เอ นด โน ต (EndNote) : โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมและการอ างอ ง - PDF

Description
X4 เอ นด โน ต (EndNote) : โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมและการอ างอ ง ฉบ บปร บปร ง คร งท 5 (พฤษภาคม 2558) อ มพร ขาวบาง สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 2 สารบ ญ ห วข อ หน า ล กษณะพ เศษของโปรแกรมเอ นด

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 8 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
X4 เอ นด โน ต (EndNote) : โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมและการอ างอ ง ฉบ บปร บปร ง คร งท 5 (พฤษภาคม 2558) อ มพร ขาวบาง สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 2 สารบ ญ ห วข อ หน า ล กษณะพ เศษของโปรแกรมเอ นด โน ต. 3 การต ดต งโปรแกรมเอ นด โน ต... 4 การต ดต งแฟ มข อม ลการเช อมต อเคร อข าย (Connection Files) การส บค นฐานข อม ล ทร พยากรสารสนเทศห องสม ด (Library Catalog) ของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ. 4 การต ดต งแฟ มข อม ลร ปแบบบรรณาน กรมของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ. 5 การใช โปรแกรม EndNote. 5 ข นตอนท 1 การสร างฐานข อม ล 5 ข นตอนท 2 การนาข อม ลบรรณาน กรมเข าฐานข อม ล การถ ายโอนข อม ลบรรณาน กรมจากฐานข อม ลทร พยากรสารสนเทศห องสม ด (Downloading from Library Catalog) การถ ายโอนข อม ลบรรณาน กรมจากฐานข อม ลออนไลน (Downloading from Online Databases) การสร างข อม ลบรรณาน กรมข นเอง ข นตอนท 3 การนาเสนอข อม ลบรรณาน กรมในโปรแกรมประมวลผลคาหร อโปรแกรม เว ร ดโปรเซสซ ง การนาเสนอบรรณาน กรมท ายบท/เล ม การอ างอ งในเน อหา. 27 การจ ดการแสดงผลของฐานข อม ล การจ ดร ปแบบการแสดงผล (Edit Preferences) การแสดงรายการข อม ลท งหมดในฐานข อม ล การจ ดเร ยงรายการข อม ลตามลาด บอ กษร การส บค นข อม ลท อย ในฐานข อม ล การตรวจสอบข อม ลซ าท อย ในฐานข อม ล การจ ดกล มรายการบรรณาน กรม (My Groups).. 40 การบ นท กข อม ลเพ อส งอ เมลหร อใส ฮาร ดก อปป สร ปข นตอนการใช โปรแกรมเอ นด โน ตเบ องต น เอกสารอ างอ ง... 48 3 เอ นด โน ต (EndNote) : โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมและการอ างอ ง อ มพร ขาวบาง* การจ ดทาบรรณาน กรมและการอ างอ งน บเป นส วนสาค ญในการทารายงาน ผลงานทาง ว ชาการและการว จ ยต างๆ ท งน เพราะนอกจากจะเป นการช วยให ผลงานท ทาม ความน าเช อถ อแล ว ย งเป นการป องก นการละเม ดล ขส ทธ อ กด วย เด มท การจ ดทาบรรณาน กรมและอ างอ งอาจย งยากและใช เวลาในการเข ยน การตรวจสอบ ร ปแบบท ถ กต อง รวมไปถ งการรวบรวมรายการอ างอ งท นามาอ างให ครบถ วน แต ป จจ บ นได ม โปรแกรมคอมพ วเตอร ท เป น Bibliography Software หร อ Personal Bibliographic Managers ท จะ เข ามาช วยให การจ ดการบรรณาน กรมและการอ างอ งสะดวกและรวดเร วย งข น โปรแกรมท ทาหน าท ด งกล าวม อย ด วยก นหลายโปรแกรม เช น ProCite, Reference Manager, Papyrus แต ท เป นท น ยม และจะกล าวถ งในท น ค อ โปรแกรมท ม ช อว า เอ นด โน ต (EndNote) ล กษณะพ เศษของโปรแกรมเอ นด โน ต 1. จ ดเก บบรรณาน กรมในร ปฐานข อม ลได ไม ต ากว า 30,000 รายการต อ 1 ฐานข อม ล (แต ละฐานข อม ลจะเร ยกว า Library ม นามสก ลเป น.enl) 2. ส บค น แก ไข เปล ยนแปลงข อม ลในรายการบรรณาน กรมได 3. ด ง (Import) หร อถ ายโอน (Download) ข อม ลจากฐานข อม ลทร พยากรสารสนเทศ ห องสม ดและฐานข อม ลออนไลน ต างๆ ได 4. เล อกร ปแบบบรรณาน กรม (Styles) ได มากกว า 1,000 ร ปแบบ เช น APA, Vancouver, Chicago เป นต น 5. สร างบรรณาน กรมได หลากหลายประเภท (Reference types) เช น หน งส อ ปร ญญาน พนธ บทความวารสาร เว บไซต เป นต น 6. สามารถเช อมโยงไฟล อ นๆ ท เก ยวข องไว ในรายการบรรณาน กรมไม ว าจะเป นไฟล ตาราง ร ปภาพ หร อ PDF ไฟล เป นต น 7. สามารถนาข อม ลท ม อย ไปใช ก บโปรแกรมเอ นด โน ตท ต างเวอร ช น (Version) ก นได *บรรณาร กษ สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ 4 การต ดต งโปรแกรมเอ นด โน ต ผ ท ต องการซ อหร อทดลองใช โปรแกรมเอ นด โน ต สามารถเข าใช ได ท สาหร บการต ดต งโปรแกรมน น ม ท งท เป นแบบเคร อข ายและแบบใช งานบนเคร องคอมพ วเตอร เพ ยง เคร องเด ยว (Stand Alone) สาหร บการต ดต งโปรแกรมท จะกล าวถ งในท น เป นการต ดต งแบบใช งาน บนเคร องคอมพ วเตอร เพ ยงเคร องเด ยว ซ งม ข นตอนการต ดต งด งน 1. ใส แผ นโปรแกรมในเคร องคอมพ วเตอร ท ต องการต ดต ง 2. คล ก Next (หากม รายการให เล อก คล กเล อก Install Single or Workstation License) 3. ใส Product Key (จะบอกท ซองใส แผ น) ซ งจะอย ในข อ I am an EndNoteX4 (ต วเลขตรง น จะเปล ยนไปตามเวอร ช นท ใช ) Customer จากน นคล ก Next 4. ใส ช อและหน วยงาน แล วคล ก Next ไปเร อยๆ 5. เล อก I accept the license agreement แล วคล ก Next 6. เล อก Complete หร อ Typical (แล วแต เวอร ช นท ใช ) แล วคล ก Next 7. คล ก Finish การต ดต งแฟ มข อม ลการเช อมต อเคร อข าย (Connection Files) การส บค น ฐานข อม ลทร พยากรสารสนเทศห องสม ด (Library Catalog) ของ มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การใช แฟ มข อม ลการเช อมต อเคร อข ายเพ อส บค นฐานข อม ลทร พยากรสารสนเทศของ ห องสม ดโดยผ านโปรแกรมเอ นด โน ตเป นการช วยอานวยความสะดวกในการส บค นและถ ายโอนข อม ล บรรณาน กรมจากฐานข อม ลของห องสม ด สาหร บแฟ มข อม ลการเช อมต อเคร อข ายฯ ห องสม ดท แนบ มาก บโปรแกรมเอ นด โน ตน นจะเป นห องสม ดท อย ในต างประเทศ สาหร บแฟ มข อม ลการเช อมต อ เคร อข ายฯ ห องสม ดในประเทศไทยน น ย งไม ม การพ ฒนาข นใช เท าใดน ก แต สาหร บแฟ มข อม ลการ เช อมต อเคร อข ายฯ ของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒท กล าวถ งในท น ได ร บการสร างและพ ฒนาข น โดยอาจารย อรท ย วาร สอาด อาจารย ประจาภาคว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ หากต องการเช อมต อเคร อข ายฯ ด งกล าวผ านโปรแกรมเอ นด โน ต จะต องต ดต งแฟ มข อม ลด งกล าวเพ มเข าไป ว ธ ต ดต ง 1. เตร ยมเคร องคอมพ วเตอร ท ได ต ดต งโปรแกรมเอ นด โน ต 9.0 เป นต นไป 2. ทาสาเนาแฟ มข อม ลการเช อมต อเคร อข ายฯ ของสาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ย ศร นคร นทรว โรฒซ งครอบคล มการส บค นทร พยากรสารสนเทศของ 3 ห องสม ด ค อ สาน กหอสม ด- กลาง หอสม ด มศว องคร กษ และ ห องสม ดคณะแพทยศาสตร แฟ มด งกล าวแบ งออกเป น 2 แฟ ม 5 ได แก แฟ ม SWUP สาหร บส บค นหน งส อและทร พยากรสารสนเทศอ นๆ และแฟ ม SWU Libraries_Index สาหร บส บค นบทความวารสารภาษาไทย 3. นาไปไว ท C:\Program Files\EndNote X4\Connections การต ดต งแฟ มข อม ลร ปแบบบรรณาน กรมของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ สาหร บแฟ มข อม ลร ปแบบบรรณาน กรมท แนบมาก บโปรแกรมเอ นด โน ตน นจะเป นร ปแบบ สากลท ใช ก นท วไป เช น ALP, Vancouver เป นต น สาหร บมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒน น ม ร ปแบบการเข ยนบรรณาน กรมเฉพาะ หากต องการใช ร ปแบบบรรณาน กรมด งกล าวจะต องต ดต งเพ ม เข าไป ซ งแฟ มข อม ลร ปแบบบรรณาน กรมเฉพาะของมหาว ทยาล ยท ใช ต ดต งในคร งน ได สร างและ พ ฒนาข นโดยอาจารย อรท ย วาร สอาด เช นเด ยวก น ว ธ ต ดต ง 1. เตร ยมเคร องคอมพ วเตอร ท ได ต ดต งโปรแกรมเอ นด โน ต 9.0 เป นต นไป 2. ทาสาเนาแฟ มข อม ลร ปแบบบรรณาน กรมของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ซ ง แบ งออกเป น 2 แฟ มได แก แฟ ม SWU Thai สาหร บสร างบรรณาน กรมท เป นภาษาไทย และแฟ ม SWU English สาหร บสร างบรรณาน กรมท เป นภาษาอ งกฤษ 3. นาไปไว ท C:\Program Files\EndNote X4\Styles การใช โปรแกรม EndNote การใช โปรแกรมเอ นด โน ตในจ ดการบรรณาน กรมและการอ างอ งน น เบ องต นม ข นตอน หล กๆ อย 3 ข นตอน ได แก การสร างฐานข อม ล การนาข อม ลบรรณาน กรมเข าฐานข อม ล และ การนาเสนอข อม ลบรรณาน กรมในโปรแกรมประมวลผลคาหร อโปรแกรมเว ร ดโปรเซสซ ง ข นตอนท 1 การสร างฐานข อม ล ม ลาด บข นตอนด งน 1.1 เม อเป ดโปรแกรมเอ นด โน ตข นมา จะปรากฎหน าต าง Getting Started with EndNote คล กท Create a new library จากหน าต างน หร อ ไปท เมน File แล วคล กเล อก New ด งภาพ 6 คล กเพ อสร างฐานข อม ลใหม คล กกรณ ต องการเป ด ฐานข อม ลเด มท ม อย แล ว หร อ คล ก New ท เมน File คล ก Open กรณ ต องการเป ด ฐานข อม ลเด มท ม อย แล ว 7 1.2 ต งช อฐานข อม ลตามต องการ ท งน ควรต งเป นภาษาอ งกฤษและไม ควรใส เคร องหมายใด จากน นบ นท ก (Save) ข อม ล ด งภาพ 1. เล อกท จ ดเก บ 2. ต งช อฐานข อม ล 3. บ นท ก.enl ค อ นามสก ลของเอ นด โน ต หล งจากต งช อฐานข อม ล จะปรากฏหน าจอของฐานข อม ลท รอการนาเข าข อม ลบรรณาน กรม 8 ช อฐานข อม ลท ต งไว 1.3 เล อกร ปแบบบรรณาน กรมท ต องการ 1. เล อกร ปแบบ บรรณาน กรมท ม อย ใน จากเมน หร อคล กท Select Another Style... เพ อเล อกร ปแบบอ น 2. คล กเล อกร ปแบบ ท ต องการ 3. คล ก Choose 9 1.4 ได ฐานข อม ลท พร อมนาข อม ลเข า ต วอย างฐานข อม ลเอ นด โน ต หมายเลข 1 ค อ ร ปแบบบรรณาน กรมท ใช สามารถคล กเล อกร ปแบบบรรณาน กรมท ต องการได จากเมน น ในท น เล อกใช ร ปแบบ SWU Thai ซ งเป นร ปแบบการเข ยนบรรณาน กรมสาหร บ ข อม ลท เป นภาษาไทยของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ หมายเลข 2 ค อ รายการข อม ลบรรณาน กรมท อย ในฐานข อม ล หากคล กท รายการใด จะปรากฏร ปแบบบรรณาน กรมของรายการน นในตาแหน ง ของเมน Preview ด านล าง หากด บเบ ลคล กท รายการใด (หร อคล กท แถบเมน Quick Edit ด านล าง) จะแสดง รายละเอ ยดแต ละส วนของรายการบรรณาน กรมน นๆ ซ งสามารถแก ไข ปร บปร ง หร อลบส วนท ไม ต องการหร อไม จาเป นต องใช ออกได ข อม ลในส วนน จะม ส วนสาค ญในการแสดงข อม ลท ถ กต องของ การนาเสนอบรรณาน กรมในโปรแกรมเว ร ด (หน าจอแสดงรายละเอ ยดด งกล าวด ได จากภาพต วอย างหน าต าง แสดงรายละเอ ยดแต ละส วนของรายการบรรณาน กรม หน า 9) หมายเลข 3 ค อ การแสดงร ปแบบการเข ยนบรรณาน กรมตามแบบท กาหนดไว ของ รายการใดใดท คล กเล อกไว ด านบน ตรวจด ความถ กต องของร ปแบบก อนนาไปใช หมายเลข 4 ค อ หน าต างสาหร บการส บค นข อม ล ท งส บค นจากต วฐานข อม ลเอ นด โน ต เองและจากฐานข อม ลทร พยากรสารสนเทศจากห องสม ดต างๆ (ด รายละเอ ยดเพ มเต มท ห วข อการถ ายโอน ข อม ลจากฐานข อม ลทร พยากรสารสนเทศของห องสม ด ในข นตอนท 2) 10 หมายเลข 5 ค อ การจ ดกล มของรายการต างๆ รายการหล กท ควรทราบในเบ องต น ได แก All References จานวนรายการบรรณาน กรมท งหมดท ม ในฐานข อม ลเอ นด โน ต หากคล กเข าไปจะแสดงรายการด งกล าว My Groups สาหร บจ ดกล มย อยๆ ให ก บข อม ลบรรณาน กรมท อย ในฐานข อม ลเพ อ ความสะดวกในการใช เช น จ ดกล มตามช อรายงาน ช อว ชา เป นต น Online Search สาหร บส บค นข อม ลจากฐานข อม ลของห องสม ดต างๆ โดยคล กท ช อห องสม ดท ต องการ หร อคล กท more... เพ อเล อกห องสม ดอ นๆ (ด รายละเอ ยดได ท ห วข อ การถ ายโอนข อม ลจากฐานข อม ลทร พยากรสารสนเทศของห องสม ด ในข นตอนท 2) Trash แสดงจานวนรายกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks