ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ - PDF

Description
ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 12 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ ภคว ตเกศก ล น กว ชำกำรคอมพ วเตอร 1 ค ม อการใช งานระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช ความสาค ญและท มา ป จจ บ นระบบเทคโนโลย สำรสนเทศได เข ำมำม บทบำทในกำรท ำงำนขององค กรและหน วยงำนต ำงๆ มำกย งข น ไม ว ำจะเป นระบบร บ - ส งหน งส อรำชกำร (e-office) กำรประชำส มพ นธ บนเว บไซต กำรจ ดท ำ รำยงำนเอกสำรต ำงๆ รวมถ งกำรต ดต อส อสำรแลกเปล ยนข อม ลซ งก นและก น ซ งระบบสำรสนเทศด งกล ำวถ อ เป นเคร องม อท ม ประส ทธ ภำพในกำรบร หำรจ ดกำรของสำน กงำน กศน.จ งหว ดนครศร ธรรมรำช ระบบร บ - ส งหน งส อรำชกำร (e-office) และกำรประชำส มพ นธ บนเว บไซต เป นกำรประย กต ใช เทคโนโลย สำรสนเทศและเทคโนโลย ระบบเคร อข ำยเพ อเป นส อกลำงในกำรบร หำรจ ดกำรกำรร บ-ส งหน งส อ รำชกำร กำรต ดต อส อสำร กำรตรวจสอบข อม ล และระบบกำรร กษำควำมปลอดภ ย อ กท งย งช วยให กำร ประชำส มพ นธ บนเว บไซต ม ควำมสะดวก รวดเร วย งข น ประโยชน ของระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) และการประชาส มพ นธ บนเว บไซต 1. กำรสร ำงภำพล กษณ ท ด ด ำนกำรประย กต ใช เทคโนโลย สำรสนเทศในส ำน กงำน กศน.จ งหว ด นครศร ธรรมรำช 2. กำรร บ - ส งหน งส อรำชกำร และกำรประชำส มพ นธ ระหว ำงส ำน กงำน กศน.จ งหว ด นครศร ธรรมรำชและสถำนศ กษำในส งก ดจะรวดเร ว และม ประส ทธ ภำพมำกย งข น 3. กำรจ ดเก บหน งส อรำชกำรเป นหมวดหม และเร ยกใช เอกสำรย อนหล งได ง ำย โดยใช ระบบกำร ส บค นหน งส อ 4. กำรลดกระดำษ กำรลดพ นท เก บหน งส อรำชกำร และกำรลดค ำใช จ ำยของสำน กงำน การเตร ยมไฟล หน งส อราชการ กำรเตร ยมไฟล หน งส อรำชกำรสำหร บใช งำนโดยใช เคร องสแกนเนอร ม ข นตอนด งน 1. เป ดฝำเคร องสแกนเนอร และวำงหน งส อรำชกำรบนถำดสแกนให ช ดล กศรส ขำว 2. กดป ม pdf ท เคร องสแกนเนอร 3. โปรแกรมจะเป ดอ ตโนม ต คล กป ม Scan 2 4. เปล ยนช อไฟล และคล กป ม OK 5. เม อเคร องสแกนเร มทำงำนจะปรำกฎแถบกำรทำงำนด งภำพ 6. หำกต องกำรสแกนหน งส อรำชกำรหน ำต อไปให เปล ยนหน ำหน งส อรำชกำรบนถำดสแกน แล ว คล กป ม Scan และคล กป ม Done เพ อเสร จส นกำรสแกน 3 7. ไฟล สแกนท ได จะเก บอย ใน C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Scans ค ม อการใช งานระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) 1. ว ธ การเข าใช งานระบบ กำรเข ำใช งำนระบบจะเข ำผ ำนหน ำเว บไซต ของส ำน กงำน กศน.จ งหว ดนครศร ธรรมรำช โดยพ มพ URL เล อกเมน e_office เพ อเร มใช งำน 4 หน ำจอระบบร บ ส งหน งส อรำชกำร แบ งออกเป น 2 ส วน ค อ 1.1 ส วนสำหร บสำน กงำน กศน.จ งหว ดนครศร ธรรมรำชส งหน งส อไปย ง กศน.อำเภอในส งก ด 1.2 ส วนสำหร บ กศน.อำเภอในส งก ดส งหน งส อไปย งสำน กงำน กศน.จ งหว ดนครศร ธรรมรำช 2. การส งหน งส อราชการ กำรส งหน งส อ คล กเล อกเมน กศน.อ ำเภอส งหน งส อ ใส Username และ Password หล งจำกน น คล กป ม Submit เม อเข ำส หน ำจอระบบจ ดกำร e_office สำหร บ กศน.อำเภอ เล อกเมน ส งหน งส อใหม 5 หน ำจอส งหน งส อใหม กรอกข อม ลให ครบท กช อง ซ งม รำยละเอ ยดด งน - ท ศธ หมำยถ ง กรอกหมำยเลขอ ำงอ งของหน งส อรำชกำร - เร อง หมำยถ ง ช อเร องหน งส อรำชกำร - เน อหำโดยย อ หมำยถ ง เน อหำโดยย อของหน งส อรำชกำร - ส งไฟล ท 1 ใน 5 ไฟล หมำยถ ง ไฟล หน งส อรำชกำร โดยคล กป ม Choose File เพ อ เล อกไฟล หน งส อรำชกำรท ต องกำรแนบ เม อคล กป ม Choose File จะปรำกฎหน ำจอส ำหร บเล อกไฟล หล งจำกน นเล อกไฟล คล กป ม Open และคล กป ม Submit เพ อส งหน งส อรำชกำรไปย งสำน กงำน กศน.จ งหว ดนครศร ธรรมรำช 6 เม อเสร จส นกระบวนกำรส งหน งส อใหม ระบบจะแจ งข อควำม เพ มหน งส อ เร ยบร อยแล วคร บ 3. การร บหน งส อราชการ กำรร บหน งส อรำชกำร คล ก ร บ ในช องหน งส อรำชกำรท ต องกำรร บ กรอก Username และ Password หล งจำกน น คล กป ม ร บหน งส อรำชกำร เพ อบ นท กร บหน งส อ 7 เม อเสร จส นกระบวนกำรร บหน งส อรำชกำร ระบบแสดงข อควำม บ นท กกำรร บแล ว 4. การส บค นหน งส อราชการ กำรส บค นหน งส อรำชกำร กำรใช งำนท งในส วนส บค นหน งส อ กศน.จ งหว ด และ ส บค นหน งส อ กศน. อำเภอ จะคล ำยก น ในท น ขอยกต วอย ำงกำรส บค นหน งส อ กศน.จ งหว ด เล อกเมน ส บค นหน งส อ กศน.จ. กำรส บค นหน งส อรำชกำร สำมำรถส บค นได 2 แบบ ค อ ค นตำมท หน งส อ และค นหำช อเร อง ใส ค ำท ต องกำรส บค นในกล องข อควำม แล วคล กป ม ค นหำ 8 ระบบจะรำยงำนผลกำรค นหำหน งส อ คล กเล อกหน งส อรำชกำรท ต องกำร คล ก ดำวน โหลดไฟล ท 1 เพ อดำวน โหลดไฟล หน งส อรำชกำร 5. การออกรายงานหน งส อราชการ กำรออกรำยงำนหน งส อรำชกำร หล งจำกดำวน โหลดไฟล หน งส อรำชกำรจะแสดงหน ำจอส ำหร บส ง พ มพ ออกทำงเคร องพ มพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks