อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) - PDF

Description
1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 6 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 อาจารย ผ สอน 1. นายประส ทธ ย งสม 1.สาระและมาตรฐานการเร ยนร เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การ ส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม 2.คาอธ บายรายว ชา ศ กษา ว เคราะห และอธ บายระด บของเทคโนโลย แบ งตามระด บความร ท ใช เป น 3 ระด บ ค อ ระด บ พ นบ านหร อพ นฐานระด บกลาง และระด บส ง การสร างส งของเคร องใช หร อว ธ การตามกระบวนการเทคโนโลย จะ ท าให ผ เร ยนท างานอย างเป นระบบ สามารถย อนกล บมาแก ไขได ง าย ภาพฉาย เป นภาพแสดงรายละเอ ยดของ ช นงาน ประกอบด วยภาพด านหน า ด านข าง ด านบน แลดงขนาดและหน วยว ด เพ อนาไปสร างช นงาน 3.มาตรฐาน / ต วช ว ด / ผลการเร ยนร ง 1.1 ม.3/1 อภ ปรายข นตอนการทางานท ม ประส ทธ ภาพ ง 1.1 ม.3/2 ใช ท กษะในการทางานร วมก นอย างม ค ณธรรม ง 1.1 ม.3/3 อภ ปรายการทางานโดยใช ท กษะ การจ ดการเพ อการประหย ดพล งงาน ทร พยากร ง 2.1 ม.3/1 อธ บายกระบวนการเทคโนโลย ง 2.1 ม.3/2 สร างส งของเคร องใช หร อว ธ การตามกระบวนการเทคโนโลย อย างปลอดภ ย ออกแบบโดย ถ ายทอดความค ดเป นภาพร าง 3 ม ต หร อภาพฉาย เพ อน าไปส การสร างต นแบบของส งของเคร องใช หร อถ ายทอด ความค ดของว ธ การเป นแบบจาลองความค ดและการรายงานผล 2 4.โครงการจ ดการเร ยนร ส ปดาห ท คาบท ห วข อ หมายเหต 1-2 ระด บเทคโนโลย 3-8 การนาเสนอโปรแกรม PowerPoint 9-10 โปรแกรมภาษาข นพ นฐาน (ภาษา HTML) 11 สอบกลางภาค การสร างเว บไซต โครงงานคอมพ วเตอร จร ยธรรมและความปลอดภ ย 20 สอบปลายภาค 5.การจ ดกระบวนการเร ยนร 1. การอธ บายและการสาธ ต 2. การส บค นข อม ล และการอภ ปราย 3. การสารวจตรวจสอบ และอภ ปราย 4. กระบวนการแก ไขป ญหาทางว ทยาศาสตร 6. การว ดและประเม นผล อ ตราส วนคะแนน คะแนนระหว างภาค : คะแนนสอบปลายภาค 80 : 20 -คะแนนเก บก อนกลางภาค 30 คะแนน -คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน -คะแนนเก บหล งกลางภาค 30 คะแนน -คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน 7.ส อการเร ยนร /แหล งการเร ยนร ส อการเร ยนร 1. ส อการสอนและเอกสารประกอบการเร ยน 2. ต วอย างผลงาน 3. ใบงาน ใบความร 4. เว บไซต 3 แหล งความร 1. ห องสม ดโรงเร ยน 2. Internet 3. แหล งการเร ยนร ต างๆ ว ธ การประเม น ส งประเม น ว ธ การ/เคร องม อ เกณฑ การผ าน สาระเน อหาตามต วช ว ดช นป การฝ กปฏ บ ต แบบประเม นช นงาน การทดสอบ ประเม นท กษะการแสวงหาความร การอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ส อความ ประเม นช นงาน ประเม นการเข ยนรายงาน การทดลองการอภ ปราย และ สร ปผลการอภ ปราย ประเม นรายงานการค นคว า ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ประเม นทางานเป นกล ม ประเม นกระบวนการแก ป ญหา งานท มอบหมาย ใบงาน, แบบฝ กห ด, การน าเสนอผลงาน, แฟ มสะสมงาน หน งส อประกอบการค นคว า 1. หน งส อการใช โปรแกรม PowerPoint 2. หน งส อการใช โปรแกรม Dreamweaver 3. หน งส อเร ยนว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ม.3 4 ปฏ ท นมอบหมายงาน สาระการเร ยนร การเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ง23101 ส ปดาห ท ห วข อ งาน ว นท มอบหมาย ว นกาหนดส ง หมายเหต 1-2 ระด บเทคโนโลย - ใบงาน - แบบฝ กห ด 14 พ.ค พ.ค ใบงานส งงานใน 3-8 การนาเสนอโปรแกรม PowerPoint - ใบงาน - ใบงาน -แบบทดสอบ 27 พ.ค ก.ค ใบงานส งงานใน 9-10 โปรแกรมภาษาข น พ นฐาน (ภาษา HTML) 8 ก.ค ก.ค สอบกลางภาค สอบหน วยท การสร างเว บไซต - ใบงาน 18 โครงงานคอมพ วเตอร - ใบงาน 19 จร ยธรรมและความ - ใบงาน ปลอดภ ย -แบบทดสอบ 20 สอบปลายภาค สอบหน วยท ก.ค ส.ค ใบงานส งงานใน 2 ก.ย ก.ย ใบงานส งงานใน 2 ก.ย ก.ย ใบงานส งงานใน 5 โครงสร างหน วยการเร ยนร รายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จานวนหน วยการเร ยนร 6 หน วย เวลา 40 ช วโมง หน วยการเร ยนท ช อหน วย/รายละเอ ยดเน อหา เวลา(ช วโมง) 1 ระด บเทคโนโลย 4 ระด บของเทคโนโลย ม เป น 3 ระด บ ค อ ระด บพ นฐาน ระด บกลาง และระด บส ง 2 การนาเสนอโปรแกรม PowerPoint 12 การใช เทคโนโลย สารสนเทศนาเสนองานในร ปแบบท เหมาะสมก บ ล กษณะงานโปรแกรม PowerPoint หร ออ นๆ 3 โปรแกรมภาษาข นพ นฐาน (ภาษา HTML) 4 การเข ยนโปรแกรมภาษาข นพ นฐานอย างง าย 4 การสร างเว บไซต 12 โปรแกรมช วยสร างเว บเพจสาเร จร ป (Dreamweaver) ส วนประกอบของโปรแกรม การกาหนดโครงร างของเว บ สร างเว บไซต การจ ดการโครงสร างโฟลเดอร การเป ดเว บเพจใหม การกาหนด รายละเอ ยดของเว บเพจ การเพ มและแก ไของค ประกอบหน าเว บเพจ การบ นท กหน าเว บเพจ 5 โครงงานคอมพ วเตอร หล กการทาโครงงานท ม การใช เทคโนโลย สารสนเทศ โดย การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร 2 6 จร ยธรรมและความปลอดภ ย การใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจากจ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว น ตามหล กการทาโครงงานอย างม จ ตสาน กและ ความ ร บผ ดชอบ 2
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks