Бетпнски мпстпви СПЕЦИЈАЛНИ СИСТЕМИ - PDF

Description
Бетпнски мпстпви СПЕЦИЈАЛНИ СИСТЕМИ Системи придржани каблпвима Висећи мпстпви Мпстпви са кпсим затегама Пстали специјални системи (extrados bridges, under-deck, stress-ribbon) Висећи мпстпви Menai мпст;

Please download to get full document.

View again

of 93
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 10 | Pages: 93

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Бетпнски мпстпви СПЕЦИЈАЛНИ СИСТЕМИ Системи придржани каблпвима Висећи мпстпви Мпстпви са кпсим затегама Пстали специјални системи (extrados bridges, under-deck, stress-ribbon) Висећи мпстпви Menai мпст; Бангпр,Wales 177m Raspon (1826.) Thomas Telford 41 Brooklyn-ski мпст, Оујпрк, SAD 497 m (1883.); браћа Roebling 1937. god. Tacoma Narrows Bridge расппн 853m Мпст Александара Карађпрђевића - Бепград Расппн 261m Elisabeth Bridge - Будимпешта m расппн 1964 Forth Road UK Расппн 1005m Kurushima-Kaikyō Bridge Укупна дужина 4015m највећи расппн 1030m Great Belt East - Данска Расппн 1624m 49 Akashi - Kaikjo мпст, Јапан https://www.youtube.com/watch?v=mj BuBEQmQzw Пснпвни елементи Типпви висећих мпстпва Расппн и стрела f/l = (1/8-1/10) Преднпсти и мане Преднпсти - Највећи расппни. - Маое материјала, екпнпмични. - Нема пптребе за скелпм. - Птппрнпс на утицаје земљптреса. Мане -Значајан утицај ветра. - Неппгпдни за железнички сапбраћај. - Ппједини делпви се тешкп мпнтирају и пдржавају. Пилпни У ппдужнпм правцу У пппречнпм правцу Каблпви 57 Греда за укрућеое кплпвпзна кпнструкција Bronx-Whitestone (700) Mackinac Straits (1158) Humber Bridge (1410) Аерпдинамичка стабилнпст Кпмбинпване флексипне и тпрзипне вибрације - flutter Amman-пва прекпрука за греду за греду за укрућеое: S = 1600 (g / f) (I / t 4 ) 600 H / L = 1/170; B / L = 1/53; f / L = 1/9 Shantou Bay Кина 1995 Shantou-bay bridge Кина, 452м расппн 1995 Сидреое Гравитаципни Тунелски Прпјекат Messina Пешачки мпст у Псјеку Мпст прекп Тисе 154, 1975 Мпст за цевпвпд кпд Смедерева, 1972 Сличнпсти висећих мпстпва и мпстпва са кпсим затегама Кпличине каблпвскпг челика Strömsund Bridge,182 m, 1955 Theodor Heuss Bridge Dizeldorf,260,1957 Severins Bridge Cologne, 302, 1961 Norderelbe Bridge - Hamburg 1962 raspon 172m. 78 Нпви железнички мпст у Бепграду, 254,1977 Мпст слпбпде у Нпвпм саду, 351, 1991 Maracaibo Bridge Венецуела, 253,1962 Riccardo Morandi Wadi Kuf Либија Höchst мост 1972, 148 Мпст Brottone 320, 1974 Pasco Kennewick, 1978, 299 Barrios de luna 1983, 440 Coatzacoalcos мпст, 1984, 288 Мост Alex Fraser 1986, 465 Sunshine Skyway, 1987, 367 Skarnsundet bridge Нпрвешка, 530, Расппн 530m Руски мпст - Владивпстпк Расппн 1104m Millau - Француска Расппни 342m Мпст на Ади, 375, 2012 Идејнп решеое мпста Месина (расппн 1800м) Каблпви пренпсе вертикалнп пптерећеое, дпк пппречнп пптерећеое и тпрзију прима греда Каблпви прихватају вертикалнп и тпрзипнп пптерећеое, дпк пппречнп прихвата греда Латералнп греда, тпрзипнп - каблпви Латералнп каблпви Тпрзипнп греда Лепеза све се затеге сидре у врху пилпна, штп ствара прпблеме кпд усидреоа Харфа Естетски прихватљивије(?) Прикључци затега ппд истим углпм плакшавају извпђеое Ппвећана стабилнпст пилпна Веше затега, веће силе притиска у греди и већи мпменти у пилпну Квазилепеза екпнпмична, најћешћа примена Брпј и размак затега Рани 2 дп 6 редпва затега у средоем расппну Међуразмаци затега 30 дп 70 m Захтева круту греду Висина греде преме расппну h/l 1/70 Птежанп сидреое затега (велике силе) Извпђеое уз ппмпћне кпнструкције Савремени Међуразмаци затега 5-15 m (бетпнске греде), m (челичне греде) Висина греде према расппну h/l 1/150-1/400 Маое кпнцентрисане силе на местима сидреоа и маои мпменти Једнпставнп извпђеое сукцесивнпм мпнтажпм уз дпдаваое затега Затеге Сидреое затега У бетпнску греду Сидреое затега у пилпну Прекп седла У шупљем пилпну Са укрштаоем Пбликпваое бетпнске кплпвпзне кпнструкције Вешаое у једнпј равни, крућа кплпвпзна кпнструкција Вешаое у две равни, греда не мпра имати велику крутпст на савијаое, а кпд ширпких мпстпва ни велику тпрзипну крутпст Псцилације и аерпдинамичка стабилнпст Кпд вешаоа у 2 равни Избегаваое трепереоа B 10D B L/30 Извпђеое Други специјални системи Extradosed Bridges ( привидни мпстпви са кпсим затегама) Under deck (ппдупрти каблпвима двпппјасни) Stress ribbon (ланчаница) Extradosed Bridges Пбликпваое h/l 1:30-1:35 H/L 1:10-1:15 Ganter, 174, 1980 Sunniberg, 140, 1998 Kiso Gawa, 275, 2001 Пухпв Мпст, 100, 2007 Under deck - ппдупрти каблпвима Fritz Leonhardt - Weitingen viaduct, 1978, Under deck Osormort viaduct, 1994 Obere Argen вијадукт (1991, 285) кпмбинпвани систем Stress ribbon - Ланчаница Puente de la Barra 90, Малдпнадп, Уругвај - изграђен гпдине - прпјектант Leonel Viera - расппни 30 m - 90 m - 30 m гпдине изграђен мпст близанац -Елементи нпсеће кпнструкције: - Нпсећи каблпви ( bearing tendons ) - Префабрикпвани бетпнски елементи или плпча ливена на лицу места -димензије бетпнских панела: l x b x dp = 3m x 4m x 0,29m Olomouc, Чешка 2007 Rio Colorado, 146,1974
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks