แนะน าโปรแกรม Drop box - PDF

Description
Dropbox ค ออะไร? แนะน าโปรแกรม Drop box Dropbox เป นเคร องม อท ท าให ค ณสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของค ณ ได ท กท ท กเวลา ไม ว าค ณจะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ ค ณก สามารถเข าถ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 10 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Dropbox ค ออะไร? แนะน าโปรแกรม Drop box Dropbox เป นเคร องม อท ท าให ค ณสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของค ณ ได ท กท ท กเวลา ไม ว าค ณจะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ ค ณก สามารถเข าถ งไฟล งานของค ณได อย างง ายดาย และตรงก นเสมอ ไม ว าจะม การเพ ม ลด แก ไข ไฟล ใดๆ ใน Folder ของ Dropbox ค ณสมบ ต ของ Dropbox Dropbox ม ข อด ต างๆ มากมาย ท ช วยให ช ว ตประจ าว น หร อการท างานของค ณสะดวกย งข น ด งน ท าให ตรงก น (Synchronize) Dropbox จะท าไฟล ใน Folder Dropbox ให ตรงก นเสมอ (Synchronize) โดยม พ นท ฟร ให มากถ ง 2GB และใช ได ท งบน Windows, Mac, Linux, ม อถ อ และ Web-based. ไม ว าไฟล ๆ น น จะถ กแก ไขเพ มเต มเม อใด Dropbox จะร และ Update ให ก บเคร องอ นๆ อ ตโนม ต ท นท แบ งป นไฟล (File Sharing) แชร โฟลเดอร ต างๆ ให ก บคนอ นๆ เพ อให ท างานร วมก นได (Collaboration) นอกจากน ย งสร าง Public Link ให ผ ใช คนอ นๆ สามารถเข าถ งได อย างง ายดาย ส ารองข อม ล (Online Backup) Dropbox ท าให ค ณหมดห วงเร อง ส ารองข อม ล เพราะ Dropbox ท าให ค ณอย างอ ตโนม ต โดยค ณไม ต องก งวล ใดๆ เลย เข าผ านเว บไซต (Web Access) ไฟล อ กช ดน ง จะเก บไว บน Internet เพ อให ค ณเข าถ งไฟล ได ท กสถานท ท Internet สามารถเช อมต อได และม ความปลอดภ ยส ง การใช งาน Dropbox ใช งานในล กษณะเว บแอปพล เคช น ผ านทาง Website ใช งานในล กษณะเป นแอปพล เคช นบนเดสก ท อป ระบบปฏ บ ต การท ง Windows, Mac OS X, และ Linux ใช งานบนอ ปกรณ เคล อนท ม เวอร ช นท ท างานบนโทรศ พท สมาร ทโฟน ท งระบบปฏ บ ต การ ios, Android, Windows Phone7 และ Blackberry ท าไมถ งเป นท น ยม - ง ายและสะดวกในการใช งาน ท างานได เร ว - ม เมน ท เข าใจได ง าย ไม สล บซ บซ อน - ม เอกสารหร อค ม อท ช วยท าให เร ยนร การใช งานได อย างรวดเร ว - ร ปแบบของเอกสารไม เปล ยน - ร ปแบบของเอกสารในกล ม Microsoft office ไม เปล ยน - Dropbox เป นระบบท ให บร การในล กษณะคลาวด เซอร ว ส - สามารถเข ยนและอ านข อม ลได เร วเปร ยบเสม อนเราบ นท กไฟล ท เคร องคอมพ วเตอร ของเรา - ใช ได ฟร โดย ผ ใช Dropbox ใหม ท กคนได ร บพ นท 2 GB ในการใช งานฟร การต ดต งและใช งาน Dropbox หน าเว บไซต ของ Dropbox : 1. เมน Sign in ส าหร บ ลงทะเบ ยนเข าใช งานผ าน Website 2. ผ ใช งานสามารถสม ครสมาช ก ใหม ได ด วย เมน Create an Account เม อคล ก Create an Account จะเข าส หน าเว บเพจส าหร บสม ครการสมาช ก การสม ครสมาช ก ผ ใช งานต อง กรอกข อม ลส าหร บการสม คร ได แก ช อ นามสก ล และ Password เล อกท า เคร องหมายถ กหน า ข อความ I agree to Dropbox term แล วกดป ม Create Account เม อท าการลงทะเบ ยนเร ยบร อย เว บไซต จะท าการดาวน โหลด Dropbox มาย งเคร องของเราเพ อท าการ ต ดต งและใช งาน จะได ไฟล ช อ Dropbox exe ซ งเป น Dropbox เวอร ช นล าส ด (ณ ขณะท าค ม อการใช งาน) Double Click ท ไฟล เพ อท า การต ดต ง จะข นหน าจอย นยอม ให ต ดต ง จากน นกดป ม Run หน าต างการต ดต งโปรแกรม คล กป ม Install ระบบจะท า การต ดต งโปรแกรม Dropbox ลงบนเคร องคอมพ วเตอร หน าต างสอบถาม Username และ Password ของ Dropbox Dropbox จะสอบถามผ ใช งาน ว าผ ใช งานสม ครใช งาน แล วใช หร อไม หากม แล วให กด I already have Dropbox account คล ก Next หล งจาก น นให กรอก Username และ Password ของผ ใช งานลงไป หน าต างสอบถามรายละเอ ยดการต ดต ง Dropbox Dropboxจะให ผ ใช สามารถใช พ นท ได ฟร 2 GB หากต องการ มากกว าน นจะต องเส ยค าใช จ าย ตามอ ตราท ก าหนด คล ก Next เล อกร ปแบบการต ดต งเป น Typical แล วคล ก Install ระบบจะท าการต ดต งโปรแกรม จนเสร จส น หน าต างแนะน าโปรแกรม Dropbox เม อต ดต ง Dropbox เร ยบร อย จะเข าส หน าต างแนะน าการใช งานหากไม ต องการด ให คล กป ม Skip tour จากน นคล กป ม Finish เป นการเสร จส นการ ต ดต ง การใช งาน Dropbox เล อกเป ดใช งาน Dropbox ได จาก 3 ทาง ค อ 1 Start All program Folder Dropbox Dropbox 2 เล อกเป ดโฟลเดอร Dropbox จาก My Document 3 เล อกDouble click Icon Dropbox จาก ด านขวาของ Taskbar การใช งานเบ องต น เร มต น Dropbox จะสร าง โฟลเดอร ช อ Dropbox ใน My Document โดยม ความจ ให 2 GB โดยภายใน จะม โฟลเดอร ย อยค อ Photos Public และไฟล Getting start.pdf ซ งเป นไฟล สอนการใช งาน Dropbox การจ ดการไฟล บน Dropbox 1 ไฟล และโฟลเดอร ใน Dropbox สามารถสร าง, ลบ รวมถ งแก ไขช อได อย างอ สระ 2 ข อม ลท อย ในโฟลเดอร Dropbox ภายในเคร อง ก บ ข อม ลท อย ในในเว บไซต Dropbox จะเหม อนก นท งไฟล และโฟลเดอร Dropbox0t ท าการเช อมโยงข อม ลระหว างก นโดยอ ตโนม ต เม อม การเร ยกใช งานDropbox โดย คอมพ วเตอร จะต องเช อมต อก บอ นเทอร เน ต การแชร ไฟล ให ก บบ คคลท วไป 1. น าเข าไฟล ท ต องการแชร ลงใน Folder Public 2 รอให สถานะการ Upload เปล ยนเป นส เข ยว จากน นคล งขวาท ไฟล เล อก Dropbox Copy public link 3.จากน นสามารถน า Link ท ได ส งให ผ ร บผ านทาง หร อช องทางอ น โดยการ คล กเมาส ขวา เล อก paste หร อกด Ctrl+V การแชร Folder 1. เล อกโฟล เดอร ท ต องการ คล กขวา แล วเล อก Dropbox Share this Folder 2. โปรแกรมจะเป ด หน าจอ Website Dropbox ข นมาให ผ ใช งานกรอก ของผ ท ต องการให ใช Folder ร วมก น จากน นกด Share Folder โปรแกรมจะส ง Link ไปย ง ผ ร บให อ ตโนม ต นายช ต ว มลเจร ญ น กว ชาการส งแวดล อมปฏ บ ต การ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks