โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา PDF

Description
โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา รห สว ชา : ง ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Research

Publish on:

Views: 24 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา รห สว ชา : ง ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ ส วำส 5. เง อนไขรายว ชา (ภาระช นงาน) 5.1 แบบฝ กปฏ บ ต 5.2 ใบงำน 6. จานวนช วโมงท สอน/ส ปดาห ช วโมง/ส ปดำห ว นจ นทร เวลำ , , อ ตราส วนคะแนน 80 : 20 ว นอ งคำร เวลำ , , , ว นพ ธ เวลำ ระหว ำงเร ยน 60 คะแนน 7.2 สอบกลำงภำค 20 คะแนน 7.3 สอบปลำยภำค 20 คะแนน 8. คาอธ บายรายว ชา ว นศ กร เวลำ , ศ กษำและปฏ บ ต งำนด วยคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรมส ำเร จร ปเพ องำนอำช พกำรใช โปรแกรม ประมวลผลค ำจ ดท ำเอกสำร เน นกำรพ มพ งำนและส งพ มพ ต ำงๆ เพ อควำมสะดวกและรวดเร วในกำรพ มพ เอกสำร กำรใช โปรแกรมสร ำงงำนน ำเสนอและส อผสมประเภทต ำงๆโดยเน นกำรสร ำงกรำฟ สร ำงภำพเคล อนไหว และกำร ใช โปรแกรมตำรำงคำนวณเพ อว เครำะห ข อม ลเน นกำรค ำนวณ ตลอดจนน กเร ยนม ควำมร ควำมเข ำใจ และม ท กษะเก ยวก บกำรใช โปรแกรมส ำเร จร ปเพ องำนอำช พ น ำไปใช ในช ว ตประจ ำว นอย ำงม จร ยธรรมและควำม ร บผ ดชอบในกำรใช คอมพ วเตอร 9. ผลการเร ยนร 1. ผ เร ยนสำมำรถร และม ควำมเข ำใจเก ยวก บโปรแกรมกำรจ ดกำรเอกสำร( Word 2010) 2. ผ เร ยนสำมำรถร และม ควำมเข ำใจเก ยวก บโปรแกรมกำรผล ตส อและกำรนำเสนอผลงำน ( PowerPoint 2010) 3. ผ เร ยนสำมำรถร และม ควำมเข ำใจเก ยวก บโปรแกรมว เครำะห ข อม ล ( Excel 2010) 4. ผ เร ยนสำมำรถนำควำมร ไปประย กต ใช ในช ว ตประจำว นอย ำงม จร ยธรรมและควำมร บผ ดชอบในกำรใช คอมพ วเตอร อย ำงสร ำงสรรค 10. โครงสร างรายว ชา หน วย ท ช อหน วย การเร ยนร ปฐมน เทศ/ ช แจงรำยว ชำ เร ยนร ท 1 word ผลการเร ยนร สาระสาค ญ/ความค ดรวบยอด เวลา (ช วโมง) น าหน ก คะแนน (100) ภาระงาน แนะนำต วและรำยว ชำ 1 บ นท กรำยละเอ ยด - ข นตอนเข ำส โปรแกรม - ส วนประกอบของหน ำต ำง โปรแกรม - Ribbon : Home, Insert, Page Layout, Format - ซ อนแสดงไม บรรท ด - กำรบ นท กงำน - กำรเป ดงำนเก ำมำแก ไข - กำรสร ำงเอกสำรใหม - กำรสร ำงคอล มน - กำรแทรกร ปภำพ - กำรป อนและแก ไขข อควำม - กำรจ ดร ปแบบข อควำม - กำรจ ดหน ำเอกสำร - กำรแทรกลำยน ำ - กำรบ นท กเอกสำร - แทรกอ กษรศ ลป - แทรก SmartArt - เส นกรอบกระดำษ ใบงำนส วนประกอบของ กฏของล กเส อสำม ญร น ใหญ 10 ข อ 1 5 ประกำศน ยบ ตร & กำร ดว นพ อ 5 - ห วกระดำษและท ำยกระดำษ 2 10 ประว ต ส วนต วของฉ น - แทรกหมำยเลขหน ำ - กำรจ ดหน ำเอกสำร - แทรกร ปร ำง - แทรกกล องข อควำม - แทรกส ญล กษณ - แทรกตำรำงและออกแบบ - พ มพ ซองจดหมำย 6 เร ยนร ท 2 PowerPoint สร ปทบทวนภำพรวม (สอบระหว ำงภำค) หน ำท และควำมหมำยของ โปรแกรม PowerPoint ข นตอนกำรเข ำส โปรแกรม PowerPoint ส วนประกอบของหน ำต ำง โปรแกรม PowerPoint 2010 ข อ2 และข อ 4 - กำรสร ำงงำนนำเสนอใน PowerPoint กำรเพ มสไลด ในงำนนำเสนอ - กำรเปล ยนเค ำโครงสไลด - กำรใส เน อหำตำมโครงสไลด - กำรลบแผ นสไลด ในงำนนำเสนอ - กำรบ นท กงำนนำเสนอใน PowerPoint ใบงำนส วนประกอบของ เร ยนร ท 3 Excel -กำรสร ำงงำนนำเสนอด วยช ด ข อ 2 และข อ 4 ร ปแบบหร อ Themes -กำรใส Effect เปล ยนแผ น สไลด (Slide Transition) ข อ 2 และข อ 4 -กำรสร ำงกำรเช อมโยง (Hyperlink) - กำรสร ำงป มปฏ บ ต กำร(Action Button) -ควำมหมำยของโปรแกรมตำรำง คำนวณ - ข นตอนกำรเข ำส โปรแกรม Excel ส วนประกอบของหน ำต ำงโปรแกรม Excel 2010 ข อ3 และข อ 4 - กำรสร ำงสม ดงำน(Workbook) ใหม - กำรเพ มแผ นงำน(Worksheet) ใหม - กำรเปล ยนช อแผ นงำน(Worksheet) - กำรเปล ยนส แถบช อแผ นงำน (Worksheet) - กำรลบแผ นงำน(Worksheet) - กำรแก ไขข อม ลภำยในเซลล ของ 2 10 รำชวงศ จ กร แห งกร ง ร ตนโกส นทร 1 5 คำถำม 2 5 ใบงำนส วนประกอบของ 10 11 ข อ 3 และข อ 4 Excel กำรลบข อม ลภำยในเซลล ของExcel กำรกำหนดส พ นเซลล ใน Excel กำรบ นท กสม ดงำนเป นไฟล 2010 และ ค ย ล ดในกำรบ นท กงำน, เป ดงำนเก ำ ข นมำแก ไข และสร ำงงำนใหม - กำรจ ดกำรแถว (Row) - กำรจ ดกำรคอล มน (Column) - กำรจ ดร ปแบบข อควำม (Text) - กำรจ ดร ปแบบต วเลข - กำรค ดลอกข อม ลใน Excel กำรต เส นกรอบตำรำง (Border) - กำรกำหนดส ให พ นเซลล - ควำมหมำยของส ญล กษณ กำร- คำนวณทำงคณ ตศำสตร ในExcel กำรคำนวณแบบ Formula - กำรคำนวณแบบ Function ว นและเด อนอ ตโนม ต 2 5 ค ำใช จ ำยรำยว น สอบปลำยภำคเร ยนท จ ตพ ส ย ช นงำน รวม ว ธ การจ ดการเร ยนการสอน (ใช ได มากกว า 1) [ ] แบบในห องปฏ บ ต กำร [ ] แบบกรณ ศ กษำ [ ] แบบ Problem Based Learning [ ] แบบกระบวนกำรกล ม [ ] แบบสำธ ต [ ] แบบ Brain Storming Group [ ] แบบบรรยำย [ ] แบบรำยงำนเช งปฏ บ ต [ ] แบบโครงงำน [ ] แบบปฏ บ ต กำร [ ] แบบส มมนำ [ ] แบบอ น (โปรดระบ ). 12. ส อการสอน [ ] แผ นใส [ ] สไลด [ ] ว ด โอเทป [ ] LCD Projector [ ] ส ออ น ๆ (โปรดระบ ).. 13. การว ดผลการเร ยน ลาด บ รายการ 1. คะแนนเก บ 1.1 ภำระงำน 1.2 ช นงำน คะแนน ทฤษฎ ปฏ บ ต รวม สอบปฏ บ ต สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค 20 รวม รายช อหน งส อ/เว ปไซต ค นคว าเพ มเต ม 1. คอมพ วเตอร เพ องำนอำช พ บร ษ ท ซ เอ ดย เคช น จำก ด (มหำชน) 2. ค ม อ windows7 และ office 2010 ฉบ บสมบ รณ บร ษ ท โปรว ช น จำก ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks