การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส. (Electronic Document Management System: EDMS) - PDF

Description
การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (Electronic Document Management System: EDMS) ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (EDMS) เป น ระบบท พ ฒนาข นด วยโปรแกรม Lotus notes ซ งสามารถใช งานในล

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 13 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (Electronic Document Management System: EDMS) ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (EDMS) เป น ระบบท พ ฒนาข นด วยโปรแกรม Lotus notes ซ งสามารถใช งานในล กษณะเคร องคอมพ วเตอร ล กข าย (Client) เช อมการต ดต อก บเคร อง คอมพ วเตอร แม ข าย (Server) ด งน นจะต องดาเน นการต ดต งโปรแกรม Notes client ท เคร องคอมพ วเตอร ล ก ข าย เป นการเช อมการต ดต อก บเคร องคอมพ วเตอร แม ข าย เพ อใช งานระบบฯ ต อไป ข นตอนการต ดต ง 1. Download โปรแกรม Notesclient.zip 1.1 Download โปรแกรม Notesclient.zip จาก 1.2 Click ท ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (EDMS/ESS) ตามร ปภาพท Click ท โปรแกรม Lotus Notes ตามร ปภาพท 2 ร ปภาพท 1 ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 1 ร ปภาพท Click ป ม Save ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 2 ร ปภาพท ระบ Drive และ Folder ท ต องการจ ดเก บโปรแกรม (Drive F:\ ช อ file ค อ Notesclient.zip) 1.6 Click ป ม Save 2. ทา Extract โปรแกรม Notesclient.zip ท ได จากการ Download 2.1 ทาการเป ด Folder ท จ ดเก บ file Notesclient.zip ท ได ทาการ Download มา ร ปภาพท 4 ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 3 2.2 Click mouse ขวาม อท Notesclient.zip 2.3 Click ท Extract All ร ปภาพท ระบ Drive ท จะทาการจ ดเก บ Folder และ File ท ได จากการ Extract ตามร ปภาพท Click ท Extract เม อดาเน นการแล วเสร จ จะได ร บ Folder ช อ Notesclient ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 4 3. ทา ต ดต งโปรแกรม 3.1 Double click ท Folder Notesclient ตามร ปภาพท 6 ร ปภาพท Double click ท Folder Notes_clien_install_ _V.2 ตามร ปภาพท 7 ร ปภาพท 7 ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 5 3.3 Double click ท file ช อ setup.exe ตามร ปภาพท 8 ร ปภาพท Click ท Run ร ปภาพท 9 ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 6 ร ปภาพท Click ท Next ร ปภาพท Click ป ม I accept the terms in the license agreement 3.7 Click ท Next ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 7 ร ปภาพท User Name : ให ระบ ช อ Login name ท ใช สาหร บ Mail จ ฬาฯ เช น rsopa Organization: ให ระบ หน วยงาน เช น IT ทาการ Click เพ อเล อก Anyone who uses this computer (Multi-User Install) 3.9 Click ป ม Next ร ปภาพท ในกรณ ท ต องการเปล ยน Drive ท จะทาการต ดต งโปรแกรม ให Click ท Change ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 8 ร ปภาพท ทาการเล อก Drive ท จะทาการต ดต งโปรแกรม แล ว Click ป ม OK ร ปภาพท Click ป ม Next ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 9 ร ปภาพท Click ป ม Next ร ปภาพท 17 ทาการ Click Make Notes my default program. เพ อเป นการยกเล กการเล อก 3.14 Click ป ม Install ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 10 ร ปภาพท Click ป ม Finish เป นการต ดต งโปรแกรมเสร จเร ยบร อย ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 11 4. การกาหนดค าเพ อการเช อมการต ดต อระหว างเคร องล กข าย (Client) ก บเคร องแม ข าย (Server) 4.1 Double Click ท Icon Lotus Notes7 ท Desk top Click ป ม Next 4.2 ระบ ช อผ ใช งานของระบบ EDMS ร ปภาพท 19 ร ปภาพท 20 Youre name ให ระบ เป น ช อ Login name ท ใช สาหร บ Mail จ ฬาฯ เช น rsopa หร อ ระบ ช อ และเว นวรรคหน งอ กขะและตามด วยนามสก ล ท ใช ในระบบ EDMS เช น Sopa Rongmuang Domino server ให ระบ เป น edmssvr1.it.chula.ac.th Click ป ม Next ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 12 4.3 ค นหา Notes ID หล งจากท ระบ Your name และ Domino server ถ าไม พบร ปภาพท 21 ให ข ามไปดาเน นการ ตามข อ 4.4 ร ปภาพท 21 Click ป ม Browse (เพ อไปค นหา notes id สาหร บ เข าส ระบบ) ร ปภาพท 22 เม อพบ notes id (อาจเป นช ออ น ๆ ) แล ว ทาการ click ท file notes id แล ว Click ป ม Open ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 13 ร ปภาพท 23 Click ป ม Next ร ปภาพท 24 Click ป ม Yes 4.4 ระบ Password ท เข าใช งานระบบ EDMS ให ระบ password ของระบบ EDMS Click ป ม OK ร ปภาพท 25 ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 14 4.5 ทาการกาหนด Lotus Notes Client Configuration ร ปภาพท 26 เม อเข าส จอภาพ Lotus Notes Client Configuration ให Click หน า Setup instant messaging เพ อยกเล กการเล อก Click ป ม Next Click ป ม Next ร ปภาพท 27 Click ป ม OK ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 15 5. การต งค า User Preference ร ปภาพท 28 Click In the future. Do not perform this check เพ อทาการเล อก Click ป ม No ร ปภาพท 29 รายการเล อก (Menu) ทาการ Click File - Preferences - User Preferences ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 16 ร ปภาพท 30 Click ท Ports ให ทาการ Double Click ยกเล กรายการ Communication Ports โดยให เหล อไว เฉพาะ TCPIP เท าน น Click ป ม OK ร ปภาพท 31 Click ป ม OK ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 17 6. การต งค า Server Connection และ Location การต งค า Server Connection Click ท icon Address Book ร ปภาพท ร ปภาพท 33 Click ท แถบ Address Book ท ปรากฏช อตนเอง (หมายเลข 1) Click ท แถบ Advanced (หมายเลข 2) Click ท แถบ Connections (หมายเลข 3) Click ท แถบ New (หมายเลข 4) Click ท แถบ Server Connection (หมายเลข 5) ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 18 ร ปภาพท 34 แถบ Basics ให กรอก Server Name เป น edmssvr1/chula ให เล อก TCP/IP แถบ Advance ร ปภาพท 35 Destination Server Address ระบ เป น edmssvr1.it.chula.ac.th Click ท ป ม Save & Close ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 19 การต งค า Location 1 ร ปภาพท 36 Click ท แถบ Address Book ท ปรากฏช อตนเอง Click ท แถบ Advanced Click ท แถบ Location Double Click ท Office (Network) Click ท ป ม Servers ในส วนของ Home/mail server : ให ระบ เป น edmssvr1.it.chula.ac.th Click ป ม Save & Close ในกรณ ท ดาเน นการเร ยบร อยแล ว ร ปภาพท 37 หล งจากต งค าเร ยบร อยให ป ดโปรแกรม Lotus Notes จากน นจ งทาการเป ด Lotus Notes เพ อเข าใช งานใหม ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 20 7. ป ดโปรแกรม Lotus Notes File Exit Notes Click In the future, exit without prompting เพ อทาการเล อก Click ป ม Yes เพ อออกจาก Lotus Notes ค ม อการต ดต งโปรแกรม ส าหร บระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส Page 21
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks