อยากทราบว ธ การใช งาน EPSON Scan ส าหร บ Windows XP ค ะ - PDF

Description
อยากทราบว ธ การใช งาน EPSON Scan ส าหร บ Windows XP ค ะ การสแกนเอกสารเข าเคร องคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรม EPSON Scan ม ข นตอนด งน 1.การเร ยกใช งานโปรแกรม EPSON Scan 2.การใช งานโหมดต างๆ ในโปรแกรม EPSON Scan

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 13 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
อยากทราบว ธ การใช งาน EPSON Scan ส าหร บ Windows XP ค ะ การสแกนเอกสารเข าเคร องคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรม EPSON Scan ม ข นตอนด งน 1.การเร ยกใช งานโปรแกรม EPSON Scan 2.การใช งานโหมดต างๆ ในโปรแกรม EPSON Scan 3.การบ นท กไฟล ภาพจากโปรแกรม EPSON Scan 1.การเร ยกใช งานโปรแกรม EPSON Scan โปรแกรม EPSON Scan เป นโปรแกรมไดร เวอร ท ช วยในการสแกนภาพหร อเอกสาร, ส าหร บ ข นตอนในการเร ยกใช งานโปรแกรม EPSON Scan สามารถท าได ด งน ส าหร บระบบ Windows 2000 / XP / Vista / 7 คล ก เมน All Programs และเล อกเมน EPSON Scan คล กเล อกห วข อ EPSON Scan ด งร ป 2.การใช งานโหมดต างๆ ในโปรแกรม EPSON Scan โปรแกรม EPSON Scan ม โหมดให เล อกใช งาน 4 ฟ งก ช นค อ Full Auto Mode, Home Mode, Office Mode และ Professional Mode ซ งม รายละเอ ยดในการท างานของแต ละโหมดด งน 2.1 การเปล ยนโหมดเอปส นสแกน เม อปรากฎหน าต างโปรแกรม EPSON Scan จะม เมน Mode ทางด านขวาม อบน สามารถคล กเพ อเล อก โหมดการสแกน ท ต องการได ด งร ป 2.2 การสแกนภาพในโหมด Full Auto Mode เป นโหมดการสแกนภาพและท ม การก าหนดค าการสแกนโดยอ ตโนม ต ซ งคร งแรกในการเร มต นการ สแกนจะเข าส Full Auto Mode ก อน 1.Mode : การเปล ยนโหมดในการสแกน 2.Scan : คล กเล อกเพ อท าการสแกน 3.Customize :ก าหนดค าเพ มเต ม 4.Help : ค าแนะน าการใช งานเพ มเต ม 5.Close : ป ดโปรแกรม EPSON Scan ข นตอนการสแกนใน Full Auto Mode ข นตอนท 1. เป ดเคร องพ มพ และต อเช อมให เร ยบร อย วางภาพท ต องการสแกนบนเกระจกของเคร องพ มพ จากน นด บเบ ลคล กท ไอ คอน EPSON Scan ข นตอนท 2. ปรากฏหน าต างโปรแกรม EPSON Scan จะปรากฎหน าต างให บ นท กภาพ โดยด รายละเอ ยด ในห วข อ การบ นท กไฟล ภาพจากโปรแกรม EPSON Scan ข นตอนท 3. คล กป ม Scan เพ อเร มต นการสแกนภาพหร อเอกสาร ข อส งเกต : ในกรณ ท โปรแกรม EPSON Scan ไม สามารถตรวจสอบประเภทของภาพหร อเอกสารได ตามท คาดหว งไว ให เปล ยนโหมดการสแกนมา เป น Home Mode,Office Mode หร อ Professional Mode 2.3 การสแกนภาพใน Home Mode 1.Mode : การเปล ยนโหมดในการสแกน 2.Document Type:ก าหนดเล อกประเภทต นฉบ บท ต องการสแกน 3.Image Type : เล อกล กษณะการสแกนเอกสาร เช น ภาพขาวด า (Black & White)ฯลฯ 4.Destination:ก าหนดผลงานท ต องการแสดงผล 5.Image Adjustments:ตกแต งร ปภาพ 6.Brightness : ปร บค าความสว าง 7.Preview : แสดงต วอย างก อนสแกน 8.Scan : สแกนเอกสารหร อร ปภาพตามค าท ก าหนดไว 9.File Save Sitting : ก าหนดโฟล เดอร ท จะบ นท กไฟล ภาพ (Location) หล งจากสแกนเสร จ 10.Close : ป ดโปรแกรม EPSON Scan ข นตอนการสแกนใน Home Mode เป ดฝาเคร องพ มพ ข นและต อเช อมให เร ยบร อย วางภาพหร อเอกสารท ต องการสแกนบนเคร องพ มพ จากน นเป ดโปรแกรม EPSON Scan ข นตอนท 1. คล กป ม Preview เพ อด ต วอย างภาพก อนการสแกนจร ง ซ งสามารถเล อกร ปแบบได 2 ล กษณะค อ การแสดงเป นภาพขนาดเล ก (Thumbnail) โดยคล กเล อกท ห วข อ Thumbnailและการแสดงภาพ ปกต (Normal) การแสดงภาพแบบ Thumbnail ก าหนดภาพท ต องการสแกน โดยคล กท กรอบส เหล ยม จนกระท งปรากฏ เคร องหมาย การแสดงภาพแบบ Normal ก าหนดพ นท ของภาพท ต องการสแกน โดย คล กเม าส ซ ายค างจนกระท งปรากฎเส นปะท ภาพ ข นตอนท 2. ก าหนดเล อกประเภทต นฉบ บ (Document Type) ท ต องการสแกน ข นตอนท 3. เล อกล กษณะการสแกนเอกสาร (Image Type) ควรเล อกให ตรงก บต นฉบ บท จะ สแกนเพ อค ณภาพในการสแกน Color : เล อกสแกนเอกสารส Grayscale : เล อกสแกนเอกสารแบบไล เฉดส ด า-เทา Black & White : เล อกสแกนเอกสารแบบขาว-ด า ข นตอนท 4. ก าหนดผลงานท ต องการแสดงผล (Destination) ก าหนดล กษณะประเภทของงานท จะน าไปใช ค อ Screen/Web : แสดงผลบน หน าจอคอมพ วเตอร หร อ เวปไซต, Printer : แสดงผลออกทางเคร องพ มพ และ Other : ก าหนดค าความละเอ ยดและขนาดภาพด วยตนเอง ก าหนดความละเอ ยดในการสแกน (Resolution) ควรค าน งถ งจ ดประสงค ของการ น าไปใช งานเป นหล ก เน องจากการ ก าหนดค าความละเอ ยดส ง จะท าให ไฟล ภาพม ขนาด ใหญ และสแกนช า ด งน นจ งม ข อแนะน าด งน จ ดประสงค ในการใช งาน ค าความละเอ ยด การจ ดส งไฟล ภาพทาง E- 96 ถ ง 150 dpi Mail การสแกนส าหร บโปรแกรม OCR 300 dpi การจ ดส งแฟกซ 200 dpi ก าหนดขนาดภาพ (Target Size) ท ต องการสแกนแล วน าไปใช งาน เช น ขนาดภาพจร ง4 x 6 น ว ต องการให สแกนออกไป เป นขนาด A4 ควรก าหนดใน Target Size เป น A4(210X297 mm.) ข นตอนท 5. ในการตกแต งภาพเล อกในห วข อ Image Adjustment (ซ งจะข นอย ก บค าท ก าหนดใน Image Typeว าก าหนดเป นค า ใด) Descreening Filter : การเกล ยค าส Black light Correction : การปร บแสงเงาของภาพ Color Restoration : การปร บค าส จากภาพเก าเป นภาพใหม Dust Removal : ขจ ดรอยฝ นละออง ข นตอนท 6. คล กป ม เพ อก าหนดค าการบ นท กไฟล ภาพ ข นตอนท 7. คล กป ม Scan เพ อเร มต นการสแกน กรณ ท สแกนเสร จสามารถใส ต นฉบ บใหม แล ว ท าการ Preview และสแกนใหม อ กคร ง (ท าข นตอนท 1 6 ) ข นตอนท 8. คล กป ม Close ภาพท สแกนได จะถ กน าเข าไปย งโปรแกรมท เล อกไว ก อนหน าน 2.4 การสแกนภาพใน Office Mode 1. Mode : การเปล ยนโหมดในการสแกน 2. Image Type : เล อกล กษณะการสแกนเอกสาร เช น ภาพขาวด า (Black & White)ฯลฯ 3. Destination:ก าหนดผลงานท ต องการแสดงผล 4. Image Adjustments:ในการตกแต งภาพ -Text Enhncement:เน นข อความ -Auto Area Segmentation:เน นท งส วนเอกสาร -Color Enhance:การเปล ยนเฉดส เล อกได 3เฉด ค อ Red,Green,Blue 5. Brightness : ปร บค าความสว าง 6. Contrast : ปร บต งค าความคมช ด 7. Preview : แสดงต วอย างก อนสแกน 8. Help : ด ว ธ การใช งานโปรแกรม EPSON Scan 9. Configuration :การปร บค าเพ มเต มในการสแกนเช นการด ต วอย างก อนพ มพ,หน วยในการสแกน ฯลฯ 10. Close : ป ดโปรแกรม EPSON Scan 11. File Save Sitting : ก าหนดโฟล เดอร ท จะบ นท กไฟล ภาพ (Location) หล งจากสแกนเสร จ 12. Scan : สแกนเอกสารหร อร ปภาพตามค าท ก าหนดไว ข นตอนในการสแกนใน Office Mode ข นตอนท 1 เล อกล กษณะการสแกนเอกสาร ข นตอนท 2 เล อกร ปแบของเอกสารท สแกน ข นตอนท 3 ก าหนดขนาดของเอกสาร ข นตอนท 4 ก าหนดค าความละเอ ยดในการสแกน (Resolution) ข นตอนท 5 คล กป ม Preview เพ อด ต วอย างภาพก อนการสแกนจร ง อาจจะเล อกล กษณะการด ต วอย างภาพว าจะให แสดงเป นภาพ ขนาดเล ก (Thumbnail) หร อภาพปกต (Normal) ข นตอนท 6 คล กป ม Scan เพ อเร มต นการสแกน 2.5 การสแกนภาพผ าน Professional Mode 1.Mode : การเปล ยนโหมดในการสแกน 2.Setting : การบ นท กค าในการแสกนแต ละคร ง สามารถต งช อและเร ยกค าท บ นท กไว ข นมาใช งานได 3.Document Type : เล อกประเภทเอกสารท ใช สแกนว าเป นภาพหร อเอกสารท วไป เช น เอกสารธรรมดา (Reflective) ฯลฯ 4.Document Source : ร ปแบบของภาพหร อเอกสาร 5.Auto Exposure Type : การปร บค าส ของภาพให อ ตโนม ต 6.Image Type:เล อกล กษณะการสแกนเอกสาร เช น ภาพขาวด า (Black & White) ฯลฯ 7.Resoluton: : ก าหนดค าความละเอ ยดในการสแกน 8.Document Size: ก าหนดขนาดของเอกสาร 9.Preview : ด ต วอย างการสแกนก อนการสแกนจร ง 10.Help : ด ว ธ การใช งานโปรแกรม EPSON Scan 11.Configuration :การปร บค าเพ มเต มในการสแกน เช การด ต วอย างก อนพ มพ,หน วยในการสแกน ฯลฯ 12. Scan : สแกนเอกสารหร อร ปภาพตามค าท ก าหนดไว 13.File Save Setting: ก าหนดโฟล เดอร ท จะบ นท กไฟล ภาพ (Location) หล งจากสแกนเสร จ 14. Close : ป ดโปรแกรม EPSON Scan ข นตอนในการสแกนใน Professional Mode 1. เป ดเคร องพ มพ และต อเช อมให เร ยบร อย 2. วางภาพท ต องการสแกนบนเคร องพ มพ แล วเร ยกโปรแกรม EPSON Scan 3. ก าหนดประเภทของภาพหร อเอกสาร (Original) ให ตรงก บภาพหร อเอกสารท จะสแกน 4. ก าหนดล กษณะการสแกนเอกสาร (Image Type) และค าความละเอ ยด (Resolution) ให เหมาะสมก บภาพหร อเอกสารท ต องการสแกน 5. คล กป ม Preview เพ อด ต วอย างภาพก อนการสแกนจร ง อาจจะเล อกล กษณะการด ต วอย างภาพว าเป นจะให แสดงเป นภาพขนาด เล ก (Thumbnail) หร อภาพปกต (Normal) 6. ก าหนดขนาดของภาพท ต องการในเมน Target Size และปร บแต งภาพโดยใช เคร องม อในเมน Adjustments เช น Exporsure, การ ปร บความคมช ดภาพ (Unsharp Mask Filter), การเกล ยค าส (Descreening Filter) ข อส งเกต : ส าหร บการปร บความคมช ดภาพ (Unsharp Mask Filter) สามารถปร บค าได ถ ง 3 ระด บค อ Low,Medium และ High ส วนการเกล ยค าส (Descreening Filter) สามารถปร บค าได 4 ระด บค อ Newspaper, Magazine, Fine Print และ General 7. คล กป ม Scan เพ อเร มต นการสแกน เม อสแกนเสร จภาพท ได จะถ กน าเข าไปย งโปรแกรมท เล อกไว ก อนหน าน 3.การบ นท กไฟล ภาพจากโปรแกรม EPSON Scan หล งจากเป ดโปรแกรม EPSON Scan เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าต างเพ อให สามารถก าหนดค าการบ นท กไฟล ภาพ โดยม ข นตอนด งน ข นตอนท 1. ก าหนดโฟล เดอร ท จะบ นท กไฟล ภาพ (Location) หากต องการเปล ยนโฟลเดอร ให เล อกท Other จากน นคล กป ม Browse หร อ แล วเล อกโฟล เดอร ท ต องการ แล วคล กป ม OK เม อสแกนภาพเสร จแล ว ภาพจะถ กส งไปเก บย งโฟลเดอร ท ก าหนดไว ข นตอนท 2.ก าหนดค าน าหน าช อภาพ (Prefix) ต องก าหนดเป นต วหน งส อเท าน น และล าด บเร มต นของภาพ (Start Number) สามารถก าหนด ต วเลขได 3 หล ก ข อส งเกต : การก าหนดค าน าหน าช อภาพ (Prefix) ส าหร บระบบ Windows ไม สามารถใช เคร องหมายด งต อไปได ค อ \, /, :,., *,?,, และส าหร บระบบ Macintosh จะไม สามารถใช เคร องหมายจ ดค ( : )ได ข นตอนท 3. ก าหนดร ปแบบของไฟล (Image Type) ซ งสามารถก าหนดประเภทไฟล (Type) โดยจะม หลายนามสก ลไฟล ให เล อกเช น JPEG(*.jpg), TIFF(*.tif),PDF(*.pdf) ฯลฯ ข นตอนท 4. ก าหนดค ณสมบ ต ของการบ นท กไฟล Overwrite any files with the same name : การบ นท กซ าไฟล ภาพท ม ช อเหม อนก น Show this dialog box before next scan : แสดงหน าต าง File save settings ก อนการใช งานโปรแกรม EPSON Scan Open image folder after scanning : เป ดโฟล เดอร ท เก บไฟล ภาพ หล งจากการสแกน เสร จเร ยบร อยแล ว Show Add Page dialog after scanning : เพ มเอกสารหล งจากท สแกนเสร จแล ว ข นตอนท 5. คล กป ม OK แล วโปรแกรม EPSON Scan จะเป ดข น หล งจากน นท าการสแกนตามปกต และไฟล ภาพจะถ กบ นท กไป ย งโฟล เดอร ท ก าหนดไว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks