CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet Paraprake - PDF

Description
CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet Paraprake POPULATION AND HOUSING CENSUS IN ALBANIA Preliminary Results Dhjetor December CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 14 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet Paraprake POPULATION AND HOUSING CENSUS IN ALBANIA Preliminary Results Dhjetor December CENSUSI I POPULLSISË DHE BANESAVE NË SHQIPËRI Rezultatet Paraprake POPULATION AND HOUSING CENSUS IN ALBANIA Preliminary Results Përpunimi statistikor / Statistical processing: INSTAT Copyright INSTAT 2011 Shtypi / PRESS: Dezajni grafik / Graphic design: Arben Hamzallari INSTITUTI I STATISTIKAVE Blv. Zhan D Ark, Nr.3, Tiranë / Albania Tel: / Fax: Mbështetur nga BE / Supported by the EU 4 Falenderime Acknowledgements Censusi 2011 në Shqipëri është i 11-ti në historinë e censuseve të kryera në vendin tonë. Ai është pjesë e censuseve të planifikuar nga UNECE/Eurostat për raundin e vitit 2010 në të gjithë botën. The Census 2011 in Albania is the 11 th in the history of the Albanian cenuses. It was conducted in 2011 as in the most of the European countries following UNECE/Eurostat recommendations, in the framework of the 2010 World Population and Housing Census Programme of the United Nations. Në këtë aktivitet statistikor u përfshinë një sasi e konsiderueshme burimesh njerëzore dhe financiare për të realizuar në kohë dhe me cilësi këtë operacion masiv. Rreth 15 mijë punonjës u angazhuan për mbledhjen e informacionit në terren në të gjithë vendin. Pa kontributin serioz dhe maksimal të stafit të INSTAT, anketuesve të terrenit si dhe ekspertëve të asistencës teknike të BE-së nuk do të ishte e mundur realizimi i këtij procesi, ndaj dhe gjej rastin t i falenderoj përzemërsisht. A considerable amount of human and financial resources was involved in this statistical activity in order to complete this massive operation in time and with quality. About 15 thousand employees were engaged to collect the information in the field all over the country. This process would not have happened without the serious and maximal commitment of the INSTAT staff and the field enumerators and the experts of the EU technical assistance, therefore I avail this opportunity to cordially thank them. Gjej rastin gjithashtu të falenderoj qeverinë shqiptare, Komisionin Qendror të Censusit dhe autoritetet lokale për të gjithë mbështetjen që i kanë I also avail this opportunity to thank the Albanian government and the Census Central Commission and the local authorities for all the support they have 5 dhënë INSTAT-it, veçanërisht Ministrinë e Mbrojtjes për mbështetjen logjistike. Një rol të rëndësishëm në përmbushjen me sukses të Censusit brenda standardeve ndërkombëtare kanë dhënë donatorët dhe organizmat e huaja. given to INSTAT, in particular the Ministry of Defense for the logistic help. Donors and international organizations have given an important role for the successful completion of the census within international standards. Një falenderim i veçantë i dedikohet Bashkimit Europian për mbështetjen financiare dhe teknike si dhe organizmave të tjerë ndërkombëtare si SIDA, UNFPA, UNDP, SDC etj. A special gratitude goes to the European Union for technical and financial support as well as other international organizations such as SIDA, UNFPA, UNDP, SDC, etc. Dëshiroj t u shpreh mirënjohjen time të thellë familjeve shqiptare për mirëkuptimin dhe pjesëmarrjen e tyre në këtë proces. I want to express my deep gratitude to Albanian families for their understanding and participation in this process. Dr. Ines Nurja Drejtor i Përgjithshëm PhD. Ines Nurja Director General 6 Përmbajtja / Table of contents Hyrje / Background faqe/page Përkufizime Kryesore / Main definitions faqe/page Rezultatet paraprake / Preliminary results faqe/page Tab. 1 - Popullsia / Population faqe/page Tab. 2 - Ndërtesat, Banesat, NjEF / Buildings, Dwellings, Households faqe/page Tab. 3 - Tregues sipas Qarqeve / Indicators by Prefectures faqe/page Tab. 4 - Tregues sipas Bashkive dhe Komunave / Indicators by Municipalities and Communes faqe/page Harta 1 / Map 1 - Dendësia e Popullsisë / Population Density faqe/page Harta 2 / Map 2 - Raporti Gjinor / Sex Ratio faqe/page 8 01 Hyrje Background Censusi i Popullsisë dhe Banesave është numërimi i plotë i të gjithë individëve, njësive ekonomike familjare dhe banesave në territorin e një vendi në një moment të caktuar (moment i censusit), i cili mbledh të dhëna mbi disa karakteristika kryesore të tyre. Censusi zakonisht realizohet një herë në dhjetë vjet dhe ka si objektiv kryesor njohjen e realitetit demografik dhe socialekonomik në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Ai mbledh informacion mbi bazën e konceptit të popullsisë rezidente. A Population and Housing Census is the complete count of all dwellings, households, and individuals at a single point in time (census moment), together with the record of some of their characteristics. It is usually conducted once every ten years, in order to have up-to-date information on the demographic and socio-economic realities at national, regional and local level. The census collects information, on the basis of the definition of the usually resident population. Instituti i Statistikave, realizoi Censusin e Popullsisë dhe Banesave në Republikën e Shqipërisë gjatë muajit tetor 2011, duke patur si koncept bazë momentin e censusit që përkon me mesnatën e datës 30 shtator dhe 1 tetor Për kryerjen e tij u përdor metoda tradicionale e mbledhjes së të dhënave nëpërmjet intervistimit derë më derë. INSTAT, the National Institute of Statistics of Albania implemented the 2011 Population and Housing Census in October The census moment was the midnight between 30 September and 1 October The method of universal enumeration based on doorto-door interviews has been used for the collection of census data. Rezultatet paraprake të censusit janë informacioni i parë që kanë burim zonat Census preliminary results are a first count of the enumerated census units 9 e numërimit bazuar në shumatoret e anketuesit në periudhën e përfundimit të procesit të mbledhjes së të dhënave. Objektivi i rezultateve paraprake është që t u japë përdoruesve të dhëna bazë mbi numrin e popullsisë dhe banesave, madhësinë dhe shpërndarjen e popullsisë sipas gjinisë në zonat urbane dhe rurale, numrin e banesave të banuara etj. Rezultatet përfundimtare të censusit do të publikohen të agreguara në vitin 2012, pas procesit të përfundimit të mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave nga pyetësorët. Metodologjia e Censusit bazohet në rekomandimet 1 e UNECE/Eurostat. Kjo përfshin përdorimin e përkufizimeve, karakteristikave dhe fazave të rekomanduara që përdorin vendet europiane për censuset që bazohen në mbledhjen e të dhënave në terren. Ruajtja dhe mbrojtja e të dhënave është një nga parimet kryesore të statistikave zyrtare. Instat-i dhe stafi i përfshirë në census janë të detyruar të ruajnë në mënyrë të përhershme çdo të dhënë personale të përfituar gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave në kuadër të Censusit të Popullsisë dhe Banesave organizuar nga INSTAT. Të njëjtat parime zbatohen edhe gjatë procesit të përpunimit të të dhënave. Mbrojtja dhe ruajtja e të dhënave personale të marra gjatë censusit garantohet me ligj. 2 Të dhënat e Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2011 janë bazuar në deklarimin e lirë të individëve dhe në përputhje me rekomandimet e Eurostat dhe OKB. prepared on the basis of summary forms in the period following the conclusion of data collection operations. The objective of the preliminary results is to provide census users with the basic information on population and housing, such as the size and distribution of the population by sex in urban and rural areas, the number of inhabitated dwellings, etc. In 2012 the final results will disseminate the aggregated data collected with census questionnaires, after the conclusion of the data processing. The census methodology is based on UNECE/Eurostat recommendations 1. This includes the use of the recommended definitions, features and phases applied in European countries for censuses based on field operations. One of the basic principles of the official statistics implies the protection and confidentiality of individual data. INSTAT and the staff involved in the implementation of the census are obliged to permanently maintain confidentiality about all individual data acquired during the census enumeration process. The same principle applies during data processing. The protection and confidentiality of individual data is guaranteed by Law 2. The data collection of the 2011 Albania Population and Housing Census is based on the free declaration of the respondents, in compliance with Eurostat and UN recommendations. 1 Konferenca e Statisticienëve Europianë, rekomandimet për Censuset e Popullsisë dhe Banesave 2010, rishikim i vitit Ligji Nr. 9180, datë për Statistikat Zyrtare Ligji Nr datë për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr 8669, datë për censusin e përgjithshëm e popullsisë dhe banesave të ndryshuar. Ligji Nr datë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 1 Conference of European Statisicans, Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, Law No. 9180, dated on Official Statistics. Law No dated On some amendments and additions to Law 8669, dated On the general Census of Population and Housing as amended. Law No dated for Personal Data Protection 10 02 Përkufizime Kryesore Main definitions Vendbanuesit e zakonshëm - janë të gjithë personat të cilët janë rezidentë të zakonshëm në Shqipëri, pavarësisht shtetësisë së tyre nëse janë ose jo prezent në vendbanimin e zakonshëm në momentin e censusit ose përkohësisht në mungesë (me kusht që kjo mungesë të mos jetë më shumë se 12 muaj). Do të konsiderohen vendbanues të zakonshëm vetëm personat: Usual residents: usual residents are all persons who are usually resident in Albania, regardless of their citizenship and whether or not they are present at their usual place of residence at the Census moment or temporarily absent (providing that this absence is not longer than 12 months). Only persons: Të cilët kanë jetuar në vendba-nimin e zakonshëm për një periudhë të vazhdueshme të paktën 12 mujore para momentit të censusit; ose Të cilët kanë ardhur në vendin e vendbanimit të zakonshëm gjatë 12 muajve para Momentit të censusit me qëllimin për të qëndruar atje të paktën një vit. who have resided in the place of usual residence for a continuous period of at least 12 months prior to the census moment; or who have arrived at their place of usual residence during the 12 months prior to census moment, with the intention of staying there for at least one year, shall be considered usual residents. Njësi Ekonomike Familjare - për qëllime të censusit, një njësi ekonomike familjare i referohet një grupi personash të cilët banojnë sëbashku në Household: for census purposes, a household shall refer to a group of persons who reside together in a housing unit, and who share a partially or fully 11 një banesë dhe ndajnë një ekonomi pjesërisht ose plotësisht të përbashkët. Një njësi ekonomike familjare mund të përbëhet si më poshtë: joint economy. A household may consist of either Një person i cili jeton vetëm, ose Një grup personash të cilët mund të kenë ose jo lidhje gjaku, martese, bashkëjetese etj., por të cilët jetojnë së bashku dhe ndajnë një ekonomi pjesërisht ose plotësisht të përbashkët. one person living alone, or a group of persons who may or may not share relations of blood, marriage, affection and so on, but who live together and share a common or partially common economy. Banesa: Përfshin banesat e zakonshme dhe ato jo të zakonshme Dwelling: includes conventional and non-conventional dwellings. Banesë e zakonshme - përcaktohet si një dhomë e pavarur ose bashkësi dhomash dhe aksesorët e tyre (si psh. hollet, korridorët) në një ndërtesë të qëndrueshme ose strukturë e ndarë, që është ndërtuar, rindërtuar ose shndërruar, e dizenjuar për banim gjatë gjithë vitit. Conventional dwelling: a conventional dwelling is defined as an independent room or suite of rooms and its accessories (for example lobbies, corridors) in a permanent building or structurally separated part thereof which, by the way it has been built, rebuilt or converted, is designed for habitation all the year round. Houses and apartments are common examples of dwellings. Banesë jo e zakonshme është një njësi banimi që nuk përfshihet plotësisht në kategorinë e banesave të zakonshme, pasi ato mund të jenë të lëvizshme, gjysëm të lëvizshme ose të improvizuara, ose që nuk janë të dizenjuara për qëllime banimi, por që pavarësisht këtyre po përdoren në momentin e censusit. Non-conventional dwelling: some housing units do not come fully within the category of a conventional dwelling, either because they are mobile, semipermanent or improvised, or are not designed for permanent human habitation, but which are nevertheless being used at the census moment as the usual residence of one or more persons. Banesa kolektive - përmban ndërtesa të cilat janë dizenjuara për banim nga një grup i gjerë individësh jo domosdoshmërisht të lidhur nga lidhje Collective living quarters: the category comprises premises which are designed for habitation by large groups of individuals and which, generally, are 12 martese, gjaku, adoptimi ose kujdesje që jetojnë se bashku për qëllime shkollimi, shëndetësore, vuajtje dënimi, ndihme sociale, etj. dhe që përgjithësisht përdoren si vendbanim i zakonshëm nga të paktën një person në momentin e censusit. used as the usual residence of at least one person at the time of the census. The group of persons who, although not necessarily united by relations of marriage, blood, adoption or fostering, live together for purposes of schooling, health, criminal conviction, welfare, etc. Ndërtesa: përcaktohet si një strukturë e pavarur që përmban një ose më shumë banesa, dhoma ose hapësira të tjera, e mbuluar nga një çati dhe e rrethuar me mure të jashtme ose mure ndarëse që zgjaten nga themelet deri në çati, e dizenjuar për qëllime banimi, bujqësore, tregtie, industriale, kulturore ose për sigurim shërbimesh. Kështu, një ndërtesë mund të jetë një shtëpi e veçuar, një pallat, një fabrikë, dyqan, magazinë, garazhd, etj. Building: a building is defined as any independent structure containing one or more dwellings, rooms or other spaces, covered by a roof and enclosed within external walls or dividing walls which extend from the foundations to the roof, whether designed for residential or for agricultural, commercial, industrial or cultural purposes or for the provision of services. Buildings that are not designed for habitation and are not inhabited are not objects of the census and no information on these buildings was collected. 13 03 Rezultatet paraprake Rezultatet paraprake dalin nga përpunimi i të dhënave në tabelat përmbledhëse të quajtura Shumatoret e Anketuesit. Rezultatet paraprake mund të ndryshojnë nga ato përfundimtare të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2011, të cilat do të prodhohen vetëm pas përfundimit të përpunimit të të gjithë pyetësorëve. Preliminary results The preliminary results of the 2011 Population and Housing Census are derived from the processing of the summary forms named Enumerator Summary Lists. Therefore, these results are subject to changes when the final results will be produced, after the processing of the census questionnaires. Bazuar në të dhënat paraprake të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2011, rezulton se popullsia e Shqipërisë është 2,831,741 banorë. Ndërkohë që numri i popullsisë nga Censusi i vitit 2001 ishte 3,069,275. Vihet re se numri i popullsisë në vitin 2011 është zvogëluar me 7.7% gjatë këtyre dhjetë vjetëve. Supozohet që shkaqet kryesore të zvogëlimit të popullsisë janë emigrimi në shkallë të gjerë dhe rënia e lindshmërisë. Vlerësimi paraprak i numrit të personave që kanë refu- Based on the preliminary results, the total population of Albania is 2,831,741. According to the 2001 Population and Housing Census, the population of Albania was in 2001 equal to 3,069,275. The comparison of the figures shows that the population of Albania has decreased by 7.7% in about ten years. Large scale emigration and fertility decline are supposed to be the main causes of the observed population decrease. A preliminary estimate of the number of persons 14 zuar në këtë census është 29,355 (1.04 %). Llogaritja e saj bazohet në vlerësimin paraprak të numrit të banesave që kanë refuzuar të marrin pjesë në census dhe është e përshirë në numrin gjithsej të popullsisë. that refused to participate in the census is 29,355 (1.04%). This figure is based on the number of dwellings for which a refusal was recorded and is included in the total population. Numri gjithsej i banesave në Shqipëri bazuar në të dhënat paraprake të Censusit të vitit 2011 është 1,075,881. Në censusin e vitit 2001, numri i banesave ishte 785,515. Përqindja e rritjes së numrit të banesave në krahasim me vitin 2001 është 37.0%. The total number of dwellings in Albania, based on the preliminary results is 1,075,881. The total number of the dwellings in 2001 was 785,515. In percentage, the increment of the number of dwellings in 2011 compared to 2001 is 37.0%. Nga të dhënat paraprake, rezulton se numri i ndërtesave është 686,405. Në vitin 2001 ky numër ishte 512,387, që nënkupton një rritje prej 34.0%. According to the preliminary results, the total number of buildings is 686,405. In 2001 this was 512,387, implying an increase of 34.0%. Gjithashtu në këtë census janë numëruar 740,256 njësi ekonomike familjare (Nj.E.F), ndërkohë që në vitin 2001 kjo shifër ka qenë 726,895. Numri mesatar i pjesëtarëve të një Nj.E.F-je është 3.8. Në censusin e vitit 2001 ky tregues ishte 4.2. Numri mesatar i pjesëtarëve për Nj.E.F në zonat urbane është 3.6 nga 3.9 që ishte në vitin Nga ana tjetër, në zonat rurale ky tregues është 4.1 nga 4.5 që ishte në vitin A total of 740,256 households have been enumerated, according to the 2011 preliminary results. In 2001, the number of households was 726,895. The average number of household members is 3.8 in 2011, whereas in 2001 this was 4.2. In urban areas the average number of household members is 3.6, whereas this was 3.9 in In rural areas, the ratio is now 4.1, whereas in 2001 this was 4.5. Popullsia rezidente është e përbërë nga 1,421,810 meshkuj (50.2%) dhe 1,409,931 femra (49.8%). The total population is composed of 1,421,810 males (50.2%) and 1,409,931 females (49.8%), on the basis of the preliminary census data. 15 Përqindja e meshkujve dhe femrave në censuset 1979, 1989, 2001 dhe 2011 Percentage of males and females in 1979, 1989, 2001 and 2011 censuses Meshkuj/Males Femra/Females Për herë të parë në historinë e censuseve të kryera në Shqipëri popullsia e cila jeton në zonat urbane është më e madhe se ajo në zonat rurale. Kështu, 53.7% e popullsisë jeton në zonat urbane dhe 46.3% në zonat rurale. For the first time in the history of population censuses in Albania, the population in urban areas is larger than the population of rural areas. According to 2011 census preliminary results, 53.7% of the population lives in urban areas and 46.3% in rural areas. Popullsia urbane dhe rurale në censuset 1979, 1989, 2001 dhe 2011 Urban and rural population in 1979, 1989, 2001 and 2011 censuses Urbane/Urban Rurale/Rural në milionë / in milions Tab. 1: Popullsia banuese sipas qarqeve, gjinisë, zonës urbane dhe rurale, Censuset * Usually resident population
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks