ใบแทรกส าหร บข อตกลงส ทธ การใช งานผล ตภ ณฑ BLACKBERRY SOLUTION ส าหร บบร การ BLACKBERRY BUSINESS CLOUD ใน MICROSOFT OFFICE 365 ( ใบแทรก ) - PDF

Description
ใบแทรกส าหร บขอตกลงส ทธ การใชงานผล ตภ ณฑ BLACKBERRY SOLUTION ส าหร บบร การ BLACKBERRY BUSINESS CLOUD ใน MICROSOFT OFFICE 365 ( ใบแทรก ) ประกาศส าค ญ: เพ อการเขาถ งและ/หร อใชบร การ Cloud น (ด งท ระบ ดานล

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 6 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบแทรกส าหร บขอตกลงส ทธ การใชงานผล ตภ ณฑ BLACKBERRY SOLUTION ส าหร บบร การ BLACKBERRY BUSINESS CLOUD ใน MICROSOFT OFFICE 365 ( ใบแทรก ) ประกาศส าค ญ: เพ อการเขาถ งและ/หร อใชบร การ Cloud น (ด งท ระบ ดานล าง) ค ณตอง: (1) ม การสม ครสมาช กท ถ กตองก บ Microsoft Office 365 ท เป นไปตามขอตกลงการสม ครเป นสมาช กก บ Microsoft Corporation หร อ หน งในกล มบร ษ ทในเคร อต าง ๆ (2) ไดท าการตกลงก บ BBSLA (ด งท ระบ ดานล าง) และ (3) ยอมร บตามใบแทรกฉบ บน หากค ณม ค ณสมบ ต ไม ตรงตามเกณฑ ขางตน ค ณจะไม สามารถเขาถ งและ/หร อใชบร การ Cloud น ได กร ณาอ านใบแทรกฉบ บน อย างละเอ ยดถ ถวนก อนท จะคล ก ยอมร บ ดานล าง 1. ขอตกลง ก. เง อนไขในขอตกลง ขอตกลงส ทธ การใชงาน BlackBerry Solution ฉบ บป จจ บ น BBSLA ) ส าหร บเขตอ านาจศาลของค ณเป นขอตกลงภายใตซ ง RIM ท าใหบร การและซอฟต แวร ของ RIM ส าหร บผล ตภ ณฑ BlackBerry Solution ท ม ใหใชและท แกไขโดยใบแทรกฉบ บน จะน าไปใชก บการใชบร การ Cloud ของค ณ (ด งท ก าหนดไวดานล าง) โดยรวมแลวขอตกลงการอน ญาตส ทธ BBSLA ก บใบแทรกฉบ บน ท งค เป นขอตกลงทางกฎหมาย ( ขอตกลง ) ระหว างค ณเป นการเฉพาะ หร อถาค ณก าล งสม ครสมาช กเพ อใชบร การ Cloud ในนามบร ษ ทของค ณหร อน ต บ คคลอ นใด ในกรณ ท ค ณม อ านาจท จะกระท าการในนามบร ษ ทหร อน ต บ คคลอ น (ในกรณ ใดกรณ หน งจะเร ยกว า ค ณ ) และ Research In Motion Limited หร อบร ษ ทย อยหร อบร ษ ทในเคร อด งกล าวท ระบ ว าเป นฝ ายท าส ญญาใน BBSLA ก บค ณ ( RIM ) ท งค ณและ RIM แต ละฝ ายจะอางถ ง ณ ท น ว าเป น ค ส ญญา และรวมเร ยกว า ค ส ญญาท งสองฝ าย ในกรณ ม ขอข ดแยงระหว างขอตกลงการใช BBSLA ฉบ บน ก บใบแทรกด งกล าว จะถ อตามใบแทรกน เป นส าค ญแต เฉพาะในขอบเขตของความข ดแยงด งกล าวเท าน น ข. ผลของการคล ก ยอมร บ โดยการคล ก ยอมร บ ดานล าง แสดงว าค ณร บทราบแลวว าค ณไดอ าน เขาใจ และยอมร บใหม ผลผ กพ นและจะปฏ บ ต ตามขอตกลงฉบ บน หากค ณไม ยอมร บตามขอตกลงฉบ บน ค ณอาจไม สามารถเขาถ งและ/หร อใชบร การ Cloud ด งกล าวน ได หากค ณม ขอสงส ยหร อขอก งวลประการใดเก ยวก บขอตกลงฉบ บน กร ณาต ดต อก บ RIM ไดท 2. ค าจ าก ดความ ขอก าหนดท ระบ ไวในใบแทรกน จะม ความหมายตามท ก าหนดไวในขอตกลง BBSLA ฉบ บน เวนแต จะระบ ไวเป นอย างอ นในใบแทรก จากท ใชในขอตกลงฉบ บน ค าต อไปน ม ความหมายท ก าหนดไวด งน บร การ Cloud หมายความถ งบร การภายใตการด แลโดย RIM ท ช วยในการบร หารจ ดการผล ตภ ณฑ ม อถ อของค ณดวยตนเองแต เพ ยงผ เด ยวส าหร บการเขาถ งและใช Microsoft Office 365 ซ งในป จจ บ นม ช อเร ยกว า BlackBerry Business Cloud Services ส าหร บ Microsoft Office 365 จากท ใชในขอตกลง BBSLA ฉบ บน ค าว า บร การ น นหมายถ งบร การ Cloud Microsoft Office 365 เป นบร การท ตองสม ครสมาช กส าหร บกล มล กคาเน นการโดยหร อในนามของ Microsoft Corporation หร อกล มบร ษ ทในเคร อ ( Microsoft ) หร อผ ใหบร การของบร ษ ทท ม การท าตลาดภายใตช อ Microsoft Office 365 และช อผ ส บทอดใดๆ ต อไป เพ อหล กเล ยงขอสงส ยใดๆ บร การท โฮสต โดย Microsoft Office 365 เป นบร การของบ คคลท สาม (ด งท ระบ อย ใน BBSLA) การสม ครสมาช ก หมายถ งการจ ดสรรโดยค ณและปร มาณเฉพาะของผ ใชท ไดร บอน ญาตของค ณท ไดร บอน ญาตจาก RIM ใหใชบร การ Cloud น ได 3. การแกไขเพ มเต มต างๆ ใน BBSLA ก. การใหใบอน ญาต เพ อว ตถ ประสงค ในขอตกลงฉบ บน เท าน น ส วนท 2(ก) ใน BBSLA ภายใต ใบอน ญาตการใชซอฟต แวร และเอกสารประกอบ ในท น ท งหมดไดถ กลบออกไปและแทนท ดวยขอความต อไปน ภายใตขอก าหนดและเง อนไขในท น และการช าระเง นค าธรรมเน ยมการสม ครสมาช ก (หากม ) RIM ใหอน ญาตในการใชบร การ Cloud ส วนต วแบบไม ผ กขาด ไม สามารถถ ายโอนเฉพาะใชงานภายในโดยค ณแต เพ ยงผ เด ยวและใหข นก บจ านวนผ ใชท ไดร บมอบอ านาจซ งไดร บอน ญาตจากการสม ครสมาช กของค ณ บร การ Cloud น ม ใหบร การบนพ นฐานการสม ครสมาช ก ด งน นส ทธ การใชงานจะน าไปใชไดเฉพาะก บช วงเวลาท ค ณไดช าระเง นค าธรรมเน ยมการสม ครสมาช กท จ าเป น หากม ข. การร บรองส ทธ ค ณร บทราบว าในการเขาถ งและใชบร การ Cloud น นค ณและผ ใชท ร บมอบอ านาจของค ณจะตองไดร บการร บรองส ทธ โดย Microsoft ในฐานะผ สม ครสมาช กของ Microsoft Office 365 ท ม ส ทธ ในการเขาถ งและใชบร การ Cloud และถ อว า RIM ไม ม ส วนร บผ ดชอบต อความปลอดภ ยหร อความถ กตองทางเทคน คการร บรองส ทธ ของ Microsoft ส าหร บขอม ลท ไม ถ กตองซ งไดมาจาก Microsoft หร อความปลอดภ ยหร อความเป นส วนต วของศ นย ขอม ลหร อเคร อข ายของ Microsoft ค. ความสามารถในการใหบร การ บร การ Cloud น อาจไม สามารถใหบร การแก ค ณและ/หร อผ ใชท ร บมอบอ านาจของค ณในท กประเทศหร อท กต าแหน งทางภ ม ศาสตร ง. ขอจ าก ดการใหบร การ ขอจ าก ดการบร หารจ ดการส าหร บการใชบร การ Cloud ท อาจจะก าหนดโดย RIM จะอย ในด ลยพ น จของ RIM แต เพ ยงผ เด ยว RIM และกล มบร ษ ทในเคร อ (1) ไม ร บประก นความสามารถในการใหบร การ ความถ กตอง ความครบถวนสมบ รณ ความน าเช อถ อ หร อความท นเวลาในการเขาถ งขอม ลผ านบร การ Cloud และ (2) ไม ร บรองและไม ร บผ ดชอบใดๆ ส าหร บการใหบร การของบ คคลท สามซ งรวมถ ง Microsoft Office 365 ค ณร บทราบว าบร การ Cloud ด งกล าวน ในส วนหน ง ข นก บประส ทธ ภาพการท างานของ Microsoft Office 365 และน นรวมถ งการหย ดชะง ก การหย ดท างาน ขอผ ดพลาด หร อประเด นประส ทธ ภาพการท างานอ นๆ ท เก ยวของก บ Microsoft Office 365 จะส งผลต อการเขาถ ง การใช และประส ทธ ภาพการท างานในบร การ Cloud ค ณ ค ณร บทราบและยอมร บว า RIM สามารถท าการเปล ยนแปลง ระง บ ยกเล ก หร อป ดใชงานการเขาถ งบร การ Cloud ไดตลอดเวลา จ. บร การท ไดมาตรฐาน ค ณร บทราบและยอมร บว า (ก) บร การ Cloud น เป นการเสนอบร การท ไดมาตรฐานท ม ไดออกแบบหร อม จ ดประสงค ท จะใหเป นการใชงานในอ ตสาหกรรมเฉพาะ และ (ข) ค ณและไม ใช RIM จะตองร บผ ดชอบต อการปฏ บ ต ตามกฎหมายและกฎระเบ ยบท ใชบ งค บในอ ตสาหกรรมของค ณเน องดวย RIM ไม ไดใหค าร บรองว าการใชบร การ Cloud น นจะปฏ บ ต ตามกฎหมายหร อระเบ ยบหร อขอบ งค บท ใชบ งค บก บท กองค กร (โดยเฉพาะอย างย งในอ ตสาหกรรมท ม การควบค ม) ค ณใหการร บรองและร บประก นก บ RIM ว า: (1) ค ณไดใหการย นยอมท จ าเป นท งปวงในการใชบร การ Cloud รวมถ งการย นยอมในการใหขอม ลส วนบ คคลใดๆ ท ใหก บ RIM โดยค ณและผ ใชท ร บมอบอ านาจของค ณในระหว างการใชบร การ Cloud ของค ณ (2) ค ณไม ตองอย ภายใตกฎหมายหร อระเบ ยบขอบ งค บใดๆ ท หามค ณจากการใชบร การ Cloud ภายใตขอก าหนดในขอตกลงฉบ บน หร อในประเทศหร อต าแหน งทางภ ม ศาสตร ของค ณหร อผ ใชท ร บมอบอ านาจของค ณ (รวมถ งแต ไม จ าก ดเฉพาะกฎหมาย Gramm-Leach-Bliley ความสามารถในการถ อประก นส ขภาพและกฎหมายความร บผ ดชอบ หร อเทคโนโลย สารสนเทศดานส ขภาพส าหร บกฎหมายเศรษฐก จและส ขภาพทางคล น ก) (3) RIM ไม จ าเป นตองปร บแต งบร การ Cloud ส าหร บอ ตสาหกรรมเฉพาะของค ณ และ (4) RIM ไม จ าเป นตองปฏ บ ต ตามกฎหมายหร อระเบ ยบหร อขอบ งค บใดท ใชบ งค บก บค ณท จะด าเน นการขอตกลงเพ มเต มก บค ณในการใหบร การ Cloud ด งกล าว ค ณย นยอมท จะปฏ บ ต ตามและจะร บผ ดชอบต อกฎหมาย กฎระเบ ยบ เอกสารท ย นต อ การจดทะเบ ยน ใบอน ญาต การอน ม ต และการย นยอมท ก าหนดในประเทศหร อเขตอ านาจศาลของค ณรวมถ งแต ไม จ าก ดเฉพาะการน าเขาส งออกหร อขอม ลกฎหมายและกฎระเบ ยบท ใชบ งค บก บค ณ และการใชบร การ Cloud โดยค ณหร อผ ใชท ร บมอบอ านาจของค ณหร อการถ ายโอนหร อการใหขอม ล ขอเท จจร งหร อขอม ลส วนบ คคลใหก บ RIM ค ณยอมร บว าหากผ ใชท ร บมอบอ านาจของค ณรายใดรายหน งท าการรองขอไปย ง RIM เก ยวของก บขอม ลส วนบ คคลท ไดร บโดย RIM ผ านทางค ณหร อผ ใชท ร บมอบอ านาจของค ณในการใหบร การ Cloud ท RIM อาจช น าผ ใชท ร บมอบอ านาจด งกล าวมาท ค ณโดยตรงและอาจใหค าแนะน าผ ใชท ร บมอบอ านาจของค ณว าพวกเขาควรขอค าปร กษาก บค ณส าหร บขอม ลเก ยวก บว ธ การท ค ณใชจ ดการขอม ลส วนบ คคล หากค ณไม ไดร บอน ญาตภายใตกฎหมายหร อกฎระเบ ยบท เก ยวของ (รวมถ งกฎหมายหร อกฎระเบ ยบท เก ยวของก บอ ตสาหกรรมโดยเฉพาะของค ณ) ในการใชบร การ Cloud เป นไปตามเง อนไขในขอตกลงฉบ บน ค ณไม ม ส ทธ ท จะใชบร การ Cloud แต อย างใด ค ณตกลงท จะชดใชและไม ท าใหเก ดอ นตรายแก RIM กล มบร ษ ท RIM กล มบร ษ ทในเคร อของ RIM ต วแทน ผ ส บทอดและผ ร บมอบหมายและกรรมการและเจาหนาท แต ละคนส าหร บหร อจากหน ส น ความเส ยหาย ความส ญเส ย ค าใชจ ายใดๆ (รวมถ งแต ไม จ าก ดเฉพาะค าธรรมเน ยมและค าใชจ ายของน กกฎหมายตามสมควร) ท เก ดข นใดๆ โดย RIM กล มบร ษ ท RIM กล มบร ษ ท ในเคร อของ RIM ต วแทน ผ ร บมอบหมาย และหร อกรรมการและเจาหนาท แต ละคนของบร ษ ทเหล าน นอ นเป นผลมาจากการบ ดเบ อนขอเท จจร งหร อการละเม ดการร บประก นท ก าหนดไวในท น ฉ. การใชบร การ ส าหร บว ตถ ประสงค ในขอตกลงฉบ บน เท าน น ขอต อไปน จะถ กเพ มเขาไปในส วนท 3 ของขอตกลง BBSLA ว าดวย การใชงานผล ตภ ณฑ BlackBerry ของค ณ : ขณะใชบร การ Cloud ค ณจะร บรองว าค ณและผ ใชท ร บมอบอ านาจของค ณจะไม : (ก) ใชจ ดเขาใชบร การใดๆ ในบร การ Cloud เพ อท าการแคชช ง การคนหาแบบเมตา การต ดตามตรวจสอบหร อก จกรรมของผ ใชหร อใชว ธ การท ไม ไดร บอน ญาตใดๆ ท ใชในการแกไขหร อปร บเปล ยนเสนทางใหม หร อพยายามท จะแกไขหร อปร บเปล ยนเสนทางใหม ของบร การ Cloud (ข) การเขาถ งหร อการพยายามท จะเขาถ งส อเน อหาใด ๆ ของบ คคลท สามในบร การ Cloud อาท (ค) ขาย ใหเช า ใหเช าช อ ใบอน ญาตย อย แจกจ าย ก าหนด ถ ายโอน ค ดลอกหร อปร บเปล ยนการบร การ Cloud หร อพยายามท จะด าเน นการใดๆ ท กล าวมาแลวหร อใชบร การ Cloud ดวยเหต ผลอ นใดนอกเหน อจากท ไดร บอน ญาตในขอตกลงฉบ บน (ง) แพร กระจายไวร สในท กว ถ ทาง โดยการปนเป อนหร อแฝงค ณสมบ ต ท าลาย เช น แบ คดอร ระเบ ดเวลา มาโทรจ น เป นก จว ตร สน ฟเฟอร เว ร ม บอท อ ปกรณ ค ณภาพต า รห สซอฟต แวร ท เป นอ นตราย ไฟล โปรแกรมหร อโปรแกรมท ม ก จว ตรประจ าหร อการปนเป อนอ น ๆ หร อข นตอนการท าลาย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks