(ต นฉบ บ) DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT - PDF

Description
(ต นฉบ บ) DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT This Distributorship Agreement (hereinafter referred to as the Agreement) is made and entered into on this day of 2005 by and between 1. ABC Co., Ltd., a limited liability

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
(ต นฉบ บ) DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT This Distributorship Agreement (hereinafter referred to as the Agreement) is made and entered into on this day of 2005 by and between 1. ABC Co., Ltd., a limited liability Company, duly existing and established under the Laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at (hereinafter referred to as the Principal) and 2. XYZ Co., Ltd., a Company, duly existing and established under the Laws of Kingdom of Thailand, having its registered office at (hereinafter referred to as the Distributor). PREAMBLE: WHEREAS, Principal is engaged in the business of manufacturing, producing, marketing, selling, consumer products of AAA Group s products in the Republic of Indonesia, consisting of personal care products, home care products, confectionary, beverages and pharmaceutical products. WHEREAS, the Distributor is engaged in the business of importing, marketing, selling, and distributing consumer products in the Kingdom of Thailand. WHEREAS, the Principal is looking for a distribution company in the Kingdom of Thailand, and intends to appoint the Distributor to be the distributor of the Principal s products in the Kingdom of Thailand (hereinafter referred to as the Territory); and the Distributor is willing to accept the rights to import, to distribute as well as to sell the Principal s products throughout the Territory; WHEREAS, for the purpose of importing, selling, marketing and distributing of the Principal s products (hereinafter referred to as the Products) in the Territory, the Principal has agreed to export and sell the Products to the Distributor. WHEREAS, the Distributor has guaranteed that the Distributor has obtained the required approval of and has all the legal licenses from the government or other authorized offices, to run the business as distributor therefore is entitled to execute the Agreement and enforce his rights and obligations in accordance with the applicable laws and regulations. In consideration of the above, the Parties hereby agree to enter into this Agreement under the following terms and conditions. (ค าแปล) ส ญญาเป นผ แทนจ าหน าย ส ญญาเป นผ แทนจ าหน ายฉบ บน ซ งต อไปในส ญญาฉบ บน จะเร ยกว า ) ส ญญา ท าข นเม อว นท ( เด อน พ. ศ โดยและระหว าง 1. บร ษ ท เอบ ซ จ าก ด บร ษ ทจ าก ดความร บผ ด ซ งด ารงอย และก อต งโดยชอบ ภายใต กฎหมายแห ง ประเทศสาธารณร ฐอ นโดน เช ย ส าน กงานจดทะเบ ยนต งอย ท ซ งต อไปในส ญญาฉบ บน จะเร ยกว า ) ต วการ ( ก บ 2. บร ษ ท เอ กซ วายแซด จ าก ด บร ษ ทซ งด ารงอย และก อต งโดยชอบ ภายใต กฎหมายแห งราชอาณาจ กร ไทย ส าน กงานจดทะเบ ยนต งอย เลขท ซ งต อไปในส ญญาฉบ บน จะเร ยกว า ) ผ แทนจ าหน าย ( ค าปรารภ โดยท ต วการเข าร วมในธ รก จการท า การผล ต การตลาด และการขายส นค าบร โภคของผล ตภ ณฑ ของ เอเอเอ กร ป ในประเทศสาธารณร ฐอ นโดน เช ย ซ งประกอบด วยผล ตภ ณฑ ใช ส วนต ว ผล ตภ ณฑ ใช ส าหร บบ าน ผล ตภ ณฑ ล กกวาด ผล ตภ ณฑ เคร องด ม และผล ตภ ณฑ ยา โดยท ผ แทนจ าหน ายเข าร วมในธ รก จการน าเข า การตลาด การขาย และการจ ดจ าหน ายส นค าบร โภคใน ราชอาณาจ กรไทย โดยท ต วการก าล งมองหาบร ษ ทจ ดจ าหน ายในราชอาณาจ กรไทย และม ความประสงค ท จะแต งต งผ แทน จ าหน ายเป นผ แทนจ าหน ายผล ตภ ณฑ ของต วการในราชอาณาจ กรไทย ซ งต อไปในส ญญาฉบ บน จะเร ยกว า) อาณาเขต และผ แทนจ ( าหน ายสม ครใจท จะยอมร บส ทธ ในการน าเข า การจ ดจ าหน าย และการขาย ผล ตภ ณฑ ของต วการท วอาณาเขต โดยท เพ อความม งประสงค ในการน าเข า การขาย การตลาด และการจ ดจ าหน ายผล ตภ ณฑ ของต วการ ซ ง) ต อไปในส ญญาฉบ บน จะเร ยกว า ผล ตภ ณฑ ในอาณาเขต ต วการได ตกลงท ( จะส งออกและขาย ผล ตภ ณฑ แก ผ แทนจ าหน าย โดยท ผ แทนจ าหน ายได ร บประก นว า ผ แทนจ าหน ายได มาซ งค าอน ม ต ตามท ก าหนดและได ร บหน งส อ อน ญาตตามกฎหมายจากร ฐบาลหร อส าน กงานท ม อ านาจอ น ๆ ให ด าเน นธ รก จในฐานะท เป นผ แทนจ าหน าย ด งน นจ งชอบท จะเข าท าส ญญาและใช บ งค บส ทธ และข อผ กพ นของตนตามกฎหมายและข อบ งค บท ใช บ งค บ เพ อเป นค าตอบแทนต อส งท กล าวมาแล วข างต นน ค ส ญญาท งสองฝ ายตกลงท จะเข าท าส ญญาฉบ บน ภายใต ข อก าหนดและเง อนไขด งต อไปน (ต นฉบ บ) Article 1 Definition and Understanding In this Agreement, except determined otherwise: 1. Products means all Principal s products, exported and sold to the Distributor under the trademarks, as stipulated in the Attachment 1, as may be changed from time to time, in accordance with the provisions in this Agreement 2. Competitor s Product means products sold and distributed in the Territory having similar nature and use as that of the Products or those which may be used as substitute for the Products. 3. Territory means the territory of Kingdom of Thailand. 4. Trademarks means the brands or trademarks contained in the Attachment Attachment means the attached list, which constitutes an integral and inseparable part of this Agreement. Article 2 Appointment 1. In reference to the terms and conditions stipulated in this Agreement the Principal hereby appoints the Distributor as the main distributor of the Products in the Territory. 2. The Principal hereby agrees, that during the validity of the Agreement, to export and sell the Products to the Distributor. 3. The Distributor shall refrain and is prohibited, from doing distribution activities in relation to Products, marketing, selling, distributing and re-exporting the Products outside the Territory. 4. The Distributor hereby guarantees that the Distributor would not sell Competitor s Products, and or any kind of products that may direct or indirectly competing with the Products. 5. The Distributor is also prohibited from selling the Products to any local third parties knowing that the Products are intended for subsequent export or to be re-sold and distributed outside the Territory. Article 3 Term of the Agreement 1. This Agreement shall be valid as of the day of the signing of the Agreement, and unless earlier terminated as provided in Article 13, or by mutual written consent, or pursuant to the terms of this Agreement. 2. This Agreement shall continue in full force and effect for an initial term of 2 (two) years thereafter (the Initial Term ). The Initial Term of this Agreement shall thereafter be renewed automatically for another 2 (two) years (the Renewal Term ) unless either of the parties informs the other party in writing of its decision not to renew this Agreement at least three (3) months prior to the expiry of the Initial Term. (ค าแปล) ข อ 1. ค าจ าก ดความและความเข าใจ ในส ญญาฉบ บน เว นแต ได ก าหนดไว เป นอย างอ น 1. ผล ตภ ณฑ หมายถ ง บรรดาผล ตภ ณฑ ของต วการซ งส งออกและขายให แก ผ แทนจ าหน ายภายใต เคร องหมายการค าต าง ๆ ด งท ระบ ไว ในเอกสารแนบท าย และอาจจะเปล ยนแปลงได เป นคร งคราว 1 ตามบทบ ญญ ต แห งส ญญาฉบ บน 2. ผล ตภ ณฑ ของค แข ง หมายถ ง ผล ตภ ณฑ ซ งขายและจ ดจ าหน ายในอาณาเขตท ม ล กษณะและการ ใช คล ายคล งก นก บล กษณะและการใช ของผล ตภ ณฑ หร อซ งอาจจะใช แทนผล ตภ ณฑ 3. อาณาเขต หมายถ ง อาณาเขตแห งราชอาณาจ กรไทย 4. เคร องหมายการค า หมายถ ง ตราหร อเคร องหมายการค าต าง ๆ ซ งก าหนดไว ในเอกสารแนบท าย 1 5. เอกสารแนบท าย หมายถ ง รายการแนบท ายซ งถ อเป นส วนหน งและแบ งแยกไม ได แห งส ญญาฉบ บ น ข อ 2. การแต งต ง 1. เก ยวก บข อก าหนดและเง อนไขซ งก าหนดไว ในส ญญาฉบ บน ต วการขอแต งต งผ แทนจ าหน ายเป นผ แทน จ าหน ายหล กของผล ตภ ณฑ ในอาณาเขต 2. ในระหว างท ส ญญาฉบ บน ย งสมบ รณ ต วการตกลงท จะส งออกและขายผล ตภ ณฑ ให แก ผ แทนจ าหน าย 3. ผ แทนจ าหน ายจะงดเว นจากและถ กห ามม ให ด าเน นก จกรรมการจ ดจ าหน าย อ นเก ยวก บผล ตภ ณฑ การตลาด การขาย การจ ดจ าหน าย และการส งออกซ าซ งผล ตภ ณฑ นอกอาณาเขต 4. ผ แทนจ าหน ายร บประก นว า ผ แทนจ าหน ายจะไม ขายผล ตภ ณฑ ของค แข ง และ หร อ ผล ตภ ณฑ ชน ดใด ๆ/ ซ งอาจจะเป นการแข งข นโดยตรงหร อโดยอ อมก บผล ตภ ณฑ 5. ห ามม ให ผ แทนจ าหน ายขายผล ตภ ณฑ ให แก บ คคลภายนอกใด ๆ ในท องถ น ซ งทราบว า ผล ตภ ณฑ น ม ไว เพ อส งออกในภายหล ง หร อขายต อและจ ดจ าหน ายนอกอาณาเขต ข อ 3. ระยะเวลาแห งส ญญาฉบ บน 1. ส ญญาฉบ บน จะสมบ รณ ณ ว นท ลงลายม อช อในส ญญา และเว นแต จะม การบอกเล กส ญญาก อน ตามท ก าหนดไว ใน ข อ 13หร อโดยความย นยอมร วมก นเป นลายล กษณ อ กษร หร อตามข อก าหนดแห งส ญญา ฉบ บน 2. ส ญญาฉบ บน จะย งคงม ผลใช บ งค บเป นระยะเวลาเร มแรก 2(สอง ) ป และภายหล งจากน น ( ระยะเวลา เร มแรก ระยะเวลาเร มแรกแห งส ญญาฉบ บน จะต ออาย โดยอ ตโนม ต หล งจากน นเป นระยะเวลาอ ( ก 2 (สอง ป (( ระยะเวลาต อส ญญา เว นแต ค ส ญญาฝ ายใดฝ ายหน งบอกกล าวแก ค ส ญญาอ กฝ ายหน ง ( ) เป นลายล กษณ อ กษร ถ งการต ดส นใจไม ต ออาย ส ญญาฉบ บน อย างน อย สาม3 เด อน ก อนระยะเวลา ( เร มแรกจะครบก าหนด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks