ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІІЇ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» В МЕРЕЖЕВИХ ПРОДУКТАХ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Соколова Л.Е. 1, Олевський В.И. 2, Олевська Ю.Б. - PDF

Description
Соколова Л.Е., Олевський В.И., Інформаційні Олевська Ю.Б. технології в освіті УДК 004:37 ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІІЇ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» В МЕРЕЖЕВИХ ПРОДУКТАХ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Соколова Л.Е. 1, Олевський

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 23 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Соколова Л.Е., Олевський В.И., Інформаційні Олевська Ю.Б. технології в освіті УДК 004:37 ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІІЇ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» В МЕРЕЖЕВИХ ПРОДУКТАХ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Соколова Л.Е. 1, Олевський В.И. 2, Олевська Ю.Б. 3 1 КБ «Приватбанк», 2 ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, 3 ДВНЗ Національний гірничий університет, Вивчаються дані про використання системи сайтів в середніх класах загальноосвітньої школи, їх вплив на формування інформаційної культури школярів та підвищення рівня їх навчання. Сайти використовують технологію хмарних обчислень у середовищі Google, доступні з будь-якого підключеного до інтернету комп'ютера і не вимагають використання ресурсів самого комп'ютера. Сайти є безкоштовними, позбавлені будь-якої реклами, не потребують періодичного копіювання, захисту та взагалі роботи системного адміністратора. Це спрощує їх використання у навчальному процесі для шкіл різного рівня. Проведено статистичний аналіз роботи сайтів, виявлені головні тенденції їх використання. Ключові слова: виховання учнів середніх класів, інтернет, сайт, «хмарні обчислення», інформаційна культура. Вступ Невпинний розвиток освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграція до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій вимагає впровадження у середній школі новітніх методів навчання, заснованих на використанні сучасних комп ютерних технологій. Про важливість саме цього напряму свідчить Указ Президента України 926/2010 від «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» [1]. Він проголошує 2011 рік в Україні роком освіти та інформаційного суспільства, передбачає впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій та заходи щодо створення умов для підвищення комп'ютерної грамотності населення. Згідно Указу Кабінет Міністрів України має забезпечити залучення громадськості до підготовки та реалізації основних заходів з реформування системи освіти, врахування пропозицій громадських організацій із цих питань. Діючи в напрямку, вказаному Президентом України, та базуючись на власному досвіді розробки та впровадження інформаційних технологій у середній загальноосвітній школі 19 м. Дніпропетровська, розглянемо деякі питання практичної реалізації відповідних проектів в умовах реального навчального процесу. Під час розробки і впровадження програмних засобів та мережевих технологій в середній школі найбільш гострими виявилися питання наявності сучасних комп ютерів та програм, технічної підтримки працездатності інформаційних продуктів, забезпечення вибіркового авторизованого доступу учнів до конкретних мережевих ресурсів. Традиційні методики вимагають, як правило, придбання найсучаснішого обладнання, впровадження коштовних програмних продуктів та необхідність тримати системного програміста для їх підтримки та періодичного оновлення, що різко звужує коло учбових закладів, які можуть користуватися подібними заходами. На противагу цьому, запропонована авторами методика [2-4], яка базується на технології «хмарних обчислень», дозволяє здолати ці труднощі, 82 Досвід використання технологіії «Хмарних обчислень» в мережевих продуктах... долучаючи при цьому учнів до найбільш перспективних напрямків розробки сучасних інформаційних продуктів. Останнім часом всі ці питання жваво обговорювалися у педагогічній пресі [5], на наукових конференціях [6], в тематичних передачах Дніпропетровського обласного 51 каналу державного телебачення. Результати обговорення показують, що розглянуті питання та запропонована методика є актуальними для фахівців-педагогів, розробників програмного забезпечення, учнів та їх батьків. Робота, що надається, побудована таким чином. В розділі I описана методика розробки програмних продуктів за технологією «хмарних обчислень». У II розділі розглядається структура створеної системи сайтів. III розділ містить аналіз статистичних даних, які описують функціонування мережевої системи. Заключний IV розділ містить висновки щодо ефективності запропонованої методики. 1 Переваги концепції «хмарних обчислень» щодо використання у освітніх розробках Суть концепції «хмарних обчислень» полягає в наданні кінцевим користувачам віддаленого динамічного доступу до послуг, обчислювальних ресурсів і додатків (включаючи операційні системи та інфраструктуру) через інтернет [7, 8]. «Хмарні обчислення» представляють собою масштабований спосіб доступу до зовнішніх обчислювальних ресурсів у вигляді сервісу, що надається за допомогою інтернету, при цьому користувачеві не потрібно ніяких особливих знань про інфраструктуру хмари або навичок управління цією хмарною технологією. Технологію «хмарних обчислень» ділять на надання інфраструктури в якості сервісу IaaS (Infrastructure as a service), платформи в якості сервісу PaaS (Platform as a service), або програмного забезпечення у вигляді сервісу SaaS (Software as a service), а також багатьох інших інтернет-технологій для віддалених обчислень. В даний час в інтернеті чітко позначилася тенденція до широкого використовування віддалених мережних ресурсів. Багато провідних IT-компаній, серед яких Google, Microsoft, Amazon, мають власні «хмарні» сервіси. Але, на відміну від продуктів більшості з них, сервіси Google найчастіше є безкоштовними, більш потужними, ліцензійно чистими і частіше оновлюються. Некомерційні сервіси Google позбавлені будь-якої реклами, що дуже важливо при використанні у середній школі. Крім того, ця компанія значно раніше інших інтернет-гигантів розпочала розробку «хмарних» сервісів і являється найбільш послідовним прихильником таких технологій. Користувачам вказаних методик немає необхідності купувати дорогі комп'ютери, з великим обсягом пам'яті і дисків, щоб використовувати програми через веб-інтерфейс. Також немає необхідності в СD і DVD приводах, тому що вся інформація і програми залишаються в хмарі . Користувачі можуть перейти зі звичайних комп'ютерів і ноутбуків на більш компактні і зручні нетбуки або використовувати «старі» комп ютери за умови наявності в них можливостей для підключення до всесвітньої мережі. Це є однією з найбільших переваг використання «хмарних обчислень» в реальних умовах українських середніх шкіл. Продукти, створені за технологією «хмарних обчислень», мають особливості структури і функціонування. У цьому випадку дані зберігаються на віддаленому мережевому ресурсі, доступ до якого може бути здійснений з будь-якого комп ютера, підключеного до інтернету. При цьому зберігається можливість авторизації доступу та контролю за процесом редагування або перегляду даних. Це дає можливість керівнику мережевої системи або педагогу розподіляти права доступу до окремих ресурсів програмного продукту та здійснювати контроль за діяльністю учнів. Використання «хмарних» технологій позбавляє від необхідності технічної підтримки програмних розробок. Сервіси виконують функції збереження даних, їх періодичного копіювання, захисту від комп ютерних вірусів та інтернет-атак тощо. Тому, як правило, впровадження такої системи в навчальному закладі не потребує наявності системного 83 Соколова Л.Е., Олевський В.И., Олевська Ю.Б. програміста, або ж необхідність в його послугах виникає дуже рідко. Це також сприяє використанню вказаних технологій у середній школі. Ведучі фірми в області IT-технологій орієнтують своїх користувачів на доцільність зберігання даних на віддалених серверах і використання для їх обробки системи взаємно інтегрованих «хмарних» програм нового покоління. Ці засоби дозволяють не обмежуватися об'ємом існуючої на персональному комп'ютері фізичної пам'яті і можливостями завантажених програм. Натомість користувачу пропонується практично необмежений об'єм пам'яті віддаленого серверу і швидкодія віртуальних потужних комп ютерів. Швидкість взаємодії визначається в цьому випадку тільки швидкістю доступу до мережних ресурсів, тобто швидкістю інтернету. 2 Система сайтів середньої школи 19 м. Дніпропетровська Технологія «хмарних обчислень» була використана при розробці системи сайтів для середньої школи 19 м. Дніпропетровська. Система включає сайт «Юний ерудит» (http://sites.google.com/site/5b19sdn/, рис. 1), сайт вчителів математики «Градієнт» (http://sites.google.com/site/gradient19sdn/, рис. 2) та сайт газети класу «Шкільний калейдоскоп» (http://sites.google.com/site/skolnyjkalejdoskop/, рис.3). Система використовує «хмарні» сервіси Google конструктор сайтів, документи, електронну пошту, редактори документів та електронних таблиць, веб-альбом фотографій тощо. Крім того, в роботі сайтів використовуються віддалені ресурси інших компаній, що дозволяє розширити список типів задіяних файлів і оптимізувати їх відображення. Розташування матеріалів на декількох окремих сайтах пов язане як із структурованістю їх тематики, так і з вимогами дотримання обмежень до безкоштовних ресурсів Google. Це дозволяє учням знаходити потрібні матеріали за прямими посиланнями, виключаючи при цьому будь-яку рекламу та оплату. Використовування віддалених засобів зберігання інформації дозволяє встановити роздільний доступ до рубрик сайтів вповноваженим для цього учням, відповідальним за дану ділянку роботи. Склад та структура сайтів визначена як попереднім плануванням їх роботи [2, 9], так і результатами аналізу працездатності та ефективності рубрик під час експлуатації системи понад 1,5 роки. Сайт «Юний ерудит» був представлений в декількох попередніх роботах [2-6]. Він працює майже у тому вигляді, як було заплановано, але частини навчального та методичного розділів, пов язані з викладанням шкільного курсу математики, були перенесені на організований рік назад сайт вчителів математики «Градієнт», створений вже для декількох класів. Це плідно позначилося на засвоєнні програмного матеріалу учнями цих класів та підняло загальний рівень знань школярів. Додаткові ж математичні розділи, наприклад, віртуальний математичний гурток учнів 6-Б класу, для якого було розроблено сайт «Юний ерудит», розташовані саме на цьому сайті. Також на ньому містяться деякі програмні та додаткові матеріали по іншим досліджуваним дисциплінам. Розглянемо детальніше структуру і функціонування сайту вчителів математики. Цей спеціалізований освітній ресурс включає методичні матеріали, які охоплюють майже всі питання навчального процесу викладання математичних дисциплін у середній та старшій школі. На ньому розташовані такі основні розділи, як плани вивчення тем, матеріали для підготовки учнів за цими темами, матеріали для підготовки до контрольних робіт та їх подальшого аналізу, включаючи зразки найкращих учнівських робіт, рекомендації учням та їх батькам щодо покращення організації учбового процесу, особисті методичні розробки вчителів математики у вигляді презентацій тощо, а також електронні щоденники з математичних дисциплін відповідних класів. В окремий сайт була також виділена електронна версія газети класу «Шкільний калейдоскоп». Це надало змогу батькам та учням інших класів та шкіл переглядати матеріали цієї газ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks