English Conversation การสนทนาภาษาอ งกฤษ - PDF

Description
English Conversation การสนทนาภาษาอ งกฤษ มาตรฐานการเร ยนร 1. สนทนาท เก ยวข องก บงานอาช พ ต วบ งช 1.1 ร และเข าใจศ พท เก ยวก บงานอาช พ ธ รกรรมก บสถาบ นการเง น 1.2 สนทนาเก ยวก บการทางาน หร อการให บร การ 1.3

Please download to get full document.

View again

of 92
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 12 | Pages: 92

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
English Conversation การสนทนาภาษาอ งกฤษ มาตรฐานการเร ยนร 1. สนทนาท เก ยวข องก บงานอาช พ ต วบ งช 1.1 ร และเข าใจศ พท เก ยวก บงานอาช พ ธ รกรรมก บสถาบ นการเง น 1.2 สนทนาเก ยวก บการทางาน หร อการให บร การ 1.3 เจรจาต อรองเก ยวก บอาช พ 2. สนทนาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน ต วบ งช 1.1 พ ดแนะน าต วเองสนทนาแลกเปล ยนข อม ลข าวสาร ความร เก ยวก บกล มประเทศอาเซ ยน 1.2 แนะน าส นค า/บร การ แหล งท องเท ยว สถานท สาค ญ ศ ลปะ ว ฒนธรรมประเพณ ของช มชนและประเทศ โครงสร างการพ ฒนาของภาษาอ งกฤษ Word คา Phrase กล มคา Sentense ประโยค สมบ รณ Clause ประโยคย อย a teacher a teacher in the classroom A teacher is teaching in the classroom. While the teacher is teaching in the classroom, the student asks the question. ส วนส าค ญท 1 คาเช อม -คา ก บ คา -วล ก บวล -ประโยค ก บประโยค เช น and, both but, because before, after, if, or either or neither nor Although, That, when, Where, who,.. ส นธาน Oh, wow, help คาอ ทาน นาม คา John dog father tomato lemon pen table rice sugar Country china Thailand beuty สรรพนาม -บ ร ษท 1 -บ ร ษท 2 -บ ร ษท 3 I me mine You you yours we us ours He him his She her hers They them theirs It it its Someone somebody ค ณศ พท my your our his her Its Their Small Big long In on at by for from Of to with under above during before behind between บ รพบท กร ยา ว เศษณ กร ยา เช น Slowly well very กร ยาแท eat run walk กร ยาพ เศษ 4 กล ม is have do (/24 ค ว) Word แบ งออกเป น 8 ชน ด คา word หน าท function 1.คานาม เป น ประธาน, กรรม และส วนเต มเต มของประโยค เช น john, dog,hat 2.คาสรรพนาม ใช แทนท คานาม เช น I, me, mine, someone,everything.. 3.คากร ยา ทาหน าท บอกให ร ว าประธานทาอะไร เช น is,do,have,will/eat,walk.. 4.ค ณศ พท ทาหน าท ขยาย คานาม (noun) เช น big, small, my, its, her, his. 5.คากร ยาว เศษณ ทาหน าท ขยายคากร ยา,ค ณศ พท,ต วเอง ให เด นช ดข น เช น slowly,very,up,down 6.คาบ รพบท ทาหน าท เช อมคา ซ งคาอย หล ง บ รพบท (preposition) จะต องเป นกรรม หร อ 0bject เสมอ ก ต องแสดงว า คาท อย หล ง prep. ต องเป น นาม สรรพนาม กรรม หร อ v.ing เท าน น 7.คาส นธาน ทาหน าท เป น คาเช อมประโยค เช น because, although, while 8.คาอ ทาน คาท ใช แสดงการอ ทาน เช น Oh, Wow, Um เฉพาะ I ก บ we Is am are was were เป น, อย, ค อ will shall would should จะ, ควรจะ can could สามารถ may might อาจจะ ขออน ญาต must ต อง ought to ควรจะ use to เคย need จ าเป นต อง dare กล า, ท า 24 กร ยาพ เศษ do does did ใช ถามและปฏ เสธ has have had ม ส วนส าค ญท 2 เอาคา มารวมก น หลายๆคา ข นต นด วยอ นๆ เช น คากร ยา... กล มคา (วล ) ข นต นด วย noun เช น North America ข นต นด วย Preposition เช น in, on, at.. ส วนส าค ญท 3 I play football. ประโยคสมบ รณ (Sentence) S+Vแท Do I play football? I do not play football. Do I not play football? ประโยค ข อความท พ ดออกมาแล วได ความหมายสมบ รณ ฟ งร เร อง ท งประโยคย อยทาหน าท เหม อนคานามคาหน ง ค อ เป นประธาน หร อ กรรมของประโยค Noun clause = noun คาหน ง ค อ ประโยคย อย ท ข นต นด วย question word เช น what, when where, why,who,whom,how, ประโยคย อย (Clause) ข นต นด วยคาเช อม S+Vแท Where I play football. ทาหน าท เหม อนคานามคาหน งอย ในร ป ประโยคสมบ รณ เสมอ ค อม S และ Vแท เพ ยงแต ม where วางไว ต นประโยค บอกเล า บอกเล า ปฏ เสธ ประโยค คาถาม ปฏ เสธ ประเภทต างๆ ของ Sentence 1. Simple sentence ง ายๆ ประโยคท ม ความค ดหล กเพ ยงอย างเด ยวในประโยค น นค อ ม s และ v อย างละ 1 กล มความค ด น นค อบอกว า ใครหร ออะไร ทาอะไร อย ได อย างอ สระ ไม จาเป นต อง อาศ ยประโยคประเภทอ น ข อสอบ ม กให ค นหา คาหร อกล มคา มาเต มเพ อทาให ประโยคสมบ รณ 2. Compound ผสม ค อนาประโยค simple 2 ประโยคมาเช อมต อก น โดยม ต วเช อมค อ and, but, or, so, yet (yet ใช เพ อแสดงความข ดแย ง) เป นประโยคท ม การเช อมอย าง น อย 2 ความค ดเข าด วยก น น นค อ อาจจะม Sและ/หร อ V เก น 1 กล มความค ด เช นใครก บใคร อะไรก บอะไร ทาอะไรก นบ าง เปร ยบเท ยบเหม อนคนสมบ รณ สอง คนจ งม อก นไป เม อปล อยม อก ต างคนต างไป 3. Complex sentence ซ บซ อน ประโยคท ม มากกว า 2 กล มความค ดวางซ บซ อนก นอย ค อนา ประโยคย อยมาผ กไว ก บ sentence โดยม กล มต วเช อมประโยคเยอะแยะมาก เช น although, however, because, who,which,that,where,if,in order,that เปร ยบเหม อนผ ใหญ ท สมบ รณ อ มเด กไว อย างน อย 1 คน เม อไหร แยกก น ผ ใหญ อย ได แต เด กน อย (clause) เขาไม สามารถเด นได ข อสอบ ชอบออกประโยคแบบน มากท ส ด whose that what if when whether how ต วเช อม ประโยค Clause maker where why how much who how many which whom ต วเช อม ว ธ ใช ความหมาย ต วอย างประโยค that บ งช ความจร ง ว า He always smiles,and I think that he is a good boss. what เน นความจร ง ในส งท The students tried to understand what the teacher had explained. when บ งบอกเวลา เม อ He told us when we had to leave. where บ งบอกสถานท ท, ท ซ ง ต วเช อมประโยค clause maker Where we are going to is the north of Thailand. why บอกเหต ผล ทาไม I don t understand why you have to laugh at him. who บ งบอกคน (เม อเป น ประธาน) คนท, คนซ ง Who sent a parcel bomb to her was a mystery to everyone. ต วเช อมประโยค clause maker ต วเช อม ว ธ ใช ความหมาย ต วอย างประโยค whom บ งบอกคน (เม อเป นกรรม) คนท, คนซ ง which เพ อการเล อก คนไหน, ส งไหน, ต วไหน how many how much บ งบอกจานวน จานวนก คร ง บอกจานวน (ใช ก บคานาม น บไม ได ) บอกราคา มากเท าไร ราคาเท าไร My mom doesn t talk to whom she doesn t like. She didn t know which car she should buy. Can you tell me how many English courses you have study. -We don t care how much he ate. - I really want to know how much I have to pay you. ต วเช อมประโยค clause maker ต วเช อม ว ธ ใช ความหมาย ต วอย างประโยค how บอกว ธ การ อย างไร She showed us how she could make this hat. whether เม อม มากกว า สองต วเล อก หร อไม ม กใช ค ก บ or She never knew whether Tom loved her or cheated her. if เม อม ต วเล อก หร อไม I didn t know if I could pass the exam. whose บ งบอกการ เป นเจ าของ ของใคร Do you know whose book was left in that room? Noun Clause ทาหน าท เหม อนนาม ข นต นประโยคของม นเองด วยคาต อไปน ต อ what, that,which,where, when,why,who,whom, whose,how อน ประโยค Subordinate Clause ต องข นต นประโยคด วยคาต อไปน ค อ Which,where,when, Why,who,whom,whose, Of which,that หร ออาจข นต นด วย as,before,after Adverb Clause ทาหน าท เหม อน กร ยาว เศษณ Adjective Clause ทาหน าท เหม อน ค ณศ พท การใช กร ยาพ เศษก บประธานต างๆ ประธาน Be Have Do ใช ได ท กประธาน I am have do We You they He She It john are have do is has does will/would can/could may/might must/should had/did ought to used to need/dare ประโยคบอกเล า (Be, Have, Do) ประธาน Be Have Do I am have do We You they He She It Everyone Everybody Someone Somebody No one nobody are have do is has does ประโยคบอกเล า Verb to be ( is, am, are, was, were) I am a student. You are a student. You are students. We are a students. They are student. Verb to have (has, have, had) I have a house. You have a house. We have a house. They have a house. They are books. He is a student. He has a house. She is a student. It is a bird. Someone is a student. She has a house. It has two legs. Someone has a book. ประโยคบอกเล า Example Meaning I was a student here last year. ฉ นเป นน กเร ยนท น เม อป แล ว I will be student here next year. ฉ นจะเป นน กเร ยนท น ป หน า I can be a student here. น กเร ยนท น I would like to be a student here. น กเร ยนท น I may be a student here next year. น กเร ยนท น I must be a student here. น กเร ยนท น I should be a student here. น กเร ยนท น I ought to be a student here. น กเร ยนท น I used to be a student here. น กเร ยนท น แบบฝ กห ด/EXERCISE ประธาน I,we,you,they, he,she,john เข ยนประโยค บอกเล า ส วนเต มเต ม a docter กร ยาช วย Is, am, are Was, were There are three answers. Choose the correct answer. แบบฝ กห ดท 1 ประโยคบอกเล า (ป จจ บ นกาล) ประธาน S a) is b) am c) are ส วนเต มเต ม 1. I a teacher. 2. You a teacher. 3. We a teacher. 4. They a teacher. 5. He a teacher. 6. She a teacher. 7. It a dog. 8. john a teacher. 9. someone a teacher. There are three answers. Choose the correct answer. 2. ประโยคบอกเล า (ป จจ บ นกาล) ประธาน S a) do a) does c) did ส วนเต มเต ม 1. I homework. 2. You homework. 3. We homework. 4. They homework. 5. He homework. 6. She homework. 7. It - works - well. 8. john homework. 9. someone homework. There are three answers. Choose the correct answer. 3. ประโยคบอกเล า (ป จจ บ น) ประธาน S a) has b) have c) had ส วนเต มเต ม 1. I a house. 2. You a house. 3. We a house. 4. They a house. 5. He a house. 6. She a house. 7. It Two legs. 8. john a house. 9. Ratree a house. There are five answers. Choose the correct answer. 4. ประโยคบอกเล า (อด ตกาล) ประธาน S a) is b) am c) are d) was e)were ส วนเต มเต ม 1. I a teacher. 2. You a teacher. 3. We a teacher. 4. They a teacher. 5. He a teacher. 6. She a teacher. 7. It a dog. 8. john a teacher. 9. Ratree a nurse. There are three answers. Choose the correct answer. 5. ประโยคบอกเล า (อด ตกาล) ประธาน S a) has b) have c) had ส วนเต มเต ม 1. I a house. 2. You a house. 3. We a house. 4. They a house. 5. He a house. 6. She a house. 7. It Two legs. 8. someone a house. 9. Ratree a house. ประโยคบอกเล า 1 I do homework every day. ฉ นทาการบ านท กว น 2 I did homework yesterday. ฉ นทาการบ านแล วเม อวานน 3 I will do homework tomorrow. ฉ นจะทาการบ านพร งน 4 I can do homework today. ฉ นสามารถทาการบ านว นน 5 I would like to do homework today. ฉ นอยากจะทาการบ านว นน 6 I may do homework tomorrow. ฉ นอาจจะทาการบ านพร งน 7 I must do homework today. ฉ นต องทาการบ านว นน 8 I should do homework today. ฉ นควรจะทาการบ านว นน 9 I ought to do homework today. ฉ นควรจะทาการบ านว นน 10 I used to do homework on Saturday. ฉ นเคยทาการบ านในว นเสาร ประโยคบอกเล าท พ ดว า น -น น / เหล าน -เหล าน น 1. This is a cat. น ค อแมว 2. That is a dog. น นค อส น ข 3. These are cats. เหล าน ค อแมว 4. Those are buffaloes. เหล าน นค อควาย 5. It is a rabbit. ม นค อกระต าย 6. I have a rabbit. ฉ นม กระต าย 7. I like a rabbit. ฉ นชอบกระต าย 8. This is an eleplant. น ค อช าง 9. These are eleplants. เหล าน ค อช าง ประโยคปฏ เสธ (ส ตรต วอย าง) ส ตรต วอย าง ความหมาย ส ตรต วอย าง ความหมาย 1. I don t eat. ฉ นไม ก น 10. I didn t use to eat. ฉ นไม เคยก น 2. I am eating. ฉ นไม ได กาล งก น 11.I don t have to eat. ฉ นไม ต องก น 3. I will not eat. ฉ นจะไม ก น 12.I don t want to eat. ฉ นไม ต องการก น 4. I can not eat. ฉ นไม สามารถก น 13.I had better not eat. ฉ นไม ควรจะก นด กว า 5. I wouldn t like to eat. ฉ นไม อยากก น 14.I haven t eaten. ฉ นย งไม ได ก น 6. I may not eat. ฉ นอาจจะไม ก น 15.I didn t eat. ฉ นไม ได ก น (ในอด ต) 7. I must not eat. ฉ นต องไม ก น 16.He doesn t eat. เขาไม ก น 8. I should not eat. ฉ นไม ควรจะก น 17.She doesn t eat. หล อนไม ก น 9. I ought not to eat. ฉ นไม ควรจะก น ทบทวน บอกเล า ปฏ เสธ คาถาม ประเภท ประโยค ประเภท ประโยค บอกเล า They go there every day. บอกเล า They are going there now. ปฏ เสธ They don t go there every day. ปฏ เสธ They aren t going there now. คาถาม Do they go there every day? คาถาม Are they going there now? บอกเล า They went there yesterday. บอกเล า He goes there every day. ปฏ เสธ They didn t there yesterday. ปฏ เสธ He doesn t go there every day. คาถาม Did they go there yesterday? คาถาม Does he go there every day? บอกเล า They will go there tomorrow. บอกเล า ประธานเอกพจน กร ยาต องเต ม s (กร ยาช องท 1) ปฏ เสธ They won t go there tomorrow. ร ปอด ต - คาถาม Will they go there tomorrow? อนาคต ท กประธานใช กร ยาเหม อนก น กร ยาช วย/พ เศษ ค อ กร ยาท ใช ค ก บกร ยาต วอ น(กร ยาแท ) เพ อให ได ใจความสมบ รณ ย งข น และช วยสร าง Tense ท แตกต างก นออกไป Verb to be ต องการเน นให ใจความของประโยค ความหมายไป ในทานองว า จะ, ควรจะ, หร อสามารถ กร ยาช วยต วอ นๆ เช น shall can may need must Ought to used to ect.. Is, am, are, was, were เป น อย ค อ กร ยาพ เศษ 4 กล ม(24 ต ว) อย หน า กร ยาแท เสมอ Verb to do do, does, did ใช ในการเปล ยน ประโยคบอกเล า ให เป นปฏ เสธ หร อคาถาม ใน -present simple -Past simple เพ อแสดง Perfect Tense หร อการกระทาท เสร จเร ยบร อยแล ว Verb to have have, has, had 12 ว ธ พ ดมาตรฐานสากล ค อ.. ประโยคหล ก ท คนท กชาต ท กภาษาน ามาใช เป นส อในการพ ด ในแต ละสถานการณ ตามความเหมาะสมด วยเหต ผลต างๆ 12 ว ธ พ ดมาตรฐานสากล 1. บอกเล า I work everyday. ฉ นทางานท กว น 2. ปฏ เสธ I don t work every day. ฉ นไม ทางานท กว น 3. คาถาม Do you work every day? ค ณทางานท กว นใช ไหม 4. คาถามพ เศษ Where do you work? ค ณทางานท ไหน 5. คาส ง Please work here. กร ณาทางานท น 6. ส งห าม Please don t work here. โปรดอย าทางานท น 7. ช กชวน Let s work here. เราทางา
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks