ค ม อการใช งาน Excel Loader - PDF

Description
ค ม อการใช งาน Excel Loader 1/12 Table of Contents ค าช แจง...3 ข นตอนในการน าข อม ลเข าส ระบบงานบ ญช ฯ...3 การบ นท กข อม ลใน File Employee.xls...4 ส วนประกอบของ Employee.xls...4 การบ นท กข อม ล...4 ค

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 8 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน Excel Loader 1/12 Table of Contents ค าช แจง...3 ข นตอนในการน าข อม ลเข าส ระบบงานบ ญช ฯ...3 การบ นท กข อม ลใน File Employee.xls...4 ส วนประกอบของ Employee.xls...4 การบ นท กข อม ล...4 ค าอธ บายการกรอกข อม ลแต ละรายการ...5 การบ นท กข อม ลใน File Tax_Payer.xls...9 ส วนประกอบของ Tax_Payer.xls...9 การบ นท กข อม ล...9 ค าอธ บายการกรอกข อม ลแต ละรายการ /12 ค าช แจง Excel Loader ค อ ไฟล Template ท อย ในร ปแบบของ MS Excel ท ถ ก ออกแบบมาเพ อ ใช ในการน าข อม ลพ นฐาน บางส วนของระบบงานโปรแกรมคอมพ วเตอร ระบบงานบ ญช ขององค กรปกครองส วนท องถ น เข าส ฐานข อม ลของระบบงานบ ญช ฯ โดยตรง เพ อให เก ดความสะดวกสบายและรวดเร วย งข น Excel Loader จะถ กแบ งออกเป น 2 ไฟล ประกอบไปด วย 1 Employee.xls ใช ส าหร บน าเข าข อม ลเบ องต นของเจ าหน าท ภายในหน วยงาน รวมถ งฐานข อม ลเง นเด อน, บ าเหน จ และ บ านาญ ของเจ าหน าท เพ อใช ใน การต งต น ระบบงานบ ญช ฯ 2 Tax_Payer.xls ใช ส าหร บน าเข าข อม ลผ เส ยภาษ ของแต ละ หน วยงาน เพ อใช ในการต งต นระบบบ ญช ฯ ข นตอนในการน าข อม ลเข าส ระบบงานบ ญช ฯ เน องจากการน าเข าข อม ลของไฟล Employee.xls และ Tax_Payer.xls เป นการ น าข อม ลเข าส ฐานข อม ลระบบงานบ ญช โดยตรง จ งจ าเป นต องให ผ เช ยวชาญทางด าน ระบบงานฯ และการเข ยนโปรแกรม เป นผ น าข อม ลเข าให โดยตรง ด งข นตอนต อไปน 1) หน วยงานท ต องการน าข อม ลเบ องต นเจ าหน าท และข อม ลเบ องต นผ เส ยภาษ สามารถ Download Excel File ได ฟร ท หร อต ดต อ บร ษ ท โปร เฟสช นแนล ไอท เซอร ว ส เพ อขอร บแผ น CD ของ Excel File 2) เม อได ร บ File Excel แล ว ให ท าการบ นท กข อม ลลงใน Excel File ตามค าแนะน าใน Excel File หร อ ค ม อฉบ บน 3) เม อท าการบ นท กข อม ลครบถ วนแล ว ให ส ง File Excel ท ม ข อม ลและท าการ ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลแล วกล บมาท หร อส งแผ นไฟล มาท บร ษ ท โปรเฟสช นแนล ไอท เซอร ว ส เลขท 65/165 อาคารช านาญเพ ญชาต ช น 20 ถนนพระรามเก า แขวงห วยขวาง เขตห วยขวาง กทม เพ อให ด าเน นการน าข อม ลเข าส ฐานข อม ล 4) เม อได ร บค าย นย นจากบร ษ ทฯ หน วยงานสามารถเข าไปด ข อม ลของตนเองได ท และท าการใช ระบบงานได ตามปกต ********หากม ข อสงส ยหร อต องการค าอธ บายเพ มเต ม กร ณาต ดต อ ********* บร ษ ท โปรเฟสช น ไอท เซอร ว ส Tel : www : 3/12 การบ นท กข อม ลใน File Employee.xls Employee.xls เป น ไฟล ส าหร บน าเข าข อม ล เจ าหน าท เง นเด อน บ านาญ บ าเหน จ รวมท งรายการห กประเภทต างๆ เพ อใช เป นข อม ลต งต นของหน วยงาน ส วนประกอบของ Employee.xls Employee.xls จะประกอบไปด วย 2 ส วนหล กๆ ค อ 1. แผ นงาน ส าหร บ บ นท กข อม ล a. แผ นงาน EmpInfo ส าหร บบ นท กข อม ลเจ าหน าท ท งหมด b. แผ นงาน Salary ส าหร บบ นท ก รายการร บ และรายการห กของเจ าหน าท ผ ร บเง นเด อน c. แผ นงาน Bumnan ส าหร บบ นท ก รายการร บ และรายการห กของเจ าหน าท ผ ร บบ านาญ 2. แผ นงาน ต วอย างการบ นท กข อม ล a. แผ นงาน ต วอย างการกรอกข อม ลEmpInfo เป นแผ นงานต วอย าง ส าหร บบ นท กข อม ลเจ าหน าท ท งหมด b. แผ นงาน ต วอย างการกรอกข อม ล Salary เป นแผ นงานต วอย าง ส าหร บบ นท ก รายการร บ และรายการห กของ เจ าหน าท ผ ร บเง นเด อน c. แผ นงาน ต วอย างการกรอกข อม ลBumnan เป นแผ นงานต วอย างส าหร บบ นท ก รายการร บ และรายการห กของ เจ าหน าท ผ ร บบ านาญ การบ นท กข อม ล ถ าต องการบ นท กข อม ลเจ าหน าท ให ไปกรอกข อม ลท แผ นงาน EmpInfo ถ าต องการบ นท กข อม ลรายการร บ รายการห กของเจ าหน าท ผ ร บเง นเด อน ให ไป กรอกข อม ลท แผ นงาน Salary ถ าต องการบ นท กข อม ลรายการร บ รายการห กของเจ าหน าท ผ ร บเง นบ านาญ ให ไปกรอกข อม ลท แผ นงาน Bumnan *****แผ นงาน EmpInfo จะกรอกข อม ลได ไม เก น 1,000 รายการ ถ าม มากกว า 1,000 รายการ จะต องท าการบ นท กส วนท เก น เป น ไฟล ใหม แล วส งกล บมาให บร ษ ทฯ เพ อ น าเข าข อม ลท กไฟล ***** *****แผ นงาน Salary และ Bumnan จะกรอกข อม ลได ไม เก น 10,000 รายการ ถ าม มากกว า 10,000 รายการ จะต องท าการบ นท กส วนท เก น เป น ไฟล ใหม แล วส งกล บมา ให บร ษ ทฯ เพ อน าเข าข อม ลท กไฟล ***** 4/12 ค าอธ บายการกรอกข อม ลแต ละรายการ 1. แผ นงาน EmpInfo คอล มภ ค าอธ บาย ร ปแบบ ค าน าหน าช อ ค าน าหน าช อเจ าหน าท จะม เล อกจากใน ล สต ล สต ให เล อก เม อคล กไปท ช องค าน าหน าช อ ช อ ช อเจ าหน าท ต วอ กษร นามสก ล นามสก ลเจ าหน าท ต วอ กษร เลขท บ ตรประจ าต วข าราชการ เลขท บ ตรประจ าต วข าราชการ ของเจ าหน าท ต วอ กษรหร อต วเลข ไม เก น 15 ต ว ถ าม การบ นท ก เลขท บ ตร ประชาชน แล วไม ต องบ นท ก คอล มภ น ได เลขท บ ตรประจ าต ว ประชาชน เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน ของเจ าหน าท ร ปแบบการบ นท ก x-xxxx-xxxxx-xx-x ท อย ท อย เจ าหน าท ต วอ กษรหร อต วเลขไม เก น 300 ต ว เบอร โทรศ พท ท ท างาน เบอร โทรศ พท ท ท างานของ เจ าหน าท ต วอ กษรหร อต วเลขไม เก น 20 ต ว เบอร โทรศ พท ท บ าน เบอร โทรศ พท ท บ านของ เจ าหน าท ต วอ กษรหร อต วเลขไม เก น 20 ต ว ว นเด อนป เก ด ว นเด อนป เก ดของเจ าหน าท บ นท กร ปแบบ ว นท เส ยช ว ต (กรณ เส ยช ว ต) ว นท เส ยช ว ตของเจ าหน าท (กรณ เส ยช ว ต) บ นท กร ปแบบ ว นท ได ร บการ เล อกต ง/แต งต ง/บรรจ ว นท ได ร บการเล อกต ง/ แต งต ง/บรรจ ของเจ าหน าท บ นท กร ปแบบ ว นท ลาออก /โอนย ายออก ว นท ลาออก /โอนย ายออก ของเจ าหน าท บ นท กร ปแบบ สถานะการร บเง น จะม ล สต ให เล อก เม อคล กไป เล อกจากใน ล สต ท ช องสถานะการร บเง น สถานะเจ าหน าท จะม ล สต ให เล อก เม อคล กไป เล อกจากใน ล สต ท ช องประเภทเจ าหน าท กรณ ร บเง นเด อน ให กรอก ประเภทเจ าหน าท (เง นเด อน) กรณ ร บบ านาญ ให กรอก ประเภทเจ าหน าท (บ านาญ) กรณ ร บบ าเหน จ ให กรอก ประเภทเจ าหน าท (บ าเหน จ) ประเภทเจ าหน าท (เง นเด อน) จะม ล สต ให เล อก เม อคล กไป เล อกจากใน ล สต ท ช องประเภทเจ าหน าท ต องกรอก กรณ ท สถานะ เจ าหน าท เป น ร บเง นเด อน ประเภทเจ าหน าท (บ านาญ) จะม ล สต ให เล อก เม อคล กไป ท ช องประเภทเจ าหน าท ต องกรอก กรณ ท สถานะ เล อกจากใน ล สต 5/12 คอล มภ ค าอธ บาย ร ปแบบ เจ าหน าท เป น ร บบ านาญ ประเภทเจ าหน าท (บ าเหน จ) จะม ล สต ให เล อก เม อคล กไป เล อกจากใน ล สต ท ช องประเภทเจ าหน าท ต องกรอก กรณ ท สถานะ เจ าหน าท เป น ร บบ าเหน จ แผนงาน จะม ล สต ให เล อก เม อคล กไป เล อกจากใน ล สต ท ช องแผนงาน งาน จะม ล สต ให เล อก เม อคล กไป เล อกจากใน ล สต ท ช องงาน ต าแหน ง ต าแหน งของเจ าหน าท ต วอ กษร ระด บ ระด บ ของเจ าหน าท ต วเลข ไม เก น 10 ต ว ส งก ดภายใต อปท. ต องเล อก ในกรณ ท ท างานอย เล อกจากใน ล สต ส งก ดภายใต อปท. ได แก โรงเร ยน โรงพยาบาล ศ นย ด แลเด กเล ก และสถานบร การ สาธารณส ข ช อส งก ด ต องเล อก ในกรณ ท ท างานอย เล อกจากใน ล สต ส งก ดภายใต อปท. ว ธ การร บเง น ว ธ การร บเง น ของเจ าหน าท เล อกจากใน ล สต หมายเลขบ ญช ธนาคาร หมายเลขบ ญช ธนาคารของ เจ าหน าท ต วอ กษรต วเลข ไม เก น 15 ต ว ธนาคาร ธนาคารท เป ดบ ญช ของ เล อกจากใน ล สต เจ าหน าท สาขา สาขาของธนาคาร ต วอ กษรต วเลข 6/12 2. แผ นงาน Salary ส าหร บกรอกข อม ลรายการร บ และรายการห กของเจ าหน าท ผ ร บเง นเด อน 2.1 ก าหนดประเภทรายการห ก ก อนการกรอกข อม ล เน องจากแต ละหน วยงานจะม ช อรายการห กท แตกต างก น Excel File ท ได ร บไปส าหร บการบ นท กข อม ลจ งเป ดให สามารถก าหนดช อ รายการห กได เอง โดยพ มพ ช อรายการห กท ได ท ช อง (G3 G16, แล วแต จ านวนรายการห กท ม ไม จ าเป นต องครบท กช อง) ต วอย างเช น หน วยงานม รายการห กของพน กงาน ค อ ภาษ ห ก ณ ท จ าย, ประก นช ว ต, กองท นส ารองเล ยง ช พ, บ าร งศาสนา, ผ อนส งท อย อาศ ย, เล ยงด บ ดามารดา ก ให ท าการกรอกลงใน แถว G ด งแสดงในภาพ *** ถ าม รายการห กอ นๆ ก สามารถเพ มได เอง แต เพ มได ไม เก นจ านวนแถบส ส ม ข อม ลท ท าการกรอกไว ในแถว G จะถ กน าไปแสดง เป นล สต ให เล อก ในช อง รายการห กของเจ าหน าท (แถว D) ด งแสดงในภาพ 2.2 กรอกข อม ลในแผ นงาน Salary คอล มภ ค าอธ บาย ร ปแบบ เลขท บ ตรประจ าต ว ประชาชน เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน ของเจ าหน าท ร ปแบบการบ นท ก x-xxxx-xxxxx-xx-x ต องเป นเลขท ท ได กรอกไว อย ในแผ นงาน EmpInfo แล ว ด วย รายการร บของเจ าหน าท หมายถ งเง นท เจ าหน าท จะ ได ร บในแต ละเด อน เช น เง นเด อน, ค าตอบแทน, ค า ประจ าต าแหน ง เป นต น ให เล อกจากในล สต จ านวนเง นร บ จ านวนเง นร บของแต ละ รายการร บ ต องบ นท กเป น ต วเลขเท าน น รายการห กของเจ าหน าท หมายถ งเง นท เจ าหน าท จะถ ก ห กในแต ละเด อน เช น ภาษ ห ก ณ ท จ าย, ประก นช ว ต เป นต น ให เล อกจากในล สต จ านวนเง นห ก จ านวนเง นห กของแต ละ รายการห ก ต องบ นท กเป น ต วเลขเท าน น เล อกจากใน ล สต บ นท กเป นต วเลขเท าน น เล อกจากใน ล สต ** จะม ล สต ให เล อกจากการ ท า 2.1 บ นท กเป นต วเลขเท าน น 7/12 3. แผ นงาน Bumnan ส าหร บกรอกข อม ลรายการร บ และรายการห กของ เจ าหน าท ผ ร บเง นบ านาญ 3.1 ก าหนดประเภทรายการห ก ก อนการกรอกข อม ล เน องจากแต ละหน วยงานจะม ช อรายการห กท แตกต างก น Excel File ท ได ร บไปส าหร บการบ นท กข อม ลจ งเป ดให สามารถก าหนดช อ รายการห กได เอง โดยพ มพ ช อรายการห กท ได ท ช อง (G3 G16, แล วแต จ านวนรายการห กท ม ไม จ าเป นต องครบท กช อง) ต วอย างเช น หน วยงานม รายการห กของพน กงาน ค อ ภาษ ห ก ณ ท จ าย ก ให ท าการกรอกลงใน แถว G ด ง แสดงในภาพ *** ถ าม รายการห กอ นๆ ก สามารถเพ มได เอง แต เพ มได ไม เก นจ านวนแถบส ส ม ข อม ลท ท าการกรอกไว ในแถว G จะถ กน าไปแสดงเป น ล สต ให เล อก ในช อง รายการห กของเจ าหน าท (แถว D) ด งแสดงในภาพ 3.2 กรอกข อม ลในแผ นงาน Bumnan คอล มภ ค าอธ บาย ร ปแบบ เลขท บ ตรประจ าต ว ประชาชน เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน ของเจ าหน าท ร ปแบบการบ นท ก x-xxxx-xxxxx-xx-x ต องเป นเลขท ท ได กรอกไว อย ในแผ นงาน EmpInfo แล ว ด วย รายการร บของเจ าหน าท หมายถ งเง นท เจ าหน าท จะ ได ร บในแต ละเด อน เช น เง น บ านาญ (กบท.), เง นบ านาญ (อ ดหน น), เง นค าครองช พ ผ ร บบ านาญ เป นต น ให เล อก จากในล สต จ านวนเง นร บ จ านวนเง นร บของแต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks