ค ม อการใช งาน Back Office - PDF

Description
ค ม อการใช งาน Back Office สารบ ญ ว ธ การเข าใช งาน Back office admin รายการ Menu ของโปรแกรม Back office Admin ว ธ การใช งานแถบเคร องม อ Text Editor ใน Back office ว ธ การใช งานแถบ Menu Back office แต

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 15 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน Back Office สารบ ญ ว ธ การเข าใช งาน Back office admin รายการ Menu ของโปรแกรม Back office Admin ว ธ การใช งานแถบเคร องม อ Text Editor ใน Back office ว ธ การใช งานแถบ Menu Back office แต ละรายการ 1. เมน หน าหล ก 2. เมน Pop up 3. เมน ข าวประชาส มพ นธ 4. เมน ประกาศจ ดซ อจ ดจ าง 5. เมน ผลงาน 6. เมน พน กงานเทศบาล 7. เมน กระดานข าว 8. เมน ค าส งอบต. 9. เมน ก จกรรมอบต. 10. เมน รายร บรายจ าย 11. เมน ส นค าและผล ตภ ณฑ ช มชน 12. เมน รวมภาพอบต. 13. เมน รางว ลของอบต. 14. เมน แผนพ ฒนาท องถ น 15. เมน ว ด ท ศน 16. เมน ก จกรรมเด นๆ 17. เมน เปล ยนรห สผ าน 18. เมน จ ดการอ เมล 19. เมน ออกจากระบบ หน า Dungbhumi Back Office ว ธ การเข าใช งาน Back office admin 1. พ มพ ช อเว บไซต ของ อบต. / ทต. ของเรา ท Address bar แล วตามด วย /kbof พ มพ ช อเว บไซต แล วตามด วย /kbof แล วกด Enter ต วอย างเช น : 2. จะปรากฏหน าจอ ด งน พ มพ user name และ password แล วกด submit 2 3.เม อคล ก Submit แล ว จะปรากฏหน าจอ ด งน แสดงเมน ด งร ป 3 รายการ Menu ของโปรแกรม Back office Admin ว ธ การใช งานแถบเคร องม อ Text Editor ใน Back office เคร องม อ Text Editor บ นท ก แบบอ กษร สร างเอกสารใหม ขนาด ต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส นใต ข ดเส นท บข อความ จ ดร ปแบบข อความ แทรกส ญล กษณ จ ดย อหน า ยกเล ก,ท าใหม ค ดลอก เพ ม/แก ไข Link ต ด ลบLink วาง - วางข อความจากWord เพ ม/แก ไข ร ปภาพ วางข อความจากการค ดลอก ลบรห สท ไม เร ยบร อย ค นหา ช วยเหล อ ค นหาและแทนท แก ไข HTML Source 4 ว ธ การใช งานแถบ Menu Back office แต ละรายการ 1. เมน หน าหล ก ไว ใช ส าหร บเม อเราเข าไปท หน าอ นแล วต องการกล บมาหน าหล ก 5 2. เมน Pop up ไว ส าหร บสร างหน าต างส าหร บโฆษณาเล ก ๆ นอกเหน อจากหน าต างเว บไซต คล กท เมน Pop up จะปรากฏหน าต าง ด งภาพ เล อกว าจะ เป ด หร อ ป ด Pop up ก าหนดขนาดของหน าต าง Pop up เม อ เสร จ แล วจะ ได ออกมา เสร จแล วคล ก Submit ก าหนดให ม Scrollbars, สามารถย อ ขยายหน าจอ Pop up ได คล กเม อต องการแสดงข อม ลท จ ดเร ยบร อยแล วเป น Pop up ด งร ปข างล าง 6 Pop up เม อเสร จแล ว 3. เมน ข าวประชาส มพ นธ ใช ส าหร บลงประกาศข าว เม อคล กเข าจะเป นด งร ป คล กเพ มข าว เพ อเพ มห วข อข าวใหม แสดงรายการของข าวท แสดงอย ป จจ บ น บนเว บไซต แก ไข / ลบข าว ท แสดงอย ในรายการ 7 คล กท เพ มข าว แล วจะปรากฏหน าต างด งภาพ 1.ใส ห วข อข าวท จะประกาศ 2.ใส เน อหาข าวท ต องการประกาศ 3.คล กท ป ม สร าง เม อจ ดร ปแบบวางข าวเร ยบร อยแล ว หน าตาเมน ข าวประชาส มพ นธ บนเว บไซต 8 หน าตาข าวประชาส มพ นธ บนเว บไซต 4. เมน ประกาศจ ดซ อจ ดจ าง ใช ส าหร บเพ มประกาศจ ดซ อ จ ดจ าง คล ก เพ มประกาศ เพ อเพ ม รายการประกาศท ลงไว แล ว แก ไข ลบ ประกาศในรายการ เม อคล กท เพ มประกาศแล วจะปรากฏหน าตา ด งร ปข างล าง 1. ใส ห วข อประกาศ และเพ มร ปภาพ 2. ใส รายละเอ ยด และจ ดร ปแบบ 3. คล กท ป มสร าง เม อใส เร ยบร อยแล ว 9 ว ธ ท า Link ส าหร บลงประกาศ 1. ลากด าท บข อความท ต องการ 2.กดท Icon ร ปโซ ส เทา 3. คล กท ป มสร าง เม อใส เร ยบร อยแล ว เม อกด จะปรากฏหน าต างด งน จะปรากฏหน าต าง Server ส าหร บอ พโหลดข อม ล 1. กดท น หากไม ข นให เช ดด Pop up block 4. คล กเล อกไฟล ท ต องการ 3. กด Upload 5.กด Insert เพ อเพ ม Link 2. กด Browse เพ อเล อกไฟล ท ต องการ (ช อไฟล ต องเป นภาษาอ งกฤษ หร อ ต วเลข เท าน น) 10 หน าตาเมน ข าวประกาศจ ดซ อจ ดจ าง บนเว บไซต 5.เมน ผลงาน ใช ส าหร บเพ มข อม ลท ต องการแสดงเก ยวก บผลงานของส วนต างๆ คล กเพ อ เพ มผลงาน แสดง New / แก ไข / ลบ คล กลากเพ อสล บต าแหน ง 11 เม อคล กท เพ มผลงาน แล วปรากฏหน าต างออกมา ด งร ป 1.เล อกช อส วนงาน และใส ช อผลงาน 2.ใส รายละเอ ยด ของผลงาน 3.Browse เพ อใส ร ปผลงาน 12 6. เมน พน กงานเทศบาล ใช ส าหร บเพ มข อม ลเจ าหน าท อบต. และเทศบาล คล ก เพ มส วน เพ อเพ มบ คลากร คล กท ช อส วนเพ อไปส วนต างๆ แก ไข ลบ รายการส วน 13 เม อคล กท เพ มส วน จะปรากฏหน าจอ ด งภาพข างล าง จะปรากฏหน าจอ ด งภาพข างล าง เล อกส วนท จะเพ มเจ าหน าท แล วคล ก Submit 1.Browse เพ อเพ มร ปภาพ 2.กรอกข อม ลของเจ าหน าท 3.คล ก Submit เม อเสร จเร ยบร อยแล ว ข อม ลและร ปภาพท เพ มเข าไปก จะไปปรากฏบนหน าเว บไซต ด งภาพข างล าง 14 7. เมน กระดานข าว แสดงรายการท งหมดของ web board คล กเมน กระดานข าว ปรากฏหน าจอ ด งภาพข างล าง คล กต งกระท ใหม เพ อต งห วข อกระท ใหม แก ไข / ลบ / ป กหม ด / ล อค เพ อแก ไข Web board List รายการห วข อ Web board Icon บอกสถานะของข อม ล Web board 15 8. เมน ค าส งอบต. ใช ส าหร บการเพ มค าส งของอบต. Add Item,List Item เพ มค าส งและด ค าส งท เพ มไว แก ไข ลบ ค าส งในรายการ เม อคล กท Add Item จะปรากฏหน าจอ ด งภาพข างล าง 1.ใส ห วข อของค าส ง เคร องม อจ ดร ปแบบข อม ล 2.ใส ข อม ล รายละเอ ยดในน 3.คล ก Submit เม อเสร จเร ยบร อยแล ว 16 เม อกรอกข อม ลเร ยบร อยแล วคล กท Submit ข อม ลก จะเข าไปอย บนเว บไซต 9. เมน ก จกรรม ใช ส าหร บการเพ มก จกรรมต าง ๆ ของ อบต. / เทศบาล คล ก เพ มก จกรรม เพ อเพ มก จกรรมใหม รายการข อม ลก จกรรมใน List ท ลงไว แก ไข / ลบ / เล อน / ข นลง ก จกรรมใน List 17 เม อคล ก เพ มก จกรรม จะปรากฏหน าจอ ด งภาพข างล าง 1.ใส ห วข อ ร ปภาพก จกรรม 2.ใส รายละเอ ยด ก จกรรม 3. Browse เพ อใส ภาพก จกรรม 4. คล ก สร าง เม อกรอกข อม ลเสร จ 18 10. เมน รายร บรายจ าย ใช ส าหร บการเพ มรายร บ รายจ าย ของอบต. เคร องม อส าหร บจ ดร ปแบบ ใส ประกาศ ค าส ง รายละเอ ยด คล ก Submit เม อใส ข อม ลเร ยบร อยแล ว 19 เสร จเร ยบร อยแล วข อม ลรายร บ รายจ ายจะโชว บนเว บไซต ด งร ปข างล าง 20 11. เมน ส นค าและผล ตภ ณฑ ช มชน ใช ส าหร บการเพ มข อม ลส นค า OTOP คล ก เพ มกล มผ ผล ต เพ อเพ มส นค า OTOP รายการส นค า OTOP แก ไข ลบ ส นค าในรายการ เม อคล กท เพ มกล มผ ผล ตแล วจะปรากฏหน าจอด งภาพข างล าง 1.ใส ช อกล ม ใส ร ป ช อผ น ากล ม 2.ใส รายละเอ ยดส นค า 3.ใส ข อม ลเบอร โทร 4. Browse เพ อใส ร ปส นค า 21 5.คล ก Submit เม อใส ข อม ลเร ยบร อยแล ว เสร จเร ยบร อยแล วข อม ลจะโชว บนเว บไซต ด งร ปข างล าง ร ปท 1 ร ปท 2 22 12. เมน รวมภาพเทศบาล ใช ส าหร บการเพ มร ปภาพของอบต. 1.ใส ช อภาพและก Browse เพ อจะเล อกภาพมา 2.เสร จแล ว คล ก Submit 23 เสร จเร ยบร อยแล วข อม ลจะโชว บนเว บไซต ด งร ปข างล าง 24 13. เมน รางว ลของ อบต. ใช ส าหร บการเพ มรางว ลของอบต. คล ก เพ มรางว ล เพ อเพ มรางว ล เม อคล ก เพ มรางว ล จะปรากฏหน าจอด งภาพข างล าง 1. ใส ห วข อรางว ล 2. Browse เพ อหาร ปภาพ 3. ใส รายละเอ ยดข อม ล 4. เสร จแล วคล ก Submit 14. เมน แผนพ ฒนาท องถ น ใช ส าหร บการเพ มข อม ลแผนต าง ๆ ของอบต. รายการแผนต างๆ ท เพ มไว คล ก เพ มแผน เพ อเพ มแผนใหม แก ไข / ลบ แผนต างๆ ในรายการ 25 เม อคล กท เพ มแผน จะปรากฏหน าจอด งภาพข างล าง 1. ใส ห วข อและ Browse เพ อใส ไฟล แผน 2. คล ก Submit เม อเสร จเร ยบร อย เสร จเร ยบร อยแล วข อม ลจะโชว บนเว บไซต ด งร ปข างล าง 26 15. เมน ว ด ท ศน ใช ส าหร บการเพ มว ด ท ศน ต าง ๆ ท อบต.ต องการลง คล ก เพ ม Video เพ อเพ มว ด ท ศน ใหม เม อคล กท เพ ม Video จะปรากฏหน าจอด งภาพข างล าง 1. ใส ห วข อว ด ท ศน 2. Browse เพ อใส ร ปภาพ 3. Browse เพ อใส ไฟล ท เป นว ด ท ศน 4. คล ก Submit เม อใส ครบแล ว เสร จเร ยบร อยแล วข อม ลจะโชว บนเว บไซต ด งร ปข างล าง ว ด ท ศน ท แสดงจะแสดงเป น Windown 27 16. เมน ก จกรรมเด นๆ ใช ส าหร บการเพ มก จกรรมเด นๆ ของอบต. ก จกรรมในรายการ แก ไข ลบ ก จกรรมในรายการ คล ก เพ ม เม อคล กท เพ ม จะปรากฏหน าจอด งภาพข างล าง 1. ใส ช อก จกรรม ใส ร ปภาพ 2. ใส รายละเอ ยดข อม ล 3. คล กสร าง เม อเสร จเร ยบร อยแล ว 28 17. เมน เปล ยนรห สผ าน ใช ส าหร บการเปล ยนแปลงรห สของผ ใช งาน 1. ใส รห สเด ม 2. ใส รห สใหม 4. คล ก Submit เม อใส รห สเสร จ 3. ใส รห สใหม อ กคร ง 18.เมน จ ดการอ เมล ใช ส าหร บการสร าง หร อแก ไขอ เมล เจ าหน าท ภายในหน วยงาน ซ งสามารถตรวจเช ค ผ านหน าเว บไซต ท นท คล กท น เพ มอ เมล แก ไข / ลบ ใส ช ออ เมล และรห สผ านท ต องการ แล วคล กเพ มเพ อย นย น 29 จะได ผลล พธ ด งร ปด านล าง 19.เมน ออกจากระบบ ใช เม อต องการออกจากระบบ Logout ออกจากระบบ 30
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks