ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน - PDF

Description
ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สาน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน กล มบร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร โทรศ พท ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๐๖ สารบ ญ หน า เว บท า การใช งาน

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 5 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สาน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน กล มบร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร โทรศ พท ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๐๖ สารบ ญ หน า เว บท า การใช งาน ๑ ผ ใช งานเข าส Portal ๑ หน าจอ Portal ๑ ค นหา ๑ เมน ๑ ว ด โอ ๒ แสดงหน าเพ อเข าส Portal ๓ หน า OBEC Gateway Portal ๔ ค นหา ๕ เมน ๕ ข อม ลผ ใช ระบบ ๖ รายการท ต องดาเน นการ ๖ ระบบจ ดการความร ๗ ระบบจ ดการเน อหา ๗ บร การท วไป ๘ Notification ๘ การจ ดการผ ใช งาน (สาหร บผ ด แลระบบ) การเพ มข อม ลบ คลากร (User Profile) ๑๐ การบร หารจ ดการผ ใช ( User Provisioning ) ๑๖ การกาหนดบทบาท/หน าท ผ ใช ๒๙ ค ม อการอบรม เว บท า (Web Portal) โครงการจ างท ปร กษาพ ฒนาระบบสน บสน นการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการการศ กษา Portal ว ตถ ประสงค เว บพอร ท ล (Web Portal) หร อเว บท ท าหน าท เป นศ นย กลางให บร การข อม ลและการ บร การต างๆโดยม ท งข อม ลและการบร การท อย ภายในเว บไซต เองและข อม ลท เช อมโยงไปย งเว บไซต ต างๆ การใช งาน ๑. ผ ใช งานเข าส Portal ด วย URL : ๒. แสดงหน าจอ Portal ด งร ป รายละเอ ยดหน าจอ ๒.๑. ค นหา ผลล พธ ท ได จากการค นหาจะเป นข อม ลท มาจากระบบ LMS CCS IMS CMS และ KMS ซ งเป นข อม ลท อน ญาตให ผ ใช ท วไปสามารถเข าถ งได เท าน น ๒.๒. เมน เมน เพ อเข าใช งาน Application ต างๆ ท เช อมต อก บ Portal ประกอบไปด วย ๒.๒.๑. Information เป นเมน เพ อเข าส หน า home หร อหน าแรก ๒.๒.๒. E-office เป นเมน เพ อเข าส e-office เม อเอาเมาส ช ท เมน จะแสดง รายการระบบท อย ภายใต E-Office ท งหมด ได แก ๑.๑.๑.๑ ระบบมาปฏ บ ต ราชการ ๑.๑.๑.๒ ระบบการออกใบร บรอง ๑.๑.๑.๓ ระบบการเบ กสว สด การ ๑.๑.๑.๔ ระบบงานสารบรรณ ๑.๑.๑.๕ ระบบพ สด ๑.๑.๑.๖ ระบบจองยานพาหนะ ๑.๑.๑.๗ ระบบบ ญช ๒.๒.๓. Lms เป นเมน เพ อให น กเร ยนเข าส LMSApplicationโดยไม ต องท าการ Login ผ าน Portal แต ทาการ Redirect เพ อไป Login ผ านระบบ LMS Application โดยตรง การเข าถ ง ๒.๒.๔. Login เป นเมน เพ อเข าส portal เพ อเข าใช งาน portlet ท ผ ใช ม ส ทธ ใน ๒.๓. ว ด โอ เป นส วนท แสดงว ด โอผ บร หาร เมน เพ อแสดงว ด โอย อนหล ง เมน เพ อแสดงว ด โอก อนหน า เมน เพ อหย ดเล นว ด โอ เมน เพ อแสดงว ด โอถ ดไป เมน เพ อแสดงว ด โอไปข างหน า เมน เพ อแสดงว ด โอแบบช าๆ เมน เพ อ ป ด/เป ด caption เมน แสดงเมน เพ อเป ดว ด โอท งหมดท ม อย เมน เพ อแสดงว ด โอแบบเต มจอ เมน เพ อแสดง Graph ของ Streaming เมน เพ อ เป ด/ป ดเส ยง เมน เพ อเพ ม/ลดเส ยง ๓. แสดงหน าเพ อเข าส Portalซ งเป นหน า Login ของ WebSEAL รายละเอ ยดหน าจอ รห สผ ใช : ป อนข อม ลรห สผ ใช รห สผ าน : ป อนข อม ลรห สผ าน ๔. หน า OBEC Gateway Portal รายละเอ ยดหน าจอ ๔.๑. ค นหา ผลล พธ ท ได จากการค นหาจะเป นข อม ลท ก าหนดส ทธ ให ผ ใช ท ท าการ login เข าส ระบบขณะน น เข าถ งได เท าน น ๔.๒. เมน เมน เพ อเข าใช งาน Application ประกอบด วย ๔.๒.๑. Information เป นเมน เพ อเข าส หน า home หร อหน าแรก ๔.๒.๒. E-office เป นเมน เพ อเข าส ระบบจ ดการส าน กงาน เม อคล กท เมน จะ แสดงรายการของเมน ตามส ทธ ท ผ ใช งานสามารถเข าใช งานได หากผ ใช ไม ม ส ทธ ระบบจะท าการแจ งให ทราบว าผ ใช งานไม ม ส ทธ ในการใช ระบบ ๔.๒.๓. CCS เป นเมน เพ อเข าส ระบบการจ ดการหล กส ตรและหมวดหม เม อคล ก ท เมน จะท าการเป ด CCS Applicationหากผ ใช งานไม ม ส ทธ ในการเข าใช ระบบจะท าการแจ งให ทราบว า ผ ใช ไม ม ส ทธ ๔.๒.๔. KMSเป นเมน เพ อเข าส ระบบการจ ดการความร เม อคล กท เมน จะท าการ เป ด KMS SharePointหากผ ใช งานไม ม ส ทธ ในการเข าใช ระบบจะทาการแจ งให ทราบว า ผ ใช ไม ม ส ทธ ๔.๒.๕. CMSเป นเมน เพ อเข าส ระบบการจ ดการเน อหาความร เม อคล กท เมน จะ ทาการเป ด CMS SharePointหากผ ใช งานไม ม ส ทธ ในการเข าใช ระบบจะท าการแจ งให ทราบว า ผ ใช ไม ม ส ทธ ๔.๒.๖. LMSเป นเมน เพ อเข าส ระบบการจ ดการเร ยนการสอนเม อคล กท เมน จะ ทาการเป ด LMS Applicationหากผ ใช งานไม ม ส ทธ ในการเข าใช ระบบจะท าการแจ งให ทราบว า ผ ใช ไม ม ส ทธ ๔.๒.๗. IMS เป นเมน เพ อเข าส ระบบจ ดการข อสอบและการสอบเม อคล กท เมน จะทาการเป ด IMS Applicationหากผ ใช งานไม ม ส ทธ ในการเข าใช ระบบจะท าการแจ งให ทราบว า ผ ใช ไม ม ส ทธ ๔.๓. ข อม ลผ ใช ระบบ แสดงข อม ลเบ องต นของผ ใช เม อคล ก link ท ช อผ ใช Portlet จะท าการแสดงข อม ล ส วนต วของผ ใช แบบละเอ ยด ๔.๔. รายการท ต องดาเน นการ แสดงงานท ต องดาเน นการของผ ใช โดยจ านวนงานท น ามาแสดงจะท าการสอบถาม มาจากระบบ E-Officeเม อคล กท จ านวนรายการ Portal จะเป ด Window ใหม เพ อเข าส Application ของ E-Office และแสดงรายการท งหมดท ต องดาเน นการ ๔.๕. ระบบจ ดการความร ได แก แสดงรายการความร ท เก ยวข องก บผ ใช โดยแบ งความร ท นามาแสดงเป น 3 ประเภท - เร องท ต องด าเน นการ เป นรายการความร ท ผ อ นสร างข นและรอให ผ ใช ทาการอน ม ต เพ อเผยแพร - เร องท เป นสมาช ก เป นรายการความร ท ผ อ น สร างข น และผ ใช เห นว าม ความน าสนใจจ งท าการขอเป นสมาช ก เม อได ร บ การอน ม ต จากผ สร างความร แล ว จะม รายการความร น นแสดงในส วนของ เร องท เป นสมาช ก - เร องท บ นท ก เป นรายการความร ท ผ ใช ได ท า การสร างไว เม อผ ใช คล กท ช อรายการความร ท ต องการ Portlet จะท าการ เป ด SharePoint แสดงรายละเอ ยดของความร ท เล อก ๔.๖. ระบบจ ดการเน อหา แสดงรายการเน อหาท ผ ใช ทาการสร างข น เม อคล กท ช อรายการเน อหาท ต องการPortlet จะทาการเป ด SharePoint เพ อแสดงรายละเอ ยดของเน อหาท เล อก ๔.๗. บร การท วไป เป นPortlet ท ท าหน าท แสดงรายการระบบเพ อเช อมโยงไปท Application ของ E- Office โดยแต ละรายการระบบท แสดงเป นระบบท ถ กก าหนดส ทธ ผ ใช ท วไปท ท าการ Login เขาส ระบบ แล วท กคนสามารถใช งานได เม อคล กท จ านวนรายการ Portal จะเป ด Window ใหม เพ อเข าส Service ของ E-Office ซ งเป นโปรแกรมตามท ผ ใช เล อก ๔.๘. Notification แสดงข อความจากระบบภายใน E-Office เพ อแจ งให ผ ใช ทราบว า เอกสารค าขอต างๆท ได ดาเน นการไปและต องรอการอน ม ต โดยผ ม อานาจน น ม สถานะเป นอย างไรหากการแจ งเต อนท ผ ใช ได ร บ ม เอกสารแนบ เม อผ ใช คล กท ช อการแจ งเต อนPortlet จะท าการเป ดรายงานเอกสารเพ อให ผ ใช น าไปพ มพ เพ อเป น หล กฐานเช น ใบอน ม ต การเบ กว สด เม อผ ใช เล อกรายการท ต องการ และเล อก clear ระบบจะทาการลบการแจ งเต อนน น ค ม อการอบรม การจ ดการผ ใช งาน (สาหร บผ ด แลระบบ) โครงการจ างท ปร กษาพ ฒนาระบบสน บสน นการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการการศ กษา การจ ดการผ ใช งาน (สาหร บผ ด แลระบบ) การเพ มข อม ลผ ใช งานส าหร บใช งานระบบงานในโครงการจ างท ปร กษาพ ฒนาระบบ สน บสน นการเร ยนการสอนและการบร หารจ ดการการศ กษา ได แก ระบบการจ ดการส าน กงาน (Office Management System) ซ งประกอบด วย 7 ระบบงาน (e-office) และระบบงาน e-learning ม ข นตอนการทางานหล ก 3 ข นตอน ค อ ๑. การเพ มข อม ลบ คลากร (User Profile) ๒. การสร างข อม ลผ ใช (User Account) ๓. การกาหนดบทบาท/หน าท ผ ใช งาน (User Role) การเพ มข อม ลบ คลากร (User Profile) ว ตถ ประสงค เป นโปรแกรมส าหร บผ ด แลระบบ หร อผ ท ได ร บมอบหมายให ด แลข อม ลบ คคลของ หน วยงาน เพ อเพ ม ค นหา แก ไขหร อลบข อม ลบ คลากร เง อนไขหร อข อจาก ด ๑. การเพ มข อม ลบ คลากร ๑.๑. การเพ มข อม ลบ คลากร โปรแกรมจะท าการตรวจสอบข อม ล เลขประจ าต ว ประชาชน ว าม อย ในระบบแล วหร อไม ในกรณ ท พบข อม ลซ าจะแสดงข อความเพ อย นย นการเพ มข อม ล บ คลากร ๒. การค นหาข อม ลบ คลากร ๒.๑. ต องระบ เง อนไขอย างน อย ๑เง อนไข ๓. การลบข อม ลบ คลากร ๓.๑. ไม สามารถลบข อม ลบ คลากรได เม อม การนาข อม ลน ไปใช งาน การใช งานโปรแกรม การเพ มข อม ล ๑. ท หน า Portal คล กท Banner User Profile จะแสดงหน าจอโปรแกรม CTL1I010 ทะเบ ยนบ คลากร ด งภาพ รายละเอ ยดการบ นท ก ประเภทบ คคล ต องระบ ประเภทบ คคลเล อก Option ไทย หร อ ต างชาต เลขหน งส อเด นทาง ถ าเล อกประเภทบ คคล เป น ต างชาต ต องระบ เลขหน งส อ เด นทาง เลขประจาต วประชาชน ถ าเล อกประเภทบ คคล เป น ไทย ต องระบ เป นต วเลข ๑๓ หล ก เลขประจาต วผ เส ยภาษ ต องระบ เป นต วเลขไม ก น ๑๓หล ก เพศ ต องระบ เพศ เล อก Option ชาย หร อหญ ง คานาหน าช อ เล อกรายการคานาหน าช อ ช อ ต องระบ ช อของบ คลากร ช อสก ล ต องระบ สก ลของบ คลากร ช อ (อ งกฤษ) ต องระบ ช อภาษาอ งกฤษของบ คลากร ช อสก ล (อ งกฤษ ต องระบ ช อสก ลอ งกฤษของบ คลากร ว นท เก ด ต องระบ ว นท เก ดของบ คลากร (ต วอย าง 1 ม.ค ให ระบ 01/10/2496) สถานภาพ ต องระบ สถานภาพ เล อก โสด สมรส หย า หร อหม าย ศาสนา เล อกรายการศาสนา ประเภทบ คลากร เล อกประเภทบ คลากร สถานะใช เบ กสว สด การให บ ตร ระบ สถานะใช เบ กสว สด การให บ ตร เล อก Option ตนเอง ค สมรส หร อไม เบ ก ว นท เล กจ าง/พ นอาย ราชการ ระบ ว นท ว นท เล กจ าง/พ นอาย ราชการ (กรณ เล กจ าง หร อ พ นอาย ราชการ) ท องท ท บรรจ คร งแรก จ งหว ด เล อกจ งหว ดท บรรจ คร งแรกจาก List รายการจ งหว ด อาเภอ/เขต เล อกอ าเภอ/เขตท บรรจ คร งแรกจาก List รายการอ าเภอ/ เขต ว นท บรรจ ต องระบ ว นท บรรจ ของบ คลากร ว นท เกษ ยณอาย ราชการ ต องระบ ว นท เกษ ยณอาย ราชการของบ คลากร (ปกต โปรแกรมจะคานวนให จากการระบ ค าว นท เก ด) หน วยงานต นส งก ด หน วยงานต นส งก ด เล อกหน วยงานต นส งก ดของบ คลากร จาก List รายการโดย กดป ม ซ ง Admin แต งละส วนงานจะแสดง list รายการตามส ทธ ด งน Admin ส วนกลาง จะแสดง list รายการ 3 Tab ค อ ส วนกลาง, เขตพ นท การศ กษา และ สถานศ กษา Admin เขตพ นท การศ กษา จะแสดง list รายการ 2 Tab ค อ เขตพ นท การศ กษา (เฉพาะหน วยงานท ส งก ด) และ สถานศ กษา (เฉพาะโรงเร ยนภายใต ส งก ด) Admin โรงเร ยน จะแสดง list รายการ 1 Tab ค อ ป จจ บ นปฏ บ ต หน าท สถานศ กษา (เฉพาะโรงเร ยนท ส งก ด) หน วยงาน โปรแกรมจะ Default ค าเร มต นหน วยงานเด ยวก บ หน วยงานต นส งก ด แต สามารถเปล ยนได โดยเล อกหน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ป จจ บ น จาก List รายการ ตาแหน ง เล อกตาแหน งของบ คลากร จาก List รายการ เลขท ตาแหน ง ระบ เลขท ตาแหน ง เง นเด อน ต องระบ เง นเด อนของบ คลากร เง นประจ าต าแหน ง / ว ทยะฐานะ ระบ เง นประจาตาแหน ง/ว ทยะฐานะ เง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks