ค ม อ Back Office : - PDF

Description
URL : 1 ค ม อ Back Office : Username : admin Password : เม อ Log in เข าไป จะปรากฏหน าหล กของระบบด งภาพ 2 Home : จ ดการข อม ลหน า Home Product

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 12 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
URL : 1 ค ม อ Back Office : Username : admin Password : เม อ Log in เข าไป จะปรากฏหน าหล กของระบบด งภาพ 2 Home : จ ดการข อม ลหน า Home Product Home : จ ดการข อม ลส นค าท แสดงในหน า Home About Us Our Product Our Service Our Customer News & Promotions Contact Us : จ ดการข อม ลหน า About Us : จ ดการข อม ลส นค าท งหมด : จ ดการข อม ลหน า Our Service : จ ดกาข อม ลหน า Our Customer : จ ดกาข อม ลหน า News & Promotions : จ ดการข อม ลหน า Contact Us User & Password : เปล ยนช อผ ใช และรห สผ าน 3 ห วข อ : จ ดการข อม ล Banner หน า Home ว ธ เพ ม Banner 1. คล กห วข อ จะปรากฏหน าแสดงข อม ล Home ข นมาด งภาพ 2. คล ก จะปรากฏหน าส าหร บเพ มแบนเนอร ข นมาด งภาพค ะ 3. คล ก เพ อเล อกไฟล ร ปภาพไฟล ท ต องการตามขนาดท ก าหนดไว ในเคร องคอมพ วเตอร จากน นคล ก ป ม ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท นท 4 ห วข อ : จ ดการข อม ลส นค าท แสดงในหน า Home ว ธ จ ดการข อม ลส นค าท แสดงในหน า Home 1. คล กห วข อ จะปรากฏข อม ลส นค าท แสดงในหน า Home ด งภาพ 2. คล ก หล งส นค าท ต องการให แสดงในหน า Home 3. จากน นคล ก ระบบจะท าการ อ พเดทข อม ลท นท 5 ห วข อ : จ ดการข อม ลหน า About Us ว ธ เพ มข อม ล Banner หน า About Us 4. คล กห วข อ จะปรากฏข อม ล Banner ด งภาพ 5. คล ก จะปรากฏหน าส าหร บเพ ม Banner ข นมาด งภาพ 6. คล ก เพ อเล อกไฟล ร ปภาพไฟล ท ต องการตามขนาดท ก าหนดไว ในเคร องคอมพ วเตอร จากน นคล ก ป ม ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท นท ว ธ เพ มข อม ลหน า Management ในห วข อ About Us 1. คล กห วข อ จะปรากฏรายละเอ ยดของหน า Management ด งภาพ 2. คล กห วข อ จะปรากฏหน าส าหร บแก ไขข อม ลข นมาด งภาพ 3. จากน นเล อกภาษาท ต องการแก ไขข อม ลในแถบ 4. แก ไขข อม ลใน Text Editor ตามต องการ 5. คล ก ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท เปล ยนแปลงท นท ว ธ เพ ม/แก ไข/ลบ ข อม ล หน า Company Profile ในห วข อ About Us 1. คล กห วข อ จะปรากฏรายละเอ ยดของ Company Profile ด งภาพ 6 2. คล กห วข อ จะปรากฏหน าส าหร บแก ไขข อม ลข นมาด งภาพ 3. จากน นเล อกภาษาท ต องการแก ไขข อม ลในแถบ 4. แก ไขข อม ลใน Text Editor ตามต องการ 5. คล ก ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท เปล ยนแปลงท นท ว ธ เพ มแกลเลอร หน า Company Profile ในห วข อ About Us 1. คล กห วข อ จะปรากฏหน าแสดงแกลเลอร ของหน า Company Profile ข นมาด งภาพ 7 2. คล ก จากน นจะปรากฏหน าต างส าหร บเพ ม แกลเลอร ข นมาด งภาพ 3. คล ก เพ อเล อกไฟล ร ปภาพไฟล ท ต องการตามขนาดท ก าหนดไว ในเคร องคอมพ วเตอร จากน น คล ก ป ม ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท นท 4. คล ก จะปรากฏรายการภาพท อ พโหลดเข าไปล าส ด 5. กรอกต วเลขลงในช อง ตามล าด บท ต องการ แล วคล ก 8 ห วข อ : จ ดการข อม ลหน าส นค า ว ธ เพ มหมวดหม ส นค า 1. คล กห วข อ จะปรากฏข อม ลหน าส นค าข นมาด งภาพ ด งภาพ 1. คล ก จะปรากฏหน าส าหร บเพ มหมวดส นค าข นมาด งภาพ 2. จากน นเล อกภาษาท ต องการแก ไขข อม ลในแถบ 3. เพ มข อม ลใน Text Editor ตามต องการ 4. คล ก ระบบจะท าการอ พเดทเพ มข อม ลท นท 9 ว ธ เพ มข อม ลส นค า 1. คล ก หล งหมวดหม ท ต องการเพ มข อม ลส นค าใหม จะปรากฏหน าเพ มข อม ลข นมาด งภาพ 1. จากน นเล อกภาษาท ต องการแก ไขข อม ลในแถบ 2. เพ มข อม ลใน Text Editor ตามต องการ 3. กรอกข อม ลท ต องการเพ มตามต องการจากน นคล ก ระบบจะท าการเพ มข อม ลท นท 10 ว ธ เพ ม/แก ไข/ลบ ข อม ล Galley ของ Product 1. คล กห วข อ หล งส นค าท ต องการเพ ม Gallery จะปรากฏหน าแสดงข อม ล Gallery ข นมาด งภาพ 2. คล กห วข อ จะปรากฏหน าส าหร บเพ ม Gallery ข นมาด งภาพ 3. คล ก เพ อเล อกไฟล ร ปภาพไฟล ท ต องการตามขนาดท ก าหนดไว ในเคร องคอมพ วเตอร จากน นคล ก ป ม ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท นท 11 ห วข อ : จ ดการข อม ลหน า Service ว ธ เพ มข อม ลหน า Service 1. คล กห วข อ จะปรากฏข อม ล Service ด งภาพ 2. คล ก จะปรากฏหน าส าหร บเพ มข อม ลหน า Service ข นมาด งภาพ 3. จากน นเล อกภาษาท ต องการแก ไขข อม ลในแถบ 4. เพ มข อม ลใน Text Editor ตามต องการ 5. กรอกข อม ลท ต องการเพ มตามต องการจากน นคล ก ระบบจะท าการเพ มข อม ลท นท 12 ว ธ การเพ ม Gallery ในห วข อ Service 1. คล กห วข อ หล งห วข อ Service ท ต องการ จะปรากฏหน าแสดงข อม ล Gallery ข นมาด งภาพ 2. คล กห วข อ จะปรากฏหน าส าหร บเพ ม Gallery ข นมาด งภาพ 3. คล ก เพ อเล อกไฟล ร ปภาพไฟล ท ต องการตามขนาดท ก าหนดไว ในเคร องคอมพ วเตอร จากน นคล ก ป ม ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท นท 13 ห วข อ : จ ดการข อม ลหน า Our Customer ว ธ เพ มข อม ล Banner หน า Our Customer 1. คล กห วข อ จะปรากฏข อม ล Banner ด งภาพ 2. คล ก จะปรากฏหน าส าหร บเพ ม Banner ข นมาด งภาพ 3. คล ก เพ อเล อกไฟล ร ปภาพไฟล ท ต องการตามขนาดท ก าหนดไว ในเคร องคอมพ วเตอร จากน นคล ก ป ม ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท นท 14 ว ธ เพ มข อม ล Our Customer 1. คล ก จะปรากฏหน าส าหร บเพ มข อม ล Our Customer ด งภาพ 2. จากน นเล อกภาษาท ต องการแก ไขข อม ลในแถบ 3. กรอกข อม ลตามต องการ 4. คล ก เพ อเล อกไฟล ร ปภาพไฟล ท ต องการตามขนาดท ก าหนดไว ในเคร องคอมพ วเตอร จากน นคล ก ป ม ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท นท 15 ห วข อ : จ ดการข อม ลหน า News & Promotions ว ธ เพ มข อม ล Banner หน า News & Promotions 4. คล กห วข อ จะปรากฏข อม ล Banner ด งภาพ 5. คล ก จะปรากฏหน าส าหร บเพ ม Banner ข นมาด งภาพ 6. คล ก เพ อเล อกไฟล ร ปภาพไฟล ท ต องการตามขนาดท ก าหนดไว ในเคร องคอมพ วเตอร จากน นคล ก ป ม ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท นท 16 ว ธ เพ มข อม ล News & Promotions 5. คล ก จะปรากฏหน าแสดง News & Promotions ท งหมดด งภาพ 6. คล ก จะปรากฏหน าส าหร บเพ ม News & Promotions ข นมาด งภาพ 7. คล กห วข อ จะปรากฏหน าส าหร บแก ไขข อม ลข นมาด งภาพ 8. จากน นเล อกภาษาท ต องการเพ มข อม ลในแถบ 9. เพ มข อม ลใน Text Editor ตามต องการ 10. คล ก ระบบจะท าการเพ มข อม ลท นท 17 ว ธ การเพ ม Gallery ในห วข อ News & Promotions 4. คล กห วข อ หล งห วข อ News & Promotions ท ต องการ จะปรากฏหน าแสดงข อม ล Gallery ข นมาด งภาพ 5. คล กห วข อ จะปรากฏหน าส าหร บเพ ม Gallery ข นมาด งภาพ 6. คล ก เพ อเล อกไฟล ร ปภาพไฟล ท ต องการตามขนาดท ก าหนดไว ในเคร องคอมพ วเตอร จากน นคล ก ป ม ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท นท 18 ห วข อ : จ ดการข อม ลหน า Contact Us ว ธ การแก ไขข อม ลหน า Contact us 1. คล ก จะปรากฏหน าข อม ล Contact us ด งภาพ 2. คล ก จะปรากฏหน าส าหร บแก ไขข อม ลข นมาด งภาพ 3. จากน นเล อกภาษาท ต องการเพ มข อม ลในแถบ 4. แก ข อม ลใน Text Editor ตามต องการ 5. คล ก ระบบจะท าการเพ มข อม ลท นท ว ธ การแก ไขแผนท ในหน า Contact us 1. คล ก จะปรากฏหน าแสดงแผนท ในหน า Contact us ด งภาพ 2. คล ก ช องแผนท ร ปแบบท ต องการแก ไข 3. เม อแก ไขข อม ลตามต องการคล ก ระบบจะท าการเปล ยนแปลงข อม ลท นท 19 ว ธ การใช งานอ นๆ ว ธ การเพ ม Gallery ในห วข อต างๆ 1. คล ก หล งห วข อท ต องการเพ ม Gallery จะปรากฏหน าส าหร บเพ ม Gallery ข นมา 2. คล ก Gallery ท นท ว ธ แก ไขข อม ลต างๆ เล อกไฟล ท ม ขนาดตรงก บท ระบบก าหนดจากน น คล ก ระบบจะเพ มข อม ล 1. คล ก หล งห วข อ ท ต องการแก ไข จะปรากฏหน าส าหร บแก ไข ข อม ลน นๆ 2. แก ไขข อม ลตามต องการ จากน นคล ก ว ธ ลบข อม ลต างๆ ระบบจะท าการอ พเดทข อม ลท แก ไขท นท 1. คล ก หล งข อม ลท ต องการลบ 2. ระบบจะท าการถามซ าอ อ กคร งเพ อให ย นย นการลบข อม ล 3. ถ าต องการลบให กด Yes ถ าไม ต องการลบให กด No ว ธ เร ยงล าด บข อม ลต างๆ 1. กรอกต วเลขในช อง 2. จากน นคล ก 3. ถ าต องการซ อนข อม ล ให ใส 0 ในช อง ตามล าด บท ต ต องการ ระบบจะท าการบ นท กล าด บท ม การเปล ยนแปลงท นท ระบบจะท าการซ อนข อม ม ลน นไว 20 ห วข อ : เปล ยนช อผ ใช และรห สผ าน เม อคล กห วข อ จะปรากฏหน าส าหร บแก ไข User & Password ด งต อไปน เปล ยนข อม ลตามต องการ จากน นคล ก ระบบจะท าการบ นท กการเปล ยนแปลง และเม อต องการเข าส ระบบในคร งต อไป จะต องใช User & Password ท ได ท าการเปล ยนแปลงไปแล ว ห วข อ : ป มส าหร บ Log Out ออกจากระบบ The Tree Design Co., Ltd. 305 Soi 38, Rama 2 Rd., Bangmod, Jomthong, Bkk Tel , Fax
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks