Fi[rN 12 {001} mis pw gw ÄyikrN /l[kn j*n - PDF

Description
1 {001} mis pw gw ÄyikrN /l[kn j*n j&lie ai[gat s¼t[àbr 1. v]onvjn 2. gi[(v dni g&n gis& 3. C¼pi 4. pn kºyi nln) vit ji[y 5. sry mi[t& sh& ki[ Yk) 6. r gmi[rl) 7. vpidr si j 8.

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 61 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 {001} mis pw gw ÄyikrN /l[kn j*n j&lie ai[gat s¼t[àbr 1. v]onvjn 2. gi[(v dni g&n gis& 3. C¼pi 4. pn kºyi nln) vit ji[y 5. sry mi[t& sh& ki[ Yk) 6. r gmi[rl) 7. vpi n) a[k s& dr si j 8. r[vi tt[ m¹yihn -s ¹yi 9. ks& b)ni[ r g 10. aivi[! 11. GD)k s g u(m g)t 12. d&(nyi amir) 13. ai k[ k k&ni s*rj aiyàyi ai[kti[br 14. gi[rmin[ pi c[ ai gl)a[ p*jyi nv[àbr 15. k*c) aipi[, biej! 16. d&d sini[ a[tli[ aibir (Ds[Àbr jiºy&air) f[b\&air)/ mic 17. hji[ hiy krtil 18. (c#i (vli[pn 19. ais ki 20. d&hi - m&ktk hiek& 21. t& Yik) pik) jyir[ aiv[ C[ 1. advini[ v[s 2. Brtgi[#ini ljjic)r 3. D)mliET 4. minct&r an[ Fm lÈm) 5. pin)n) d)vil 6. (v(npit 7. mitin& Amirk 8. mi[ri[ asbib 1. S¾dB[d aifi(rt Kil) j³yiai[, sminiy) S¾di[ (vri[fiy) vikyi[, ji[dn) S&(ÜkrN, tlpdi S¾di[ni (Sot $pi[ 2. l[kn : piqy aifi(rt (nb fi[, s x[p)krn, (vrim(cºhi[ni[ p(rcy 3.S¾d sm*h, pdk\m an[ pd s vid, sidi s k&l vikyi[, ah[vil l[knn) smj 9. E Ti[ni sit r g 4. BiPi S&(Ü cliv[li ÄyikrNn& 10. Sh[rn) S[r) 11. mi$ bilpnn& vn 12. (k\k[tni kimn 13. B[DiGiT : mib l ri[ks an[ F *aiFir 14. zikl j[vi and)q 15. Bvin Bgt 16. mi[hn n[ mhid[v 17. zv[rbipi 18. li[ksih) an[ Fm s(hon&ti 19. b[ mi 5. arj, ah l[kn, (npiti[, kzd ti[ni[ p(rcy 6.kiÄyiY g\hn, ay (vatir l[kn, (nb f l[kn 7. kt (r km (n-vat&lx), airmlx) l[kn smj kiäy an[ kyn r)(tvikyrcni, tlpd) bi[l)ai[ni[ p(rcy, ayi l kir p(rcy, 2 {013} 01. Karma (Poem) 02. Playing the Game Sup. Reading- 1. How to kill by Kindness 03. A Secret for two 04. confession of a born Spectator (poem) 05. Uncle ken on the Job Sup. Reading- 2. I keep my Tryst with Everest 06. Honesty comes from the Heart 07. Hate (poem) 08. I was not Alone in my cell Sup. Reading- 3. Packing 09. The Baby is Finally Ours 10. Woodman spare that tree (poem) 11. The Night of the Leopard 12. My Childhood Sup. Reading- 4 City of the Tobors 13. Pity the Nation (poem) 14. Dear Mr. Franks 15. The Own Critic (poem) 16. Interview Techniques 17. The Trunk of Ganesha 18. Noise (poem) 19. The world of Newspapers Sup. Reading- 5. Home sickness (poem) 6. Beautiful (Poem) 7. Fun time REVISION -Revision of tense -Degree - Adv. Clause of manner -Noun clause - Double Comparison -as IF construction Indirect Narration Special use of word Wish -Request advice, order, warm, propose (use) -Passive construction -If I Could ( unlikely condition) Perfect model Auxiliaries REVISION REVISION ni[ f : p\ry[k piq pr aifi(rt Activity / Grammar (vpy (Sxk[ S)Kvv& 3 jiºy&air) f[b\&air) {009} pw gw ÄyikrN l[kn 1 ph[(lyi 2 kh ge dis kb)r 1 usn[ khi Yi - pyi y S¾d - (vli[m S¾d 3 B(kt s&fi 4 gigr m[ sigr 5 k& D(lyi 2 minv ki Bi³y 3 (sn[mi ai]r j)vn 4 mjb&r) - j)vn m[ (sn[mi - an&vid - s (f (vµc[d 6 U(m li ki an&rig 7 g)t 8 kyi p*jn kyi ac n r[ 9 Birt ki yh r[sm) ngr 10 (v¼lv - gin 11 d[ mnki uphir 5 Ek gr)mi adzæy hi[ ge 6 Bi[r ki tiri 7 nik*n kyi[ bqt[ h] 8 mzgnyn) ki mni[m yn 9 (vxin ai]r airmki[j 10 Ek p\æn : cir u_ir 11 s*y ki t (#ipiq) {nrili} Ek Äy(ktRv 12 sb pr ¼yir l&titi cl 12 siy siy cl rh) (krn 13 Avi(Bmin) cin±y 13 ud cl hi(rl 14 (nmi ãy 14 An[h SpY 15 s*yi[ pisni 15 khi ti[ ty Yi 16 ti[t[ k) (Sxi 16 nh) ri[k*g) 17 c ws[kr aijid 17 p[d : pi c k(vtie 18 kæm)r - ds n mic - khivt[ - m[ri (p\y n[ti - sir l[kn - m&hivr[ - Birtk) vt min smayie[ - p#i l[kn - S&Ü r&m - a¾d&l klim Ek v]xi(nk - m[ri (p\y k(v - S¾d sm*h - khin) l[kn - pyi y - mir Dili mh gie n[ - an&vid - khivt[ - (vr&fiy) - Ek b&q[ k) airmkyi - jn s cirk[ sifn 4 {129} mis pw gw s akzt si(hryni[ e(this J&n 1 v[di[p(npd`s&fi 1 cri(t crti[ Bg : Mis -j)vn - smy J&lie agat (stàbr 2 d]v) s pd (vmi[xiy {m&kpiq} 3 yi[dn*cin : s ni[ Mihin`. 4 (nvi notkm`. {m&kpiq} 5 s&bi(pt rrnivl) {m&kpiq} 2 h&t c dt c ty]v (toq(t. mis - kvn - p(rcy 3 (p\yin& p\sidnv\tm`. S*Wk -j)vn, smy -kvn mif -j)vn, smy -kvn aiy& v[dsia#i crk, s&~&t 4 F]y Fni (h sifv : bin -j)vn -smy -kvn akt*br 6 FºyiAy Biyi 5 as hti (vnæy(ºt d d) -j)vn -smy -kvn (htipd[s nvàbr 7 miãyvt : rivniyi[pd[s : (dsàbr 8 aif&(nk pwmif&y 9 aºyi[±ty : 10 mzd(p c cºdnm` Jnvr) frvr) mic Avr$p, mh_v 6 tini r)r) kyis(rtsigr vrih(m(hr, 7 pyi vrnm[v (h B*PNm` H[mc Wiciy 8 m(hp : ar(v d : Kgi[lSiA#i al kir C d ºyiy 1 urp\[xi Äyi²yi p\kir b firn 2 dzoti t 3 Ål[P 4 Äyij At&t) 5 (vri[f 1 (SK(rN) 2 Sid& l (v(k\(dtm` 3 vs t (tlki 4 v say 1 p³vºfºyiy 2 aan[hd)p ºyiy 3 uprvz(ot 4 eot^ ktk ºyiy d³fb)j ºyiy 6 li[hi(³n ºyiy v(hn F&m\ ºyiy knk(vf) ºyiy r j&sp ºyiy 10 S*p cm ºyiy 5 b&(ü 2. Av an[ Äy(ktRv 3. simi(jk asr an[ j*y p\(k\yiai[ 4. mni[vln an[ simi(jk bi[fn 5. pdkiri[n[ phi[ c) vlv& 6. min(sk (vkz(tai[ 7. upcir mit[ni a(bgmi[ 8. pyi vrn an[ vt n 9. s gqnlx) {s ayik)y} mni[(vxin 10. mni[(vxin an[ simi(jk smayiai[ 11. asrkirk mni[(vxinn) mit[ j$r) ki]sãyi[ 12. mni[(vxinmi ai kdisia#i 6 Birtn) ai(y k smayiai[ni a yismi ai kdik)y mi(ht)n& mhrv 2. ai(y k vz(ü an[ (vkis {cil&} 2. ai(y k vz(ü an[ (vkis {p*n } 3. Birt)y ay t #in) s rcni 4. ai tr milk& 5. (vkisn) Äy*hrcniai[ 6. ai(y k s&firiai[ 7. Birtmi vat) {jns ²yi} 8. Birtmi gr)b) 9. Birtmi b[ri[jgir) {cil&} 9. Birtmi b[ri[jgir) {p*n } 10. Birt)y ay t #imi nvi ud`bvti p\âi[ {aºy smayiai[} 11. Sh[r)krN 12. Birtmi kz(px[#i 13. Birtni uwi[gi[ 7 avi c)n Birtmi E(thisn) sifn simg\) m) sd)ni u_irif ni s_iip\i(¼t mit[ s gp 3. Birtmi (b\t)s s_iini[ udy an[ (vkis 4. Birtmi (b\t)s vh)vt)t #i ni[ s g\im 6. (b\t)s Sisnn) ai(y k asri[ 7. simi(jk an[ Fi(m k s&firnin) clvli[ 8. riot^)y ai di[lni[ p\ir (bk tbkki[ 9. riot^)y ai di[lnni[ (ot)y tbkki[ 10. Avrijy mit[ s gp 11. Avit #yp\i(¼t trf p\yin 12. riot^)y(nmi nn) p\(k\yi an[ p\g(t 13. smkil)n (vvni E(thisn) B*(mki 14. aif&(nk y&gni[ air b 15. p\ym (vvy&ü an[ r(syn k\i(ºt 16. b[ (vvy&üi[ vµc[ni v](vk p\vihi[ 17. (ot)y (vv y&ü {E.s } 18. s y&kt riot^i[ an[ y&üi[_ir (vv 19. a[(syi-ai(f\kimi Avit #y -ai di[ln an[ (bnji[dinvid) n)(t 20. smkil)n (vvmi rijn)(t, ay kirn an[ smij 21. (vxin, T[kni[li[J an[ si akz(tk p(rvt n 8 minvb*gi[l : t[n& Av$p an[ Äyip 2. minv vat) 3. minv)n) p\iy(mk p\vz(_iai[ 4. minv)n) (ot)yk p\vz(_iai[ 5. minv)n) tzt)yk an[ ct& yk p\vz(_i 6. p(rvhn 7. sm*h d*rs cir an[ Äyipir 8. minv- vsihti[ 9. Birtni li[ki[ 10. Birt - miinvvsihti[ 11. k&drt) s sifni[ an[ xmtilx) (vkis s sifni[ an[ xmtilx) (vkis p(rvhn an[ d*rs cir {cil&} 13. p(rvhn an[ d*rs cir {p*n } 14. Bi]gi[(lk p(rp\[èymi k[tl)k smayiai[ an[ p\âi[ 15. ai kdik)y mi(ht)n& pz YkrN an[ nksi[ 16. ai kdik)y mi(ht)n& ail[kn 17. x[#i - a yis an[ x[#)iy mi(ht) tk(nk) 9 Birtmi (v(vfti an[ a[kti 2. Birtmi vat) - milk& 3. simi(jk rcnit #i 4. Birtmi l³n an[ k&t& b 5. Fi(m k an[ si akz(tk s ayiai[ 6. Birt)y s akz(tai[ 7. an&s*(ct ji(t, an&s*(ct jnji(t an[ aºy pcit vg 8. Birtmi A#i)ai[ 9. Birt)y smijni a yis a g[ni a(bgmi[ 10. p(rvt nn) si akz(tk p\(k\yiai[ 11. rijy an[ simi(jk p(rvt n 12. Birtmi aiyi[jn an[ simi(jk p(rvt n 13. p ciyt) rij an[ simi(jk p(rvt n 14. jm)n - s&firniai[ an[ h(ryil) k\i(ºt 15. v](vk)krn an[ udir)krn 16. sm*hs cirni mi¹ymi[ an[ smij 17. simi(jk ai di[ln 18. simi(jk Fi[rNB g an[ bil aprif 10 (vfinni $pi[ an[ dl)ln& p\mi y 2. an&minni (nymi[ 3. (n$pi(fk s (vfin {cil&} 3. (n$pi(fk s (vfin {p*n } 4. kiy kirn s b f an[ p\iyi[(gk aºv[pnn) r)(tai[ 5. Birt)y tk sia#imi an&min {cil&} 5. Birt)y tk sia#imi an&min {p*n } 6. m*ãy m)mi si 7. sd`g&n an[ d]v) ais&r) s p(_i 8. sv[ fmi[ n) ti(rvk a[kti 9. Birt)y li[ksih) (bnsi p\di(ykti an[ sv fm smbiv 10. airmsixirkirn) v]xi(nk pü(t 11 154 1 Big)dir)ni (hsibi[ 2 Big)dir)ni vi(p k (hsibi[ {cil&} 2 Big)dir)ni vi(p k (hsibi[ {p*n } 3 Big)dir)n& p&ng qn 4 pigd) 5 nvi Big)dirni[ p\v[s 6 Big)dir)n) (nvz(_i k[ mzry& 7 Big)dir) p[q)n& (vsj n 1 S[rm*D)ni Äyvhiri[ 2 (Db[ºcrni (hsibi[ 3 nini k)y {(hsib)} p#iki[n& (væl[pn 4 (hsib) g&ni[_ir 5 d[s)nim& 6 d[s)nimi pü(tni vi(p k (hsibi[ 12 s*ck ai k 2. (nds n pü(tai[ 3. s&r[k shs b f {cil&} 3. s&r[k shs b f {p*n } 4. s&r[k (nyt s b f 5. s bivni 6. yid(µck cl an[ astt s bivni - (vtrni[ 7. p\mi y - (vtrn 8. sim(yk ~[N) 9. g&ni[_ir ~[N) 10. a tv[ sn an[ bh) v[sn 13 s ciln - ²yil h[t& an[ mhrv 2. s ciln an[ vh)vt 3. s cilnni (süi ti[ 13. kiyi n&sir kiy (vatir 4. aiyi[jn 5. ÄyvAYit #in) rcni 1 6. ÄyvAYit #in) rcni 2 7. km cir) ÄyvAYi 1 8. km cir) ÄyvAYi 2 9. v[tn an[ p\i[rsihn 10. di[rvn) 11. mi(ht)s cir 12. a k&s 14. g\ihk s&rxi 15. F Fik)y pyi vrn 16. F Fin) simi(jk jvibdir) an[ F Fik)y n)(tm_ii 14 337 j*n 1. a[jºs) p#iäyvhir 1. S[r bhir pidvi {cil&} j&lie 2. ai(y k drjji a g[ mi(ht) tyi a(bp\iy m givti p#ii[ 1. S[r bhir pidvi {p*n } ai[gat 3. b[ kn[ lgti[ p#i Äyvhir 2. S[rn) f[rbdl) an[ S[rn& kiydik)y hati tr s¼t[àbr 4. srkir) (vbigi[, jih[r upyi[g) s[vi tyi AYi(nk s ayiai[ siy[ni[ p#iäyvhir 3. (Db[ºcr ai[kti[br 5. ai tr (vbig)y an[ km cir) (vpyk p#iäyvhir nv[àbr s ypd D)s[Àbr 6. vt minp#ini t #i)n[ p#ii[ 5. k pn)n& s ciln 6. (D(vDºD an[ Äyij 7. k pn)n) sbiai[ jiºy&air) f[b\&air) mic 15 331 mis j*n j&lie ai[gat s¼t[àbr ai[kti[br nv[àbr D)s[Àbr jiºy&air) f[b\&air) mic (vpy 1 - kàpi[zrni[ upyi[g kr) HTML fi[m n) rcni 2 - k[ak[(d g ATiElS)T an[ jivi(ak\¼t 3 - kàpi[zrni[ upyi[g kr) srl v[bsietn) rcni 4 - E-ki[ms ni[ p(rcy 5 - a[m-ki[ms ni[ p(rcy 6 - ai[¾j[kt aifi(rt ²yili[ 7 - jivin) m*lb*t bibti[ 8 - jivimi klis an[ ai[¾j[kt 9 - a[r[ an[ (AT^ gni[ upyi[g 10 - jivimi apvid$p p(r(ay(tn& ÄyvAYipn 11 fiel - ÄyvAYipn 12 - l[t[ksn) mddy) dativ[jn& p\kisn 13 - aºy upyi[g) (n:s&ãk T*Ãs an[ s[viai[ 16
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks