(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual - PDF

Description
(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual ม นาคม 2558 Institute of Research and Development for Public Enterprises สารบ ญ 1 แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห

Please download to get full document.

View again

of 86
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 13 | Pages: 86

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual ม นาคม 2558 Institute of Research and Development for Public Enterprises สารบ ญ 1 แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห โครงการ Feasibility studies / Project appraisal Guideline พระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา และม ผลใช บ งค บต งแต ว นท ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เป นต นมา โดยกฎหมายด งกล าวได บ ญญ ต ยกเล กพระราชบ ญญ ต ว าด วยการให เอกชนเข าร วมงานหร อด าเน นการในก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ งใช บ งค บมาเป นระยะเวลาย ส บป เต ม กฎหมายร วมท นฉบ บใหม ได ม การเพ มเต มรายละเอ ยดในหลายเร อง รวมท ง ก าหนดข นตอน ว ธ การ และระยะเวลาในการด าเน นการในแต ละข นตอนให ม ความช ดเจนมากย งข น อ นเป น การแก ไขป ญหาท เก ดจากการบ งค บใช พระราชบ ญญ ต ว าด วยการให เอกชนเข าร วมงานหร อดาเน นการในก จการ ของร ฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (กฎหมายร วมการงาน) ท ผ านมา ซ งกฎหมายร วมการงานม การก าหนดบทมาตราไว เพ ยง ๒๕ มาตรา ท าให ในแต ละข นตอนของการเสนอโครงการ การด าเน นโครงการ และการก าก บด แลและต ดตาม ผลของโครงการ ย งขาดรายละเอ ยดและความช ดเจนในการปฏ บ ต รวมถ งการขาดข นตอนท ส าค ญต างๆ เช น การก าหนดนโยบายและย ทธศาสตร การร วมลงท นในระด บชาต กระบวนการและข นตอนในการพ จารณาการ แก ไขหร อต ออาย ส ญญา แนวทางการส งเสร มให หน วยงานของร ฐสามารถเข าส ระบบของการใช กฎหมายร วม ลงท น ท าให เก ดป ญหาข อกฎหมายจากการใช บ งค บกฎหมายฉบ บเด ม อ นท าให หน วยงานของร ฐพยายาม หล กเล ยงการปฏ บ ต ตามกฎหมายร วมการงาน และทาให ต องม การส งเร องให สาน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา ต ความป ญหาข อกฎหมายเป นจ านวนมากในช วงระยะเวลาย ส บป ท ผ านมา ซ งแนวทางการให ความเห นของ คณะกรรมการกฤษฎ กาในหลายเร องก ได กลายมาเป นแนวทางปฏ บ ต และได น ามาก าหนดไว เป นบทบ ญญ ต ใน กฎหมายฉบ บใหม เพ อให เก ดความช ดเจนด วย ท งน เพ อส งเสร มให หน วยงานของร ฐสามารถปฏ บ ต ตาม กฎหมาย และเอกชนสนใจเข าร วมลงท นก บร ฐมากย งข น ในสภาวการณ ท ประเทศไ ทยต องสร างข ด ความสามารถทางการแข งข นเพ อด งเง นลงท นจากต างประเทศ จ งม ความจ าเป นต องพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน และบร การสาธารณะต างๆ เพ อรองร บการลงท นท คาดว าจะขยายต วเพ มมากข นในอนาคต รวมท งเพ อรองร บ การก าวเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนอ กด วย เน อหาของพระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กฎหมายร วม ลงท น) นอกจากการเพ มเต มรายละเอ ยดและข นตอนต างๆ ให ม ความช ดเจนมากย งข นเป น ๑๐ หมวดแล ว เช น หมวดว าด วยแผนย ทธศาสตร การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ หมวดการแก ไขส ญญาและการท าส ญญา ใหม หมวดกองท นส งเสร มการให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ เป นต น กฎหมายฉบ บใหม ป ๒๕๕๖ ย งคง ก าหนดข นตอนในการพ จารณาให เอกชนร วมลงท นไว ในส วนของ ๓ ข นตอนท ม ความส าค ญด งเช นท เคยม การกาหนดไว ในพระราชบ ญญ ต ว าด วยการให เอกชนเข าร วมงานหร อดาเน นการในก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได แก ๑) การเสนอโครงการ (หมวด ๔) ได แก ข นตอนในส วนของการจ ดท าและเสนอรายงานผล การศ กษาและว เคราะห โครงการ ๒) การดาเน นโครงการ (หมวด ๕) ได แก ข นตอนในส วนของการจ ดทาร างประกาศเช ญชวนเอกชน เข าร วมลงท น ร างขอบเขตของโครงการ และร างส ญญาร วมลงท น และการค ดเล อกเอกชนเข าร วมลงท นใน โครงการของร ฐ ๓) การก าก บด แลและต ดตามผลของโครงการ (หมวด ๖) ได แก ข นตอนในส วนของการก าก บ ด แลและต ดตามผลการดาเน นโครงการตามส ญญาร วมลงท นระหว างร ฐและเอกชนจนกว าจะส นส ดส ญญา ส าหร บในส วนของข นตอนการเสนอโครงการตามหมวด ๔ น น ม ข นตอนท ถ อว าเป นรายละเอ ยดท ส าค ญท ส ดท จะส งผลต อโครงการร วมลงท นระหว างร ฐและเอกชนในข นตอนอ นๆ ต อไป รวมถ งม ผลต อการ 1 ดาเน นโครงการในช วงตลอดอาย ของส ญญา ได แก ข นตอนการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห โครงการ อ นถ อ เป นกระบวนการเร มต นของโครงการท หน วยงานของร ฐเจ าของโครงการเม อม ความค ดหร อนโยบายท จะร เร ม โครงการร วมลงท นแล วจะต องด าเน นการเป นข นตอนแรก ซ งการศ กษาและว เคราะห โครงการท ด และอย บน พ นฐานของข อม ลท ม ความครบถ วนในรอบด านย อมส งผลถ งโครงการต อไป เพราะหากม การศ กษาและ ว เคราะห โครงการท ผ ดพลาดอาจส งผลกระทบถ งโครงการท ต องด าเน นการต อไปในช วงอาย ของส ญญา ซ งส วน ใหญ แล วโครงการร วมลงท นม กจะเป นโครงการระยะยาวต งแต ส บถ งย ส บป ข นไป ด งน น พระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ งได ก าหนดเป นรายละเอ ยดเอาไว ในกฎหมายอย างช ดเจนมาก ย งข นกว าท เคยบ ญญ ต ไว ในพระราชบ ญญ ต ว าด วยการให เอกชนเข าร วมงานหร อด าเน นการในก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมาตรา ๒๔ แห งพระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได บ ญญ ต ให ในการเสนอโครงการ หน วยงานเจ าของโครงการจะต องเสนอผลการศ กษาและว เคราะห โครงการตาม รายละเอ ยดท คณะกรรมการนโยบายการให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐประกาศกาหนด และได ก าหนดด วย ว าประกาศของคณะกรรมการด งกล าวอย างน อยต องม รายละเอ ยด ด งต อไปน (๑) เหต ผล ความจาเป น และประโยชน ของโครงการ รวมท งความสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร (๒) ต นท นการด าเน นการ โดยในกรณ ท เป นโครงการท จะใช จ ายงบประมาณแผ นด นร วมด วยให แสดง งบประมาณแผ นด นท จาเป นตลอดระยะเวลาของโครงการด วย (๓) การเปร ยบเท ยบต นท นและความค มค าในการด าเน นการระหว างการใช งบประมาณแผ นด นหร อ งบประมาณของหน วยงานของร ฐก บการให เอกชนร วมลงท น (๔) ทางเล อกในการให เอกชนร วมลงท นในร ปแบบต าง ๆ รวมท งความสนใจและความพร อมของ เอกชนในแต ละร ปแบบ (๕) ผลกระทบของโครงการ (๖) ความเส ยงท เก ยวข องและแนวทางการบร หารความเส ยงของโครงการ (๗) กรณ ท หน วยงานเจ าของโครงการจะใช งบประมาณของหน วยงานในการด าเน นการ ให แสดง สถานะทางการเง นของหน วยงาน แหล งท มาของงบประมาณ ภาระงบประมาณโดยรวมท ต องใช ในโครงการอ นๆ และความสามารถในการหางบประมาณเพ อการดาเน นโครงการโดยไม กระทบต อสถานะทางการเง นโดยรวมของ หน วยงาน ท งน คณะกรรมการนโยบายการให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐได ม การก าหนดรายละเอ ยด ของการศ กษาและว เคราะห โครงการ ซ งได ม การออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการให เอกชนร วมลงท นใน ก จการของร ฐ เร อง รายละเอ ยดท ต องม ในผลการศ กษาและว เคราะห โครงการของหน วยงานเจ าของโครงการ พ.ศ. ๒๕๕๗ เม อว นท ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 1 โดยข อ ๓ ได ก าหนดให ในการเสนอโครงการ หน วยงาน เจ าของโครงการต องเสนอผลการศ กษาและว เคราะห โครงการซ งม รายละเอ ยด ด งต อไปน (๑) เหต ผล ความจาเป น ประโยชน ของโครงการและความเหมาะสมทางเทคน ค รวมท งรายละเอ ยด เก ยวก บโครงการท แสดงให เห นถ งความสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ความสอดคล องก บสภาพเศรษฐก จและ ส งคมของประเทศ ความสอดคล องก บโครงการอ นท งในสาขาเด ยวก นและสาขาอ น และความพร อมของ หน วยงาน 1 ประกาศในราชก จจาน เบกษา เล ม ๑๓๑/ตอนพ เศษ ๓๘ ง/หน า ๘ ว นท ๒๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ 2 (๒) ต นท นการด าเน นการ โดยม ข อเสนอแนะเก ยวก บข นตอนและระยะเวลาการด าเน นโครงการท เหมาะสม และในกรณ ท เป นโครงการท จะใช จ ายงบประมาณแผ นด นร วมด วยให แสดงงบประมาณแผ นด นหร อ งบประมาณแผ นด นท จาเป นตลอดระยะเวลาของโครงการด วย (๓) ประมาณการผลตอบแทนในด านต างๆ ซ งอย างน อยต องแสดงให เห นอ ตราผลตอบแทนทาง การเง นและทางเศรษฐศาสตร (๔) การเปร ยบเท ยบต นท นและความค มค าในการดาเน นการระหว างการใช งบประมาณแผ นด นหร อ งบประมาณของหน วยงานของร ฐก บการให เอกชนร วมลงท น (๕) ทางเล อกในการให เอกชนร วมลงท นในร ปแบบต างๆ รวมท งความสนใจและความพร อมของ เอกชนในแต ละร ปแบบ (๖) ผลกระทบของโครงการซ งครอบคล มท งผลกระทบโดยตรงและโดยอ อมจากการดาเน นโครงการ ตลอดจนว ธ การป องก น ลด หร อแก ไขเย ยวยาผลกระทบด งกล าว เช น (ก) ผลกระทบด านส งแวดล อมและช มชน ตลอดจนประชาชนผ ใช บร การโดยจะต องแสดงให เห นถ งแนวทางในการจ ดท าและรายงานการประเม นผลกระทบส งแวดล อมและในกรณ ท เป นโครงการท อาจ ก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ จะต องแสดงแนวทางในการจ ดท าและรายงานการประเม นผลกระทบต อส ขภาพของประชาชนในช มชนด วย ท งน ตามท กฎหมายบ ญญ ต (ข) ผลกระทบด านการเม องและความม นคงของประเทศ (ค) ผลกระทบต อการดาเน นงานของหน วยงานเจ าของโครงการในระยะยาว เช น ฐานะการเง น การบร หาร องค กรและบ คลากร แผนการดาเน นงานระยะยาว (ง) การปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บอ นนอกจากพระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วม ลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๗) ผลการร บฟ งความค ดเห นตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห นของ ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (๘) ความเส ยงท เก ยวข องและแนวทางการบร หารความเส ยงของโครงการ (๙) กรณ ท หน วยงานเจ าของโครงการจะใช งบประมาณของหน วยงานในการด าเน นการให แสดง สถานะทางการเง นของหน วยงาน แหล งท มาของงบประมาณ ภาระงบประมาณท ต องใช ในโครงการอ นๆ และ ความสามารถในการหางบประมาณเพ อการด าเน นโครงการโดยไม กระทบต อสถานะทางการเง นโดยรวมของ หน วยงาน (๑๐) รายละเอ ยดอ นๆ ท หน วยงานเจ าของโครงการเห นว าเก ยวข องและจะเป น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks