โปรแกรม EndNote ก บการจ ดการงานเข ยน - PDF

Description
โปรแกรม EndNote ก บการจ ดการงานเข ยน ส น นทา วงศ ชาล ผลงานท ได ร บการต พ มพ ถ อได ว าเป นต วช ว ดผลการปฎ บ ต งาน (KPI = Key Performance Indicator) ต วหน งท ทางสถาบ นการศ กษาหลายสถาบ นให ความส าค ญ ถ อได

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 22 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรม EndNote ก บการจ ดการงานเข ยน ส น นทา วงศ ชาล ผลงานท ได ร บการต พ มพ ถ อได ว าเป นต วช ว ดผลการปฎ บ ต งาน (KPI = Key Performance Indicator) ต วหน งท ทางสถาบ นการศ กษาหลายสถาบ นให ความส าค ญ ถ อได ว าเป นต วบ งบอกระด บค ณภาพของน กว ชาการ น กว จ ย ในองค กรน นๆ และท ส าค ญค อ เป นการตรวจสอบความค ดท น กว ชาการก าล งเสนอในผลงานโดยผ ท ม ความเช ยวชาญมากท ส ดท จะหาได ซ งการตรวจสอบน นเป นท งการเร ยนร ท ส าค ญ ส าหร บน กว ชาการและเป น การท าให ผลงานต วเองด ย งข น (มารค ตามไท, 2546) ส งส าค ญในกระบวนการเข ยนงานทางว ชาการท ไม สามารถลดความส าค ญลงไปได เลย น น ค อ การจ ดเก บและจ ดการก บรายการอ างอ ง (Reference) หร อ รายการบรรณาน กรม (Bibliography) ไม ว างานเข ยนน นจะเป น บทความเพ อส งต พ มพ ในวารสารว ชาการ งานว จ ย หร อว ทยาน พนธ ป จจ บ นโปรแกรม EndNote เป นเคร องม อท ช วยน กว ชาการให สามารถจ ดการก บความย งยากในการท ารายการอ างอ งหร อ รายการบรรณาน กรม ท งการอ างอ งในเน อหา (In-text citation) หร อท เร ยกว า Cite While You Write และการ อ างอ งท ายรายงานการว จ ย เพ อการผล ตผลงานออกมาได สะดวก รวดเร ว ย งข น มหาว ทยาล ยหลายแห งในประเทศไทยได น าโปรแกรมน มาใช เป นท แพร หลาย รวมท งม การเป ดสอน แนะน าการใช ให คณาจารย น กว ชาการ น กว จ ย น ส ต น กศ กษา เพ อเป นการกระต นการผล ตผลงานว ชาการ และช ให เห นว าการจ ดการก บรายการบรรณาน กรมและรายการอ างอ งซ งถ กมองว าเป นป ญหาน นได ร บการ แก ไขให ง ายเพ ยงใด EndNote ค ออะไรและช วยได อย างไร? โปรแกรม EndNote ผล ตโดยบร ษ ท Thomson ResearchSoft พ ฒนาในป 1980 ซ งเป นบร ษ ทในเคร อของ ISI (Institute for Scientific Information) ป จจ บ นค อ Thomson Scientifประเทศ สหร ฐอเมร กา (นงเยาว เปรมกมลเนตร, 2550) นอกจากน นย งม โปรแกรมอ ก 2 ต ว ท ทางบร ษ ทได ผล ตข นมาซ ง ท ม ค ณสมบ ต เหม อนก น และย งใช ก นในต างประเทศหร อแม แต ในประเทศไทยเราเอง ค อโปรแกรม Reference Manager และ Procite บรรณาร กษ ห องสม ดว ทยาล ยว ทยาศาสตร สาธารณส ข จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ขณะน โปรแกรม EndNote ได ร บการพ ฒนาถ งเวอร ช น 10.1 (U.S. Department of Health and Human Serivces (HHS), 2007) สามารถรองร บต วอ กษรท เป น Unicode น นค อ สามารถใช ภาษาไทยและ ภาษาอ นๆ ได EndNote ม เวอร ช นส าหร บ Windows, Macintosh, Dos, และบนเว บค อ EndNote Web (ซ ง ใช ก บฐานข อม ลของ ISI web of knowledge เท าน น) ได แก Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Current Chemical Reactions, Index Chemicus เป นต น ค ณสมบ ต ของ EndNote EndNote ม ค ณสมบ ต หล กๆ ค อ 1. จ ดเก บ (Storing) และจ ดการ (Managing) ก บรายการอ างอ ง หร อ รายการบรรณาน กรม เพ อเป น ฐานข อม ลเฉพาะด านหร อฐานข อม ลส วนต ว โดยการพ มพ ข อม ลเข า (By Manually typing the reference) และการถ ายโอน (Export) รายการทางบรรณาน กรมจากฐานข อม ลออนไลน 2. สามารถจ ดเก บประเภทของเอกสารได มากถ ง 35 ประเภท (Type) เช น Conference Proceeding, Book, Thesis, Journal Article, Newspaper Article, Report, Film, Electronic Source, Online Database เป นต น ในประเภทเอกสารน นๆ จะม Field ท เก บร ปภาพ (Image) หร อเอกสารฉบ บเต มได 3. เคร องม อช วยค นฐานข อม ลออนไลน (Online Search Tool) ต างๆ เช น ISI, PubMed, Science Direct, Online Catalog เป นต น ซ งหมายความว าต องม การเช อมต ออ นเตอร เน ต 4. สามารถถ ายโอน (Export) รายการทางบรรณาน กรม (Bibliographic record) ท ส บค นได จาก ฐานข อม ลออนไลน มาจ ดเก บไว ในฐานข อม ล EndNote ได ท นท 5. ช วยในการจ ดท าต นฉบ บ (Manuscript maker) บทความวารสาร โดยการเร ยก Templates ท เป น Folder จ ดเก บรายการ Template ของการจ ดท าต นฉบ บบทความของวารสารต างๆ กว า 200 รายการ 6. สามารถจ ดการร ปแบบรายการอ างอ ง และบรรณนาน กรม ในแบบท ต องการได กว า 600 ร ปแบบ (แต ร ปแบบท ใช ก นโดยท วไป ค อ ระบบ นาม-ป (Author-Date), ระบบต วเลข (Numbered ), APA, Harvard, MLA, และ Vancouver ) และสามารถท างานร วมก บ Microsoft word ในการสร าง เอกสารบทความ งานว จ ย งานเข ยนต างๆ โดยเม อม การต ดต งโปรแกรม EndNote แล ว โปรแกรม จะท าการ Add ins ลงใน Microsoft wordอ ตโนม ต ท าไมต องใช EndNote นอกจาก EndNote จะเป นเคร องม อท ช วยน กว ชาการให สามารถจ ดการก บความย งยากในการท า รายการอ างอ งหร อรายการบรรณาน กรม ท งการอ างอ งในเน อหา (In-text citation) แล วน น ส งหน งท 14 น กว ชาการประสบป ญหาค อ การกระจ ดกระจายของวรรณกรรมท จะน ามาใช ในงานเข ยน ซ งวรรณกรรมเหล าน ม หลายร ปแบบ ท งร ปแบบ บทความวารสาร รายงานการว จ ย รายงานการประช ม ว ทยาน พนธ บทความหร อ ข าวจากอ นเตอร เน ต บทส มภาษณ เป นต น ท งน ถ าม การน า EndNote มาช วยในการจ ดเก บรายการทาง บรรณาน กรมของวรรณกรรม ไม ว าจะเป น ช อผ แต ง ช อเร อง ช อวารสาร จ านวนหน า ป ท พ มพ สาระส งเขป ร ปภาพ แล วน น จะท าให การจ ดเก บและค นค นวรรณกรรมเหล าน นง ายย งข น ผ ใช ย งสามารถถ ายโอนข อม ล ทางบรรณาน กรมท เก บไว ในโปรแกรม EndNote มาแทรกในงานเข ยนใน Microsoft word ได ท นท โดย EndNote จะจ ดการร ปแบบการอ างอ ง (Output Styles) ต างๆ ท เราต องการให ท นท เช น ระบบ นาม-ป ระบบ ต วเลข APA, Harvard, หร อ MLA เป นต น ส วนประกอบของโปรแกรม EndNote หล งจากท ม การต ดต งโปรแกรม EndNote ในเคร อง PC แล วจะพบรายละเอ ยดท อย ใน Folder ต างๆ ท ส าค ญๆ 6 Folder ค อ 1. Filters รวบรวมรายช อ Filter ต างๆ ในการน าข อม ลเข า (Import) จากฐานข อม ลออนไลน ส ฐานข อม ลใน EndNote เช น ABI Inform (OCLC), PubMed (NLM), ISI-CE และ Reference manager เป นต น และจะม การเพ มเต ม Filter ใหม ๆ อย างต อเน องโดยสามารถเข าไปตรวจสอบ และเพ มเต มในโปรแกรมได จาก (นงเยาว เปรมกมลเนตร, 2550) 2. Styles รวบรวมร ปแบบการลงรายการบรรณาน กรม รายการอ างอ ง หร อ Output styles กว า 600 ร ปแบบ (แต ร ปแบบท ใช ก นโดยท วไป ค อ ระบบ นาม-ป (Author-Date) ระบบต วเลข (Numbered ) APA, Harvard, MLA, และ Vancouver) 3. Connections รวบรวมช อฐานข อม ลออนไลน และ Library Catalog ท ให บร การเข าส บค นฟร เช น PubMed, Ingenta, Library Catalog of University of Queensland เป นต น 4. Term list รวบรวมรายช อวารสารนานาชาต ในสาขา Chemical, Humanities และ Medical ในร ป Text File 5. Templates เป น Folder จ ดเก บรายการ Template ของการจ ดท าต นฉบ บบทความของวารสาร ต างๆ กว า 200 รายการ ช วยให ผ เข ยนบทความสะดวกมากข นในการเตร ยมบทความต พ มพ ใน วารสาร โดยไม ต องมาจ ดร ปแบบ ต วอ กษร การย อหน า ของเน อหา เพ ยงเล อกรายการช อวารสารใน Template ข นมาก สามารถพ มพ เน อหาลงได เลย 6. Examples เป น Folder ต วอย างการใช งานโปรแกรม โดยจ ดเก บฐานข อม ลท ช อว า (ฐานข อม ลใน EndNote เร ยกว า Library ) Paleo ไว รายการบรรณาน กรมใน Paleo Library ประกอบด วย วรรณกรรม หร อ เอกสารประเภทต างๆ เช น Journal Article, Patent, Electronic Source, Case, 15 Figure เป นต น ผ ใช สามารถเร ยนร ว ธ การบ นท กข อม ลของเอกสารประเภทต างๆ ได จาก Library Paleo ข นตอนการใช โปรแกรม การเป ดโปรแกรม 1. ไปท EndNote Program จาก Programs menu in Windows 2. เล อก Create a new EndNote Library เพ อสร างฐานข อม ลใหม จากน น คล ก OK ก จะได ฐานข อม ลใหม ท ม นามสก ล.enl การน าข อม ลเข าฐานข อม ล 1. การพ มพ รายการบรรณาน กรมเข าไปท ละรายการ (By manually typing the references) 2. การใช Connection file ท โปรแกรมม ไว ให (Using connection files) 3. การถ ายโอนข อม ลโดยตรงจากฐานข อม ลออนไลน (By direct exporting from online databases) 4. การถ ายโอนข อม ลจากฐานข อม ลใน EndNote (Importing from another EndNote Library) 1. การพ มพ รายการบรรณาน กรมเข าไปท ละรายการ (By manually typing the references) 1.1 ไปท เมน References เพ อเล อก New References หร อจะคล กท ร ป 1.2 หน าต าง New Reference จะปรากฏเพ อการบ นท กข อม ล โดยผ ใช จะต อง เล อก ประเภทเอกสาร Reference Type ตามประเภทท เอกสารน นปรากฎ เช น Journal Article ต องบ นท กข อม ล Author, Year, Title, Journal, Volume, Number Pages 16 1.3 จากน น คล กป ม เม อบ นท กในแต ละรายการ (Record) เร ยบร อยแล ว นงเยาว เปรมกมลเนตร (2550) ได สร ปหล กเกณฑ ในการบ นท กข อม ลไว โดยผ เข ยนได ค ดเล อกเฉพาะ Field ท ส าค ญๆ เท าน น ในการลงรายการบรรณาน กรม ด งน Author o กรณ ชาวต างชาต ร ปแบบการบ นท กข อม ลสามารถท าได 3 ร ปแบบค อ การใช Last name, First name Middle Name และใช เคร องหมาย, ค นกลาง เช น John A. Smith บ นท กเป น Smith, John A. การใช Last name, First name Middle Name เป นต วย อ และม เคร องหมาย. หล งต วย อ เช น John A. Smith บ นท กเป น Smith, J.A. การใช First name Middle Name และ Last name โดยไม เคร องหมาย, เช น John A. Smith บ นท กเป น John A. Smith o กรณ คนไทย ให ใส ช อต น นามสก ล โดยใช เคร องหมาย,ท ายนามสก ล เช น ส น นทา วงศ ชาล, o กรณ ผ แต งเป นหน วยงานให ใส เคร องหมาย, ท ายช อหน วยงาน เช น กระทรวงสาธารณส ข, o หากผ แต งเป นหน วยงานย อยภายใต หน วยงานใหญ จะใช เคร องหมาย,, 2 ต ว เช น College of Public Health Sciences,,Chulalongkorn University พ มพ ต อเน องก นโดยไม ต องข นบรรท ดใหม 17 o หากไม ม ผ แต ง ให เว นว างไว โดยไม ต องใส anonymous o ผ แต ง 1 คน ต อ 1 บรรท ด o ท งน การเล อกการบ นท กรายการผ แต ง ขอให เล อกเพ ยงรายการใดรายการหน งเท าน น เพ อร ปแบบการแสดงผลจะได เป นอย างเด ยวก นสอดคล องก น (Consistency) Title การบ นท กช อเร องควรใช ต วพ มพ ใหญ ก บอ กษรต วแรกและช อเฉพาะเท าน น เช น Associations of HDL, HDL(2), and HDL(3) cholesterol and apolipoproteins A-I and B with lifestyle factors in healthy women and men: the Stanford Five City Project Journal ให ลงช อวารสารเต ม อย าใส ช อย อของวารสาร อ กษรจะพ มพ เล กพ มพ ใหญ น น ให ใส ตามท ผ ใช ต องการให ปรากฎในรายการบรรณาน กรม เช น American Journal of Public Health หร อ American journal of public health Volume ป ท ของวารสาร ให ลงเฉพาะต วเลขไม ต องลงค าว า Vol. หร อ V. No. / Issue ฉบ บท ของวารสารให ลงเฉพาะต วเลข เช นก น ไม ต องม ค า No. หร อ Issue Pages จ านวนหน า ให ลงเฉพาะต วเลข เช น ไม ต องม ค าว า Page หร อ p. Year ลงป พ มพ ของเอกสารท ปรากฎ เช น 2007 Date จะลงในกรณ ท วารสารน นปรากฎช อ เด อน หร อ ฤด ท ก าหนดออกของวารสาร เช น August, Spring, Winter เป นต น 2. การใช Connection file ท โปรแกรมม ไว ให (Using connection files) ห องสม ดหลายห องสม ดอน ญาตให เข าส บค น Library Catalog และฐานข อม ลออนไลน ได ผ านการเช อมต อ โดย Z39.50 ม ข นตอนด งน 2.1 ไปท Tools เล อก Connect (หร อจะ คล กท ร ป ) 18 . 2.2 หน าต าง Choose a connection file จะปรากฎเพ อให เล อกฐานข อม ลท จะเข าไปส บค น ท งน จะ เข าส บค นได เฉพาะฐานท เป ดสาธารณะ เช น PubMed เป นต น 2.3 หน าจอการส บค นจะปรากฎเพ อให ใส ค าค น แล วคล ก Search 2.4 หน าต างผลการส บค นจะปรากฎ 2.5 คล ก OK เพ อจะด รายการบรรณาน กรมของแต ละรายการ 2.6 เล อกรายการบรรณาน กรมท ต องโดยกดป ม Control ค างไว และ คล กรายการหร อ Record ท ต องการท ละ Record หร อจะต องการบ นท กท กรายการท ส บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks