การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช - PDF

Description
การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช Application of Microsoft Excel in Accounting พ ฒนพงศ Filthai Co., Ltd. ส ภาภรณ คงสว สด มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ ป จจ บ นม การน ำคอมพ วเตอร มาช วยในการจ ดท ำบ ญช มากย งข

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 15 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช Application of Microsoft Excel in Accounting พ ฒนพงศ Filthai Co., Ltd. ส ภาภรณ คงสว สด มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ ป จจ บ นม การน ำคอมพ วเตอร มาช วยในการจ ดท ำบ ญช มากย งข น ไม ว าจะเป นการใช โปรแกรมส ำเร จร ป หร อโปรแกรมสเปรดช ต ซ งต างม ว ตถ ประสงค เด ยวก นค อ ช วยให การจ ดท ำบ ญช ง ายข น การน ำโปรแกรมสเปรดช ตมาจ ดท ำบ ญช ได ร บความน ยมเพ มมากข น เน องจากก จการส วนใหญ จะใช โปรแกรม Microsoft Office ในส ำน กงานอย แล ว ด งน น การประย กต ใช โปรแกรมสเปรดช ตก บงานบ ญช จ งไม ท ำให ม ต นท นส งข น อ กท งย งสามารถใช งบการเง นท ได จากการใช โปรแกรมสเปรดช ตย นต อกรมสรรพากรได อ กด วย การท ำบ ญช ด วย โปรแกรมสเปรดช ตสามารถท ำได ครบท กข นตอน ต งแต การบ นท กรายการในสม ดรายว น ผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภท งบทดลอง และงบการเง น อ กท งย งสามารถน ำข อม ลท ได มาประย กต ใช ในการว เคราะห งบการเง นได อ กด วย Abstract Today, computer has involved in facilitating accounting works, either in the forun of accounting software packages or spreadsheet program. Using spreadsheet program in accounting become more popular due mainly to the use of Microsoft Office applications in most firms that does not lead to high costs. The financial statement generated from the spreadsheet program can also be submited to the Department of Revenue. Using spreadsheet program in accounting covers all steps from entries journal, general ledger, trial balance, and financial statements. The information from spreadsheet can be applied to the financial statement analysis as well. บทน ำ การท ำบ ญช ในย คเร มแรกเป นงานท ม ความย งยากซ บซ อนค อนข างมาก เน องจากแต เด มเป นการจ ดท ำด วยระบบม อ ซ งม กระบวนการท ำบ ญช ท ค อนข างซ ำซ อน โดยเร มต นจากการเก บรวบรวมเอกสารต างๆ เพ อใช ประกอบการลงบ ญช น ำเอกสารมาว เคราะห และบ นท กรายการในสม ดรายว น ผ านรายการจากสม ดรายว นไปย งบ ญช แยกประเภท เก บยอดจากบ ญช แยกประเภทเพ อจ ดท ำงบทดลอง และการออกรายงานทางการเง น ท งงบก ำไรขาดท น และงบด ล รวมถ งการว เคราะห งบการเง น ซ งในข นตอนด งกล าวท งหมดใช เวลาใน การจ ดท ำค อนข างนาน ท ำให การท ำงานทางด านบ ญช เป นงานท ย งยากและน าเบ อ แต ในป จจ บ นการท ำงานด านบ ญช ไม ได เป นเร องท ย ง ยากและน าเบ อเหม อนเด มอ กต อไป เน องจากในป จจ บ นม การน ำคอมพ วเตอร เข ามาช วยในการท ำงานมากข น ซ งม ความหลากหลายร ป แบบไม ว าจะเป นการใช โปรแกรมส ำเร จร ปในการท ำบ ญช ซ งม บร ษ ทท ผล ตโปรแกรมส ำเร จร ปหลายขนาดข นอย ก บความต องการใช งาน ของผ บร โภค นอกจากน น ย งม การน ำโปรแกรมสเปรดช ตมาช วยในการจ ดท ำบ ญช โดยผ ใช จะพ ฒนาโปรแกรมสเปรดช ตให เป นไปตาม ความต องการใช งานของตนเอง แต อย างไรก ตามพน กงานบ ญช ย งคงต องม ความร พ นฐานในงานด านบ ญช บ าง เพ อให การท ำงานเป นไป ได โดยสะดวกมากย งข น ด งน น บทความน จะกล าวถ งการจ ดท ำบ ญช ในย คป จจ บ นท หน วยงานจ ำนวนมากน ยมประย กต ใช โปรแกรมสเปรดช ตข นมาใช เอง ซ งจะสามารถตอบสนองความต องการของผ บร หารได อย างครบถ วน อ กท งย งช วยประหย ดค าใช จ ายในการจ ดซ อโปรแกรมส ำเร จร ปทางการ บ ญช ได อ กด วย โดยโปรแกรมสเปรดช ตท จะขอน ำมายกเป นต วอย างในบทความน ได แก โปรแกรม Microsoft Excel ซ งได ร บความน ยม ในการใช งานค อนข างมาก 116 Executive Journal ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมในกล มของ Microsoft Office และย งม โปรแกรมอ นๆ ท ค นเคยก น ได แก Microsoft Word ซ งเหมาะก บการจ ดท ำเอกสาร Microsoft PowerPoint ซ งเหมาะก บการน ำเสนองาน โดยโปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (Spreadsheet) ท ม ความ สามารถในการน ำข อม ลมาค ำนวณ ไม ว าจะเป นการค ำนวณตาม ส ตรคณ ตศาสตร พ นฐานหร อส ตรทางการเง นท ม ความซ บซ อนมาก ข น เน องจากโปรแกรม Microsoft Excel ม ฟ งก ช นต างๆ ให เล อก ใช มากมาย และเป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ตท ม ล กษณะเป น ตาราง 2 ม ต ค อ ม แถวแนวต งเร ยกว า คอล มน (Column) และ บรรท ดแนวนอน เร ยกว า แถว (Row) จ ดต ดระหว างคอล มน และ แถว เร ยกว า เซลล (Cell) โดยแต ละเซลล สามารถค ย ข อม ลได หลายชน ด ได แก ต วอ กษร ต วเลข ส ตร และข อม ลประเภทว นท และเวลา โดยจากโครงสร าง Worksheet ของ Microsoft Excel ท ประกอบด วยเซลล จ ำนวนมาก ท ำให สามารถน ำมาประย กต ใช ส ำหร บการออกเอกสารต างๆ ของระบบบ ญช ได อ กมากมาย เช น ใบขอซ อ ใบส งซ อ ใบเสร จร บเง น ทะเบ ยนค มทร พย ส น และเอก สารอ นๆ ความเป นมาของการประย กต ใช โปรแกรมสเปรดช ตในการจ ดท ำ บ ญช โปรแกรมสเปรดช ตเป นโปรแกรมท เหมาะก บการท ำงาน เก ยวก บตาราง การค ำนวณ อ กท งย งสามารถเช อมโยงข อม ล ระหว าง Cell หร อระหว าง Worksheet ได ซ งเหมาะก บการน ำมา ประย กต ใช ก บงานบ ญช เน องจากการท ำงานด านบ ญช จะต องม การ เช อมโยงข อม ลระหว างก นและก น เช น การเช อมโยงข อม ลระหว าง สม ดรายว นและบ ญช แยกประเภทเป นต น ด งน น น กบ ญช ท ม ความ ร ความสามารถเก ยวก บการใช งานโปรแกรมสเปรดช ตจ งประย กต ใช โปรแกรมสเปรดช ตก บงานบ ญช หลากหลายด าน ไม ว าจะ เป นการจ ดท ำงบประมาณ การว เคราะห งบการเง น หร อการจ ดท ำ บ ญช โดยท วไป ซ งประกอบด วยการบ นท กรายการในสม ดรายว น การจ ดท ำบ ญช แยกประเภท การจ ดท ำงบทดลอง และการจ ดท ำ งบการเง นและงบกระแสเง นสด นอกจากน น ตามประกาศอธ บด กรมสรรพากร เก ยวก บ ภาษ ม ลค าเพ ม (ฉบ บท 89) เร อง ก ำหนดแบบหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขเก ยวก บการจ ดท ำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก บใบก ำก บภาษ และเอกสารหล กฐานอ นท ใช ประกอบการลง รายงานภาษ ซ อ ตามมาตรา 87 และมาตร 87/3 วรรคสอง แห ง ประมวลร ษฎากร โดยข อก ำหนดข อ 10 ความตอนหน งว า การ ลงรายการในรายงานภาษ ขาย รายงานภาษ ซ อ... ให เข ยนด วยหม ก หร อใช ว ธ พ มพ หร อจ ดท ำด วยระบบคอมพ วเตอร... การพ มพ ด วย เคร องพ มพ ด ด การพ มพ ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร ส ำเร จร ป สเปรดช ต (Spreadsheet) เช น LOTUS หร อ EXCEL หร อโปรแกรม ส ำเร จร ปท ม ล กษณะท ำนองเด ยวก น ข อก ำหนดข างต นท ำให การ ท ำบ ญช ด วยโปรแกรมสเปรดช ตได ร บความน ยมมากข นและเป นท ยอมร บก นอย างแพร หลาย ธ รก จจ ำนวนมากห นมาใช โปรแกรม สเปรดช ตในการจ ดท ำบ ญช เพราะไม ต องส นเปล องงบประมาณ ในการจ ดหาโปรแกรมส ำเร จร ปท ม ราคาส งมาใช งาน นอกจากน น การใช โปรแกรมสเปรดช ตในการท ำบ ญช ย งสามารถตอบสนอง ความต องการของผ บร หารก จการได อย างถ กต องตรงความต องการ อ กด วย และข อด อ กประการหน งของการใช โปรแกรมสเปรดช ตใน การท ำบ ญช ค อ ก จการสามารถน ำผลล พธ ท ได จากโปรแกรมมา ใช ในการว เคราะห ต อได อ ก ข นตอนการท ำบ ญช ด วยโปรแกรม Microsoft Excel การใช โปรแกรมสเปรดช ตในการจ ดท ำบ ญช ม ข นตอนการ ท ำงานท คล ายคล งก บการจ ดท ำบ ญช ด วยระบบเด ม โดยจะม การ เก บข อม ลของรายการผ านบ ญช ท งหมดไว ในแฟ มข อม ลรายการ ผ านบ ญช ไม ม การแยกข อม ลออกเป นแฟ มย อย ๆ เหม อนก บการ ท ำบ ญช ด วยระบบเด มท แยกเป นสม ดรายว นแต ละเล ม อย างไร ก ตาม หากก จการต องการด ข อม ลโดยแยกตามสม ดรายว น ก สามารถเร ยกด ได จากแฟ มข อม ลรายการผ านบ ญช โดยใช ค ำส งของ การจ ดเร ยงข อม ลตามรห สของสม ดรายว นข นต นท ต องการได ข นตอนในการท ำงานเร มต นจากก จการต องก ำหนดว า ต องการแยกสม ดบ นท กรายการข นต นออกเป นก เล ม ซ งส วนใหญ จะแบ งเป น 5 เล ม ได แก สม ดรายว นขาย สม ดรายว นซ อ สม ด เง นสดร บ สม ดเง นสดจ าย และสม ดรายว นท วไป นอกจากน นต อง ม การก ำหนดผ งบ ญช ส ำหร บการบ นท กรายการก อน เพราะว าการ จ ดท ำบ ญช ด วยโปรแกรมสเปรดช ตจะเป นการท ำบ ญช ท ประย กต จากการท ำบ ญช ด วยระบบม อ ด งน น จะพยายามลดข นตอนของ การค ย ข อม ลด วยตนเองเพ อลดความผ ดพลาดท อาจจะเก ดข นได ซ งถ าหากม การก ำหนดผ งบ ญช ไว เบ องต นแล ว เม อต องการบ นท ก รายการค าก จะใช การด งข อม ลจากผ งบ ญช มาบ นท กแทนการค ย ข อม ลเอง เม อท ำการก ำหนดประเภทสม ดรายว น และผ งบ ญช แล ว ก สามารถบ นท กรายการค าได ท นท และสามารถเร ยกด รายงาน ต างๆ ได ไม ว าจะเป นการเร ยกด รายงานข อม ล ซ งสามารถเร ยกด ได หลายร ปแบบ เช น การเร ยงตามว นท เร ยงตามประเภทสม ด เร ยงตามเลขท บ ญช เป นต น และนอกจากรายงานข อม ลแล ว ย ง สามารถเร ยกด รายงานทางการเง นได ด วย เช น งบด ล งบก ำไร ขาดท น เป นต น Executive Journal 117 รายการผ านบ ญช สม ดรายว น ผ งบ ญช รายงาน งวดบ ญช รายงานข อม ล เร ยงตามเลขท บ ญช งบทดลอง งบด ล งบก ำไรขาดท น งบกระแสเง น เร ยงตามเอกสาร AR สม ดรายว นขาย AP สม ดรายว นซ อ RV สม ดเง นสดร บ PV สม ดเง นสดจ าย หมวด 1 ส นทร พย หมวด 2 หน ส น หมวด 3 ท น หมวด 4 รายได เร ยงตามประเภท ภาพท 1 โครงสร างระบบบ ญช ท จ ดท ำด วยคอมพ วเตอร ท มา: ประย กต จากเอกสารประกอบการสอน หล กส ตรการจ ดวางระบบบ ญช และการใช โปรแกรม Excel เพ องานบ ญช อ.พ ฒนพงศ ข นตอนการท ำบ ญช โดยใช โปรแกรมสเปรดช ตม ด งน - การก ำหนด Worksheet ผ งบ ญช และกระดาษท ำการ เป น Worksheet ส ำหร บการสร างผ งบ ญช และเป นกระดาษท ำการ ด วย โดยข อม ลใน Worksheet น ประกอบด วย 2 ส วนหล กๆ ค อ ส วนของผ งบ ญช ไว ใช ส ำหร บการน ำช อบ ญช ไปใช ในการบ นท กรายการ ค า และส วนของกระดาษท ำการ ซ งเป นการด งข อม ลสร ปจาก Worksheet อ นเพ อน ำมาจ ดท ำงบก ำไรขาดท นและงบด ลของก จการต อไป โดยใน Worksheet น ประกอบด วยข อม ลด งน ร ปท 2 Worksheet ผ งบ ญช และกระดาษ ท ำการ ท มา: ประย กต จากเอกสารประกอบการสอน หล กส ตรการจ ดวางระบบบ ญช และการใช โปรแกรม Excel เพ องานบ ญช อ.พ ฒนพงศ o รห สบ ญช ส ำหร บการก ำหนดรห สบ ญช ของแต ละช อบ ญช นอกจากน น ย งใช ส ำหร บการอ างอ งเซลล ส ำหร บการบ นท กรายการ ค าอ กด วย o หมวดบ ญช ส ำหร บการระบ หมวดบ ญช ซ งโดยปกต จะม 5 หมวด ได แก หมวด 1 ส นทร พย หมวด 2 หน ส น หมวด 3 ท น หมวด 4 รายได หมวด 5 ค าใช จ าย 118 Executive Journal อย างไรก ตาม หากก จการม การแบ งหมวดบ ญช เป น มากกว า 5 หมวด ก สามารถก ำหนดเพ มเต มได โดยการก ำห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks