รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice - PDF

Description
รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice ระหว างว นท กรกฎาคม 2554 ณ โครงการส งน าและบ าร งร กษาท งส มฤทธ ส าน กชลประทานท 8 และ บร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (มหาชน) ด าเน นการโดย ส วนฝ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 5 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice ระหว างว นท กรกฎาคม 2554 ณ โครงการส งน าและบ าร งร กษาท งส มฤทธ ส าน กชลประทานท 8 และ บร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (มหาชน) ด าเน นการโดย ส วนฝ กอบรม ส าน กพ ฒนาโครงสร างและระบบบร หารงานบ คคล กรมชลประทาน ค าน า รายงานการประเม นผลโครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice ฉบ บน จ ดท าข นเพ อเสนอผลการ ด าเน นโครงการในเร องด งต อไปน ค อ 1. ผลส มฤทธ ของโครงการ 2. ความเหมาะสมของกระบวนการจ ดการศ กษาด งาน 3. ความพ งพอใจในโครงการศ กษาด งาน 4. ความค มค าของโครงการศ กษาด งาน 5. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะในการปร บปร งและพ ฒนาโครงการศ กษาด งาน จากการประเม นผลโครงการในประเด นต าง ๆ ข างต น ม ข อค นพบซ งน าไปส ข อเสนอแนะบางประการ ซ งผ ประเม นจะได น าไปปร บปร งและพ ฒนาโครงการให ด ย งข นต อไป การประเม นผลโครงการศ กษาด งาน รวมท งการด าเน นโครงการศ กษาด งานน จะส าเร จล ล วงไปด วยด ไม ได ถ าขาดความร วมม อจากท กฝ ายท เก ยวข อง จ งขอถ อโอกาสน ขอบค ณท กท านท ให ความร วมม อสน บสน น การด าเน นโครงการและการประเม นผลโครงการในคร งน ส วนฝ กอบรม ส าน กพ ฒนาโครงสร างและระบบบร หารงานบ คคล สารบ ญ หน า ค าน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 บทน า 2-3 บทท 1 ระเบ ยบว ธ การประเม นผล 4 1. ว ตถ ประสงค และขอบเขตของการประเม น 4 2. ว ธ การประเม นผลโครงการ 4 3. การเก บรวบรวมข อม ล 5 4. เกณฑ การประเม น 6 5. ว ธ การว เคราะห ข อม ล 6 บทท 2 ผลการว เคราะห ข อม ล 7 1. ผลส มฤทธ ของโครงการศ กษาด งาน 7 2. ความเหมาะสมของกระบวนการศ กษาด งาน 7 3. ความพ งพอใจในโครงการศ กษาด งาน 7 4. ความค มค าของโครงการศ กษาด งาน 7 บทท 3 สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ 14 สร ปผลการศ กษาด งานองค กร Best Practice 14 การว เคราะห ป จจ ยความส าเร จ PMQA ของบร ษ ทเจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (มหาชน) ภาคผนวก ภาคผนวก ก ประมวลภาพก จกรรม ภาคผนวก ข 1. บ นท กข อความ ขออน ม ต โครงการศ กษาด งาน 2. รายละเอ ยดโครงการศ กษาด งาน 4. แบบประเม นผลโครงการศ กษาด งาน 5. รายช อผ เข าร บร วมโครงการศ กษาด งาน สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1.1 จ านวนผ เข าร วมโครงการศ กษาด งานเปร ยบเท ยบก บจ านวนเป าหมาย 9 ตารางท 1.2 จ านวนค าใช จ ายในการด าเน นการโครงการศ กษาด งานเปร ยบเท ยบก บ 9 งบประมาณท ได ร บการจ ดสรร 14 ตารางท ความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการศ กษาด งานเก ยวก บความเหมาะสม 10 ของว ทยากรในห วข อ การบร หารจ ดการน าโดยเกษตรกรม ส วนร วม (นายก ตต ก ล เสภาศ ราภรณ ผอ.คบ.ท งส มฤทธ ) ตารางท ความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการศ กษาด งานเก ยวก บความเหมาะสม 11 ของว ทยากรในการศ กษาด งาน (โดยว ทยากรจากบร ษ ทเจร ญโภคภ ณฑ มหาชน (จ าก ด) ตารางท ค าเฉล ยความค ดเห นในภาพรวมของผ เข าร วมโครงการศ กษาด งาน 11 เก ยวก บความเหมาะสมของว ทยากร ตารางท 2.2 ความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการศ กษาด งานเก ยวก บความเหมาะสม 12 ของกระบวนการจ ดโครงการศ กษาด งานในภาพรวม ตารางท 3.1 แสดงความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการศ กษาด งานเก ยวก บ 13 ความพ งพอใจในการฝ กอบรม ตารางท 4.1 แสดงความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการศ กษาด งาน 13 เก ยวก บความค มค าของโครงการศ กษาด งาน บทสร ปส าหร บผ บร หาร ส วนฝ กอบรม ได ด าเน นการโครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice ภายใต บร บทของการ เปล ยนแปลงต าง ๆ ท เก ดข น กรมชลประทานจ าเป นต องม การพ ฒนาระบบราชการอย างจร งจ งและต อเน อง เพ อพ ฒนาข ดความสามารถขององค กรให ม ความเข มแข งสามารถปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงในด านต าง ๆ ข บเคล อนองค กรผ านว กฤต และสามารถแก ไขป ญหาอ ปสรรคต าง ๆ ให ล ล วงด วยด รวมท งม ความสามารถแข งข น เพ อยกระด บให เป นท ยอมร บอย างกว างขวางในระด บมาตรฐานสากล การศ กษาด งานก บหน วยงานหร อองค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง หร อม ความเป นเล ศด านการพ ฒนาหร อบร หารจ ดการองค กรเป นแนวทางหน งท จะท าให ท กคน ในองค กรได แลกเปล ยนเร ยนร แนวทางปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด และน าความร ท ได ร บมาประย กต ใช ให เก ด ประโยชน ก บการพ ฒนาองค กรต อไปเพ อให บ คลากรม ศ กยภาพ และความพร อมในการปฏ บ ต งานรองร บภารก จ ต าง ๆ ได การประเม นผลโครงการศ กษาด งานได จ ดท าข นหล งจากท ได ด าเน นโครงการแล วเสร จ โดยการรวบรวม ข อม ลจากแบบประเม น และว เคราะห ข อม ลเพ อให ได ทราบถ งผลการด าเน นโครงการ ม ผลสร ปการด าเน นโครงการ และข อเสนอแนะ ด งน 1. การประเม นผลส มฤทธ ของโครงการตามเกณฑ การประเม นผลโครงการ 1.1 ม จ านวนผ เข าร วมโครงการศ กษาด งานตามเป าหมายท ก าหนด ค อ ร อยละ ใช งบประมาณในการด าเน นการน อยกว างบประมาณท ได ร บการจ ดสรร ร อยละ 8.7 ซ งส ง กว าเกณฑ ช ว ดความส าเร จของโครงการในด านความค มค าของการประหย ดค าใช จ าย ซ งเกณฑ ก าหนดไว ว า ค าใช จ ายในการโครงการต องน อยกว างบประมาณท ได ร บการจ ดสรรอย างน อยร อยละ 2 2. การประเม นความเหมาะสมของการจ ดโครงการศ กษาด งานจากความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการ ศ กษาด งานพบว า ม ความเหมาะสม ค อนข างมาก ท งในเร องความเหมาะสมของห วข อการบรรยาย ความเหมาะสม ของว ทยากร และความเหมาะสมของกระบวนการศ กษาด งานในภาพรวม 3. ผ เข าร วมโครงการศ กษาด งานม ความพ งพอใจในโครงการศ กษาด งาน ในระด บ ค อนข างมาก 4. ความค มค าของโครงการศ กษาด งาน ความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการศ กษาด งานเห นว าม ความ ค มค า ค อ ได ร บประโยชน จากการศ กษาด งาน ข อเนอแนะในการปร บปร งและพ ฒนาโครงการ 1. สามารถน าความร ท ได ร บ ไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานในองค กรได เป นอย างด 2. ควรจ ดโครงการศ กษาด งานเช นน อ ก อย างน อย ป ละ 2-3 คร ง เพ อเป นการเร ยนร องค กรท ม ศ กยภาพในการท างาน รวมท งเป ดโอกาสให บ คลากรกล มอ นๆ ได เข าร วมโครงการ 3. ระยะเวลาในการบรรยายในแต ละห วข อว ชาน อยเก นไป 4. ควรจ ดโครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice ของหน วยงานราชการ หร อร ฐว สาก จ เพ มข นเพ อให ง ายต อการประย กต ใช ความร ท จะได ร บ ข อจ าก ดในการด าเน นการ 1. เน องจากองค กร Best Practice (บร ษ ทเจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (มหาชน)) ม เวลาจ าก ดในการให ข อม ล และพาเย ยมชมสถานท เพ อศ กษาด งาน 2. หน วยงานท ได ร บรางว ล Best Practice ในส วนของภาคราชการม จ านวนน อย และเพ ยงม บาง หน วยงานท สามารถศ กษาด งานได 1 ความเป นมาและความส าค ญ บทน า ภายใต บร บทของการเปล ยนแปลงต าง ๆ ท เก ดข น กรมชลประทานจ าเป นต องม การพ ฒนาระบบ ราชการอย างจร งจ งและต อเน อง เพ อพ ฒนาข ดความสามารถขององค กรให ม ความเข มแข งสามารถปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงในด านต าง ๆ ข บเคล อนองค กรผ านว กฤต และสามารถแก ไขป ญหาอ ปสรรคต าง ๆ ให ล ล วงด วยด รวมท งม ความสามารถแข งข นเพ อยกระด บให เป นท ยอมร บอย างกว างขวางในระด บ มาตรฐานสากล การศ กษาด งานก บหน วยงานหร อองค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง หร อม ความเป นเล ศด านการ พ ฒนาหร อบร หารจ ดการองค กรเป นแนวทางหน งท จะท าให ท กคนในองค กรได แลกเปล ยนเร ยนร แนวทาง ปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด และน าความร ท ได ร บมาประย กต ใช ให เก ดประโยชน ก บการพ ฒนาองค กรต อไป เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพ และความพร อมในการปฏ บ ต งานรองร บภารก จ ต าง ๆ ได ด งน น ส วนฝ กอบรม ส าน กพ ฒนาโครงสร างและระบบบร หารงานบ คคล ร วมก บ กล มพ ฒนา ระบบบร หาร จ งจ ดการศ กษาด งานองค กร Best Practice ข น ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจ ในร ปแบบการด าเน นงานขององค กร ค ณภาพต นแบบ และสามารถน าแนวทาง และว ธ การขององค กรต นแบบมาประย กต ใช ภายในองค กร 2. เพ อเสร มสร างความเข าใจร ปแบบ หร อแนวทางการน าเกณฑ การพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการองค กรไปใช ในการปฏ บ ต งานจร ง 3.เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได แลกเปล ยนความร ความค ดเห น และประสบการณ ซ งก นและก นอ นจะเป นประโยชน ในการด าเน นงานต อไป ห วข อการฝ กอบรม 1. การบร หารจ ดการน าโดยเกษตรกรม ส วนร วม 3 ช.ม. 2. ศ กษาด งานการบร หารจ ดการน าโดยเกษตรกรม ส วนร วมของโครงการ 3 ช.ม. ส งน าฯ ท งส มฤทธ 3. ศ กษาด งานบร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (โรงงานแปรร ปเน อไก 2 ช.ม. อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา) 4. ก จกรรมเสร มสร างความส มพ นธ 2 ช.ม. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ กรมชลประทานม ข อม ลการเท ยบเค ยงผลการด าเน นงานด านการพ ฒนาองค กรก บหน วยงาน ต นแบบ และสามารถน าแนวทางท เป นประโยชน ต อองค กรประย กต ใช ก บการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการของกรมชลประทานต อไป ค ณสมบ ต ของผ เข าร บการฝ กอบรม เป นคณะท างาน PMQA ของกรม จ านวนผ เข าร บการฝ กอบรม จ านวน 104 คน 2 ระยะเวลาการฝ กอบรม สถานท ในการฝ กอบรม ระหว างว นท กรกฎาคม 2554 ณ โครงการส งน าและบ าร งร กษาท งส มฤทธ สชป.8 และ บร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (โรงงาน แปรร ปเน อไก จ งหว ดนครราชส มา) เทคน คการฝ กอบรม บรรยาย อภ ปราย และตอบข อซ กถาม ว ทยากรในการฝ กอบรม ผ ทรงค ณว ฒ จากโครงการส งน าและบ าร งร กษาท งส มฤทธ สชป.8 และ บร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (โรงงานแปรร ปเน อไก จ งหว ดนครราชส มา) การประเม นผลการฝ กอบรม ประเม นผลส มฤทธ ตามว ตถ ประสงค ของโครงการท ก าหนด และความเหมาะสมของกระบวนการจ ด การศ กษาด งาน โดยใช แบบสอบถามความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการภายหล งเสร จส นโครงการ เกณฑ ช ว ดผลส าเร จของโครงการ ผลผล ต (จากการประเม นผลโครงการ) 1. จ านวนผ เข าร วมโครงการศ กษาด งาน ต องไม ต ากว าจ านวนผ เข าร วมโครงการตามเป าหมายท ก าหนดไว 2. จ านวนค าใช จ ายในการด าเน นโครงการ ต ากว างบประมาณท ได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks