยไม ต องต ดต งโปรแกรมใด บน Smart Phone ท กร น ไม จำก ดค าย เช น Apple iphone, ipad, Samsung, LG, HTC, Nokia ฯลฯ บนระบบ Android, ios, Windows Phone เพ ยงแค ม Browser ก สามารถทำงานได ท นท กำหนดส ทธ การใช งานป ดเป ดเมน การใช งานของแต ละ User ได อ สระ ม ส ทธ การทำงานท ช ดเจน Feature CRM เก บฐานข อม ลล กค า ข อม ลขององค กร หน วยงานราชการ เอกชน อย างเป นระบบ ค นหาได จากหลายเง อนไข เช อม โยงก บระบบส งเมล SMS พน กงาน เจ าหน าท สามารถค นหา ส อสารได สะดวกรวดเร วท นท จ ดการค นหาข อม ล ช อ ท อย บ คคล หมายเลขโทรศ พท ประว ต การขาย การซ อส นค า เช อมโยงก บแผนท Google Map ม ระบบน ดหมายในปฏ ท น เก บ ข อม ลอย างเป นระบบ เพ มประส ทธ ภาพของ พน กงาน เจ าหน าท ภายในองค กร หน วยงาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล คทรอน กส เข าคล งเอกสาร ปลอดภ ย ด วยระบบจำก ดส ทธ ในการเข าด ได ม ประว ต Log ในการ เข าด ค นหาเอกสารได โดยง าย จากท กท ท ม อ นเตอร เน ต ส งเมล ได ท นท เช อมต อก บระบบร บส งเอกสารท ย นย นสถานะผ ร บปลายทางได ระบบส งงานออนไลน ท ระบ ต วผ ร บผ ดชอบ เป นบ คคล แผนกได และแจ งเต อนงาน ต ดตามงาน รายงานผลได ถ กต อง รวดเร ว กำหนดประเภทของงานได อ สระ กำหนดช วงเวลาท ให ดำเน นการ ม ระบบป ดงานจากผ ส งงาน สร ปผลการดำเน น งานของ แผนก หร อแต ละบ คคล ระบบงานขาย ท สะดวกรวดเร ว สามารถทำงานออนไลน ม ฐานข อม ลส นค า จ ดการการขายได ท งแบบ ขายสด และขาย เช อ ออกใบเสนอราคา ส งส นค า วางบ ลแจ งหน ใบเสร จร บเง น ใบกำก บภาษ สามารถสร ปยอดขาย จากรายการส นค า จาก Sale ได วดเร วช ดเจน ด ประว ต การขาย, ยอดจำหน ายของ Sale ท งตามรายการใบเสนอราคา และตามรายการ ส นค า ระบบจ ดซ อท เก บข อม ลผ ขาย สามารถด รายการการซ อเป นระด บรายการส นค า นอกจากน ย งม ระบบท ตอบสนองการใช งาน อย างครบถ วน เช น ระบบจ ดเก บฐานข อม ลทร พย ส น ว สด คร ภ ณฑ, ฐาน ข อม ลสถานท, ระบบงานธ รการ ทะเบ ยนค มหน งส อร บส ง, ระบบร บส งเอกสาร ท ทราบสถานะของผ ร บ, ระบบบ นท ก ข อม ลการต ดต อเข า Call, ปฏ ท นองค กร, ระบบ Mail Log เก บประว ต การส งเมล, ระบบ ส ง SMS รองร บการทำงานใน องค กร บร ษ ท อย างครบถ วนพร อมใช งาน ท งแบบ INTRANET ภายในองค กร หร อแบบ CLOUD SERVICE SOLUTION 01 MENU 1. ระบบ CRM เก บข อม ลล กค า ข อม ลขององค กร หน วยงานราชการ เอกชน จ ดเก บร ป ไฟล แผนท Link Google Map ส งงาน น ดหมายลงปฎ ท น ส งเมล Note Activity ได ตามข อม ล CRM 2. ระบบงานขาย Sale ขายสด ขายเช อ* ใบเสนอราคา, Sale order, ใบส งส นค า ใบวางบ ลแจ งหน ใบเสร จร บเง น ใบกำก บภาษ 3. ระบบจ ดซ อ* ข อม ล Vendor ผ ขาย ใบส งซ อ ประว ต การซ อ 4. ระบบข อม ลส นค า* ข อม ลส นค า ราคา ภาพ จำนวน ใช ในการเสนอราคา 5. ระบบข อม ลสถานท ข อม ลสถานท ท ท องถ นตามหมวดหม ม รายช อต ดต อ แผนท Link Google Map 6. ระบบทะเบ ยนทร พย ส นว สด คร ภ ณฑ ทะเบ ยนข อม ลทร พย ส น ว สด คร ภ ณฑ สถานท เก บ ประว ต การแก ไข ระบบการเบ ก อน ม ต จ าย ค น ว สด และ คร ภ ณฑ 7. ระบบข อม ลการต ดต อเข า ข อม ลการโทรเข า แบ งเป นหมวดหม การเช อมโยงไประบบส งงาน Task online 8. ระบบส งงาน TASK ออนไลน จ ดประเภทงาน ม สถานะการดำเน นงาน ป ดงาน และ งานค าง ม ระบบรายงานผลการดำเน นงาน รายงานงานท งหมด ตามประเภท ตามแผนก ตามบ คคล 9. ระบบงานธ รการ ทะเบ ยนค มหน งส อร บ ส ง ภายนอกภายใน ออนไลน ม ระบบจองเลข และ Version Document 10. ระบบคล งเก บเอกสาร ระบบจ ดเก บเอกสาร ต งหมวดหม กำหนดส ทธ แต ละเอกสารได ม ประว ต การเร ยกด ส งอ เมล และ Edocument 11. ระบบร บส งเอกสาร ร บส งเอกสาร ภายในองค กร ม ระบบ ย นย นการเป ดอ าน ลงนามร บทราบ ออนไลน 12. ระบบจองห องประช ม รถยนต ปฏ ท นการจอง การใช งาน การอน ม ต การจอง 13. ระบบ Mail log ม ประว ต การส งเมล จากระบบท ก User ส ง อ เมล จากฐานข อม ล 14. ระบบส ง SMS ส ง SMS จากฐานข อม ล ท งหมด 15. ระบบปฏ ท นองค กร ปฏ ท นท กำหนดส ทธ ในการมองเห นเป นท งหมด แผนก หร อ ส วนต ว และ ม ระบบรายงานผล ค นหาข อม ลได สะดวก * สามารถกำหนดส ทธ การใช งาน ป ดเป ด เมน การใช งาน แต ละ User ได อ สระ 02 1. CRM ฐานข อม ลล กค า ข อม ลขององค กร หน วยงานราชการ เอกชน CRM ข อม ลหน วยงาน ข อม ลล กค า ช อ, ท อย, ว น-เด อน-ป เก ด แผนท Google Map ร ป ไฟล ประว ต การส งเมล ประว ต การโทรเข าต ดต อ ส งงาน บ นท กน ดหมาย Note Activity งาน Sale หร อ Support บร การหล งการขาย งานขาย เสนอราคา Sale Order ใบส งส นค า ใบวางบ ลแจ งหน ใบเสร จร บเง น ใบกำก บภาษ เป นระบบเก บข อม ลพ นฐาน ไม ว าเป นหน วยงาน ภาค ราชการหร อเอกชน บร ษ ท องค กร จำเป นต องม การจ ดเก บ ค นหา เร ยกใช ได ง าย และเช อมโยงก บการส อสารด วย อ เมล SMS หร อ ระบบงานอ นๆ ได * Eoffice7 CRM ได เช อมโยงข อม ล CRM ไปท ระบบจ ด เก บภาพ ไฟล บ นท กการต ดต อ call-center, ส งงาน TASK online, NOTE ก จกรรม รายงานผล การทำงาน, , SMS ทำให สามารถค นหาข อม ลท กส วนได ท นท Feature กำหนด กล มของหน วยงาน บร ษ ท ล กค าได อ สระ สามารถกำหนดให แสดงผลตามกล มท กำหนดได บ นท กรายละเอ ยดของหน วยงาน บร ษ ท ล กค า ช อท อย แผนท ไฟล งาน ภาพถ าย ฯลฯ ได ครบถ วน การค นหาท ม ประส ทธ ภาพ จากช อบ คคลท ต ดต อ ของหน วยงาน, เบอร ม อถ อ, เบอร โทร, อ เมล, remark (Advance Search) ท บ นท กไว ใส พ ก ด Google Map และ กดเร ยกด แผนท ได ท นท ม ช อง remark ท สามารถทำให ค นหาข อม ลจาก ท บ นท กไว อ สระ ได สะดวกข น ข อม ลผ ต ดต อได หลายคน ไม จำก ด ใน 1 หน วยงาน ระบบสามารถ ส งเมล, ส ง SMS, จากฐานข อม ล ท งหมด ท ม ได ท นท (อย ท ผ ให บร การเมล Server) ม ระบบ Mail Log ท ทำให ทราบ การส งเมล ของท ก User ผ ใช งาน เป นระบบ Mail Log ขององค กร 03 บ นท กรายละเอ ยด ของบ คคลผ ต ดต อ เช น ช อ ท อย โทรศ พท อ เมล ว นเด อนป เก ด ชอบไม ชอบ ได ครบ ถ วน และม หน าแสดง การค นหาจากบ คคลท เก ดใน เด อนต างๆ ได ม ระบบ NOTE ท สามารถบ นท ก การดำเน นการ ก จกรรมใดๆ การบร การหล งการขาย เก บตามรายช อ หน วยงาน CRM และเร ยงตามว นเวลาให ตรวจสอบ ได รองร บการทำงานหลาย User สามารถกำหนดให ฝ ายขาย หร อ ฝ ายบร การหล งการขาย บ นท กข อม ล รายงานผลการปฏ บ ต ตามห วข อท กำหนดได ม ระบบบ นท กข อม ล การต ดต อเข า Call-Center ท ม ระบบบ นท กข อม ลการต ดต อของล กค าในฐานข อม ล ทราบประว ต ย อนหล ง ว นเวลาการโทรเข ามา และ รายละเอ ยดความต องการของล กค าแต ละราย สามารถ ค นหาย อนหล งเฉพาะล กค ารายท ต องการได หร อสร ป เป นรายการบ นท กการต ดต อ ท งหมด ให ทราบว าว นน ม ล กค ารายใดต ดต อเข ามาเร องอะไรบ าง สามารถเร ยก ด ประว ต ว นเวลา รายละเอ ยด การโทรเข ามาร บบร การ ของล กค าได และสามารถส งงานไปย งระบบ Task กำหนดผ ร บผ ดชอบและ ต ดตามงาน น นๆได เช อมโยง ไป ระบบ Assign งาน Task กำหนดให ม ผ ดำเน นงาน ปฏ บ ต และ รายงานผล กำหนดส ทธ Permission ในการ มองเห น เร ยกด ข อม ลได อ สระ เช น ท งหมด เป นแผนก หร อ เฉพาะบ คคล โดยกำหนดได จากผ สร างข อม ล 04 05 2. ระบบงานขาย Sale ขายสด ขายเช อ* ระบบเอกสาร ออนไลน กรณ ขายสด สามารถออกใบเสร จร บเง น ได ท นท กรณ ขายเช อ สามารถทำ ใบเสนอราคา ใบส งส นค า ใบวางบ ลแจ งหน ใบเสร จร บเง น ใบกำก บภาษ ทำได ง าย ออกเอกสารจากฐานข อม ล ต อเน องอ ตโนม ต ไม ผ ดพลาด รองร บพน กงาน ขายหลายคน ข นตอนการออกเอกสารขายเช อ * ม ระบบต ดตามงานขาย จาก ใบส งส นค าท ย งไม ออกใบวางบ ล หร อใบเสร จร บเง น * และ ใบวางบ ลแจ งหน ใดท ย งไม ออกใบเสร จร บเง น ( ย งไม เก บเง น ) ส งส นค า เก บเง นสดหร อร บเช ค ใบเสนอราคา ล กค า ตกลง SALE Order ส งส นค า เครด ต วางบ ลแจ งหน ใบเสร จร บเง น ใบกำก บภาษ ฐานข อม ล Product Online ไม ตกลง เก บเป นฐาน ข อม ล สถ ต ฝ ายผล ตทราบ ออนไลน ทราบรายงาน การขาย รายงาน การส งส นค า ท ย งไม ออก ใบเสร จหร อย ง ไม วางบ ล รายงาน การวางบ ล ท ย งไม ออก ใบเสร จ Feature การออกเอกสาร ออกจากฐานข อม ล CRM ล กค า ไม ต องพ มพ ช อ ท อย ล กค าใหม ม ประว ต การออกเอกสารสายให ก บล กค าตามฐาน ข อม ล เร ยกด ประว ต ได ท นท ค นหาเอกสารได จาก เลขท เอกสาร หร อ รายช อ ของล กค า ม รายงานสร ปเอกสารท กประเภทท ออกแต ละว น ออนไลน การออกเอกสารเสนอราคา สามารถเล อก ส นค า ตามฐานข อม ลได สะดวก รวดเร ว ถ กต อง แสดงรายงานการขาย ตามรายช อ พน กงานขาย หร อ เร ยกด ตามรายการส นค าท จำหน ายได ม หมายเลข Reference ว าเอกสารท ออกมาจาก เอกสารใด เช อมโยงก น ว า ทำเอกสารจาก เอกสาร เลขท เท าใด ต วอย างการออกใบเสนอราคา 06 ม ระบบการอน ม ต Approve เอกสาร online เพ อตรวจ สอบโดยผ ม ส ทธ อน ม ต เอกสาร ก อนพน กงานจะนำ เอกสารไปใช หร อส งให ล กค า ม ระบบ revise เอกสารจากเอกสารเด ม เช นต องการ แก ไข เอกสารขายท เสนอให ล กค า ในบางจ ด เพ ยง กด revise ก สามารถแก ไขรายละเอ ยดท ต องการได ท นท และออกเอกสารขายใหม ได รวดเร ว เลขท เอกสาร ย ดหย น สามารถ กำหนดเลขท และ ว นท ของเอกสาร ย อนหล งหร อ เลขท เฉพาะได ระบบการออกเอกส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks