ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН Україна НАТО на 2005 рік у рамках Плану дій Україна НАТО - PDF

Description
ДОДАТОК до Розпорядження Президента України від 21 квітня /2005-рп Номер цілі Плану дій Україна НАТО, вид заходу (внутрішній/спільний) ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН Україна НАТО на 2005 рік у рамках Плану дій

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 11 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДОДАТОК до Розпорядження Президента України від 21 квітня /2005-рп Номер цілі Плану дій Україна НАТО, вид заходу (внутрішній/спільний) ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН Україна НАТО на 2005 рік у рамках Плану дій Україна НАТО Зміст заходів, що пропонуються для досягнення цілей Плану дій Україна НАТО Відповідальні за виконання Строк виконання Розділ I. ПОЛІТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ I.1. Політика і безпека А. Внутрішньополітичні питання Ціль I.1.А.1 Зміцнення демократичних і виборчих інституцій 1. Внутрішній захід Підготовка з метою вдосконалення правового регулювання виборів пропозицій про внесення змін до відповідних законодавчих актів, насамперед до Закону України Про політичні партії в Україні та сприяння їх прийняттю 2. Внутрішній захід Сприяння прийняттю законів про гарантії виборчих прав громадян, про Державний реєстр виборців та забезпечення їх виконання з метою, зокрема, гарантування належної реєстрації виборців Мін юст за участю Центральної виборчої комісії Мін юст Внутрішній захід Завершення виконання зобов язань, узятих Україною під час вступу до Ради Європи згідно з Висновком 190 Парламентської Асамблеї Ради Європи (1995) 4. Внутрішній захід Підготовка пропозицій щодо внесення змін до виборчого законодавства України з урахуванням рекомендацій ОБСЄ, прийнятих за результатами президентських виборів 2004, в рамках підготовки до парламентських виборів Внутрішній захід Забезпечення прийняття змін і доповнень до законодавства, які уможливили б присутність національних незалежних спостерігачів за виборами на виборчих дільницях 6. Спільний захід Організація у рамках Комісії Україна НАТО обміну думками за результатами проведення президентських виборів у 2004 році з метою підготовки пропозицій щодо забезпечення вільних і справедливих парламентських виборів у 2006 році Кабінет Міністрів України, Мін юст Мін юст за участю Центральної виборчої комісії Кабінет Міністрів, Мін'юст за участю ЦВК МЗС, Мін юст за участю Центральної виборчої комісії Перше півріччя Ціль I.1.А.2 Зміцнення повноважень та незалежності судової влади 1. Внутрішній захід Сприяння прийняттю з метою продовження реформування законодавства з питань судочинства відповідно до євроатлантичних стандартів: Кодексу адміністративного судочинства України Нової редакції Кримінально-процесуального кодексу України Нової редакції Господарського процесуального кодексу України Кодексу України про адміністративні проступки Мін юст, інші центральні органи за участю Верховного Суду України Внутрішній захід Забезпечення функціонування системи адміністративних судів, у тому числі формування кадрового резерву на посади суддів, укомплектування апаратів цих судів працівниками, організація навчання тощо 3. Внутрішній захід Проведення аналізу статистичних даних про навантаження суддів і підготовка пропозицій щодо оптимізації кількісного складу суддів та раціоналізації структури місцевих судів з метою скорочення видатків на їх утримання 4. Внутрішній захід Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури розв язання окремих категорій спорів, у тому числі стосовно їх досудового врегулювання, опрацювання питання щодо створення при Академії суддів України школи посередників та залучення з цією метою міжнародної технічної допомоги 5. Внутрішній захід Розроблення проекту Закону про внесення змін до Закону України Про судоустрій України щодо вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції 6. Внутрішній захід Організація роботи з систематизації законодавства, що регулює діяльність судів загальної юрисдикції, ініціювання залучення міжнародної допомоги для реалізації проекту сприяння Державній судовій адміністрації України у приведенні зазначеного законодавства у відповідність із вимогами Європейського Союзу Державна судова адміністрація за участю Вищого адміністративного суду України Державна судова адміністрація, Мін юст Внутрішній захід Створення автоматизованої системи електронного документообігу в судах загальної юрисдикції; розміщення на веб-сайтах судів загальної юрисдикції інформації про стан розгляду справ, які знаходяться в їх провадженні, та залучення з цією метою міжнародної технічної допомоги Державна судова адміністрація 8. Внутрішній захід Опрацювання питання про ліквідацію військових судів Мін юст, Державна судова адміністрація, Міноборони за участю Верховного Суду України Ціль I.1.А.3 Сприяння постійному розвитку і зміцненню громадянського суспільства, верховенству права, захисту основних прав людини і громадянських свобод 1. Внутрішній захід Поглиблення співробітництва з міжнародними інституціями (проведення конференцій, консультацій, у тому числі із залученням неурядових організацій) з питань реалізації принципу верховенства права, забезпечення дотримання та захисту основних прав та свобод людини і громадянина, свободи діяльності засобів масової інформації, прозорості та відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 2. Внутрішній захід Удосконалення структури національного телебачення і радіомовлення України з метою підвищення рівня його незалежності та посилення відповідальності за об єктивне висвітлення подій МЗС, Держкомтелерадіо, Мін юст, інші центральні органи Держкомтелерадіо за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення IV квартал Внутрішній захід Підготовка пропозицій щодо забезпечення виконання у повному обсязі міжнародно-правових зобов язань України у сфері охорони здоров я, в тому числі стосовно внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров я 4. Внутрішній захід Розроблення проекту Закону про волонтерський рух, спрямованого на заохочення та широке залучення громадян, насамперед молоді, до суспільно корисної діяльності, що сприятиме становленню громадянського суспільства 5. Внутрішній захід Розроблення проекту Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України, спрямованого на удосконалення регулювання питань опіки та піклування над дітьми і усиновлення з урахуванням міжнародно-правових норм 6. Внутрішній захід Розроблення із залученням іноземних експертів та затвердження нормативно-правових актів і нормативних документів з питань стандартизації в галузі охорони здоров я 7. Внутрішній захід Продовження роботи з розроблення проектів законодавчих актів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, зокрема проекту Закону про органи юстиції України МОЗ Міністерство України у справах молоді та спорту, Мін юст Грудень МОЗ Мін юст 8. Внутрішній захід Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України Про звернення громадян з метою посилення гарантій захисту основних прав та свобод людини і громадянина 9. Внутрішній захід Організація засідання круглого столу на тему Міжкультурний діалог як засіб запобігання конфліктам Міністерство культури і туризму, МЗС Червень Ціль I.1.А.4 Забезпечення свободи віросповідання 1. Внутрішній захід Доопрацювання проекту нової редакції Закону України Про свободу совісті та релігійні організації та внесення його на розгляд Верховної Ради України 2. Внутрішній захід Забезпечення виконання перспективного плану невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 вересня р 3. Внутрішній захід Проведення засідання круглого столу на тему Динаміка розвитку релігійних організацій в Україні: євроатлантичний аспект 4. Спільний захід Організація науково-практичної конференції на тему Міжнародна діяльність релігійних організацій України Мін юст IV квартал Квітень Вересень Ціль I.1.А.5 Забезпечення свободи зібрань 1. Внутрішній захід Сприяння прийняттю Закону про збори, мітинги, походи і демонстрації з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій Мін юст, інші центральні органи Ціль I.1.А.6 Завершення адміністративної реформи 1. Внутрішній захід Забезпечення виконання Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на роки, затвердженої Указом Президента України від 13 грудня Внутрішній захід Доопрацювання у контексті проведення політичної реформи проекту Закону про Кабінет Міністрів України та сприяння його прийняттю МОН, Головдержслужба, інші Мін юст, інші центральні органи 3. Внутрішній захід Розроблення проекту Закону про міністерства та інші з метою подальшого реформування системи центральних органів 4. Внутрішній захід Розроблення з метою вдосконалення правового регулювання державної служби в Україні з урахуванням досвіду держав членів НАТО та ЄС проекту нової редакції Закону України Про державну службу У двомісячний строк після прийняття Закону України Про Кабінет Міністрів України Головдержслужба, Мін юст, інші центральні органи Внутрішній захід Забезпечення функціонування Центру навчання і досліджень з європейської та євроатлантичної інтеграції України 6. Внутрішній захід Забезпечення інформування громадськості про хід адміністративної реформи Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Національна академія державного управління при Президентові України Держкомтелерадіо, інші Ціль I.1.А.7 Зміцнення цивільного демократичного контролю над Збройними Силами і сектором безпеки в цілому 1. Внутрішній захід Забезпечення виконання Закону України Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави Міноборони, МВС, СБУ, інші 2. Внутрішній захід Збільшення частки цивільних працівників у центральних органах, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, визначення переліку посад, які вони можуть обіймати, виконання програм підготовки та підвищення кваліфікації таких працівників 3. Внутрішній захід Доопрацювання законопроекту, спрямованого на реформування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Головдержслужба, МВС, МНС, СБУ, Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінпраці, інші МВС За окремими планами Внутрішній захід Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації цивільних працівників Збройних Сил України з питань безпеки та оборони, демократичного контролю над Збройними Силами України, військово-цивільних відносин на курсах Національної академії оборони України Ціль I.1.А.8 Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, інші Боротьба з корупцією, відмиванням грошей та незаконною економічною діяльністю шляхом економічних, правових, організаційних і правоохоронних заходів; проведення необхідних заходів для вилучення із списку FATF, зокрема прийняття та імплементація закону, який відповідає стандартам FATF 1. Внутрішній захід Удосконалення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фіна
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks