บ นท กการอบรม Cloud Computing ตอนท 1 บทน า การต ดต งโปรแกรม VMware Workstation - PDF

Description
บ นท กการอบรม Cloud Computing ตอนท 1 บ นท กโดย อด ศร ขาวส งข อบรมเม อ ต.ค. 56 อ างอ ง อ างอ ง

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 20 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ นท กการอบรม Cloud Computing ตอนท 1 บ นท กโดย อด ศร ขาวส งข อบรมเม อ ต.ค. 56 อ างอ ง อ างอ ง (เคร องท จะลง VMware ESXi ควรจะม RAM อย างน อย 8 GB ถ า RAM แค 4GB จะช าและยากต อการทดลองเพ ม VM) บทนา VMware ESXi (VMKernel) เป น Hypervisor Architecture ของ VMware ซ งโดยปกต ESXi จะ ถ กต ดต งโดยตรงบนเคร อง Serve ท ย งไม การต ดต ง OS ใดๆ ทาหน าท เป น Virtualization Layer ระหว าง Hardware ก บ OS โดย ESXi จะสร าง Partition ของ Physical Server ให เป น Multiple Secure and portable virtual machine ท สามารถร นแบบเค ยงข างก นบน physical server อ นเด ยวก นด งร ป ท งน เราอาจจะเจอคาว า vsphere ซ งหมายถ ง Software suit ท ม ความหมายคล ายก บ MS Office suit กล าวค อ MS Office จะประกอบไปด วย Word, Excel, Powerpoint, Access เป นต น น นค อ vsphere เป น Software Suit ท ประกอบไปด วย vcenter, ESXI, vsphere client และอ นๆ ในการท จะม ความร และประสบการณ เช งล กแบบต นท นต าน นสามารถทาได ด วยการต ดต ง ESXi (อาจเร ยกว า ESXi Server) ไว ใน VMware Workstation ได เพราะการต ดต ง ESXi บน Server จร งเพ อการเร ยนร น นบางคนไม ม ความสามารถท จะหา Server จร งมาทดลองได หร อแม แต จะเอา PC มาทาเป น Server ก ยากท จะลงได เพราะ ESXi ม การตรวจสอบ Hardware ท ยอมร บได ถ งจะยอมให ต ดต งได เม อเราต ดต ง ESXi แล ว เราสามารถจะบร หาร ESXi เช นการต ดต ง OS ประเภทต างๆ เพ อให บร การ ก บล กค าหร อส วนงานต างๆ ขององค กร ผ านโปรแกรมท ช อว า vsphere Client ด งร ป นอนจากน น เราสามารถต ดต งซอฟต แวร ท ช อว า vcenter Server ไว บน OS ท เป น Windows Server (VM ท อย บน ESXi Server) ซ งเป นซอฟต แวร ท ทาหน าท บร หารจ ดการ ESXi Server อ กช นหน ง ซ ง จะม ประโยชน ในกรณ ท ม ESXi Server หลายต ว เป นล กษณะการบร การแบบรวมศ นย การต ดต งโปรแกรม VMware Workstation 1. ถ าย งไม ม โปรแกรม VMware Workstation ให เข าไปท เว บ 2. เล อกเมน Download และเล อก Products เป น Workstation (ขนาด 490 MB) 3. เล อกโปรแกรมเป น VMware Workstation 10 for Windows แล วป อนสมาช กด งร ป ใครย งไม สม ครก สม ครก อนนะคร บ 4. ดาวน โหลดเสร จแล วก ให ต ดต งได เลยคร บ ไม ยาก Next ไปเร อย (โปรแกรมให ทดลองได แค 30 ว นนะ คร บ หากให ได นานก ต องหา License key เพ มคร บ การต ดต ง VMware ESXi บน VMware Workstation อย างท บอกไปคร บว าการต ดต ง VMware ESXi น นในการใช งานจร งจะต องต ดต ดต งบน Server เปล า จร ง (Server ท ย งไม ได ต ดต ง OS ใดๆ) แต เพ อการทดลองและเร ยนร เราสามารถต ดต ง ESXi บน VMware Workstation ได โดยม ข นตอนด งน 1. ถ าย งไม ม โปรแกรม VMware ESXi (ซ งเป นไฟล แบบ ISO ท สามารถนาไปร นได เลยเพ อการต ดต งบน VMware Workstation หร อจะ Write ลงแผ นให เป น bootable disc ก ได เช นก น) ให ดาวน โหลดได ท 2. เล อกเมน Download และเล อก Product เป น VMware vsphere Hypervisor (ESXi) จากน น เล อก ESXi ISO image ซ งม ขนาด 300 กว าเม กคร บ 3. เป ดโปรแกรม VMware Workstation ข นมา 4. เล อก Create a New Virtual Machine 5. เล อกแบบ Custom (advanced) หร อจะเป นแบบ custom ก ได นะคร บ 6. เล อก Workstation เล อก Installer disc image file (iso) และ Browse ไปย งตาแหน งไฟล ESXi ท เพ งดาวน โหลดมาด ง ร ป 8. ต งช อและเล อกตาแหน งของ VM ด งร ป (ของผมม เลข 2 เพราะเป นการต ดต งคร งท 2) 9. ใช ค า Processor เป น default ด งร ป 10. เล อกขนาด Memory ด งร ป หมายเหต : ตอนต ดต ง ESXi ตอนน ปร บ RAM ให ส งตามแนะนา แต ตอนเป ดใช งานท หล งสามารถปร บให ต าเช น 2048 ได 11. เล อก Network type เป น NAT (IP ของ ESXi อย คนละเคร อข ายก นก บเคร องท ใช ทดลอง) หร อ เป น bridge (IP ของ ESXi จะร บค าจาก DHCP ซ งเป นวงเด ยวก นก บเคร องท ใช ทดลอง) 12. เล อก I/O Controller เป น Default ด งร ป 13. เล อก Disk Type เป น default ด งร ป 14. เล อก Create a new virtual disk 15. เล อก Disk Capacity ด งร ป 16. ระบ ตาแหน งไฟล VM ด งร ป 17. คล กป ม Finish เพ อเร มต ดต ง ESXi 18. โปรแกรมจะเข าส การต ดต ง VMware ESXi บน VMware Workstation ด งร ป 19. กด Enter, กด F11, กด Enter 20. เล อก Keyboard เป น US default แล วกด Enter 21. ป อนรห สผ านของ root แล วกด Enter 22. เม อต ดต งเสร จแล วจะม แจ งให เราเร ยกเว บไปย ง IP ท กาหนดเพ อให เราดาวน โหลด Tools ในการ Manage ด งร ป 23. เม อเร ยกผ านทางเว บแล วจะได ด งร ป ให คล กท link -- Download vsphere Client เพ อดาวน โหลด vsphere Client สาหร บการ manage ESXi การต ดต งและใช งาน vsphere Client โดยท วไปเราจะต ดต ง vsphere Client บนเคร อง PC หร อ Nootbook ซ งเป น Software ท ใช ในการ Remote ไปบร หารจ ดการ ESXi Server หร อ vcenter Server ซ งม ข นตอนในการต ดต งด งน 1. ต ดต ง vsphere Client ท ได ดาวน โหลดมา 2. เป ดโปรแกรม VMware vsphere Client ข นมาแล วป อน IP Address พร อม username และ password ของ ESXi Server เพ อเช อมต อไปย ง ESXi Server ด งร ป 3. เม อ Login ผ านจะได ด งร ป ซ งหมายถ งในตอนน เปร ยบเสม อนเราได Remote เข าไปย ง VMware ESXi แล วและสามารถ manage ต ว ESXi ได ต วอย างการต ดต ง OS (Virtual Machine) บน ESXi ในการใช งานจร งน นเราจะสามารถท จะต ดต ง OS หลายๆ OS บน ESXi Server เพ อให บร การก บล กค า หร อเพ อใช งานภายในองค กร ในท น สมมต ว าเราจะต ดต ง CentOS บน ESXi ก ให ดาเน นการตามข นตอนด งน 1. ถ าย งไม ม โปรแกรม CentOS ท ใช สาหร บการต ดต งก ให ดาวน โหลดมาซ งเป นไฟล ISO 2. เป ดโปรแกรม vsphere Client แล วเช อมต อไปย ง ESXi Server 3. ให เล อก New Virtual Machine 4. เล อก Configuration เป น Typical หร อ Custom ก ได ด งร ป 5. ต งช อ VM ให สอดคล องก บการใช งาน 6. เม อได ด งร ปล างให คล ก Next 7. เล อก Virtual Machine Version: 8 8. เล อกชน ดของ OS ให ตรงก บไฟล ต ดต งท ม 9. เล อกจานวน CPU ท จะจ ดสรรให ก บ OS ท กาล งจะต ดต งตามท ม การร องขอใช งาน 10. เล อกขนาดของ Memory ท จะจ ดสรรให OS ท จะต ดต งตามท ผ ใช ต องการ 11. เล อก Network ด งร ป 12. เล อ SCSI Controller ด งร ป 13. เล อก Create a New Virtual Disk 14. กาหนด Capacity และ Location ด งร ป (ในท น กาหนดขนาดน อยเพราะเป นแค ทดลอง) 15. เล อก Virtual Device Node ด งร ป 16. คล ก Next แล ว Finish 17. ทาการ upload ไฟล ท เป น CentOS ISO ไปไว ท ESXi Server ด วยการคล กท IP Address แล วเล อก แท ป Configuration และ Storage และเล อก Browse Datastore ด งร ป 18. สร างโฟล เดอร และทาการ Upload ISO file ไปย งตาแหน งท เหมาะสมด งร ป 19. เล อก Edit Setting 20. เล อก CD/DVD เป น Datastore ISO File ด งร ป (ต อง tick ท Connect at power on ด วยคร บ) 21. เล อก VM ท จะต ดต งและคล กป ม Power On 22. คล กป ม Launch Virtual Machine console แล วเร มกระบวนการต ดต ง CentOS 23. ถ าเจอป ญหา Disk ให เล อก Reinitialize 24. เม อต ดต งเสร จแล วจะได หน าต าง CentOS ด งร ป จบตอนท 1 คร บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks